Goudsche Courant, zondag 31 juli 1870

wóer builen kwam was de wagen verdwenen Niouwlanil vcrraoedondo dat de dief den weg naar Rotterdam was ingeslagen is ook den Moordsohcu dijk opgegaan en in het durp Moordrecht gckumcn vond hij lol zijn groute vreugde zijn wagen die was medogcuomcn door een persoon die dea vorigen dag uit de gevaugeois was ontslagen en die nu terstond weer in verzekerde bewaring gesteld werd Nederland zoo schrijft men uit Berlijn aande Köln Zlij deed onlangs het verzoek dat eenbelangrijk kolenlrnnsport over land uit l ruiscn tenbehoeve van de Nederlandsche fabrieken nog zoutoegelaten worden Het stelde tot waarborg datdè uitvoer van kolen uit Nederland zou verboden orden Aan dien weusch der Nederlandsche regcei hji S = ï = p o l tusschen rernam men te Berlijn alras dat iii deIlollalidache havens kolen aan vreemde schepenwerden geleverd tevens gaf de Nederlandsche regcering aan de Fruisiscbe kennis dat het haar onüjogclijk was gebleken de gedane l elofte na te leveo daar er een tractaat tusschen ïrankrijk en Nederlandbestaat krachtens hetwelk een verbod lot uitvoer vankolen niet geoorloofd is Van zijne zijde heeftPruisen daarop den verderen uitvoer van kolen naarHolland doen ophouden Jammer dat die uaatregel e nigszirt s ie iKat schijnt genomen te zijn lUl is tóéh vi ij zeker diit Nederland thans geiioegWriim van kolen voorzien is om gedurende oeiiigentijd de Frausche oorlogsloomers daaraan te kunnenbel pen Nnar aanleiding van t voorgaande wordt uitden Hahü geschreven De KSlniaclie Zeitung bevat eene onjuiste tijiling nopen het verbod van den uitvoer van steenkolen Op grond dat ons land davin op vrij hatelijke w jze betrokken frordtj ijn iftfoitnïfiin ingewonnen waaruit de onjuistheid van het bericht en de daarop gebouw Ie onderstellingen nog duidelijker blijken Frankrnk heeft fiift alleen met ïfedprland maar ook mei België Engeland qn het ollvorein lianilelsiracla en gi sloten en in aV Aeie verdragen heeft men zich ovir en weer verbonden dèn uitvoir van steenkolen nut te verbieden en zelfs geen uitvoerrecht daarop t beffen Het is dus bepaald onj uisl dal deswege alleen mfl Nederland ovcrt eiigtifcobien is Dat Nederland op dit oogenblik overvlned van steenkolen zou hebben is bepaald onwaar niet mhidei onjuist is het bfifeien dat Nederland de Fr msche ooriogschepeu vi n steenkolen zon kunnen vooriien In da proclamntie nopeL helgten jsgins oorlogscliépen der strijdeude partijen io iclii te niineii is wordt uitdrukkelijk gezegd dit ai n zulke oorlogsohepen als rij in oma haveiik binnenvallen geen kolen in groolïere hoeveelheid zullen gegeven wordan dar die zij behoeven om de namte riiivcn van hun eigrn land te bereiken Voor Fransche schepen is de naaste haven Dniukerken Die hoeveelheid ou te geriug zijn voor verdere reizen hetzij naar de Oostzee e zelfs naar den mond van de KIbo Het geheel bericht van i e K ilnmhe Zvilmij en voor d de daaraan vastgeknoopte gevolglrekkingen zijn in si ijd met den waren stand der zaken en met de internationale overeenkomsten Koloniën De kamer van koophandel en nijverheid te ü ii ivia heeft doh bij een breedvoerig adres ge end lot den gouvernei rgeneraal van Ncd Indié roet ver uek de thans nog in werking zijnde oepalingeii ten aanzien der aankomst het veiblij en de vcstiguig der Chineezen in Ned Indië op e heffen Adressantfii doen uitkomen hoe beperkend