Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1870

6 ENGELAND Pe Times ileelt esn gewichtig document mede iinmelijk een trncliint wiinrovcr indertijd tussohcii I riinkrijk en IVuibeii werd ondcrhiindeld Dit triicInnt in liel belling vbii het behoud van deu algcinoeiien vrede üiitworpcn bepiinU dut de keiler van Frankrijk de uitbreiding van grondgebied die Pruisen in U öO ondergaan heefi zou erkennen De koning van Vruiscii belooft daarenlfgfiu l rankiijk het verkrijgen van Lnveniliurg te vergemakkeliJKdii door den koning der Nederlanden over Ie halen len behoeve van Krankrijks keiyer van ijne Sonvereinc rechten op Luxemburg afstand te doen De kei er der Fraiischeii verbindt zich niet Ie veruiten tegen een federalen bond tusscncn ue N i i i Lu oh ni federatie en de stalen van Zuid Duitschland uiel uitzondering van Oosieiirijk terwijl de koning van Pruisen ingeval de keizer der Franschen door do omslandifheden gedrongen wordt zijn troepen in lielgiü ie doen uinnenrukken of dat land Ie veroveren aan Frankrijk den bijstand zijner wapenen verzekert iiigcvnl uit die i inval in Belgic een oorlog voortsproot De 2 ime verklaart dat dit tracInat indertijd niet werd brkrachligd maar dat het nu onlangs daartoe op nieuw werd aangeboden als de voontanrdc tot instandhouding des vredcs Dit aaubod werd chier niet gunstig opgunomeD De Morning Post een orgaan dat relatit n heeft met het Engelsch kabinet schrijft he volgende Het gevaar ligt voor lielgii In de mogelijkheid dat eeiie der oorlogvoerende partijen of belden van oordeel zijn op grond van helgeen koit geleden gebeurd IS dat Fjngeland zijne verdediging van de Belgifche grens zou bepalen tot diploinalieke vertuogeii en niet daad werkelijk zat optreden vóór dut de feiten voldongen zijn Zoo ons gouvernement wensi lit dat het strijdperk van den oorlog zich niet uitbreide tot de landen welker bevolkingen met recht verhingen daarvan verwijderd te blijven dan moet hel zóó huiulelcii d it de beide strijd voerende rogeeringcn ililmnal vast overtuigd zijn dat Engeland de vroeger begane fout niet zal herhalen en dit iedere aanranding van Belgic a onafhankelijkheid zal ivorden belet niet duor middel van papieren barrières maar door de kracht der wapenen Wij hopen en wij gelooven dat hel lot dal uiterste niet zal komen en on e overtuiging is in dat opzicht te sterker omdat de beide oorlogvoerende partijen er slechts weinig strategisch belang bij hebben om op het Ttelgisch grondgebied te komen Tegelijkertijd zal het echler noodig zijn dat wg ons wapenen lot welken prijs ook dat ivij zoowel een leger als een vloot hebben gereed otn a iu elke gebcurlijkheid het hoofd lu bieden en dat wij tevens in slaat zijn om iii overleg met anderen de iteer belangrijke rol van onzijdige mogendheid te vervullen die hierin bestaat om den oorlog te stuiten als het doel practisch bereikt is en om er daarbij op nau te dringen dat de overwonnene in de uedeilaag beruste en de overwinnaar niet lot geheele vernietiging van zijn overwonnen vijand overga In het huil der lords heeft lord ïranville medegedeeld dat bij een onderhoud heeft gehadmet den heer do Lavalette die verklaarde dat hetdocument door de Times openbaar gemaakt zijnoorsprong ve chuldigd is aan den heer voii Bismarck en een on rp van conversalie met den heer Benedelti ht uitgemaakt luaar door de beide gouvernemeniun verworpen werd De heer de Lavaleltehad hierbij gevoegd dal h