Goudsche Courant, woensdag 3 augustus 1870

nial IIC UC Il ven list II I uil l verf iiijcmeestor von r veilhek nau het bnd ubi Ohl door een h ir uur nrstaiiits woria een itdcUu Ann wal ge iiufwileiten nuat jiefaieriii bestond eei ii Toen dit p I kooi t icbip Ier ptionale heelt den oonog het ctr dwingelandy liwrderen I riuiehe broeden I iiielike vcrklariug ooiog afgelegd ie foeliogeu eener 1 harstochten uu te zetten tot rd lil gfCDzen nan aa ii g de leden Liniijer icbeideD I cha pelijk belang teu rau onzen arn 11 rd all op iiieuir dei geWewn der iiit iie wsiilieden ui et minachte id n klantwoord het óts p rust blijven looï tel luclitruttn chu I sl TliruAgeld doe liooren Isdai de vreugdcTBweiMB ootiM k u raifisobenslaohters teil in da vlucht liu wnarti keeren ijn ieeue zege beegei bloedige over n iwe la den w i vrB es komen zul mail ous vereenigt n ziet gebeuren i ei Tao hei ondier uk fi elvaart verge siUfzucbt misbruik eowaderland voor ld i n natioiMiiteit riiedèrplicbt A D V K ni d n belangrijk pniVen Gorillas ie e de Ke mis ten toon verier Utrecht en voi Cnds gemeld tefioonalelliiig ran V Ie bezienswaardige i i rd de 3 Gorillas vu 8 voet en een gn ui t nnngedcht n inscb gt Ujken le n in ze Voor iiegera iilen en voeten voor en goed geprepa leerzaam nie licl str pr a I te kunnen ann rooeielijk weder rk te het meest S in KI HLEGEL sKIjks Museum WIT IGERSDIJK HAPTING Utrecht richten Offlciel deelt een dut zoolang de sitlig vau welke In of vertrek uit ao een paspoort jzonderd de oiinilgenouien omnning in Frank u nik zeldzaamheid te BrUBSOl 1 Ang Do toi f Ilchje meldt uit Melz van Hl Juli De keir ji hooft de karapemrntcn in de ouistriKen van Metz doorwandeld llij begeeft zich heden naar Nancy Men ve crt dut de regimenten ler gnrds morgen naar de grenzen sullen vertrekken Florence l Aug in antwoord op de bewering van den heer Laporta dat Ilnlir zich niet langer aan de Srplcmber conventie houden moest heAft de minister Lnnza in de kamer betoogd hoe en dergelijke politiek het wegtrekken der fransolie troepen uit Home dat alle Italianen zoozeer weiischeu 2CU belemmeren verder dat zulk een handelwijze onwaardig zou wezen daar zij aan Frankrijk terwyl bet juist iu een oorlog gewikktld is moeilgkhoden zuu luru iCK i J ii jj j zq de belangen en de eer des lands weten Ie waarborgen alle woelingen hoopte zg dadelijk te kunnen onderdrukken Ka deze verklaring ging de kamer tot de orde van den dag over liet buitengewoon krediet van IS niillioen ten behoeve van land en zeemacht werd anugenomcn zoomede de ontworpen convenliën met de spooruegmantschappijen Dresden l Aug De Weencr coirespoiident van het DrfsjlciiT Journal verzekert dat de wisseling van gediiohlen tusschen Oostenrijks en Ilalie s diplomaten hreCt geleld tot de volkomen overeeu tenmillg t U8 cttef beidv siaten omtrent de door hen i t acht te netnen ueuiriilileit Parijs 1 Aug KGcieele berichten uit het hoofdkwartier melden dat de Beiersche voorposten zieh hebben leruggelrokkrn op de rivier de Liiutcr Slechts onbeduidende schermutselingen hadden lusschen ide vQvrpoalen plaats De keizer heeft gisteteb de omstreken van Metz bezocht Pruisische deserteurs zeegen dat d Pruisen veel lijden door gebrek aan dek tenlen en verdere beschutting De vyaiiden zya ve baoad over de draagkracht onzer wapenen LondeOi l Asg I het lagerhuis heeft de h er Stansfild eCret4ri i van de schatkist een supplemeatoir krediqt VAf £ 2 U00 000 aangevraagd voor de uitgaveu ten brhuevs der maritieme en militnir diensteu gedurende den oorlog Hij stelde een lichting van 20 0ÜU i j iu voor ten behoeve van het landleger In brt hoogrrhuis bood lord Kussell een bill aan om de militie onder de wiipmen ie roepen De bjH is voor de eerste miiiU geienen de tweede lezing zai worgen plaats hebben JLOQCltin 31 Juli De groote mogendheden zgn l og niigd be ig met pogingen om den oorlog tusschen Frankrijk en Duilschland op vredelievende wij e te doen