die bepalingen zijn en hoe zi de vrije iumigratie der Chineezen nnar Java en Madura belemmeren Het gouvernements besluit vr n 11 Oct 18B 5 n 10 bepaalt djt zij illeen in ie havens voor het algemeen verkeer geopend wonen toegelaten dat ze op boete van ƒ 25 binnen ii uren na de aankomst zich moeten aanmelden bij hel plaatselijk bestuur dat hun een soort an verulijfpas voor zes maanden geldig vitreikt Hij mag zich niet elders dan in de nijk van zijn landaard vestigen en mag zich zonder vcrgumring in de overheid niet verder dan 10 palen van zijn Vi rblijfphats verwijderen Het is dan ook volgens Je Kamc niet te verwonderen dat de immigree ende Chineezen m den regel jonge kr ichtige Eneri ieke mannen liever naar Singapore Amerika fstraliè en de West Indièn trekken dan naar een land waar hun zooveel belemmeringen worden in ilen wp gelegd IJe in do West Indiën gehoerde klachten over de Jhineeschc arbeiders schrikken de kamer niet af Het is bekend dat voor die verwijderde gewesten hoi uitschot der Chineesohe natie won aangeworven Icrwijl de nabijheid van Ned Indiö en de vruchtbaarheid van den grond daarentegen zoo groo e voordeden aanbieden dut er een ander soort van tüiinccscho immigranten het ij voor don handel hetzij voor den arbeid kan worden gewacht Na nog met citaten andere bezwaren tegen de immigratie der Chinecïcn te hghbeu wederlegd komt da kamer op het gewichtigste punt dat een imtdigratie op groote schaal b v van honderdduizend Chineezen per jaar veel zou kunnen bijdragen tot slijviug der Indische schatkist Zuo men hen drie jaren lang van alle directe belastingen vrijstelde zoude betaling van een hoofdgeld v in 3 sjaurs aanvangende met het vierde jaar niet te bezwarend zijn en alsdan zou men na verloop van dertien jaren van een nieuwe Chineesche bevciking van een mill zirlen zonder bezwaar een inkomst van 3 mill aan hoofdgeld trekken i M I M v ij t k TW o dp tpi nvvnorulir tiit hel kulluurstelsel getrokken millioenen in t vervolg wel zeer gemakkelijk zullen te vinden zijn acht ze dit een niet te versmaden element om in de behoeften van de schatkist te voorzien Men schrijft aan de Sourai Ct van Blitar Vijf santries waren in het Sringratsche bezig om nlang alang te snijden toen juiil een volwassen koningslijger uit de wildernis Ie voorschijn kwam en een sprong deed naar een hunner welke echter mislukte daar de aldus bedreigde die een jongeling is nog bijtijds het gevaar onldeklo en door een vlug e beweging het verijdelde Door de kreten des joiigelings opmerkzaam temaakt ijlde een zgner kamei iden lie levens Cuailie des eersten is deze ter hulpe en plaatste zich voor heni ten einde den tweeden sprong des tijgers op Ie rangen dien hij koelbloedig afwaehtte en met lüa kapoiea een vervaarlijke wonde op den mail toebracht Brullende van pijn en woede stoof het ondier achteruit om bijna op hetzelfde oogenblik een derde charge te doen Het scherpe wapen des inlanders trof hem ten tweeden male en wel mei zulk eeu kracht en zekerheid dat hij met gekloofden schedel stuiptrekkend voor de voeten van dezso nederviel Laatste Bericlktén Londen S J Juli lu At gisteren gdhbliden zitting van liet hoogerhuis heeft lord Malmesbury de hcjuding van het gouvernement goedgekeurd hij heeft de i oorlog eunc eroote fout genoemd die ton der de luinsle oorzaak uj iiooikakelgkheid is begaénJ Hij houpl dal de neulraliteitii