Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1870

ijj iiii iiwii II II mi I slcld In lie plnals vnn wijlen ilni hccr U IMankcii ni wcrd bij cerslo slemniiiijs tot lid van t hooWbcstuur gekozen de heer A 1 Ourt predilciiiit te Sohoonhovc i Ten slotte vcrceiiigdc de vcrgaderiog ïich eenstemmig met dc volgende verklaring üelet op den toestand waarin een gedeelte van Europa tegenwoordig verkeert betreurt de vergadering het dat wederom geweld in de plaats van recht treedt en wenscht zij vurig dat weldra de ware begrippen van vryheid en rede alom mogen zegevieren Bij de herstemming voor drie leden van den raad der gemeente Reeiuvijk wa en uitgebracht 119 stemmen en werden gekozen de heeren O van Vliet met 101 F n Buloeus Brack met lUO en T Mulder Gz met 64 stemmen Bij de op 26 Juli jl plaats gehad hebbende herstemming Ier benoeming vun drie leden van den gemeenleriiad Ie Waddinxveeii zijn gekozen de heeren K VHU der ïorreu Jz J A van de Werve en G van Lange Men ao irijft uit Boskoop Dopr de ijverige pogingen van onzen verdienstelijken burgemeester den heer mr J A Vorstman nerd in deze gemeente een hulpcoinitc van de vereeniging het Boode Kruis tot stand gebracht In eene algrmeeue vergadering aan de belangen van het comité gewijd zulicns teveis miililelen beraamd worden om hel lot vau de achiergebleveii betrekkingen der miliciens door doeltieB eude maatregelen te veriHchten Den 24 had te Slohvijk de plechtige inwijding pliwls van de nieuw geboiiwile Herv kerk De predikant de heer Boers hiel l naar aanleiiling 1 daarvan eene feest de Joli 4 23 en 24 Eene jovergroote menigte vpkle bel ruime keurig voltooide kerkgebouw De onlangs plaats gehad hebbende verhuring der ziSplaatsen in de kerk bracht ƒ 2115 op Door een bliksemstraal ijn t ce wijzerbordenvan den toren Ie Siulwijk beschadigd Aau t slation alhier werd Dinsdagavond eender wagens van l grand musée de j aris wassenbeelilenspel dat de kermis alhier komt bezoeken gedeeltelijk vernield door dat hij in aanraking kwammtil den kap van t goedereubureau De beeldenmoeten erg beschadigd zijn De persoon die op 8 deter uit verschillendeopenstaande woningen alhier arglistig heeft weggenomen vier pai luien en twee jassen is tot eenegevangenzelting van 13 maanden veroordeeld Door den Minister van Oorlog is met welgevallen kennis genomen van een schiijvoii van denheer mr A van Naanien van Kemnes lid der tweede kamer van de staten gcneraal die daarbij 1 mi behoeve van het leger een zijner paarden ten goschenkeaanbiedt De Algeraeene Synode der Ned Ucrv keikheeft met 10 tegen 6 stemmen het voorstel verworpen om het gebruik der doopsformule ontleend aanMatth 28 19 verplichlcud te maken Ter bijenmarkt de eenige in Europa aauden Kieuwen Weg zijn 2595 korven of iimnen en aan de Klomp nabij het station Vernend i d 698 korven of immen aangevoerd De prij en deroude immen waien ƒ 4 50 die der jonge a 5Ü Demarkt kenschetste zich door iets eigenaardigs M van Dijk uit Gellecora bij Leerdam bracht dit jaarvoor de 50ste maal zijne gefokte bijen aan denNieuwen Weg Ier markt en dit is aldaar feestelijkonder Ie aanwezige fokkers herdacht waartoe medeopzettelijk enkelen zijner voormalige kameraden uitScbündel en St Oedenrode waren overgekomen Bijdie gelegenheid werd ook Johannes van Heerlen ttit Schijndel op de oude onder fokkers gebruikelijke wijze als nieuwe bij nfokker geïnstalleerd Aan het station t Luxemburg hebben telkensWanifestnliën len gunatt van Frankrijk pl iats Elkoogeublik schijnt men naar dc komst der Franschente snakken en wordt de Marseillaise gezongen Men voorziet dat als er uit Duilschland geencItolen mogen worden ingevoerd er in Enschedeöroa 200Ü werklieden broodeloos zullen worden Omtrent do Nederlandsche wapenen leest men in de M C De Nederlandsche infaiilerie verkreeg in 1SÜ3 een zeer goed Ironipgeweer met een naar evenredigheid zeer klciu kaliber 12 6 millimclor Vier jaren later deed i ich dc noodzakelijkheid gevoelen om de achterlading toe te passen en men begon spoedig mot de liet vervormde trouipgoweer is echter een zeer goed wapen en bij dc gunstige verhouding lussehen de kruiiladi ig eu het gcheele schot levert het