Goudsche Courant, zondag 31 juli 1870

N T is het pcrsüiiccl te klein Wu in di morRonuren het kantoor voorbijffaat al meermalen bespeurtn dnl er een n mt il menschen in den tueluiKen g inp staan te aciilen om lang aniorhand te orden Beholpen De bolellmfr van brieven en dai liladen raat uilerst lang uam liet bulletin diBl Aitwc Jw ltrttnmrhe Courant van een unr en de l rééUif H OouranlVomen oo we goed i y ingeliobt um half drie aan en orden eerst om vijf ubr Op ijn vrocgiit be orgil maar nat nog veel erger is da bricv u en die met den trein van half negen s avomN alhier It Rotterdam aankomen worden dien avond niet meer bc orgd maar men krijgt ze den volgenden dag Ie gelijk niet de be endiug van den oClitendpost Niet a iu het personeel gelooven we dal 1 j j en 13 maar aan hel gering getal personen waaruit hot beslaat Ook niet nit den laalulen tijd alleen d igleekenen de e grieven Oii e beilueling is voUtrekl niet een lij lclijkcn chef als de oor aak van t gebrekkigi Ie noemen maar onze bedoeling S den üieiiiien ehef er op te wij en hoeveel nog te verbeleicn all De reden d it we nu juist daarv m spreken is gelegen in fin ander feit waar minder ver aehlende orastandigliedoii voor aan Ie voeren zijn omdat het met door gebrek aan personeel werd Teroor aakt Dat feit ia het volgende Maandag if Jnli des morgens te half acht werden 150 aanbcvelingsbiiefjes voor de herstemming van leden van den raail dor geineenle Keenwijk welke op Dinsdag den 2H Juli moest plaals hebben geadresseerd a in de kie ers aldaar in de bus Ie i ouda gestoken Drs avonds om half even kwam bij din afzender eene klacht in dat de behoorlijke bezorging niet plaats bad gegrepen waarop de e zieh ijlings nan het postkantoor vervoegde om de oorzaak daarvan te vernemen Toen bleek dat men verzuimd had die briefjes af te stempelen men scheen met de zaak verlegen en beloofde dat alle dienzelfden avono nog besteld zouden worden Gedeeltelijk werd daaraan voldaan namelijk iu hel voormalige Sluip ijk maar in een ander deel vah Keenwijk het voormalige Slfiii verilen zij eerst Woeiibdag 27 Juli éiu dag na do herstemming besteld en dan nog wel op eene afkeuringswaafdige wij e daar sommige aan de te Haastrecht schoolgaande jeugd des middags ten 12 ure mede gegeven werden andere eerst des namiddags ten 4 ure besteld werden De Nederlandsche poslerij had in dit geval alzoo twee en een halve dag nooiiig om op een unr afstands briefjes Ie doen bezorgen Voonvaar een ruim veld ligt voor onzen nieuwen directeur open In het Vaderland leest men de volgende correspondentie Op verscheidene vragen uit Couda hoe het komt dat ODze Courant welke aldaar Ie half negen aankomt eerst den volgenden morgen besteld wordt dicue ten antwoord dat het Ooudsche postkantoor na 8 uur s avonds geen brief o coiirani meer bestelt De Bhünspoorweg moge Gouda mei de residentie verbinden ons blad moge zich de overhaasting getroosten om de allernieuwste llaagsche berichten reeds te S ü uur in Gouda te doen zijn dat alles helpt niet want een half uur voordat die Haagsche trein aankomt gaan de Goudsche brievenbestellers naat huis en wie er dan geen vrede mee heeft dat brieven en couranten een half etmaal lang door do post gesequesirecrd worden die moet zich maar voor ƒ 3 het droit de boita en voor een paar kwartjes in de week een loopjongen aauschaDrn om zijn oturanlen en brieven aan het postkantoor te halen want men kan toch immers niet