Goudsche Courant, woensdag 3 augustus 1870

f H iCr ff rjf iwt Kornuf te Gouda V 01tSTli LiN iKN door het TÜONEELG W K LS I IA 1 van denKottwdamschon Schouwburg onder d vpctie v n ALBiitoT anOu kfbn ïliP Standplaats op de groote Markt VO Tot opening van het Tooneel WOENSDAU 3 AUtiüSTUb 1870 lie rnikü SCHOEIIMHITSEH 1 testai i nt ü i ns zor eIw inüs I oiuils icl nc 5 btdiy CU naai niuiliicling nu tli Dii kiin roman Ocit weder ijiKalic Vnnid door Uirrli Vfffftr ü vol d door Een jwavelslüktusstiiciiSviimi iU itviIl Ill 1 bidrijf Beidi stukken nooit alhier vortoond 8aloii Cirque iii IHinlatiiur op een daartoe iiigorioht ïooneel voor hot eerst alhier in verbinding niet het Theatre van godresseerlo Honden en Apen oadnr DiriiliiJ van Tj Dassie firma Verdi taande de Tent do tweede ven den Tiendoweg Gedurende tie kennis dageljjks twee voorstellingen do eerste om 6 uur Familie en Kinlicr Voorstelling Grootti AVOND VOORSTELLING ten 8 nre precies NB Itovengenoemde Directie zal alhier slechts vjjf voiirstellingen geven liet orchest zal worden gedirigeerd door den kapclmoester Jouann Filipi PRIJZEN DhK PLAATSEN Eerste Rang 90 Cts Tweede lUng 75 Ct Derde Rang 50 Cts Vierde Rang 25 Cts Kiiuleren beneden do 10 jaren Eerste en tweede Rang halt geld Ter gelegenheid van de Buitenhu DONDKRDAli ten 12 uur gn otc Volks Voorstelling voor diegenen welke de avond Voorstelling niet kunnen bjj POFFERTJES KRAAH staande de 2 van af den Korten Tiendeweg tegenover don Heer v d SANDEN Hjj legt zich niet toe op alle fraaiheden of sieraden maar alleen op v OEDrj VAaÜ en ZINDELIJKE BEDIENING met ZILVER zoo een ieder bekend is van vorige jaren dat GOEDE WAAR zich zelve recommandeert DONDEROAG 4 AUGUSTUS 1870 01 S 1E11 m § V r I Tuüiicdspcl in 7 Tnfercrhn uit Int HiMj dtiitsch van UirthIMcilki Gcvol il iluur Twee Echtscheidingen ISluS ii l III 1 bodrijf mot niciiwt euii ditli ii v iii rnjpeis Beide stukkeu iwoit alhier vertoond Aanvang 8 ure PIIUZKN iiFU riAVrSKN l Rang ƒ 1 49 2 ifanf O OS 3 Rang 0 75 4 Rang ƒ 0 40 Plaatsen zü bespreken van 10 3 ure Lokaal Nut en Vcrin iik op ile ll ivcii ie Goiiila Rotterdamsche Schouwburg onder liitclie van Louis Kolwmi Mibtt cii C De directie heeft de eer het geachte publiek te berichten dat zij gedurende tie Kennis iii bovejigeuoemd loc lal twee tooneclvoorstelliiigen zal geven op Donderdag 4 en Vrijdag 5 Augustus en dat alsd m zal worden opgevoertl DONDERDAG 4 AUGUSTUS 1870 HET BUSKilUID VERRAAD of de Hoefsaiid van St Patrick Grootu comcdu viiudcviMo iii tHiu bidrgvcD No hetzelve Lekaiii in Duplo Groute tvliutitigi mukIiviIU ui 2 Ixdrijvni VRIJDAG 5 AUGUSTUS of het leven van een Dobbelaar Qroot birocmd drama m drie bcdrgvtu lii nst krtfAi u naar het Franach De hoofdrollen s ulleu door LOUIS BOUWMEESTER en EDUARD BAMBERG vervuldworden ENTREE Eerste Rang 75 Ct Tweede Rang 40 Ct Plaatsen ii 10 Cent aan het Lokaal te bespreken van 10 3 uri Aanvang 8 ure Prol PEliCilUiil i ALIO Ilaar IBxlract Dit bovengciiocmile J ttniel ehitl lienislciidc op de kennis licr eieiitehap en ger j lv i ir iigil iluur lie vele Kiin Ug gt l ia iii pr ieviii is een iiiiililel om lie h iieu en liel liuuM ie vtislerken up iiiiinv vuedicl 11 gLveii i in di i h iarhol uainloor di le kolijkc en virlli iisile haren zu li nier kr ii lili va i7 jtlcn m teieiis het huufil vcrfnsehl i ii m rlieliliril ui oude iH vixn fijf tt ati tn aJhn it iiuiitt i iiruriU n het verunilerile en iiunmir luliloiinli siiNd um elk hri unmt lel nut tet ui ulie Ie i inieii ii ten eenenmale oiihotulb i ir iwonttii m duuiiiil ii bij ticnduuemltn nialrii iblekiii il il ii kiin viniitugsel tiUclils illieii knii ilienin uiii ilr li iriii It p iifuluei leii dtiih uuricdii ili haicii vuil en nuik luaakl biiieu ii hit huiiril ii hl i ii t ilbii ir viior iiii einakkeii en kr ic hleUHisliei l vour lini f uui v m lul h iiir VVcliiii alles ovorlni t n il il jij I ml I li iir d Atiiiii s II Ml h lr iet iiiui t iiliiinkui hilHtlk a 40 eeiils per II ii nn nrkriju liin is fjisiiM by Alij il Will l i s l N i n T A C v N DMII 1 II mini Uuthiihii 1 i i DM I Voor het eerst op de Kermis alhier DKTWiIIS01@ S van lie Ntwrdpotd en we van Groenland Mofllt n er vroeger jH rsonen z i geweest welke