Goudsche Courant, zondag 31 juli 1870

1870 Zondag 31 Juli N 926 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Mverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzouderlflko Nommers VIJF CENTEN De insending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND FRANEBUE Het Journal OJJkiel deelt een brief mede vnn den deizeir aan den koiDmindaiit der nalionule garde der hoofditad Daoriu zegt de keizer lk Ter oek u bij de nationale narde van Parijs mijn tolk te itijii en haar te kennen te gevei hoezeer ik op haar vaderlaudalierde en toewijdinj reken op het oogcnblik lat ik naar het leger vertrek Ik stel er prys op biiar te betiiiiien d it ik verlroiiwen iu lutarstel tot handhaving der rust in de hoofdsiiid en tot beveiliging der k sizerin Kik moet thans nnar de mnle tynfr klachten waken voor het weltijn dea vaderlandi Frankrlik tegt Victor Hugo in den Raffel it aan r gne republiek allei verplicht lyn bettasu tyne macht zyn invloed zijn prestige zij i roem en tljne sterkte £ n Frankrgk gevoelt dit zoo diep dat het in tljdea van crisis en gevaar instinctmatig de berinncriugtn der groote omwenteling oproept om daarin geestdrift eo kracht ter overwinning te loeken Auolir wcrj i la intrie Conduit Otttieaa uoi bros vengcursl Liberté liberté chérie CombMi Bvec tes déCenieurs Ziedaar het couplet dat de beheerschers van Fraiikrgk in hunne bittere verlegenheid luien weergalmen Hel keize rijk is zoo diep gezonken dut het hel geheim der overwinning aan de republiek moet ragen Vergeet dan Napoleon III dat die heldcnzaug tegen alle koningen is gericht en oük tot nog toe aan iedercn monarch die hem durfde aanheffen den ondergang heeft gebracht Een versohrikkelyk ongeluk had op 18 dezer plaatsin bet Pare Bordelais Een aanzienlijke menigte hadzich naar de wedrennen begeven de nmpliitheHiersgew ze geplaatite banken waren met nieuwsgierigengevuld en de voorstelling zon beginnen toen tensklaps verschrikkelijke angiilkrelen wecrkiouken l etribunes der plaatsen van 1 franc waarop ongeveer 700 personen hadden plaats genomen waren meteeo verschrikkelijk geraas ingestort een groot aantal toeschouwers raedeslepende Zeven personenwerden gedood en een honderdtal werd gekwetst sommige zeer ernstig Hel beruchte tractaat dat de f mie heeft openbaar gemaakt wordt in het Journal Offidel niet geheel geloochend maar als een ver eije lot tijdverdrgf van de heeren von Bismarck en Benedetii voorgesteld Die beide mannen hadden wel hun plannetje aan hunre regcering medegedeeld maar loulcr als aardigheid en het spreekt van zelf dat én het Pruisisch n bot Franscli gouvernement er niet aan gedacht hebben vau die dwaze bespiegelingen crn t Ie maken Zij hebben beiden die denkbeelden mei een soort van heiligen afkeer ven orpen Men kan juist niet zeggen dat deze toelichting van g ooio handigheid getuigt Niemand zul in Kurop i illen gelooven dat de heer von liiamarck niiis anders Ie doen bad dan mei den heer Benedelti lu liet Bwken van plannen zich te vermeien Kn wiir lil werkelijk hel geval dan zon het zeer overtuigend gebleken ijn welk ecu versiandige maatregel Id opruiming der diplumatie zou we en die niets iidcrB eet uit riubten dan kiudcracbligcdwaas heden te bedenken die onrust en argwaan verwekken Maar wat Napoleon van dat tractnat zegt is nog meer nn toepassing op z j verontschuldiging Het geldt den toorn van ÉngelaAd te sussen welks trots niet kan verdragen dat dergelgke groote plannen zonder zijn medeweten ja blykbaar in zyo nadeel z jn gesmeed De Temf begint te spreken van de wenscbelijkheid om t Pruisisch leger gedurende twee ofdrie maundeu bezig te ho ideo Het blad raadt defranschen toch vooral niet ongeduldig te worden als er nog niet gevochten wordl Vooreerst zegt t blad is t noodig de dienst io t leger goed teregelen Daarbij is t wachten veel lastiger voorde Pruisen dan voor one want huo Laudwehrstelselzou geen langdurigeu oorlog gedoogen Ook verzekert bet blad dat in Forbach reeds meer dan 100 P tiisische spionnen gevangen t ja genomen en dater viel meer zullen gepatu worden Als de Pruisenzoo tukagewijj konüeu wordeq gevaugeu genomen zou de oorlog bloedeloos zjjn ENGELAND De Tuues venieeiat dat de heer von Bismarck aan het corps diplomatique het veel besproken ontwerp lractant geschreven door Benedelti heeft voorgelegd om het te onderzoeken De Times beschouwt de verklaringen van bet Journal OJiciel en den brief van Ollivier onvoldoende