uitmuntende resinltalen De veldarliUerie heeft getrokken voorlandkanonnen van brons die geheel volgeus het Fransche syslBwU i Hitte v v ardigd en waar d drijfkracht van het schot wordt versterkt door hulzen die om de lading worden gedaan Dc stukken heeten vierponders d i hun kaliber omvat een vierponds kogei doch de lading weegt scht pond De stukken zgn zooals ze nu zijn niet nieuw gemaakt doch het zijn de oude 6ponders w arvan de groeven eerst met brous zijn volgegoten waarna de stukken op het nieuwe kaliber zijn geboord en getrokkci Behalve de ze getrokken kanonnen heeft de Nederlandsche artillerie tiog gladde stukken van 12 pond Men heeft pogingen aangewend om die evenals de oude Cponders te ver iuderen eu er getrokken Spenders van te maken doch de proefnemingen hebbeu nog geen gewenschten uilslag opgeleverd Laatst e Berichten LOUdöQ 27 Juli De diplomatieke oorrespoudentie beireffende Eugelauds bemoeiingen lot eene bcmiddeliiig tusschcu Frankrijk en Pruisen is thans openbaar gemaakt Zij beval 124 dépêches gewisseld in deu lijd vau 20 dagen Uit die stukken blijkt dat Frankrijk de goede diensleu van graaf üiaiiville heeft ingeroepen om te verkrijgen dat prins Leopold afstand zou doen van de bekende caiididatuur Graaf Grauville deed hiertoe eeu opdracht aan den Britschen gezant te Berlijn Daarop ontving men te ijondeu bericht van lord Lyons gezant ic Parijs dat de hertog de Graiuoul bereid was hel coiilhct bij te leggen ingeval de koning van Pruisen aan prins Leopold verbood de caiididaluur weder aan to vaarden Graaf Granville verkl iarde hel te betreuren dal Frankrijk mei den afstand dir candidatnur door den prins niet bevredigd scheeii te zijn maar deed locli den 14 dezer Ie Berlijn mededeeliug van hetgeen de ï ransche minisler verlangde ijurd Lyons geeft te kennen dal dc plotselinge veraiuleruig van zienswijze der Fraiibuhc regecriiig hel gevolg was van art kelen in de ISiird DeuUche Jlljjemeine Zeitunr Vürv dgens schreef de Brilsche gezant te Berlijn aan graaf Granville dat hij met Bismarck een gesprek had gehad waarin deze hein h d gezegd d t Frankrijk de zaak der c ndidatuur sler iU lot een voorwendsel nam om wraak te nemen wegens Sailuwa Ten slotte deed graaf Granville Ie Berlijn en Ie Parijs een voorstel om hel gescliil bij Ie leggen met inaealnemiiig van hel Iractaal van 1 56 Uit VVeencn 8 bret lord Blooralield aan graaf Granville dal graaf voii Beusl verklaard had ook al het mogelijke te hebben gedaan om Frankrijk van alle uitersten terug Ie houden Wijders vindt men ouder de stukken eene Jóprelic van von Bism irck aan lord Lofins te Berlijn van 18 de er waarin hij verklaart an verdere ondel liandelingen af tt zien op grond dal Frankrijk een initiatief had gi nomen in oorlogzuchtige richting en Pruisen derh dve geen initiatief kon nemen om de goede dienslea eener bevriende mogendheid tot handhaving van den vrede in te roepen Dit zou Pruisen niet kunnen doen ponder het nationaal gevoel vnn Duilschland te kwetsen Lord Lyons deelt i verschillende d pi ches de vaste verzekeringen vau den hertog de Gramont mede betreffende de eerbied igiug van Belgie s neutraliteit Londea 27 Juli Volgens berichten uit Lima en Cdllao l eDbcn aldaar den Sden Mei zware aardbevingen plaats gehad Parijs 27 Juli Hel rcgeeringübl id leelt een decreet inede waarbij de keizerin tot regmtes van Fraukrijk wordt benoemd De depiirlemenlenn van deu Boven en Neder Rijn zijn in staat van beleg verklanrd Van de lichting van ISf 9 zijn 90 000 onder de wapens geroepen liet rcgeeringshlad spreekt de geruchten tegen die in Duilschland in omloop worden gebracht betre llendc de beliandeliiig ilie Frankrijk den ktijgsgovangciien voorbereidl Do keizer heeft last gegeven alle krijgsgevangenen met de grootste meuschlievendhcid Ie bchaudclcu Het blad brengt fcrder dc bcp nlingen vai dan Code Péiial in heriiineriug waarbij de dooilstrnf wordt bedreigd tegen lederen IVanschman die betrokken is in onderhandelingen met bet doel om den vijand geld te bezorgen Een telegram uit Peking OKldt dat de regccriug een gezant heeft benoemd len einde Frankrijk voldoening aan te bieden wegens de moordtooneelea die plaats hebben