Goudsche Courant, zondag 31 juli 1870

C r w S mmm mmm wmnp ii il i Eto juftrouw to I ith in Brabant bcstciao ilozcr Jnj oen pasgokoclito japou af om lat y Cii uccf liaJ dlo sehuttcrplichtin as en 7ij du meende V ans te hebben van eerstdaag door h t sneuvelen van dien neef in rouw gedompeld te worden Burgerlijke Stand Gehokmij 27 Juli Jaoo Pauline Antoinette ouders 1 M Kiililcn cii O Klaaren Jncobus Kredcncus ouders K Tan Ziitphen en J Herman Ie Groot Neeltje ouders A Dortlimd en N di liaan 0 tiii FnpN 20 Juli A van l ol bclcD 14 j 27 A Kevet 13 ni J M Roo estratca 17 w 23 A J lïoere 5 m ADVERTENTIEN De oiidcrgeteekende brengt bij deze zijnen liartelijken dank toe aan Vrienden Begunstigers en verdere Stadgenooten voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden zjjner echtgenoote J C ZELDENRIJK OoüDA 30 Julij 1870 J C SI7IBES van GOUDA Nog dankbaar voor de j unst van vroegere jaren en vooral van het vorige jaar verwittigt hij thans z ne Stadgenooten dat hij met z jne fraaije met gaz verlichte BROEDERTJES en WAFELKRAAM is geplaatst op de Markt tegenover MejufvrouAV de Wed Schoutkn 1ste kraam van af den korten Tiendeweg belovende weder alles te zullen aanwenden zoowel door de bediening met Zilver als door goed Gebak en aldus zich waardig te maken om met ruim bezoek vereerd te worden hopende dat zijne Stadgenooten hem dit jaar niet tullen voorbij gaan Bestellingen van WAFELS en BROEDERTJES worden dagelijks aan huis liezorgd De naam J C SIBBES zal Jes avonds door gaz verlich zfln uitmuntende zorg zal besteed worden voor beste Boter n lekkere WAFELS en BROEDERTJES Aanbesteding ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1870 te Bodegraven van een Logement met Stalling aanwijzing Donderdag 4 Augustus 1870 des namiddags ten 3 ure Het bestek en de teekening zijn ter inzage te Bodegraven in het KofiSjhnis iik Oude Mol lenvaNGBr ea te Gouda in het Logement TivoLi nabij het station van den N R Spoorweg Informatien bij den Architect J C van WIJK te Gotida De bestekken zullen verkrijgbaar zijn bij de Heereii G B V GOOR ZONEN Boekhandelaars te Gouda a 0 75 Peging tot ondersteuning van de nagelaten Intrekkingen dergenen die door gedwongen krijgsdienst gcnoiKlzaakt weren hun gewonen werkkring tijdeljjk vaarwel te zeggen Zij die genegen zyn zich aan te sluiten bij eene Commissie die zich het bovenstaande ten doel stelt worden uitgenoodigii zich te ver oegen bij den ondergeteekende vóór of op Zaterdag den ö Augustus n terwijl zij met de reeds toegetreden en t egi u Mnaiulag den B Augustus des namiddags ten twee nre in een der lokalen van de Sociëteit Uk Wh mi worden opgeroepen ten einde die aariifclcgi ulu ul te besnreken J 1 VAN DIEREN Gepeus Mnjoor Kvvariiernu i stcr jouwp De Wed A C SCHOUTEM beeft de eer hare geachte begunstigers te berigten dat zjj eene MOOTJE SORTERIMG Kinderspeelgoed en Galanterlèn ontvangen heeft geschikt voor de aanstaande kennis Zij beveelt zich in ieders gunst minzaam aan De ondergeteekende heeft de eer het Goudsche p Uiek bc ten da ij me en freheel nieuw Panorama gearriveerd is voorstellende onder anderen den loordaanslag door Traupmann aan de Familie Einck En verder de schoonste TABLEAUX die hier i iog niet zjjn vertoond Kosten noch moeiten heeft z j gespaard om het publiek te voldoen en hoopt daardoor met een talrijk bezoek vereerd te zullen worden iStandf taata Markt tegenover de Waag Wed SANDMAN TE HÜÜR AANGEBODEN om dadeljjk te aanvaarden Een goed ingericht met vrjjeu opgang en van vele gemakken voorzien Te bevragen bjj S P VAN DEB KLEIN S iuistraat 43 s 6KA VEMI AGE berigt aan het geëerde Publiek der Stod GOUDA dat zjjn MAGAZIJN steeds ruim voorzien is van eene groote keuze iiiaiü MMii alsook van de Fijnste