Het blad zeg waarscbgnlgk werd Ollivierniet geraadpleegd toen Pruisen onlangs een wenkkreeg dat de goedkeuring van het ontwerptract iatnog nis vredesvoorwaarde kon gelden Volgeus dépêches in de dagbladen voorkomende heeft hit Spaansche guuverneraent van de Franscheregeering verklaringen verlangd wegens uitdrukkingen betrt ITi nde Spanje voorkomende in de circulairevuu den heriog ie ü tmont De Amerikaansche bladen deden eeiie olScieelePruisische düpêche mede waarin geconstateerd wordtdut de publieke opinie in Engeland gunstig jegensDuitschlaud gezind is maar dat het Brilsch gouveruenienl jegens Duitschlaud niet handelt overeenkomstig de wetten der neutraliteit maar dat beteene houding aanneemt even als tegenover Amerikatgdens den burgeroorlog Volgeus den Mornmg Jdverfiser heeft de predikant Spurgeon Zondag jl het navolgende overden oorlog gezegd Ik zou wenschen d t dezevorsten der aarde zelven gingen vechten in plaatsdat zij de soldaten voor zich laten strgden Helzon geen slecht plan zijn als de koning van Pruien Napoleon UI naar Engeland kwamen om de quieslieuit te vechten Ik houd mij ilellig overtuigd datdo politie het door de vinger zou zien en wnt mijnaugaal ik zou gaarne bereid zijn hunne jassen vastte houden en ik zou beurlelings elk der strijdendepartijen toeroepen Kaak hem goed ik ben overtuigd dal hij het verdient DÜITSCHLAND Opmerkelijk moet het schouwspel zijn hetwelk de oiislrckcn van Saiirbruck Burbach Drathzug en oraliggciide plautscn opleveren Terwijl do voorposuii elkindor van eersnjden beslnken en invullen In hel klein nu van de eene duu van do audeic zijJe geschieden is de landbouwer zeer bedaard werkzaam om het graan te snijden de schoten die links en rechts vallen verhinderen hem volstrekt niet zijn arbeid voort te zetten en zijn graan zoodra het slechts eenigermale droog is geworden hetgeen bg de tegenwoordige felle hitte spoedig het geval is in cgn schuur te halen Aan de Köln Zeil worden uit SanrbrUck Terichillende bgzonderheden medegedeeld omtrentde kleine sch rmuttelingcu die op de grenzen hebben plaats gehad De schrgver zegt o r l e kogels der Franschen dragen zeer ver Toen deFranschen aan de overzgde der faar van de hoogtevuur en werd nabq Burbach een boekbinder dieaan zgn deur stond zoodanig aan bet voorhoofdgetroffen dal hij op de plaats dood bleef Eenander burger kreeg een achram van een Chassepotkogel dien hg in z gn vestzak heeft gesloken omhem tot een aandenken te bewaren In den Engeltchen kapitein Seton hebben wg een origineelenfliukan kameraad gevonden Hij is van Krenznnchgekomen alwaar z s eotttfrntoote oi bailkuur ondergaat en heeft zich uit een natuurlijken aandrang bg het 4Ü regiment aangesloten om dun veldtocht mede te maken Hetgeen ik zeif bg de voor postengevechten htb gezien brengt mg tot deovertuiging dat di Franschen door hunne overhaasting in het vuren en het snel commando zoowelals door den te groeten afstand waarop zij losbranden hee wal kruid nutteloos kunnen verschieten eeronze soldaten nog recht nun hel werk komen By ons tracht men zich ook meer te dekken dan bijhen het geval is De eerste periode van de mobilisatie der armeeis achter dcu rug sedert Zaterdagnacht rolt de uitgeruste manschap van Noord en Oost Pruisen opduizend raderen den Bijn te gemoet het begin dervgandelijkheden nadert Moge hel recht voor demacht gaan macht zijn overmacht worden Inmiddels ontbreekt alle nieuws van eenig belnn Spoorwegen en telrgrauHgnen staan zooals het thansook behoort uilsluiieiid in dienst van bet leger deposten komen ongeregeld eo veel te laat aan hettelegrafisch verkeer is gestremd ITALIË De Independance meldt het volgende De hertog de Gramont heeft officieel aan monsgr Chigi pauselijk nuntius te Purijs kennis gegeven dat aan het bezettingsleger te Rome bevel is gezonden om vóót 15 Augustus Civitta Vcechia geheel te ontruimen eu dat llalit overernkomstij de SeptembercoKveulie zich met de bescherming van Eome zal belasten Dezelfde kennisgeving is ook duor den heer de Banneville Fransch gezant Ie Home aan den paus overgebracht De paus overtuigd van het onherroepelijke van dit besluit des keizers zal geene stappen doen om Frankrijk daarvan terug te bouHcn BINN ENLAND Gouda 30 Juu Gedurig kwomeii on kluchten tfir oorc omtrent de slechte dicnstrcgiiliiig van hot postkantoor alhier en we gelooven dat die kl ichlen veelal gegrond i ljn Waaraan het te wijten is ivoteu we niet wellicht