eindigen Men vleit zich hier dal die pogingen piet geheel vruchteluos zullen zijn Vad I W Q E Z Ö N D ïfi Mijnheer de Itedacleur Mag ik hier openlgk mijn dank toebrengen aan den inwoner van Gouda die in uw geacht dagblad van Z4 Juli zoo belangeloos en volijverig een loffelijk beroep deed op liet goede hurl zijner luedeliur gers om in t belang van hen die reeds de slachtoffers dezer veel bewogen tijd zijn geworden geen feest te vieren geen kermis te houden Mug ik zeggen dat hg niet te vergeefs dat beroep ged ian hfe t ivant dat de harten zijner medeburgers diep geroerd zgn bij de hevige schokken waarmede de rampen des oorlogs den volkeren werden auii ekondigil Maar mng ik tevens zegge i d it inij d il beroep in dezen lijd en voor die personen wel wat vreemd voorkomt dnar het de schyii heefi nUai het gedaan werd in het belang run spekulunten in etiecten die hoe ongelukkig dan ook door het lot voor hunne dwaasheden niet meer dan hel verdiende luon ontvangen hebben Maar dal nu daargelaten als men den bedroifden toestand van enkelen als een motiif zou willen aanvoeren om geen kermis Ie vieren als men de vreugde en het peuot van zoo velen daaraan ten offer zou willen brengen dan zou er nimmer hetzij kermis of eenig ander volksfeest gevierd worden dan zouden de concert en comedie zalen voor goed gesloten moeten worden want ten allen tydo zijn er bedroefden en ongelukkigen Hoe menig man zit aan het doodbed zgner cchigtnoote vol neemoed en droefenis op het marmerkoud gelaat te staren terwij daar naast in de concertzaal een Offenbachiana wordt uitpevoerd Hoe menig moeder uit wier miitgcschreid oog een traon op t sterfbed van haar linv iing valt moet het schokken dal de laatste zucht die den mond van hel ichljc ontsnapt verdoofd wordt door het gejoel en gekrgsch der kermisgasten Wanneer men nu dat groote offer aan zijn eigenbelang konde brengen om zich voor altijd te mlhoude i van luidruchtig vcrraank dun zou een groot man onzer eeuw mot te vergeefs zijn slem verheven hebben en do uitroep llij die zich verblijden kan ter ijl er nog dui7 tulen uin hem li en ongrlukkig zijn hij is geen tucusch I v nro hem zeker niet unt vallcn Maar nog meer Heb ik openlijk mijn dank uitgcbrnoht vooren ingestemd met Ai huioane bedoeling des schrijvers minder kan ik met hem instemmen daar waar hij zulk een meesterachtige en bedilzuchlige toon aanslaat door te zeggen dut de mindere mun juist omdat hg bet minst t missen heeft hel meest verteerd dat hij daardoor het bewgs geeft zijn belang niet Ie kennen en dut daarom de ware mouacbcuvrienden waaronder de schrgvtr zich waarschijnlijk ook schaart zoo veel moeien doen als mogelijk is om d dwaasheid dier meuscheu niet in de hand te werken Kn uu vraag ik u hnmane mannen edele menschouvrieiiden I omdat gij het zijl die hun de penningen toelelt in ruil voor de produkicn hunner 1 j ccfl J arr p s Vrwi lekeurig over te beschikken Geeft u dat het recht te bepalen wat zij daarmede doen en laten moeten welk soort van uitspanning zg zich daarvoor mogen veroorloven en welke niet P Neen de weinige penningen die gij hun toekent voor het zweel huns atbeids mo st ge hen niet zoo luidklinkende iu den schoot werpen Een man uil de volksklasse Burger lijke Stand Geboiih 20 Juli Guirigjo ouders W Lit en K Goedhart Simüii ouders B Sucl eli G M van Louii 80 Pietcr ouders A Vcibij cu V van Rijn 31 Cliristina Marii ouders C Verbij en E Uergiuan 1 Aug Maria ouders A Mul en M Strceriaud OvhiiLi iiKN Ï8 Jnli 1 J kots 8 m 29 J J Marree 8 w H J Smit 2 m 31 P G N van llooir 2 j 3 m ADVERTENTIEN ♦ Voorspoedig bevallen van eene Dochter MARIA CORNELIA van dkn TOÜKN geliefde echtgenooto van P VLASVELD üouD v l Augustus 1870 Voor de menigvuldige bewijzen van deelncntiug bij de ziekte en het overlijden van zijugeliofdeu broeder AllIE van DOBBELEN betuigt de onder 5eteekeude benevens zijne betrekkingen aan 1111 üuderwjjzers Leerlingender openbare Burger Meisjes en