Goudsche Courant, woensdag 3 augustus 1870

f4 i W fi H H i i i i lf0 1 A V3 iM i ü n BUITENLAND F R A N E £ IJ K De g Dilsdienaligo bladen geren onverholen hun iiTkeer lo kennen wejteiis den Isotsten maatregel irnn Napoleon om nl Uoim weerloos Ie miikrii Alle k uholieken ïegt Umon uilen Jaardoor in deriel gutrülleu orden liet k den keiier geen criiat zijn de verdediging van Kome rmi de regeeruig viin ludii op te dragen 1 Mviiile beween U Fruii ius proteslterl legen ccne twijfelinoedighcid ttier hcslaaii liet bl ul cl sleeds li id vermopil ina ir die th ins de belangen en de ter v in IVaiikrijk in gevaar brengt f a Ga e le Je Frnnce roept de Fraiisehe katholieken toe toch waaki inui te yijn De Liijtw itttiiniatioKalf ilc la piiix et de la liberie den li Juli 1870 te i el ui buuengewooiicongres vergaderd beeft tol de volkeren van Kiirop ieen manifest gericht waaraaM g de volgende passage ontleencii Op dit oogenblik dat het ivoord om 00 te zeggen slichts door bet kanon zal gevoerd worden willen ij t ook schenken aan recht aan rede aan mcnschclijkbcid Wij doen een beroep op de iialRii dat yij eii lilik pevesligil op vernielde dorpen en rookcnde sl igveldcn op de verschrikkelijke slacbliiig die de nieuwste verdclgitigswerktuigen zullen aanrichten op do verwoesting de jamincren de ontelbare rampen die de oorlog na zicli sleept dal zij met ons weren te trachten dui regeeringsvorm te vestigrii elke voor iUtoos zulke brocderoioordende worstelingen onmogelijk zal maken cu waaruit eenmaal volgens de beginsel van onzen bond moet voort prulleu de grondvesting der Vereenigde Stalen van Kuropa Het Journal OJjkiel maakt een brief van Bencdelti openbaar gedagleekend van den 2U Jnli waarin bevestigd wordt dat graaf voii Bism irrkmeermalen aangeboden heeft tot de annexatie vanBcigic door Frankrijk mee Ie werken len eindeFraiikrük met de vergroeiing van Vruisen te verzoeneji liet ontwerp lrnclaat door den Ttflies medegedeeld werd door Ton Bismarck gedicteerd en door Benedeili neergesobreven Voortdurend beeft de keizer de daarin vervatte voorstellen van de hand gewezen en sedert het Pragcr vredes verdrag is over die zaak niet verder onderliundeld ENGELAND Ta het hoogcrhuis heeft lord Granvi le in antwoord op de inicrpellatie v i lord Malinesbury de depêche voor rle en van graaf Bismarck aai u heer Bernslorlf Hierua deed by nog de o jde mededceling De heer Lavalette heeft mij inzage gegeven faneen sehrijitn van den heer de Oramont betrcBendehet door den Times gepubliceerde ontwerptractaat In dat schrijven gedagleekend van den 28 Juli doet de beer Uramont opmerken dat de vorm vanhet document en de woorden waarin het gesteld is duidelijk den oorsprong verraden Sinds 1856 heet het verder heeft von Bismarck onophoudelijk getracht zijn plannen Ie verweiciilijken Ilijverklaarde toe reeds aan den heer Lefèvre datPiuisen aan Frankrijk hel recht toekende om zijngrenzen uit te breiden over alle landstreken waarde Fransche taal inheemsch is hij doelde aldus opBelgië eu eenige Zwilsersche kantons De Franscheregeering weigerde intusschen iu die voorstellen tetreden Na den slag van Sadown betuigde vonBiiuiarck aan den heer Lefêvre dat de Franscheicgeering zich tot den koning der Belgen moestwenden en dezen bet duidelijk maken hoe met heloog op de onrustbarende vergrooling van l ruiseii sgrondgebied het beste behoediniddel legen mogelijkgevaar zou wc en om België en Frankryk Ie vereenigen In 1806 hernieuwde von Bisniarck zijneaanbiedingen doch wederom weigerde de keizer en ofschoon er later sprake was van een rectificatieder grenzen wilde de Fr insche regcering niet eensdat de naam van België genoemd zou worden Nade I uxcmburgscbe quacstie was het evenfena Kortom zoo besluit bet schrijven de Fransche regcering belast den heer Iiavalette om aan het kabinet vim koningin Vietoii i Ie ver ekcren hoe het initiatief tot al die voorstellen enkel e i alleen vanPruisen is uilgegaaii De heer Lavalello verklaanleverder dat bel door den Tiiims openbaar geinaakleduennient door An heer lieiicdelli as neergeschreven volgens bel lielaat van graaf li niarek Nadere iiiliLhiingen ouden aan den Kugelsehen ge inl worden gegeven De dagbladen dringen eenstemmig aan op strenge doch gownpcndc ncnlraliteit Naar de l rntny l oU vcrzel rt zal de regecring het ben ijs leveren dat zij dl u inhoud van bet bewuste ontwerptractaat gekend ueeft doch daaraan slechts de beteckeuis