Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1870

I 111 111 hebben geen geheime politak achter oiue openbjie On7e pohliek is opreuht en lo anl Mepn niet dat kiiichl hier boven recht geldt Integendeel het goed recht znl in het eind altijd zegepralen en Festh 27 Juli Be voorzitter van de kamer heeft duur middel van de dagbladpers de afgevaardigden uitgenoodigd om in de huofdstad lo blijven aangezien dadelijk na het sluiten der zitting de nieuwe itiiiig zal aanvangen gedurende welke oier belangrijke aangelegenheden al moeten beraadsluagil worden BetliJD 27 Juli Heden morgen reeds is den En l fh I ezi nt m l lo li i u ii nn dat bet document houdende het thans openbaar gema ikie ontwerp van het trnctaat in Ikiiedelti s handschrift ter in age ligt Men kan ecne oHicieelc opheldering verwachten v in den Nourd Duitschrn Bond aan Kngpinnd hetretfende de echtheid van Franknjk s vuorstellen en de overige door die mogendheid genomen maatregelen Genieii Ic Berichten Volgens het Daghliid vnn s Gravciihagc heeft een vaderlandslievende jonge dame zich bij ten alkrliifst schnjviu htretd verklaard om nitt htt Huugsche scDcrpüchutterskorps ioo uuodig als markettiistLr uit tt trekken Ëtn Helg Chi s gfiiaarad bcsihuldigd van hoogvi rraail tegen den kfi er heeft voor hil builLiigcwonc gerLLlitshof te Blois dui ulgemeent 0 luchlust opgc Lkt door zijne viR klnnttg Het bewijs zcido hij dat mijm xoornemLns niet slechtuaitn is dat ik ten paraptuu bij mij had Mm latft hair iDij afgenomen Ik btn 7oü rwuii rd gtwttst uvcr mijui gevangenneming dat ik met kon geluüvin dut hit ernstwas Men zet nuj gij kunt ophcldtnngtii gcviii bij dmcommissaris van politie Ik ei bij inij ilvtn 1 Komnin dat 19 goed maai 7iü bedert zes luaaiidea wil mtti niijmaar nut bt gnjpm ffLet i up ik do oooit aan politiek ik houd zilfb van den keizer lieuijs ik heb in hms het borstbield van Va poleon dat mij zes franken gekost hetft Uijiallc feesten illumineerde ik ik htb zelfs eeue vlag die ik gmug zou oveidoen voor dti helft van wat ij mij gtkost heeft Mijn vrouw en kinderen lijden gebrek eu ik kan nog met begrijpen waarom ik voor u sta De voorzitter Het schijnt dat gij lust hadt eeneomnibus omver te smijten toen men u gevangen heeft genomen De beschuldigde V at meneer dt president 1 met een para plnie X o verdediger van den aangeklaagde verzoekt dat de parapluic dat zinnebeeld van den vrede bij bet Canrobert ia kleio van persoon dik en kort en van eeu sterk uiterlijk Hij heeft uitijd een Horutius of ten VirgiIl us in zijn zak Onder den bl ig tan Sulferino h hij Titus Livius In zijn teut maakt hij boeketjes aan thluris Hij haalt telkens latijnsche inntn imn en soms sehiijkt hij zelfs zijn oidirs m bet litijn Ilij noemt zijn soldutcu f legionarissen en zgn scrgennt ninjours eenturioiien Hy hoeft een hoog denkbeeld van ich zelven Ben zijner aides de camp deed hem eens opmerken dut iiju uniform gescheurd en met meer te dragen was Gooi hem toch vooral niet weg autMoorddo do maarschalk want hy 18 voortaan historisch De soldaten tien er eerst vroolijk en opgewekt uit aU zij lu t veld ztjn Dan let men er dm de marseillaise zingen teiwijl hun been of huo arm wordt afgezet Laatst nep er een onder deze operatie ecu oppasser eu zci hem snuu mijn neus eens MARETBERICHTBN Gouda 28 Juli Bij cinig handel bleven de prgzeii vast Tarwe puike ZeeuHsolie por heolol ƒ 1130 u ƒ 12 40 mindere 71075 H ƒ 1 00 Polder Tarn e ƒ 10 25 il 10 50 Kogge puike ƒ 8 00 ii 8 bO mindere ƒ 7 50 11 ƒ 8 00 Gerst iiiler ƒ i 00 ii ƒ 6 76 duo omcr 6 50 h ƒ i 25 Haier kurle 1 ƒ 4 75 a ƒ 5 30 dilo lange I i j a y 1 60 Bruine eu witte biiuuen onder hiiidel l aiirdeboonen ƒ 7 80 n S IO Duiveboonen ƒ 8 115 i i ƒ 9 25 Voerer cii ƒ S 00 11 ƒ 8 40 Hennepzaad 0 1 ƒ 10 a ƒ 10 50 gehouden De Kaas Aangevoerd 54 partijen prijs ƒ 20 ƒ 23 Joeboler ƒ 1 41 Ti ƒ 1 50 Weibotcr ƒ 1 18 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand OMUlFDtN 25 Juli C o pimlriiiiijtr 41 20 C vnn Es cil J den lliL t 1 j A 1 A IJi urijk C d 27 J vnn tïuun 7 ia Oiiiuwu 21 Juli J J Ikrmaus pi I l van Iceuwtn ADVER TENTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon J VAN ZUTPHEN Hekman BE Geoot Gouda 27 Juli 1870 N DOllTLANÜ DE Ha n Goi iu 27 Juh 1870 Heden