van Kngeland t bondgjiiooteii niet zal geschonden worden Ook verlangde l ij dat lord Or mville dezer dagen nadere mededeelingcii zal doen betreffende het ontwerptraotaat hetwelk door den Timen werd medegedeelil Lord Kussell heeft do houding van Frankrijk gelaakt hij gaf de hoop te kennen dat de neutraliteit van België niet zou worden geschonden en achtte het met het oog op de omstandigheden de plicht van het gouverni ment om het leger op voel van oorlog Ie brengen In dezilling van hel lagerhuis heeft de AtlorneyOeneral medegedeeld tint het gouvernement den uitvoer van kolen niet zal beletten Pruisen of Frankrijl zullen geen beslag leggen op schepen met kolen gel idcn tenzij het duidelijk bewezen is dal ile lading dient voor een dor ourlogvoetende partijen Parijs 29 Juli Het Jmmial OJjkiel deelt eene proelamatie modo van den keizer aan het ijer aan den liijn gedagteekeud Metz 28 Juli Daai wordt ge tgd ik kom mij aan het hoofd des leg 3 telleii om do eer van den geboortegrond en het Vaderland te verdedigen Gij gaal een der besla legers van Europa bestrijden maar vroeger hebt gij geslaan tegenover strijdkrachten even sterk alt dit leger en zij hebhen aan Uwe dapperheid geen weerstand kunnen bieden Zoo ook zal het nu zijn De oorlog z il langdurig en verschrikkelijk zijn maar niets gaat de volhardende krachten te boven der oldiUen die in Afrika de Krim China Italië en Mexico hebben gestreden Welken weg wij ook over de grenzen inslaan allerwcge zullen wij de roemrijke sporCT onzer vaderen terng vinden wy zullen on hen waardig betoonen Geheel Frankrijk volgt U met zijne vurige wensclien Geheel de roreld houdt de oogen op U gericht Van on succes hangt het lot der vrijheid en der beschaving af Dat ieder zijne plicht doe de God der heirschazal met ons zijn Parijs 29 Juli Hol Journal OJjlciel weerspreekt het gerucht als zou er aan de bankbiljctlen een gedwongen koers gegeven worden De directie der bank zegt dat de maatregel even ontijdig nla rampzalig zou wezen Weenen 28 Juli De Wiener Zelimg bev it cene keizerlijke verordening waarbij de nationale bank i ordt gemachtigd om de buitenlandsoho wissels lil portefeuille tot een nominaal bedrag van 33 millioen te beschouwen als edel metaal tot dekking van de in oqiloap zijnde bankbillolten Kopenhagen 29 Juli De Denueho regeering heeft een besluit uitgevaardigd lot verbod van doorof uitvoer van paarden naar het buitenland Dit besluit treedt den 31 dezer in werking Berlijn 29 Juli De Berliner Carrespomkiu een half officieel blad zegt België is thans ingelicht omtrent de geheime begeerlijkheid van Frankrijk Het Belgische volk zal thans een geheel andere opvalling hebben van Belgie s neutraliteit België moet een wezenlijke macht ontwikkelen iterk genoeg om zich te doen eerbiedigen Indien hel mogelijk was DuitachlauU te overwinnen dau wu de weg naar Brussel geopend zijn Slechts Eogtlanil zou er tioh legen kunnen verzetten Maar all $ elgie van af den huldigen dag eene houding aanneemt die door de ernstige r 1 nd l le ibod xl r lileit het karakter en de kracht van landsverdediging geeft dan wordt Napoleon er toe gebracht om den oorlog dien hij zonder motief heeft begonnen zonder doel voort te zetten Wg twijfelen niet dal het Belgische volk zont r zijn de ei tievn rnl Ir laten varen zich bewust ia wat aan zijn vaderlandsliefde en lijn moed door den legenwoordigen toestand