vergen dat te negen uur nog een brievenbesteller te Gouda zou rondgaan Te negen nur ilenk eens aan dan ia t bijna donker in dezen tijd van t jaar Donderdagavond had alhier de aangekondigde bijeenkomst plaals ten einde e bespreken of men lliieri 1 Eene al deelnig van het Ronde Kruis zou oprichten 2 l ügingen zou in t werk stellen om hulp Ie verlccncn aan du huisgezinnen wier kosininners tot den krijgsdienst waren opgeroepen Door d Scheltcma werd toen een dertigtal personen zich in groole zaal der oeicieit Ons Genoegen bevonden de bijeenkomst geopend met eene korte uitcen ettiiig van de redenen die danrioi hadden geleid Op den voorgrond stelde hij twee pnnieii 1 Dat btulc üiiderwerptn u vt streng van elkandei moclen iifgeseheider d it er niets gsmccns tussclii U hen was d in dii d ii ij voor l gemak op denveirdeii avond aan ilc orde waren gesiold 2 Dat de oproeping m groole haait was geschied en dat daaraan vooral de keu r der oproepers as toe Ie schrijven Ilij h nl eeiiign personen uit zijne naa u omgeving of die hij liij toeval ontinoelle ver Miln met iiem de iiili oodiging te willen ducn Dit livcede punt crd vooral aangeroerd p omdat hem gebleken was d il er at wodrr ontevredenen waren die Cr over klaagden dat uien een of ander voorbijgegaan wns Vervolgens stelde spr de vestiging eenerafdeeling van het Ruü le Kruit aan de orde IIij deelde mede dat ihit doel deznr instelling in om aan nWc ei i eii oKi i Irijgtlieien kuip ie verleeneii De e instelling wat door alle Kuropcsche staten bij vérdiag neutraal verklaard zoodat ieder dic t rooile krills op de borst drolsj overal toegang had w inr riele en ge oi dcne krijgslieden lot welk volk ij ook behüüulcn waren Niet alleen echter op t slagveld of in oorlogvoerende staten bewees deze instelling ilienstrii maar overal zoodat het ook reeds in ons lanil i ii ge jrdi du noepen in oijiiv le aal sen geroiiL entreerd zijn eik iain as Na de e iuliulitingen sielde spr voor de verdere leiding lezer vergadering op Ie dragen aan on en liurgeincesler wiens tegenvvoordigheid voor cker door allen op hoogen prijs H eril gesield Dit voorstel Herd mei acclamatie begroet doch de reden dic door den ünrgcmeesler werd opgegeven om liever het presidium uaii den heer Schelteina ook gedurende t overig gedeelte dezer vergadering op te dragen moest wel door de vergadering worden gebillijkt De heer S had tod zich de moeite getroost loh op de hoogte der zaak lo stellen hem kwam dus toe de leiding der zaak op loh te nemen Deze verklaarile xioh daartoa dan ook bereid eii eite zijne niededeellngeu voort door uit de statuten der vereeniging het een en ander mede te deelen en door de ij u waarop zij haar doel wil bereiken toe te lichten door de algemeene oproeping van hel hoofilcomió mede Ie deelen die in ons iir 924 vermeld is Het eerste besluit dat vervolgens genomen moest worden was of idhu t wenschelijk oordeelde dat alhier eene afdeeliug werd opgericht Men deed ne lijït ciroulecren van hm die vooricaardelijk tot het comtté ici den toetreden en het bleeü dat die lijst 24 hanjleekeciingen bevatte zoodat het comité als opgericht mag worden beschouwd De voorloopige maatregelen werden opgedragen aan hen die de uilnoudiging toldeze bijeenkomst hadden gedaan terwijl later een definitief bestuur zou worden benoemd Nu dit alles bepaald was had de voorzitter eene mededciling te doen die hij opzettelijk tot nu toe had beivaard en die