raiikrijk altijd de neutraliteit van België geëerbiedigd heeft zelfs toen hetreden had zich over de houding van België te beklagen Die nenirilileit zal niet worden geschonden zoolang Prui en die zal eerbiedigen In het lagerhuis heeft de Minister Gladstone den SG in antwoord op rene interpellatie van denheer S irouelson gezegd Viï j kunden gisteren geenopheldering geven over deze zaak De Uejjeering heefttlczfu morgen een lelegr un Mitvan itn van IjurdLoftus meldende dul de IScilijiiachc dagbladen htdenzouden openbaar maken den tekst van een verdrag gelijk aan dat hetwelk de Times zonder naam of d igteekening heeft medegedeeld I ord Loflus voegt erbij dat het document wordt verzekerd te zijn vanBenedcili s hand Oftchoon li Times reeds pertinent verklaardedal het sink nutlientiek was trekken sommige Engelsche bladen de cchiheid toch in twijfel Ulij kens een jnlvangen telegram handhaaft de Times echler hare verklaring oodiil nu alle twijfel moetophouden Do Pa i Moll Iti elle ziet zich mede instaat te verzekeren dat iiet snik pulheiiliek is enacht het zóó hoogst gewichtig dat dit oniwerplrao taat de houding van Kiigelaiiil tijdens den oorloggeheel moet belieerschen iJe Vall Mali Ua Me achl hel sch indelijk dal Frankrijk vriendschap veinzende op zoodanigo wij e achter den rug van ICngelaiid om inirigcerde liet jnarlijksoh fecslbanket van do uMen Clni beeft Zaturdag jl plaats gehad Ongcvoor 200 vrienden en vereerders van Icu overleden ataathuishoudkundige begaven zich naar jremwich waar het diner in de S iip Tavern onder presiilium van Enpjelands eersten minister plaats vond De heer iiladbtone sprak terwyl hy een toast bracht aan den bloei van de MJen Cliili i i U navolgende bewoordingen over deu oorlog De pen vai den geschiedschrijver zal naar ik geloof lalcr boekstaven dal van alle oorlogen die in de negenliendo eeuw gevoerd zijn er geen was die oo onuilsprekclijk tragisch treurig en bedroevend was voor hen die hun vaderland en hunne mederaenschen lief hebben dan die thans is uitgebarsten Mogo de strijd gematigd worden door de beschaving der menschen dat hij binnen 1 0 1 ii on k 1 1 l oer d Mo e de Alinac lilige die s lucnsclien lot bepaalt tot vrede en barmhartigheden duon neigen de harten van hen van wie het afhangt Ie bepa n hoelang het mensclienbloed zal stroomen en hoelang de aarde moet blozen over de dwaasheden van hen die zij voedt Hij deze woorden stonden alle aanwezigen op en gaven door luide toejuichingen hunne instemming te kennen Uit Be iohyhend wordt van den 25 bericht Heden morgen passeerde de Fransohe vloot op vier mijlen afstand koers zettende om de Oost De vloot bestond uil zeveu gepantserde schepen en een schroefstoomkorvet B E L Q I E Op ver oek van den minister van binnenl zaken heeft de minister van oorlog de noodige orders gegeven om aan de manschappen der verschillende vroegere lichtingen voor zoover zij landbouwers zijn vergunning te verleenen als zij t mochten verlangen aan het binnenhalen van den oogst behulpzaam te zijn hetzij rondom de steden waar zij iu bezetting liggen hetzij in de nabijheid der dorpen waar zij gekautonneerd zijn Verle lsn Maandugavond zoo verhaalt de PenpleBelj e heeft zich in het station te Antwerpen eengeval voorgedi n tlat zeer erge gevolgen had kunnen hebbeu In de we chlkamcr waren een menigteDuitschers Oostenlijkers Neilerlanders enz die naarhun land moesten lerugkeeren er heerschte veelgeestdrift onder de