Goudsche Courant, woensdag 27 juli 1870

tiH r lvSüDi j r Pcii De Fignro beliclst de volgende mcdcdecling van eeu 7eer Icnjgbhuftigen oorlog nehtigen notaris luisterende nnar den D iuin ThouiuH n pi ijkende nat het offieierskruia van liet lügiutu van eer Ik utd 200000 frnnes tegen lUOOOO fiauLS dat tegen 15 Augustus a s de K run se Ito armto haren intocht te Berlijn ta houden Het geld is gedtpoiietid ffliguro vrnngl met zouder ocnige ironit Wuar zuu Pe MMnrsciUaiae geniet op dit wgcnblik cene vroegtr logc Je populff f t Zij v TonciMi duor htt volk dnt do t triten doorkruist doof de eoldaten ln nunr lat ï igveld trtkkcn lu elk kolliLhuis ovenil waui slechts inen sthin 7ijn vtrgadird In de optrii zuigt im vrouw Maiicbiisb het lied oo schoon en amigrijpi nd dut de gunst he sanl overt UId komt lu lot wnnn iuuigLud tue m geestdrift gernukt lu het thu tre frnntais kut meviuuM Agar en inde optia couiique nif vrouw ïnlli Marie het i Tntcrcssiuit uhumsI De Fransthe truepm hebben Belgies grondgebied doortrokIvtn 7uiidtrde iimistu ttgenk ntiug te outinoettu van de ii Ül dei Btilgiht h regei ring Mt rCi 18 hier natuurlijk sprake van troepen druniQtisehi artistcn die naar hna vadiilund tcrugkeciden Burgerlijke Stand Gebokfn 23 Juli Cecrtruij ouders h A WiUenburg en W C de Hiige Fitter Johan ouder A van Tieut en J W vim Miinren Adnnuus oud rs i dt üoop eii M Kocinans 2 Mnria Elizabeth oiukis 1 van llofvsegen en A Sehiave 25 CiithariuA oudirs A Vergeer lu E van Eek Izak ouders M Mouasch en K Zwuniifitein OvmLFiitN 24 Juli A C Mniks 8 j 10 m L Ji Mengel nn Koetsveld van Ankeren i 7 j S lu lluuiiDcr B tn ADVERTE NTIEN Openbare Verkooping te GOUDA aan het huis wflk E n 25 Kleiweg op VRIJDAG 29 JULIJ a s ten 9 ure van OALANTERÏEN PETROLEÜMLAMPEN SPEELGOED eene partij SIGAREN APBRAAK enz Donderdag middag van 1 5 uur te zien In eene nette WINKELAFPAIRE wordt zoo spoedig mogelgk gevraagd een JONGELING niet beneden de 16 jaar oud Adres met rawco brieven of in persoon bj den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Men verlangt een FATSOENLIJK ID A C33 E I S J H om ligt huiswerk te verrigten buiten de kost Adres L X aan het Bureau dezer Courant Met September of later wenscht eene Jufvrouw van fat ioenlijke familie P G tot assistentie in eene kleine huishouding geplaatst te zijn Er zal meer op eene minzame behandeling dan op hoog Salaris gelet worden Volledige informatiën kunnen gegeven wor den öp ra ico aanvraag onder letter J aan het Bureau dezer Courant 273 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 1 AUGUSTUS 1870 Volgens de zamenstolling van den Geheimen Hofraad en Professor iu de medicijnen Dr HARLES8 vervaar liv l ïsi d STOLLWERCKsche BORSTBON llONS s Mleit M jaren als genezend en vorzacht nd lijj hoi ston hoeschheid luehtpjip kecIkiKibhcl vn ehnmische longen ontst king heii aani Ijcviiüden Di zelven zi u in alle st deii verkrijgbaar mm W j ondergoteekonden don togonwoordigon toestand van ons Vaderland in aanmerking genomen en gezien 1 de oproeping der Ned Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krjjgslieden in tjjd van oorlog genaamd het Koode Kruis 2 de pogingen elders in het werk gesteld om tijdelijke hulp te verleenen aan die gezinnen waarvan de verzorgers tot don krijgsdienst zijn opgeroepen Noodigcn bij deze onze Stadgeuooten uit tot eeue openbare bijeenkomst ter bespreking van hot wciischolijke en mogelijke der oprigting van een hulpeomité der genoemde Vereeniging in Goudti en het meer of minder raad ame eener navolging ook der laatstgenoemde pogingen te de er stede t houden op DONDERDAG 28 JULI e k des avonds ten 7 ure in het Lokaal ÜNS Genoeoen D J N SCHELTEMA A N VORSTMAN ütf v Gez 1 klasse D LUIJTEN G PRINCE M J FORTUIJN DROOGLEEVER Van ZEULEN D DE KANTER M B VAN LEER D TEBBENHOPP W