het uitzicht opende dat ook vrouwen tot deze vereeniging zouden toctrelen uu het voorbeeld daartoe werd gegeven door Mejufvrouw C C van Meèrlcn die bij vriendelijk sehryven hare afwezigheid had Terontschuldigd maar ver ooht barer daarliij te gedenker en te willen bescliukcn o er hetgeen billijkerwijze i oor haar zakelijk of persoonlijk tot het welslagen dier zaak kon worden bijgebracht Haar voorbeeld worde door velen gevolgd Daarop kwam de tweede z iak aan de orde de ondersteuning der achtergelaicn bclrekkingen en hierovcf v as men het minder eens Er waren er die de achtergelaten gezinnen eenvoudig wilden zenden naar de kerkelijke of burgerlijke armbesturen er varen er die vreesden dat menigeen daarvan misbruik roude maken en uit luiheid vrijwilliger zoude wor len wanneer zjjn gezin toch werd omlersteuud er waren er die voorloopig die hulp nog niet noodig vonden omdat tot nog toe slechts een gering aantal huisgezinnen van hunne kostwinners waren beroofd Hiertegen werd aangevoerd dat het juist geen werk der liefdadigheid in gewonen zin moest zijii dat men hier wilde verrichten Men wilde voorkomen dat gezinnen waarvan het hoofd in staat was om ordentelijk in db behoeften te voorzien tot de armkas zouden overvallen terwijl dat hoofd den lanile diende Geen aalmoes werd gevraagd maar ondersteuning van hen die hun natuurlijken stem door de tijdsomstandigheden verloren Dal er personen zouden zijn die it luiheid vrijwilliger zouileii worden wanneer zij wisten dat henne gezinnen loeh aan len kost zou lcn komen cid mede betwijfelil een uitzondering toch hier of daar maakt den regel niet en daarenboven was voorshands slechls sprake van hen die gedvvongen wareu in dienst te gaan en wat de laatste tegenwerping betreft werd wel erkend dat tot nog toe het aantal gezinnen gering was dat tcrslond hulpbehoevend werd maar men moest op hetgeen gebeuren kon rekenen In stemming gebracht werd ook do weuscheijkheid van deze zaak mei J4 tegen j stemmen langcnomen terwijl enkele personen zich reeds hadden verwijderd Wenschelijk werd al on geacht dat eeno l OdlMi zal worden beproefd tot ondersteuning der bct ckkingen v iii hen die door verplichten Annvarkelijk mag men zieli al oo in t welslagen van beide cindeineiningen verheugen Wel moet er nog eer veel gedaan maar de eerste stoot is re gexeu en daarvan komt de dank van allen toe iiiin hem dic de ensic wiiv diu de znuk willen uauvatieu aan Ds SdièltcMa Èet bestuur vaB het comtlé van het i Krnk te s Oravenliage lomt in de iV It C gedeeltelijk op legen de lndenVingen van prof l olanow it hei geln uil van pluksel betreft In icgt i lelliiig met het gevoelen van prof Tolaiio geeft het IkjsIuu bij het vervoer van gekwetsten in vcldarabulansen eu veldhoipitaieu de voori r r adplukspl agje omdat het plukMl een groot opslurpend vermogen heeft eene eigen eliap vc r verbanden welke niet elk oogeiiblik vernieuwd kunnen worden hetgeen in goed ingerichte stedelijke tiekeninriohtingen wel het g val I j laii groot belang deze eigenschap missen lie watten bijna geheel De vrees van prof l olano voor het onislann van wondroos en hospilaalversterving als gevolg van het gebruik van pluksel deelt hel bestuur niet indien men slechts de noodige maatregelen neemt dal het gebruikte pluksel onmiddellijk onschadelijk wordt gemankt b v door verbranden en de voorraad niet aan infectcerende invloeden wordt blootgesteld Daaienbovcn verlieze men niet