gehad Parijs 27 Juli De Patrie wejerspreekt het gerucht belrett ende bei voornemen om aan dc tankbiljeiten gedwongen koers te geven De LUerle meent te welen dat de keizer binnea kort de bezetiingstroepen uit Rome zal lerngroepen Hi i ji Jul e chending vnn hel neutrale grondgebied van Luxemburg door de Franschen heeli aanhoudend en in steeds meerdere mate plaats Gisteren middag betonden zich ongeveer 100 Franscha soldalen van hel leger bij Sicrck in het I uxemburgsche dorp Schleugeii alwaar zij de Marseillaise zongen Berlijn 27 Juli Aan de brug te Hheinheim heeft eeu schermutseling plaats gehad lussehen Pruisische uhlaiien en Beitrsche jagers aan de eene en F raiische inraulerie aan de andere zijde De laatste werd mei verlies vau één dnode ternggeworpeu Van de on en werden twee pioniers gewond Op gisteren werl door den Wurtembergschen slaf oflicier Zeppelin benevens drie Badensche officieren en vier dragonders een verkenningstocht in de omstreken van liagenau bewerkstelligd Het doel vnn dien tocht ivcrd volkomen bereikt Doch bij Niederbronn slootte de palronillc op een regiment huzaren Tol nogtoe is slechts de kapitein Zeppelin teruggekeerd Volgens Frarsche berichten werdjj een der Badensche otfioiercn gedood en zijn de anderen gevan gci genomen liOndBD 27 Juli De limes sprekende van het bckvide oninerpliactaal zegt heden het volgende Nadat de vrede vau Praag gesloten was hebben er onderhandelingen plaats gehad tu schen de heeren von Bismarck en Beiiedctti met het doel om een bondgenootschap te sluiten Eenige van de denkbeelden die in hel stuk voorkomen dat door de Time wetii openbaar gemankt werden op den voorgrond geplaatst maar het Fransche gouvernement beeft nooit kennis gedragen van senig schriftelijk voorslel Keizer Napoleon heeft voor hal cerige de voorstellen verworpen waaromtrent Benodttli en vun Bismarck van ged ichten hebben gewisseld Het zal niemand ontgaan in wiens belang en met welk doel men op dit uogenblik de openbare meening op bet dwaalspoor tracht Ie brengen Parijs 27 Juli Hel regeeringsblnd brengt de wel in berinnering krachlcns welke dc bladen die vrij van zegel zijn geen bericlilen van den oorlog moge mededeelen EeulaU 27 Juli Er is een bevel uitgevaardigd aan de landbouwers van deu Boven Uijn waarbij hun wordt medegedeeld dat mei beloog op de toekomstige gebourteiiisseii het noodzakelijk is den oogst zoo spoedig mogelijk binnen te halen Kiel 25 Juli De passage van schepen is verboden De zeevaart is gesloten Berlijn 27 Juli Naar aanleiding der openbaarmaking van let bekenrle oiitwerp lractaat vraagt de KreuzZeilurij of hel neutrale Engelaud zal lijven voortgaan met toe te l ilen dal zijne wapenfabrieken geweren a ni rle Franschen leveren en at Engelsche schepen lol Frunsche transport vaartuigen worden gecharterd Lial ons hopen zegt de AVewzZeitung dat Engel ind thans de oogen zullen opengaan en dal hel niel meer zal zien door ecu Fransoho bril waardoor Engelsche steenkolen zich niet als oorlogscontr diande voordoen Duilschland verwacht dat Engeland zijn plicht zal doen en dus ook geene steenkolen uil Newcastle aan de F ransche vloot ia de Oostzee zullen toevoeren Londen 27 Jull Er is een brief openbaaf gemaakt van den Franschen minister Ollivier aan een zijner vrienden in Fiiigeland gedateerd van gistereu De minister zegt daarin Hoe kunt pij nog gelooven aan de waarheid van het traciaat hel elk de Times heeft medegedeeld Het kabinet van 2 muari heeft nooit roet Pruisen over die znak ondirhandeld of iets met Pruisen dnaromtreiil vastgesielil Er hebben alleen door lusschenktiinst vnn Und Clarendon indirecte en vertrouwelijke onderhandelingen plaats gehad ten doel hebbende den vrede van Europa door eene wederzijdsche oiilwapeiii ig te bevestigen Gij weet welke groolu waarde ik lieeht aan hel vertrouwen en de vrieiidsi hiip der grooic Eiigelaehe natie De samenwerking lussehen de beide landen heb ik altoos beschouwd als de uu est cssenlieele voorwaarde van den algemeencii vooriiiigiiiig Ik verzoek u ernstig de viilsohe bericlileii Icfii spreken die vers ireid worden door pcrsui en elke er belang bij hjbben verdeeldheid lussehen uns lp docu ontslaan Wij