Stoffen waarvan desverkiezende volgens het laatste Modejournaal alle kleedingstukkeu naar bet Igf worden aangemeten STOOMBIERBEOUWERIJ 4 e HOOIBERG VAN HEINEKEN C te Amsterdam Hoofd Agent voor Zuid Holland de Heer MAX BREUER Papestraat te Ilage Agent voor Gouda en omstreken de Heer A NORTIER Gouwe wijk C n 34 te Gouda Naar aanleiding van bovenstaande advertentie berigt de ondergeteekende dat het AMSTERDAMSCH BEUERSCH en PRINGESSE BIER uit voornoemde Broawerij alsmede DORTMUNDER en verschillende soorten BOSCH BIER zoowel op fust als op flesschen bij hem verkrijgbaar is volgens Prijscourant die op aanvraag is te bekomen A NORTIER Gouwe wjjk C n 34 Bij vonnis van de Arrondissements Reclitbank van den 27 Juli 1870 is PIETER BREEDVELD Herbergier te Beikenwoude gesteld in staat van faillissement ingegaan den 21 lezer In dit l aillissemeiit is benoemd tot Rech tcrCommissftris de E A Heer Mr HERMAN WILLEM DE GRAAF Hechter in gemelde veclitliaiik on tot cnrator Mr PIETER JACOB SN Eli Advocaat te Gouda o Dv De curator voornoemd 20 Juli 1870 Mr 1 J SNEL Stoonibootdicnst Volharding LEIDEN GOUDA v V Vertrek uren von af ZONDAG 31 JULI 1870 Van LEIDEN Zondag voonn 7 uur Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag voorra 5 30 en nam 1 30 Vrijdag ea Zaterdag nam 1 30 Van GOUDA Zondag nam 5 uur Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag voonn 10 10 en nam 5 uur Vrijdag voonn 4 uur atprdag voorm 5 30 en nam 5 uur De D I RECTI E J M van Minden üentiste Dubbele Buurt Gouda verwittigt dat hij eene nieuwe vinding heeft om holle kiezen en tanden te vullen zonder eenig gevoel of drukking te veroorzaken Verder gaat hjj voort met het inzetten van Kunsttanden en Gebitten op Goud Zilver Caoutchouc enz welke op het ziekelijkste tandvleesch geplaatst kunnen worden Geen geld wordt gevorderd voordat zjj volkomen aan hunne vereischten hebben voldaan Ook repareert hjj spoedig stukken van andere Meesters 273 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE be gint op MAANDAG 1 AUGUSTUS 18 0 Aanbesteding te BODEGRA VEN van een met daaraan grenzend WINKELHUIS op DINGSDAG 9 Augustus 1870 des namiddags ten 3 ure in het Logement van den heer BLOÜI aldaar aanwgzing ZaterdRg 5 Augustus 1870 des namiddags ten 12 ure De bestekken en teekeningen ziJn ter inzage van af Donderdag 4 Augustus 1870 te Bodegraven in het Logement van den Heer BLOM en te Gouda in het Logement TivoLi naby het Station van den N R Spoorweg Informotien bjj den Heer J C van WIJK ta Gouda bestekken zjjn a f 0 75 te verkregen van af Vrjjdag 5 Augustus 1870 bg de Heeren G B VAN GOOR ZONEN Boekhandelaars te Gouda van alle minerale substantiën uit de fijnste stoffen zamengesteld eenen oaugenamen consistenten schuim gevende en van eene heerl ke geur heeft de Malz Zeep van Joh Iloff zich onder aLj standen Consumenten Si verschaft die na ze eenmaal gebruikt j te hebben die Zeep niet meer willen j missen De MALZ ZEEP verfijnt en verfraoit de huid onderhoudt en verwekt eenen witten tint zuivert de huid van alle onreinheden maakt de ruwe en springende zacht als fluweel en is door hare groote gehalte van Mout waarvan de gunstige werking op zwakke senuwen algemeen bekend is bjjzonder dienstig tegen het beven der handen Prijs 17Vo Ct per stuk 6 stuks 95 Ct 35 il 50 Ct per stuk JOHANN HOFF s Centraal Depot Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 te Amsterdam Mede echt te verkrijgen i te GoHda bij J C VAN VREUMIN ip gen en de Wed A C SiJHOUTEN § 51 te Woerden bij HENRI J v d BERG CORRESPONDENTIE Puor plnatsgrbr k moLtcu wij ctn pinr ingexonden ntukken laten liggen Dut vnn Q titcft ni on jouda Druk tod A Bnukiuau iuii Vni ni i IWIfliü léil iil i iiiMlè f mUmakiriiitbmwtÊk Ü k mknik H o l ♦ i v