Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1870

c 1870 Vi Udag 2 Juli N 925 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gonda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving De BUUGEMEESTEK der gemeente Ooudii gelet op Ie circulaire vnn het Centranl Comité viui Ipii NederlandscliPii Weerbniirheidsbond gedngleekeud 18 Uilij 1870 II 1318 BreiiKt ter kmnis van hen die geschikt en gezind £ ijn om volledig praetisch onderrigt in den wapenhandel te geven naarde ih iiis bij het leger gevolgde reglementen dat gelegd Comité voornemens is de zoudanigen des noods legen bezoldiging tydelijk als militaire instrnctrurs in dienst te nemen waarom hij hen oproept om zich irn spoedigste ter Pla itselyiie Secretarie aan te inriilen en aldaar opgave te doen of en hoeveel betaling per uur zij daarvoor vorderen ter plaats hunner inwoning en hoeveel behalve reisen verblyf kosten op andere nabygelegeu plaatsen Gouda den 25 Julij 1870 De Burgemeester van Gouda VAN BElMiEN IJZENUOORM BUITENLAND FRANEEUE Van wege de L ujue inienmtionale et permaKente de la Paix is reeds het volgend protest legen deu oorlog uitgegeven iiAan Hunne Majesteiten den keizer der Franschen en den koning van Pruiaen n Vorsten Gij z jt christenen gg aanbidt denzelfden God g j leest hetzelfde Evangelie gij erkent denzfllilen Christus Wilt ons veroorloven dut wij mei den iliepslen eerbied nan Uwe Uoorluchli e pcrsomn verschuldigd maar ook met het onwankelbaar gevoel van een heiligen plicht te vervullen ons onderwinden in dit beslissende oogenblik iu une harten te doen hooren deu wil van God de lessen van het Evangelie het voorbeeld vau Je us Christus I Vorsten I God vil niet dat de menschen elkander als wilde dieren verscheuren Hij wil dat z j als zijne eigene kinderen elkander lief hebben en helpen freest gy niet dezen wil van God te verloochenen n Hem te doen verloochenen door ds menschen elkaar te laten vermoorden op de slagvelden Het ïïiiugfclie beveelt zich te verzoenen met zijnen hroeder hg zij beleediger of heleedigdc Vreest gij niet het Evangelie met den voet te treden door de helcedigingen Ie willen afwasschen met bloed Je2U Christus ging het land door goed doende de ersmadingcH vergevende biddende voor zijn btiilüii Vreest gij niet als gij overal vuur brengt en waard als gy duizenden en duizenden slachloli i rs nkl dat gij dan den naam van leerlingen van Jezus Christus ten onrechte draagt Vo Sten I ue staatkunde is onvermogend geweest In uwe wadjïMgaderingen dat de godsdienst krachtdadi ger zij Wij zullen alten versi hijnen voor Hem die iu de hemelen heerscht Haasten wy ons allen liever rechtvaardigheid dan glorie te zoeken liever baimhartigheid dan wraak en de eeuwigdurende zegeningen vnn het mensobdom liever dan de voor een oogenblik schitterende glans onzer verhifSng Mochten nn zoovele wreede gemoedsbewegingen de Ie Deums van vrede en eensgoiiodheid zich weldra aan de beide Rgnoevers laten hooren en dat er geen andere tranen vloeien dan die vng vreugde eu daukerkcutcnis voor Uwe Majesteiten 1 Uit liaan van ecnige vrienden en stichters van den oor alle volken beatanndea en voortdurendeu bond des vredes Varys 18 Juli 1870 Maktin Paschoud Predikant De heer Texier een der redacteurs van de Siècle schrijft uit Mets aan dat blad Wij zijnverbannen uit de legerplaats Men wil geene journalisten in het kamp Mijne heeren militairen I wgzullen onze zaak wel builen u verrichten Gij zultuwe zaak ook biijlen ons doen maar toch mindergoed Het publiek heeft het grootste belang bijden naderenden sinjd en had dus recht te erwachten dat het van alle kanten ingelicht zou u rden Maargij gij wilt het op den schralen kost van hel olTicicele bulletin ontlmlen Ach I niets is zoo irapopulair en zoo verdacht nis een oSiciiel bulletin Men is dat van het eerste keizerrijk nog niet vergelen De keizer is welvarend Ziedaar wat wijna deu slag van Leipzig te lezen kregen Meerniets Het leger was totaal geshigen Maar I at tiullelin reple er geen woord van L rankrijk mochtslechts welen dat le kei er gezand wasT Dezer dagen hcefi de maatschappij tot bevordering an uitgebreid lager onderwijs in het grooteainphiteater van het cirque Napoleon verslag uitgebiMcht van hare werkzaamheden en prij en uitgfdeeld aan unilerwijiers onderivijzercsseu en jongelieden In zijn Mpport deelde de secretaris hetvolgende mede In het nfgeloopen jaar had eenht cr aan de maatschappij medegedeeld dat