Goudsche Courant, woensdag 3 augustus 1870

1870 Wocnsdii i Aiignstiis N 927 GOUDSCHE COURANT Nlftüws en Adverlcniicbiad voor Göuda eii ömsirekeii Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG In de Stad geschiedt de uitgave in don avond van DINSDAG DONDEEDAG en WATERDAG De priJs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere rogel meer 1 0 Centen G R O O T E L E T T E R S worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave IVederland en de Oorlüg De houding van onze regeering bfl het uitbreken van den tegenwoordigen oorlog verdient allen loi Z wordt dan ook door vrienden en tegenstanders toegejuicht Zelfs zij die de zwakke zgden van het ministerie uiet kouden ontkennee en er soms hevig t gO velde trokken moi ten nu toegeven das de regeeriug met energie on den in zoodanige getallen onmisbaren spoed heert gehandeld De positie van het kabmet is or door verbeteri en met vertrouwen sieunt de natie op eene regeering die kalm en waaniig onze neutraliteit handhaven en des nurWs eiken indringer met wapengeweld keeren wil De vertegenwoordiging is de were tolk der publieke opinie weest toen zjj haar zegel hechtte aan de houding der ifl nisters en de door hen voorgestelde maatregelen Deze maatregelen de wapening van het hoofd to de voeten ter handhaving zoo noodig van onze neutraliteit heei i ecliter een nadeelig gevolg gehad Een gevolg dat niet te vermijden was maar waartegen njet genoeg kan worden gewaarschuwd W bedoelen de vrees de paniek die vooral door de oproeping van 4 lichtingen der nationale lailitie en het voorloop g in dienst houden der 5 onder alle utanden Ier maatschappij is verspreid Overul nnmtn de ouders afscheid van hunne zonen in de stellige overtuiging dat weldra hun bloed zou Etroomen voor het vaderland en Jat zü groo gevaar liepen hun kinderen nooit weder te zien Die volstrekt ongemotiveerde schrik was niet aan de regeering te w ten omdat zü zich niet toerusten Kon zonder dat iemand het bemerkte Steeds zal een paniek het gevolg zijn van dergelijke plotselinge maatregelen maar het in haar plicht door kalmte door bezadigdheid de natie gerust te al ellen en deu angst d ti gelukkig reeds aan het ofnemeu is geheel te doen verdwijnen En deze plicht rust niet alleen op haar maar op iedereu burger die door mnatselmppelyken stand of meerdere ontwikkeling invloed of gezag kan uitoefenen Het groote publiek is niet iti staat den gehee en toestam to over7 i a liet heelt te weinig tijd om ïifli op de hoogte te stellen van H e liclicUkiuj i u niet de inogciiilln den hut ga it vjelul ui op Ie personen die i iig uit oefenen of die het door kennis en ondervinding Ix voegd acht om een oordeel uit te spreken Daarom is het van zoo groot lielang het govaar niet te vergrooten bedaard te blijven en geen aanleiding te geven tot overdreven voorstelliugcu of noodeloozen angst Want inderdaad onder den ernst der tijden uit het oog tl verliozei mag men met grond beweren dat noch onze onafhankelijkheid noch onze neutraliteit zelfs voor het oogenblik l e lreigd wonlt De njgemeeue wapening was noodig in Nederland en België niet omdat er gevaar bestond in den oorlog te worden betrokken maar omdat die beide lauden onmiddellijk grenzen aan het tooneel van den oorlog Die neutraal wil blijven moet ajju neutraliteit weten te doen eerbie ligen bij al wat er op zijn grenzep voorvalt de oorlogvoerende partijen moot n beide begrijpen dat de neutraliteit welgemeend is zoodat bjj welke eventualiteiten dan ook geen van hen de lust bckruijie om ziJn grondgebied te schenden Onze gewa endc houding geeft dus geen recht om den oorlog als aanstaande te beschouwen Frankri iii Pruisen hebben beide venekerd onze neutraliteit te zullen eerbiedigen Bestaat er reden die betuigingen te wantrouwen Volstrekt niet Franki k zou België moeten doortrekken welks onzijdigheid door de mogendheden is gewaarborgd en vooral door Engeland krachtig des noods met de wapenen zal worden gehandhaafd Pruisen kan niet een land begeereu waar geen Duitsch gesproken wordt en al wilde het dat ook de vrees om geheel Europa tegen üich in het harnas te jagen zal baar wel weerhouden l ukryk alleen is voor Pruisen als tegenstander geducht genoeg En mogen we niet verwachten dat onze vastberaden houding onze gewapende neutraliteit door dea talrijk leger in sterke stollingeu ondersteund beiden partijen die hwiden vol werks hebben ontzag zull u inboezemen De oorlogkoorts is dus bg ons niet gewettigd Ons past het op alle gebeurlijkliedeu gewapend te zijn numr waartoe ous aangesteld iilhol on e zonen morgen ten strpo zullen giian liet is voor velen eene goedkoope gelegenheid om viin linn moed hnn onverschrokkeiilieid lum strijdliiht lam viulei iundsliefde te iloeu biijKen die nii sjiien nuiider vuiig zijn zou als het gevaar meer wezenljjk was Laten stellers van circulaires en oproepingen tot op zich zelf nuttige oefeningen in den wapenhaudiïl bedenken dat hun opgewonden vol innon in dezen bewogen tiJd op vreesachtige eenvoudige gemoederen indruk maken en valscho voorstellingen wekken het zjjn geen toasten na een scherpschuttersdiuer Waartoe dient het zich in dienst der faam te stellen als bode van Jobstijdingen Men zjj voorzichtig met het aannemen en verspreiden vau do als uit den grond oprijzende of uit do lucht vallende geruchten het een al onheilspellender als het andere Waartoe zjjii afscbeidstooneelen aan spoorwegstations goed waarbjj hooggeplfiatsta ouders zich houden als waren zjj innig overtuigd dat zg hun zonen voor het laatst de hand drukten Al dat vertoon van zenuwaohtigo aandoening zou beter op ijn plaats zijn in een melodrama en maakt in de courant nog een aardig tafereeltje maar nog eens waartoe dient die bangmakerij als men overtuigd knn zjjn dat onzen jongen lieden vooreerst niets boven het hoofd hangt dan slapen iu ecu tent gedurende een zoelen zomernacht of eciiige vermoeienis in den warmen zonneschijn die hun gelaat wat kleuren zal Kalmte Tastbeniden bedaardheid ziJ elk aanbevolen vooral hun waarop het volk iet on steunt De Regeering ga daarin voor Dun zal de ongegronde vrees verdwijnen en plaats makcu voor rustig zelfvertrouwen ZclfTertrouwen Zeker het zou ons niet kwaad staan wat meer te vertrouwen op de levenskracht van onze natie die in den loop der tijden zooveel stormen heeft getrotseerd zooveel vreemde overheersch ng en buitenlandsche meesters heeft overleefd Er schuilt een ongekende kracht in een eigen taal een eigen historie Een volk met een eigen taal eigen zeden eigen ontwikkeling is een natuurvoortbrengsel welks kiem niet zoo licht sterft het is een boom welks stam kau worden afgehouwen of verminkt maar uit den afgesneden tronk spruit een nieuwe loot die krachtig en sterk wordt als to voren Ouze taal bet kenmerk eener uigen nationaliteit is ons palladium Zoolimgdieleel ten in eere gehouden ordl heeft nicn het kriielitigsto wapen tegen limlenliuuKehe ivcrliecrsciiing tegen t CriHOiJniii zoowel iiK legen rerfi tnt i hbiij