POST DROST Openbare Verkooping iu tegenwoordigheid v in den Edel Achtbaren Heer kantonregter van het kanton Schoonhoven t n overstaan van den Notaris GERARDUS JOHANNES SPRÜIJT residerende te OiuUrkerk nan den IJn el op ZATURDAG den 6 AUGUSTUS 1870 des voormiddags ten 11 ure ten huize van JACO WESTBROEK Herbergier te Berkenwoudt van 1 Een HUIS met SCHUUR verdere GETIM MERTEN TUIN ea ERP staande en gelegen te Berkenwoude in het dorp kadaster Sectie B n 637 en 638 te zamen groot 6 vierkante Roeden 99 vierkante Ellen Grondbelasting over 1870 8 70 2 Een BOOMGAARD met het daarba behoorende gedeelte WATER gelegen alsvoren achter het voorgaande perceel kadaster Sectie B n 624 625 en 1074 tezamen groot 7 vierkante Roeden 38 vierkante Ellen Grondbelasting over 1870 ƒ 0 40 Het perceel n 1 thans ingerigt tot Herberg en Uitspanning is uitmuntend geschikt om daarin nevens die bedrjjven ook de Boerderij uit te oefenen terwjjl in het huis bekend als het Raadof Gemeentehuis van Berkenwoudf zoowel door het Gemeentebestuur ak door de Polderbesturen van Berkenwoude en den Achterbroek hunne vei aderingen gehouden worden Beide perceelen zjjn te aanvaarden bij do betaling der kooppenningen op 1 October 1870 Nadere iuformatien ten kantore van genoemden Notaris Kaderstoomboot d IJSSEL Von GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens 6 j uur Vuil RO I TKRDAM op goljjke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Jhijelijks llelourkaarten ïr Urbanus PiUeA bereid volgens het aloude en ecbte Recept waarop men in hot bijzonder attent maakt Zyn 7cer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Z j zijn uitmuntend tegen le GAL SCIIERll E in het BLOED en UITSLAG rter HUID zg zgn ZACHT LAXEREND eu SLIJMAEDRIJVEND v i ie iop p O bok douien i n verkrygbanr by de hh Alblasserdam M Punt Wz Jmterdam M Clt ban CO droog heilige weg D 321 IhHlhuizen O den Boumccslcr Bleiaiafji S v d Kraats liodegrave B Versloot Difift H W de Kruijir Verenter Gebroed Timin Gdiula L Schenk op de Hoogstniat üraveittxde W v d Baim llaa trecht K Oosterling LeUerkerk A den Oudsteti Limchoten TA Kruithof Ixn dei i ï Terburgh Haarlem hoek Bakkorsteeg MuurdrecM G H Post lieeuKijk F Kaptein Rotterdam A v d Toorn Weste Wagenst Schoonhoven A Wolff Tiel A E Eaaasen Utrecht F Altcna op het Stcenw over de Don kerstr n 37 Woerden L Ruijlen Zevenlimze A l rins Het depot dc er echtO ürbnnus Pillen sinds zoovele j iroii met roem liekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaaUt by den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instnu elyk verzocht wel attent te willen zijn dut door ons bij niemand anders de UrbanusPiliei bereid volgeus het oude en eciitc Recept in Déput ziju verkrijgbanr gesteld t ie hierbu eu opgegeven Sledeu en plaatten dan bij de hierbovengeuoemde Dépóthouder In elk doosje is eeu biljet voorzien met de eigenhandij e naamteekeningvan de vervaardigers Wed Kiunen Zoon Apothekers welke llandleekeniiig zich ook bevindt ophet Zegelink waarmede de Doosjes verzegeld zyn Wij verzoeken de gebruikers inatantelljk daar welop te letten en raden hun n in WOl tOO te Zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin eeu biljet met onze Haudleekenlngis zich aan te schaffen en zich te wachten voorhet gebruik van de vele namaakseli 43 KiSSOGEU Pastilles uit de zontea van de B Koasv te Kissingen van voor werking tegen trüagheid der spjjsvertce nngs orga nen bë zwaariyke ontlasting bleekzucht bloedsgebrek hümorrhoiden en neiging tot jicht en scrophuleusheid De flesch Pastilles welke de zouten uit een liter Itakoczy bevat kost 50 et Depots te Gouda bij Apotheker J H BOERS to liotterdum in alle Apotheken KON BEIER MINER WATER VERZENDING loudn Druk an Uiiukmnu ijumWifH io l ip HÉ Hit ilinliMDimMiiMIMKRM M uBsBisBam H iMwi itMif mI l p i Mh