wordt opgelegd Hel seharc zich aan de grenzen Het zal dan hebben gedaan wat hel doen moest Pruisen en Duitschland belasten zich met het overige KeutoUi 19 Juli Men ziet hel binnenrukken van hel Pruisische leger in Frankrijk te gemoet Hel Rijnleger coiioentroert tieh lang de Fransche grens lusschen Trier en Muuzingen 70 000 man bezetten Mainz en 30 000 man cavelorie volkomen uitgerust liggen Ie Keulen Portsmouth tS JM Kr kruist een Fraaech corvet op de hoogte vaii het eiland Wight dat alle voorbijgaande koopvaardijschepen aanklampt BerüjQf Juli OJieitel bericht De Pruiaen i b hunne verkenniugen in den loop van 18 dezer bij Smirbi cken aan gene tijde der grena op den vijand gestuit In weerwil van diens lev sDdig vuur hebben zjj geen verlies geleden Des namiddags kwam de V jiind net artillerie aanrukken en schoot met granaatkogela die evenwel sleohts de huizen troffen eo de troepen aan deze zijde geen nadeel toebrachten Ka een kortstondig kanonvuur is de vijand over Ie grentan teruggetrokken Bij Perl a jn de Franscheo Af voormiddags met huzaren en infanterie over tie grenzen gekomen maar zij zijn spoedig op kun grondgebied teruggetrokken Berlija 28 JsU Da baiuUog van het neutrale Engeland w rdt itn dag lot dag door het Duitsche publiek meer gelaakt De bladen van alle politieke kleur veroordeelen de toegevendheid van lord Granville jegens Frankrijk vooral met het ook op de ouverhiiiderde levering van paarden alsook van steenkolen en patronen voor het Franaehe leger en de Fraiwch visot Do vordntschuldigingen van Granville teijenove de beloogeu van den gezant vnn den NoordDuiischen bund de stemmen die iu het hoogerhuis zjn opgegaan en die de houding van de Ëngelsche re eering eenstemmig veroordeelen hebben den toorn jegens Engeland aangewakkerd die in verbilterini dreigt over Ie gaan Berlijn ï Juli De Kremieilung zegt c aanleiding vai lord Granville s verklaringen in het Britsch parlement b lrelfende Kngelands neutnilileil dat Duitschlai d tereuht lord Clarendon s afsterven betreurt daar hel blijkt dat lord Granville de gezindheid en e jland fan ziju eigen land niet begrijpt Men vtiiagt in Duitschland zegt het blad of Kngeland dan zou dringend eene tweede Alubama quncstie noodig heeft Kopenhagen 29 Juli Do Fransche vloot is in t gezicht Weenen ïH J li De If ic net Zeiiuwi dfielt eene ministi rieele verordening mede aanwijzende de rechten en verplichtingen dor OoslenrijksohHon gaarsche sehcepvaiirl tegenover de oorlogvoerende paitijen ieineiiiide ikrlchtcn Itij g 1 L iih i l W iilgüint vtie oproeping vnn de schutters om zich op ct ii bi pftuld lijdsiip op t Fiiiiucu te Amstcrtlnm te beviittlrn fiTuclireii ufftchDuii het tijdatip der oprucpiiig rvods lan vrrslrckfii ns iidy een schutter die op een niet i LT iimlni ln nyzc over rijii wcfiblijvcii werd onderhouden Al rudcii dnitrvuur nf de iriiin met Miturdi rhcïd te kcnnou tiit ïijiif vmuw jinst bcvftlieii mub wiinrop ren krijgsh tig 8Hpi rn ur hifii nut duu viiigrr dieigend toiisiiauwdej wZorg diiti dut l i t nooit wurr gcbctird De i oricflpoiidi iil viin i i m cuunmt die tn liuslon uitkutnt vcr fkirt dal liij iii lloiida tim 11 pliiulcr hreft oiilirioet die 111 het II iddcn mi hi t Imid li ciidr voor t eerst in tien jüieii cfiu html hiid bi m h tdcrt IbSÖ jiccn dugbliid in hniideii ichiid vw v iii ilui biirp riKJilun niots vernoinci hiid Diini hun dun iU