gehecht heeft die ij meende dat er aau toekwam Ueeds dadelijk na bet opstellen van het document zou de regeering er eeu exemplaar van bezeten hebben OOSTENRIJK De H iener Zcitumj lecll mede dal de regecring len üevolge der onfeilbaarbenls verklaring besloten neen het i om d i it u i i e kiug te stellen ne rijkskanselier heeft Jiruteiigevulge bij de pauaclijLe enne de iioodige stappen tot oplielRng van heteoncordaal gedaan De kei cr heeft den minister vin ecrediensl opgedragen de uit de eii maatregel voorlvloeicijde wetsontwerpen gereed ie maken Bij keizerlijk besluit is de Boheemschc landdag onlbünden Bij hetzelfde besluit zijn oe nieuwe verkiezingen van dien landdag uitgeschreven die egeiis den ernsligcn toestand van Kuropa den 27sten Augustus zal bijeeukomen Oio die elfde reden is de landdag te Triest legen den i September en die van de overige gevesten tegen 20 Augustus bijeenroepen terwijl de rijksraad den 5 September ial bijeenkomen De onibindiug vau den Buheemsehen landdag heeft volgens de voordracht van den minisi r presideiil plaats om in Bohcinen gelegenheid ii ven ufgcvaanligden te kiezen voor den rijkti i als n inncer door eene verell cniiig der binneLiandscbe geschillen do toestand der manarchie beve itigd kan worden BIN NENLAN D o OU DA 2 AUÜUSÏIJS Feii pleizierige kermis waarom zouden ook wij die niet aan allen wonschen dis zich van t kermisvermaak de heerlijkste voorstellingen vormen Hoe men er ook over denke hetzij men altijd of nu om de tijdsonist indigbcden de kermis niet il houden in deze week passen gecne beschouwingen over het een of ander De meerderheid il do kermis de minderheid onderwerpe zich ea blyve l kuis of doe roede De kennis belooft zeer druk te zullen worden De markt is geheel gevuld en de kramen ii ian l ings i grootste gedeelte an de Westhaven verder dan dit gewoonlijk het geval is Behoort bet nog tot de geheimenissen wat deze laatslen nlzoo bevatten va de spellen werd reeds t een en ander vcniomen Iet tooneelge elscbap onder directie van de hh Albrccht en van OUefen zal eenige voorsiellingeo geren Voorts lulleo het Hondenen Apeiitheater van L Dassie firma Vcrdi en dat van Werij er op uit zijn om groot en klein te amuaeeren Verschillende panorama s zullen ona vrrtoonen wat er in verre streken te zien of voorgevallen is en Dr Kelderman zal ook hier zijne beroemde Gorillasfamilic laten zitn Dit zijn we voorloopig alzoo te weten gekomen Men ziet ilu j dat er reeds stof genoeg is om de wensch niet lot sen vrome wensoh te maken pleizierige kermis De brand die gisteravond uitbarstte op den sagozolder der SIroopfabriek van iio hh Schoneveld t Weslerbaan liet zich zeer verjutruslend aanzien doch dank zij den spoed der brandweer en de gepaste maatregelen en vooral den zwakkeu wiud was men l onheil spoedig meester De Heeren W H Binnendijk en A Koller leerlingen der lalijnsche school alhier hebben metgoed gevolg examen afgelegd als kweckelingeu by s Kijka militair geneeskundige school Ds M A V Regieren Altena te Kichtevechtbeeft bedankt voor t beroep van Waddinxveen Te Waddinxveen is zaterdagavond op uitnoodiging van burg en weth eene bgeenkomst gehouden om middelen te beramen ter voor iening in de behoeflen der achtergelatene betrekkingen van diegenen die ten gevolge der tijdsomstandigheden tol den militairen dienst zijn geroepen of wel nog geroepen zullen worden Het resultaat was dateene commissie werd benoemd ten eiude de middelen te beramen Te ipelle o d Use hebben zich niel minder dan riiiin negentig sollicitanten aangeboden voor de vaeeerende betrekking van onderdirecleur der Garaneinc meckrapfabrick van de II 11 Salomouson C omp A M heeft herbenoemd lot liu gemeeslcr van Zcvenbui cn den Heer J B Ncdervccu Zondag word het talrijk publiek aan het bad huis Ie Scheveningen in agitatie gebracht door een fransche sorlogstoomboot die op een halfuur afslauds gekaderd een sloep naar l nd Hid waarin een adelborst en vijftien manichappeu warea Aan wal geLoiiien werden zy door cea der uutorileiten naar de reden dezer landing gevraagd die hierin bestond dat men naar Parijs wilde tclegrafeeren Toen dit geschied was keerde de sloep terug en koot t icbip weder zee Ook de N der afd der InteritatioHale hrett Ibane protest aangetcekeiid tegen den oorlog lUt luidt aldus Jnii alle werklitden die het einde der dwini elaiidy dt alj i ineene verliruederiny bevorderen I In de eerste plaats aan u Fransthe iwoedenl