hij zijngihecle fortuin haar h id vermaakt ten nutte vanhet lager onderwijs De rand van bestuur bragt dienheer Sarrazin Corin zyn dank toe voor dit besluit doch verklaarde volgens zijn gewoonte dit legaatniet te kunnen aannemen indien hij nabestaandebetrekkingen achterliet Eenige maanden later stierf de heer Corin en de maatschappij werd universeelerfgenaam Zij weigerde de erfenis te aanvaarden omdat de heer Corin een eeuigen broeder had nagelaten doch deze verklaarde dat hij te samenmet zijn broeder iet testament had gemaakt en dathij als execnienr van den laalsteo wil zijns broeders de erfeiis toekende aan de maatschappij Bij hetvoorlezen dezer woarden keerde de secretaris zichom en wees met de hand op een der leden van hetbestuur Hel publiek begreep dezen wenk oniniddeliyk het stond als cca man op en barstte lottweemalen toe in luide toejuichingen uit vol geestdrift den edelen gever dankende Men leest het volgende ü Acn Conslitutidnnel Verscheidene dagbladen d nota van het Journal Officiei overneniendc waarin der Nederlandsche reg fcnng lof toegebracht wordt voor de maatregelen die 7IJ hoeft genomen tol handhaving barer neutraliteit hebben opgemerkt dat in die nota met geen oonl is gesproken van do on ijdighcid van Bcigii eu zij hebben daaruit afgeleid dat men te Parijs Iwyfel koestert omtrent de welmeenende gezindheid dier mogendheid ten onzen aanzien Men wil Nederland en België op gelijks lyn plaatsen Maar dit gaat niet a m want de onzijdig heid Tan Belgici vloeit uit de Iractaten voort envrij hebben er geen oogenblik aan geduclil dal bet kabinet ie Brussel de plichten zal verzaken die het door de tr ictaten is opgelegd De positie van Nederland is daarentegen gansch anders Nederland is niet krachtens de Iractaten een onzydige staat Het is geheel en al vr j Het kon onze regeering terwijl zij op het gebruik wees dat Nederland gedurende den tegenwoordigen oorlog van zyne vryheid denkt te maken dus niet in den zin komen eene vergelyking te maken die rechtens noch feitelijk bestaat De Parijsche correspondent van de i uili News deelt het gerucht mede dat de politie in de laatstedageu ƒ 200 000 heeft besteed om de vaderlandlisvende beweging op louw te zeilen welke teParijs heeft plaats gehad Sedert de afkondigingvan het bevel om deze na te laten heeft men erook geen spoor meer van onidekt Daarentegenhebben er uel demonstraties plaats len voordcelevan den vrede Eene van deze werd door vijfduizend meiisóhen bijgewoond Meu verzekert uit olTiciecle bron dat het ont nerplraciaat door de Tiinea openbaar gemaakt zie ouder EtiffelaiiJ hel resumé is van pourparlers die nahel Iractaut van Praag tusschen Bismarck en Benedelli hebben plaats gehad Het is oliïcieel dat dekeizer nimmer dit ontwerp heefi goedgekeurd In het wekelgksch overzicht vergelijkt hel Journal OJiciel de politiek van Prankryk met die vanPruisen De eersie noemt zij een belnnglooze enmenschheidlievende ilr tweede een verslindende enveroveringslustige puliiirk Hel blad beroept zichop de beginselen van gematigdheid en recht vanwelke de politiek ilc i keizers steeds is uitgegaan enbetreurt dat de getieldige eer ucht van Pruisen waaraan Frankrijk zoovele onderpanden van vriendschap gegeven heeft den keizer heeft belet het grootewerk de stichting van den algemeenen vrede voortte zetten Het blad s iiit de rechtschennisop welkePruisen heeft bedreven tegen Zuid Duitschland waarvan het onafhankelijk volksbestaan door Pruisenwordt bedreigd legen Denemarken dat door Pruisen van Noord Sleeswijk werd beroofd tegen Hannover Hessen Nassau en Frankfort welker bevolkingen niet werden geraadpleegd tegen devorsten van den Noord Duitscheu bond die gekroonde prefecten zijn geworden tegen Europa lint bedreigd wordt met de wedeioprichting dermonarchie van keizer Karel V tegen Holland Itulié Ilusland van welker grondgebied Pruisenzekere gedeelten begeert legen Oostenrijk dat opbrutale vij e uit Duitschland is gedreven Het artikel eindigt met de verklaring dat Frankrijk evengematigd als Pruisen geweldig is en dat geheelEuropa zal erkennen dat de verantwoorotiijkheidvan den oorlog zonder twijfel toekomt aan de eerzucht van koning VViUielin en von Bismarck Inovereenstemming met de proclamaiie des keizers waohl het vaderland van ongeduld bevend de toekomst met vertrouwen if wetende dat God de rechtvaardige Alken hf i l CMnl en dat dos keizers overwinning de zcgcpr i il van recht en vooruitgangzijn zal