jongelingen De Hollanders zongen het Wien Neerlunds bloed en de Duitschersde nalionalc Pruisische hymne Eensklaps roept eenpersoon ineu m ent een Belg die zich op ditoogenbtik insgelijks in de wachtkamer bevond LeveFrankrijk Weg met de Pruisen Onmiddellijkontstond er eene groole verwarring in de zaal uedend wierpen de Pruisen zich up den persoon welkedien oiibe onneii kreet had geuit en deze zou erwaarschijnlijk zeer slecht zijn algekomen indien destationschef en eenige beiliemlen niet waren toegesneld Dank zy de woorden van verzoening doorheil gesproken slaagde tncu er in de Duitschers totbedaren te brengen xs i öe ö 5 i r = DUITSCHLAND Omtrent het springen van de brug te Kchl wordt nader gemeld dat Vrijdag ten vier uur drie zware ontplolIiiigFU werden gehoord Eene Badensche troep had de vernieling van de geheele brug bedoeld maar is daarin slechts ten deele geslaafd de draaibrug is namelijk niet geheel stuk geslagen maar helt zeer beschadigd uaar eeuu jijde over met de punl in de lucht A olgeiis een lalcr belicht uit Straatsburg hadden de B idi ii lusschen 10 en 12 uur in den avond van den ii op nieuw getracht hetgeen nog was overgebleven van de groote brug te Kehl te vernielen Zij waicii daarin geslaagd wat betreft hel bruggehoofd aan den Duitschen oever Des s morgens openden zij een geweervuur op de brug van Kinsig ontruimden kort daarop Kehl en retireerden vervolgens naar het binnenland üintrent de brug die do Pruisen hebben doeu springen wordt gemeld dat het een prachtige spoorwegbrug was die twee jaren arbeid gekost heeft Een Fransch blad zegt dat men tu Straatsburg zeer verbitterd was over deze daad De Kötii Ztg bevatte onlangs een schrijven uit de hoofdstad omtrent de neutraliteit van Belgic en Nederland Daarin werd gezegd dat Frankrijk de neutraliteit slechts zou eerbiedigen tot hel oogenblik waarop het l Duitschc leger verslagen jou hebben Dan beweerde do schr zou het mei de neutriiliteit van Belgic en Mederland zijn gedaan beiden zonden ze dan door Fraiikrjk worden verslonden Eiigeland s tnsscheiikomst zou dan niet meer balen die zou te laat komen De correspondent betloot zijn schrijven aldus Willen België en Nederland thans neutraal blijven zoo kan dal slechts betiekeiion dat zij willen afwachten of Duitschlaud al dan niet zal vernederd worden eu dat die stalen hei bewustzijti voeden in dal geval in hun lot to be rusten als in ccnc atollige natuurlijk noodzakelijkheid Tegen die redenering komt de Rlieiiiiiclie Xeilung met warmte op liet laatstbeiloelil urgiinu acht haar tegen de neutralileit van N cdcrlainl cii lielgic gericht en vcrz et zich tegen die strekking mei klem en nadruk Aan b ide luudcu wordt door het Keuier blad hun lot voorspeld na den oorlog en aan hen het büoze inzicht toegeschreven dat zy zouden wenschen hun onafhankelijkheid te verlie en Zulk eene beleedigiug mag mcu zich in deze ougenblikken niet veruorljveii raeciit de Hh in Xlg F r mkrijk zou toch hetztlfde betoog kunnen voeren als de KSln 7Ag Duilscliland iu deu mond legt en kannen bewerei dat im eens mogelijke ovenviniiins van Duilschland er vau geen sparen van Nederland meer sprake i o jjn nie m t oo o de in iü dat Nederland uaar taal eu afkomst tol Duitiicliland behoort Ten slotte waarschuwt de schr Je KüIh Zlg voot het oprtckken der gevoeligheid van Nederland gelijk het in ÜH gedaan heeft toen het openlijk yüo sleUlo dat Frankrijk Helgic en Pruisen Nederland zou iieniin