Wij weiischen u geluk met de duidelijke verklaring door u in uw protest tegen deu oor4og afgelegd dat gij vreemd zijl aan de loisdadlg woelingen eener partij die op schandelijke wyze de hartstochten opwekkende de menigte poogt aan te zetlea tot inenscbenslacbling tot broedermoord I f Wat gaan ous willekeurig gestelde grenzen aan Seen bergkcten rivier noch ooeaa mag de leden der groote werkersfamilis Tan elkander scheiden Wij zijn door ón eraeeusohappelgk belang saamverbonden het in de vruchten van onzen arbeid in vrede te kunnen genieten u Mocht die geest die de aanle als op nieuw be iell ook doordringen tot ip de geMeran der th ins gewapende Fraascha eu Doitsohe werklieden dan zou het bevel lot den aanval met minachiccnd zwijgen door de cavalerie worden beantwoord het zündnaalilgewccr en de chassepdts in ruct blyven of wel bet moordend lood doelloos li t luchtruim doorklieven terwgl het grof gesshjt als veriuigeld zijne donderende slem niet zou doen iiooren De Rijnstroom weerkaatste alsdan de vreugdeva len dia op zyne beide oevejra werdes ont 9ksu terwyl de aandrgvers de groote meosohenalachters beschaamd en verschrikt huu heil io de vlucht zouden zoekeu en de troepen huiswaarts kecren met het hartverheiïende bewuslzgn eene zege behaald te hebben waarby alle vroegere bloedige overwinningen in t niet zinken l Ja broeders werklieden van alle landen wy zijn overtuigd dat die tyd des vredes komen zal Volgehouden Slechts als écn man ous vereenigt lot het groote doel Wat men nu ziet gebeuren zyn wellicht de lualslesluiptrckkiiigen van het ondier dat sinds lang der volkereu geluk en welvaart verstoort het despotisme Dat lage zelfzucht misbruik make van de woorden eer roem eo vaderland voor ons lost dit bekrompen denkberjd van nativnaiiteit zich op in m uschenliefde en broedeiplicht Onzen groet en handdrujct J ï e N GORILI AS Voor natuurvrienilen knn hel niet dan belangrijk zijn te vernemen dat de vtelbckprokeu Gorillas l Goudn eenige dagen gedurende de Ke mis ten toon gesteld zullen worden Van Deventer Utrecht en Leiden wordt daaromtrent bet volgende gemeld Gisteren bezochten wii ds tentoonsiclling n dr Feldermann Onder het vele bezienswnardi e heeft ons het meest geïnteresseerd de 3 Gorillas manoelje en wyfje Ier grootte van 6 voet en een mannelijk jong De Gorillas zijn wal aangezicht en handvorm aangaat zóó op deu mensch gelijkende dat wanneer men ze aankleedde men ze voor negers zou houden Afgietsels van handen en voelen voorstelling van 2 Gorilla schedels en een goed geprepareerd Seelet maken het bezoek zeer leerzaam niemand moet verzuimen deze natuurzeldznamheid Ie giiii zien daar de gelegenheid zich moeielijk weder zal aanbieden om de grootste sterkste het meest op den mensch gelgkende apen t kunnen aanschouwen Prof SCHLEGEL Directeur van sBijks Museum Dr KI WIT Leiben 26 Juli 1870 Dr Bli rtGEBSDIJK Dr Hartin G utrecht JLaatste Berichten Parijs 1 Aug Het Journal Officia deelt een regeerings besluit mede inhoudende dut zoolang de oorlog duurt alle reizigers onverschillig ran welke nationaliteit bij hunne aankomst in of vertrek uit Frankrijk voorzien mo ten zyn van eeti paspoort Van deze bepaling zyn alleen uitgezonderd de ondcr lancn van Pruisen en ditus bonilgcnoolen omd it de c alleen bij speciale vergunning in Franklijk uiogcu reizen BruB sq Mclz van ten in de begeeft üc6 de rcgimrij zullen vertij Plorer ring vnn df ger aan de de miniate dergelyke pen uit Rq ïou bilemq nnwaardig liet juist ld tou berokl de belangel borgen j allj nen onderdf kamtir tot tengewoon land en ontworpen Oresde van het Dn liug au diploBialen teniQJiig tq i 8cht boofdkwartid zith hebben aiechta tcheo e vl ren de on deserteuis geb k anii Tüapilen ïii wiipenen LoQdet h er Suiiiitill plemestoir voor de uit lilaire dien een lichting van het laiii In het hd on da taüi bjll is voorl ziuft zal moi Loiiideal qog aliyd bl set en Vtan te doen eind gingen piel Mag ik den inwonrrl van 24 JuliT felijk beroep gers om in often dezer feest te vieij zeggen dat hee want geribd ryil rampen des digd Maar roep in deze vreemd Tooq gedaan werd ten die hol hunne dwaa ontrangep men den b mot il f zou ren als velen daaraej er nimmer gevierd wod die zalen vq ten allen ijL Hoe menil gcnoole vol koud gelaat ccrizaat een I menig moedl op t sterf bel ken dat de l ontsnapt ver der kermisgd Wanneer j belang kondi houden van man outer cJ hebben en dj terwijl er m ïyn hij i