overleed tot mijne groote droeflieiit G LODDER mij nalatende dne kinderen te jong om hun verlies te bpseffen Wed G LODDER De Steeff 27 Julij 1870 Openbare Verkooping te GOUDA aan het huis wijk E n 25 Kleiweg op VRIJDAG 29 JULIJ a s ten 9 ure van GALANTERIEN PETROLBUMLAMPEN SPEELGOED eene partij SIGAREN AFBRAAK enz IMaatsvervaiigcr Schütierlj Hij die genegen is zich ah yoodanig voorloopig te verbinden kan zich daartoe aanmelden bl den Heer MULLER Fluweelen femgel n 3 52 Een geschikt Persoon sterk van gestel P G 29 jaren oud de beste bewijzen kunnende overleggen zag zich gaarne ten spoedigste geplaatst m de eene of andere fabriek of tot het verrigten van andere werkzaamheden Informatiën zjjn te bekomen onder letter W by den Boekhandelaar A Brinkman alhier VOORLOOPIG BERIGT Salon Ciiiiue iii Miniatuur vereenigd met een gedrcaaeerd rioNDEN EN A PEN ThEATEI bestannde uit 40 VIERVOETIGE KUNSTENAARS onder Dirertiö van L Dassie firma Verdi waarbij zich HERMAN DASSIE bevindt dezelfde f ie voor 3 jaren als Directeur te Gouda zich heeft bevonden met een ronde Cirque De Directeur heeft de eer het geachte publiek van Gouda en Omstreken te verwittigen dat hi iiier zal arriveeren met een cirque van 25 gedre seerde RASPAARDjES van de edelste rassen 20 jeugdige artisten van beiderlei sexe waaronder zich bevindt PAUL DaSSIE koning der Paardrijders een der sterkste rijders die iien tot heden heeft gezien en die voor alle gekroonde hoofden van Frankrijk Duitschland Engeland België en Nederland is werkzaam geweest en aller hulde heeft weggedragen De Directeur verzekert het geëerde publiek dat de inagtmg van het lokaal nog nimmer te iouda beter is geweest de hamassementen der paarden en de costumes zullen niets t wenachen oveilaten het orchest is van eene Boheerasche Kapel 16 man sterk onder directie van den Heer FILIP kapelmeester De Paardjes zullen gratis fe bezigtigen zijn bij J v N DFK BIJL Stalhouder aan den Tiendeweg op Woensdag 3 Augustus 1870 des vooriuiddags van 10 tot des namiddags 2 uur terwijl de aan ang der voorstellingen door Berigten eu Adverteutién in de Courant nader bekend gemaakt zuUou wordeu M btandplaats de tweede Tent van af den Tiendeweg x WIJNHANDEL Van ALPHE en LEDEBOER te ROTTERDAM Adres A NORTIER Gouwe wijk C n S4 te GOUDA EEST ONSCHADELIJK VLIEGENDOOD 5 ets per Vel BIJ A BRINKMAN Boekhandelaar Lange Tiendewag te Gouda WEKELIJKSCHE VOLKS LEERREDENEN van Ned Hervormde Predikanten die als het eenige fondament ter zaligheid prediken Jezus Christus en dien gekruisigd Vijf ets per Leerrede De Prospectus en Proefafieveriug van den vijfden jaargang met Naamlijst van 02 Hr Medewerkers ijn verkrijgbaar in alle Boekwinkels eu h den uitgever J A Mulder te Delft Ik ondergeteekende attesteer bij deze dat de chocoladefabriek van FRANZ STOLLWERCK en ZONEN a d Rijn voor de zuiverheid van hare fabriekaten instaat en hare bewerking vrflwillig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft dat de tot de bereiding vereisohte grondstoffen en bestanddeelen zoowel als de gereed zijnde chocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere chocolade cacao en suiker wordt ingestaan Keulen 1 September t 8ü9 Dr HERM VOHL Bovengenoemde mei regt aan te bevelen Chocoladen zijn steeds verkrijgbaar gesteld bij J J van der Sanuen Banket en Koekbakker op de Groote Markt te Gouda 273 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE be gint op MAANDAG 1 AUGUSTUS 1870 EMSER Pastilles uit de zouten van de koningWilhelmsbron helmsbronnen nr Ems Gouda Diuk van A Eimkmau wetenschappelijk aanbisvolen tegen raeagaandoening zuur oprispen slechte spijsv rteenng gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in ffeplo7nhcerde doozen met gebruiksaanwijzing a 50 cents alleen onvervalscht te Gouda bjj J H BOERS te llotfeidan in alle Apotheken D £ iniINlSTRAïIH VAN dt KO n ON EN w tan lift TJ Hü iigi i ktaM HP S UAiitirijiliDin taliitf tniti All itl lUlMK MalMi tt mM lil 1 is ff lilltil ti talitf niii i J liir ta it Jilil Ut Ubiii Wt II il MiM Ml I WK I ig i ii il bn 1 iM tiM MlèJM H JUI i Kf U H n Mwkitli hjlhlktil nJcliiiii jiMlÉf Mi l i i Fiw è i Iff m iM i iii uE3 vtów li iiÉ pili ia i i t nitnii iNMM è liip M i iiwii aMi ililiaiif4li I gaS iiiiiwH