en door welke badreigende taal de angst vgor Pruisen iu Nederland helaas zoo krachtig werd geboren en sedert nog gevoed Aangaande Engeland schrijft de li ietH Ztg iiog dat men daar zoo licht niet over behoeft te deuken daar men wel magaauoemen dal het zijn verzet tegen elke soheudiog der neutraliteit vau welke zijde ook beproefd zal weteu Ie doeu eerbiedigen De haven vau Hamburg is nog niet geblokkeerd Een Franaeh eskader kruist tussohcn de Weser en de Elve Een honderdtul schepen ligt bijCuxhaven gereed om bij de n deriiig der Franschente worden gezonkeu De bevolking van Osterade heeft tien duizend Thaler uitgeloofd voor dengecn die den keizer van Frankrijk gevangen neemt ITALIË Aan de Inttt jiendance Beige wordt dd 21 dezer uil Florence geschreven dnt Garibali i die aan Pruisen een corps In de laatste dagen was hier een zonderling gerucht iu omloop Men zeide Caprera niet verlaten heefi van Italiaansche vrijwi ligers heeft aangeboden waarover hij bet bevel zou voeren Ik geloof er niets van Maar céne zaak schijnt zeker namelijk dat in t geheim vrijwilligers worden aangeworven Indien gij de bcslemuiing van die manschappen wilt kennen zie dan niet naar deu kant van Berlijn uit maar veeleer naar dien van Eome Indien Frankrijk niet spoedig zijn bezettingscorps teruglrekt dan zullen wij waarschijnlijk de onderneming van 1867 zien herhalen en ditmaal zeker ouder gunstiger omstandigheden RUSLAND 2 j naar Parijs afgezonden bevan St Peler liurg zijn leedwezeu In eene diplora tieke depêche van het Eussisohe gouvernement di tuigt het kabinet dal de overijling waarmede de jongste besluiten van weerszijden zijn genomen het gouvernement niet hebben in staat gesteld om in overleg met de andere mogendheilen met vrucht ten gunste van dtn vrede lusschen beide te komen DeCz aar bet betreurende dal Europa niet van de oorlogsrainp bevrijil is kunnen blijven verklaart thans besloten te zijn de striksie onzijdigheid in acht te nemen zoolang de belangen van Rusland niet rechtstreeks onder den leaenwoordigen oorlog zullen hebben te lijden en levens wordt verklaard dal de medewerking van het kabinet van St Petersburg bij voorraad verzekerd is aan iedereu maatregel die ten doel heeft d vijaiulelijkheden te beperken en den oorlog te doen ophouden Gouda 28 Juli Dinsdagavond werd in eene vergiidering der afJ Gouda van de liberale kiesvereeniging voor dit boofdkicsdislriot lot lid van t bestuur gekozen de heer J L Terwen en wel in de plaats van den beer C L Walther die door vertrek genoodzaakt was voor die betiekking te bedanken Voorts werden een paar voorstellen lot wijziging van t algemeen reglement besproken en bleek de ongunstige gezindheiil der aanwezigen om die voorstellen aan te nemen Woensdagmiddag had eene algemeeno vergadering dier kiesvereeniging in de Sociëteit Ons Genoagen plaats Er waren twee voorslellcn tot wijziging van t reglement ingekomen Ken daarvan werd tciigcvülge der discussie ingetrokken on de behandeling van het andere wijziging van art 17 uitge it ritl Gek j TIJ We flijUf iiipi Irr nJaW 11 fweliii éti j ifyi M ijiif f rajiMii iiiult Tllill kdllMi tar loriiteiiAii mm Ce mbfi plKli liU l Wi Mr f f iii iiiiiBiiiii iBiWi 7 f pw r tof fii Uitwlai jliiyil w ii n ilai ion li i m titUi htgt liü 1 üiiiti iilw fnl Ih ik iéa mmhfk ii m m 1 H tm iK fra iwn iai sI IJ iB iel il trai i1 tel ia Z r i ii W l f lil int iStr j tw taiij g 1 ll I 7 W ink m ifii7 T u S W 4it i