uit het oog d it de bedenkingen van prof l olano evenzeer hoewel iu mi idere male geldeu voor wiitten en tevens dat de gevoruide wondafschoidingen welke niet door de watten worden opgeslorpt zich langs andere wegen b v iq kleederen beddegoed eoz ontlastfn en daardoor wellicht een uog achadelykcr iniJoed zullen uitoefenen De overige aanbevelingen van prof Polano worden ten volle door het bestuur van het Haagnche ooraitc beaamd zoodat bet reed gverig bezig was met het verzamelen van alle door hem nanbevolen verplegings eu erverscbings middelen Vy vernemen met genoegen dat de heor A J Oort te Schoonhoven het lidmaatschap van t hoofdbestuur der liberale kiesrereenigiug alhier heeft aangenomen Gister morgen waren wij getuigen van eenehoogst aandoenlijke plechtigheid Een der jongelingen uit het Beitcdelingen Gesticht bij allen die methem in aanraking kwamen bemind en geacht werdgrafwaarts gebracht Door de vrijgevigheid van denheer Herman de Groot directeur der begraafplaats daartoe in staat gesteld werd hij niet op de gebruikelijke wijze maar met de lijkkoets begraven die door de jongeus bestedeliugen von het geslicht den vader den onderwijzei en door heeren regenten zelven gevolgd werd Aan het graf gekomen sprak een der hh regenten de heer IJrakel een gevoelvol woord hij sprak van het hart tot het hart herdacht de deugden van den overledene en e ndigde met een ernstig woord aan de bestedelingen Inmiddels badden zioh om het graf een zeventigtal kinderen gcchanrd zouwei jongens als meisjes van de scholen d hh Kramers en Huber die onder de leiding dier h rri n op eene hoog i indrnkwek kende wijze dat schoonc lied Vol van heilige gedachten aanhievcu Tot iu de ziel geroerd Irinl daarna dehr Kralfler i op die op welsprekenden loon in keurige woorden over don geliefdjr dooile sprak Nog eenmaal zongen de kinderen éen Vaarwel en dat laatste wcord gaf den heer de Voins mederegent aanleiding om allen te danken vooi de eer den overle lene bevvezen en dn hoop uit te spreken op een bli wederzien van al onze gsliefde doodeu ook van dizen AiilE van DoBiir LEK Dof klonken de kluiten aarde die elk regent en daarna elk bestcdeling op de kist wierp mair he d r blonk de traan van droefheid en aandoening in hei 0 1 van menig lief kind terwijl ieder groot ef klem iliep geroerd huiswaarts keeide Bij de politie alhier is bekend geworden datde persoon die op den 21 dezer levenloos uit derivier den IJsel is opgehaald was genaamd Johannes Gerardus Hartman geboren te Zierikzee den 28 December 1801 Hij was weduwnaar van Maria Consul eu zoon van an Hartman en Heli na Zwarloog beiden oveileden te Zierik ec Hg was den 15 December IHIiti III het 2 geslicht te Veoi huizen aangekomen en aldaar verpleegd tot den 1 uli jl toenhij ontslagen werd Do winkelier Nienwinnd dio rnct an wagen met kruidenierswareu do omliggende gemeenten bezoekt as U opnsdngavoud met zijn kruiw geu van zijn gewone reis teruggekomen doch ging nog even bij den bouwman Klei in ile Korie Akkerei binnen terwijl hij zijn kiuinagen mei winkolwireu en een som van ƒ 4U builen liet slaan l jcn bij 1 JatKlliiifM té lil i to j II ih tóinpi Mm MM t m iMé k a ril pmiétii iééi niéfm immii iiffl IA 3 J iMmntuM m ifcpi Wwwii t iif f I m nhk In m i itwliteii iiéBid niéfm immii ia f fl A IiiW M jiiitiiiito i 4 Usllk I laiii altili iloiiM tiiMii lil ikrii dif kI aflliifiiWwiWritMiiihii il mét m 1 fci M nm ainlit tju i Idttmtf 4