beweerden tie echte Eskimo s te l c itten geenszins was dit liet geval al heten zjj zich vertooiien bij verschillende gekroontle Hoofden van Europa Thans zijn do echte met name ZUNKA en STINEE gedurende de kermis dagelijks in huiuie Tent met het Oi sclirift DE GliOENLANDKliS te bezichtigen Eerste Rang 49 Ctsj ïweetle Rang 25 Gts Dertle Rang 15 Cts de persoon Stanilplaats op tie Markt tegenover het Bieihuis van den Heer Verukeck Opening WOENSDAG AVOND IJS IJS Gedurende do KERMIS van af aanstaanden DONDERDAG 4 AUGUSTUS M van der BURG Banketbakker Wjjdstraat YÜOK HET EKUST ÜP l li KLUMIS ALHlEtt NIEUW GOSIORAMA staantle op do GROOTE MARKT schuins over de WAAG van De Directeur heeft de eer het kunstiuinuend Publiek alhier te verrassen met een nieuw GOS i MORAMAen KUNST PIIOTOGRAPHIEN uit het Centraal huis van Artistiquo Pittoresque te arij Alle Opera s Hals en balletten voorgesteld zooals zij op de groote Thtiaters werden voorgedragen en dui cndo Gebouwen Zalen Pleinen met alle kleuren l iiteiiicn en verlichting oodiil de be oeker zich zal verbeeltleu daarbij tegeuwciiiidig te zijn De I AIUJSCHÉMECIIANIKKE DOOZEN in 12 aideeliiigen kuiincii iiau huis tnitbotlcn worden a 2 Cenls per imi Prijs van Toegang Eerste li ang zitplaatsen 25 nis en om het oMiioraiiia te dooruaiideien 10 Cenls Opüuiug WOENSDAG Avond L XHAFLAIRE Geen Concurrentie m geheel Europa SW Komt zleten kwoiHlert i standplaats Markt nevens de cirque Dassie Uit het Koul ikljjk Zoölogisch Museum te Munchen het groowte natuurwouder der wereld waaraan ook in Grovenhage door de geheele Koninklijke familie een bezoek gebragt werd en die zeer tevreden de Teut verliet Hoofdexemplaren zijn do volgende Emk afdeling Een ORANG OUTANG en SGlIIMPANSÉ it de Diergaarde te Rotterdam een IJOSCIIDUIVEL ea het non plus ulti e DRIE GORILLA S half Aap half Mensch BOSCH ook URMENSCHEN gent enid bjj deze bezigtiging is men bepaald geneigd den overgang van aap tot mensch aan te nemen De Gonlla is het menschelijkste en sterkste dier der wereld waar zelfs de Leeuw in den strijd voor onderligt In de Iweede AfdeJmq ziet men eene natuurlijke en zeldzame DIEREN VERZAMELING waaronder een HAAI een vliegende RIK een STEKELVISt H een IJOOTVISCH een DIJBEENKNOKKEL van een Mamnth een ZKEVARKEN KROKODILLEN ALLIGATOR PARA DIJSSLANG V ilEGENDE VAMPI R enz Tot slot Zeer belangryk voor de jeugd eene zeldzame verzameling schoone APEN in een kooi waarbij de kleinste Aap der wereld 5 duim groot is Het voederen is geoorloold met vjjgen amantlelen rozijnen en vruchten Voor geleerden is het mjj aangenaam mede te deelen dat ik 2 GORILLA SCHEDELS en een vt lslagen NATU URSKELET van een Goriüa geëxposeerd heb De Salon is in een boscli gedecoreerd en met 150 gasvlanmien verlicht Geopend van s morgens 10 tot s avonds 11 ure Entree Eerste Rang 49 Cts Tweede Rang 25 Cts Arbeidende stand militairen en kintieren 10 Gts op den Twesden Rang Weeskinderen hebben vrijen toegang Met een talrijk bezoek hoop ik vereerd te worden Dr FELDERMANN Directeur ar APEN zeldzame VOGELS eu NATURA LIËN worden aangekocht en verkocht VOOR HET EERST OP DE KERAHS Tlicütre des Nouveautés in verbinding met een nieuw gedresseerd rilli 1 fiiin Üiin nriJ WJ Hiitg Directie A WERIJ staande met een nieuwe elegante door gaz verlichte Tent tegent er het logement Dk Zalm Eerst Voorstelling op Woensdag 3 Augustus De Directeur Geilureiiile tie kermis zullen er dagelijks twee N ddistelluigeii gegeven wonleu de eerste ttn i me voor kinderen en dienslliodeii en tlo lueeile ten 8 ure V iliiiikiaiiii luuda Dl uk In NO eKl de ui larisndert uasr t it door bedri ontijdig bl dig de il Moehten zi dan rnl he r ondcut T endr die rende aio Eene berek ieis minder mer iu 11 o bejcrijpl d chilligbei l ontertchllli onmogelük Het oventoht Duitaoblan politiek v i Nb erd Vilkfiaaoa in 1361 t leOD t C reeds vtjór weUBohen den dag vau de Mi met de ha itie onde dit jirggrai het deipotij Het blai van den hi log i i Du dt onnCha offeren aa treurt bet de heerich geweten minder d Zuid Doit door den ditioneele I oittcbe s dat de D beilisten sent vortir biengen ni weiheerse eg bedr 8r n ¥ 0 1 n dunrza grondslag Vaardigliei denkbeelili digeu stiiji oo iog uil oaa het i tegei tlci