Jongensacho ui ej verdere Belangstellenden zijn innigen dank J VAN DOBBELEN üouDA 1 Augustus 1870 y De GOÜDSCHE DAMES die wenschenmetle te werken tot de oprigting van een Daiuescoiiiité alhier van het Uoodb Kruis gelieven door toezending van hun naamkaartje hiervan kennis te geven aan Ds J N SCHELTEMA Gouwe wijk C 103 TOONEELGEZELSCHAP VAN DE Küdcrdanisclicn Schüuwburg Directie ALBREGT van OLLEFEN De directie aangemoedigd door den buitenge wou en bijval die hunne voorstellingen gedurende den afgeloojien winter mochten ondervinden heeft besloten ook thans de kennis alhier te bezoeken Hun schouwburgtent uitinunteud ingericht tot de ontvangst van het publiek is geplaatst op de Groote Markt De btste stukken van hun repertoire zullen opgevoerd worden terwyl zjj geen kosten zullen ontzien om ook alhier op te voeren het beroemde drama lARIA ANTOINETTE KONINGIN en MARTELARES dat op alle plaat sen van ons land met den meesten bijval is ontvangen geworden Om te voldoen aan het geëerde verlangen van oenige geachte kunstlief hebliers zal de eerste voorstelling die op WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1870 plaats heeft bestaan uit DE GOUDEN SCHOEN POETSER or het TESTAMENT eens ZON l ERLIN iS welk stuk 11 winter door omstiindigliedeu hier niet ongevoerd kon worden llierniede bevelen zij zieb in de protectie van het geë U de publiek aan ALimKGT k AN OLLEFEN ao Ct hel I ilijc Gepatenteerde It ALZ Os CS ëBOWBÜIVSs Van JOIIAl I IIOFF HOFF 8 CKiNTRAAL DÉl ÜT Hloemm bij de Stilsleeg F U4 Mode echt te verkrjjgeu te Gouda by J C v Vheumikoen en de wed A C Oe n e r J U V 0 llü N hg lil 4EI J V D Beko iïO Ct het Pakje Openbare Verkoopliig in tegenwoordigheid van di n Edel Achtbaren Heer kantonrogter van het kanton Schoonhoven ten overstaan van den Notaris GERARDUS JOHANNES LÏPRUIJT residerend te Oadeiherk aan den Usuel op ZATURDAG den 6 AUGUSTUS 1870 des voormiddags ten U ure ten liuizo van JACOB WESTIIROEK Herbergier te Bcrkcnxeoiide van 1 Een HUIS met SCHUUR verdere GETIMMERTEN TUIN en ERF staande en gelegen te lifrkemi oude in liet dorp kadaak r Sectie B n 037 en 538 te zaraen groot 6 vierkante Roeden 99 vierkante Ellen Grondbelasting over 1870 8 70 2 Een BOOMGAARD met het daarbij behoorendo gedeelte WATER gelegen alsvoren achter het voorgaande perceel kadaster Sectie B n t 24 62 5 en 1074 tesamen grc ot 7 vierkante Roeden 38 vierkante EUeu Grondbelasting over 1870 ƒ 0 40 Het perceel n 1 thans ingerigt tot Hcrlwrg en Uitspanning is uitmuntend geschikt om daarin nevens die bedrflvon ook de Boerderij uit te oefenen terwijl in het huis bekend ala l et Raadof Gemeentehuis van Berkenwowle zoowel door het Gemeentebestuur als door do l olderliesturen nTi Jierkcnwomfc en den Af ilirhroi k hunne vergaderingen geliouden worden Beide percoeleii zijn to aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op l October 1870 Nadere informatien ten kantore van genoemden Notaris Slollwerk siiie IJorst Uonlwns Met premiën legiftigd O allotentoonstellin gen Eene za menvoegingvan suiker en zulkekrtiiden extrac ten wie weldadige werkingen op de aderahalingn organen door de geneeskundige faculteit is vastgesteld Depots dezer Borst Bonbons zjjn te Gmida bij den Apotheker T W BOERS te fhoMtfcht bij J K OOSTERLING te Oudtwater bij F J VAN VREUMINGEN en te Schoonhoven bij A WOLFF Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAK ZY te Kixnvticn over welks heilrijke werkingen de gcschriiten van den Hofraad Dr Balling den Hofraad i r Ehhardt en Dr Diriif handelen Bjjzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsvert ering8 organen gebrekkige ontlasting bleckzucht bloodsgebrek als OOK tegtn hriniorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prijs pet flacon iO ets Depots te Gowh bij Apotheker J W BOERS te Rolterihm iu alle Apotlieken KON CEIKU MINKU VV Vi KR VERZKNIMNG Mevrouw e JONtt Busgers verlangt een Kim Ici meisje om terslond iu dienst te treden