Goudsche Courant, vrijdag 5 augustus 1870

1870 VrUdag 3 Anpstus N 928 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenliehlad voor Gouda en ömslrekcs De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG ea VRIJDAG lu do Stad gescliiedt de uitgave iu den avoud van DINSDAG DONDERDAG en ZATEIlDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot éöo uur des namidilags op den dag der uitgave BUITENLAND FBANKBUK In eeo brief uit Huge aan de Siècle gericht zegt de tohrgver de heer Hel Journal OfficM zegt Ir zgn tvekelijksch overzicht Laten wy oorlog voeren niet tegen Duitacblaud miiar tegen Pruisen of liever tegcr de politiek van den beer voo Bismarck Na verder beriuuerd te hebben aan den vrede van ViUufraooa en aan de vriendschappelgke bijreiikomst in 1881 lusschen koning Wilhelm en kci er Napoleon te Compiègne wordt gezegd gUe keizer heeft reeds vóór Sadow zijne denkbeelden ten gunste der wenscheu en belangen van de Tuilscbe iiHlia aan den iag gelegd door de rechten van l ruisen en van de Middenstaten van Duiuchland te vereenigeii met de handhaving van Oostenryks gewichtige positie onder de Duilsche stalen De uitvoering van dit programma zou aan Duitschland de rampen van het despotisme en den oorlog bespaard hebben Het blad gispt verder de gewelddadige politiek van den heer von Bismarck die den staat van oorlog in Duitschland heeft te vooischijn geroeoen door dt onufhankclukheid van de andere stalen op te offeren aan de eerzucht van Pruisen Het blad betreurt het dat koning Wilhelm zicJi onder erptiian de heerschappij van een minister die zoo weinig geweten beeft en voegt er bij dat Frankrijk niet minder den toestand betreurt waarin Pruisen de Zuid Duitsche itaten heeft gebracht wier belangen door diD keizer na Sadowa behartigd zijn De traditioneele sympathie van Frankrijk voor de ZuidDuitsche stalen overleeft den oorlog l e keizer n il Ut de Duilsche stalen vrijelijk over buu lot zullen beslissen hij wil Duitschland bevrijden van Pruisens verdrukking de reohten hunntr vorsten ovcreenhrengen met bet rechtmatig streven der volken de ovcrheersching tegengaan waarmede Europa gaandeweg bedreigd lordt de Decnschc nationaliteit bewaren voor een volledigcu ondergang en een billijken en duurzamcu vrede voor Kutopa vcroviren op den grondblnp der begrippen van genial ig lhei l rechtvaardigheid en recht Dut zijn in t algemeen de denkbecl l i die geleid hebben lot den tegeiuvoordigeu ttnjd Di oorlog dic thiiiis bcgiiil is geen oorlog lilt ecr iicht maar eiMi oorlog oudenioiiieu om hel evenwicht te herstellen om den zw ikke tegen den alcrkc te verdedigen om ecnc groote bekommeriag weg Ie nemeo o om strafwaardige handelingen te kastijden Frankryk stelt vertrouwen in de openbare meeniug bet wil Duitschland niet langer dienstbaar ginaiiJct tico aan de eerzucht en hel egoïsme van Vritisen De Duitschers zelven zullen ten slotte d loyauleit van Frankrijk en den keizer erkennen ENGELAND In het lagerhuis heeft de keir Gladstone op eene interpelintis geantwoord dat hy bet niet raadzaam acht nan hel Huis mededeeliag te doen van de onderhandelingen indertijd door lord Clarendon met Pruisen en Frankrijk gevoerd over eene ontwapening De heer iladstone voegde er by dat baron V Brunnow Buslands gewnt den 13 Juli heeft voorgesteld dat de groole Mogendheden een protocol zouden redigeeren waarbij ter voorkoming van een onofliet de prin V MohinioUero voor altijd afstand doet van de candidatuur voor den Spimiiscticn troon Dit voorstel was toen echter nog niet officieel Eerst den 18 Juli werd bet officieel voorgesteld doch totn was het te laat BELGIË De verkiezingen voor de kamers zijn ongunstig uiigcvfllon voor de liberalen Het resultaat daarvan is dat de kr iner van afgevaardigden samengesleld is uit 51 liberalen B 73 clericalen en de senaat uil 28 liberalen en 34 clericalen Men vreest in verscheidene steden voor onlusten DUITSCHLAND Uit Miinchen wordtdd 2 Aug als officieel gemeld dat den vorigen dag een verkenning van Beiersche ruiters en Pruisische huzaren bij Wertelbriinn plaats had Daar hadden zg een onlmoeling ipet een Fransche vcidwacht Een vijnndelyk officier en verscheidene soldaten alsmede twee Pruisische ruiters werden gewond Van de Beierschen ward niemand gekwetst Van het oorlogsloooeel is bet volgende te vermelden Do verbinding van Suarlouis met Trier en Saarbruoken is volkomen vrij R baarburg is open Herzing is door de Duitschers bezet Eene vgandel ke kolonnc infanttrislen waarbij ook artillerie was heeft een aanva op Saarbrucken gedaan waarby de v and is teruggeslagen Van de onzen werden een hucitar gedood en twes fuseliers gewond ook zijn twee paarden gedood Eene vijandelijke kolonue is naar St rniial en Gcrsweilcr opgerukt en heeft W ildungen bezet De vijand heeft een levendig geweervuur geopend en eene versohrikkelgke hoeveelheid munitie verkwist O O S T E N B IJ K l c te Wecncn verschynendc l resac ineen hoofdarlikel sprekende over de houding van Oostenrijk in den oorlog betoogt dat Oostcnrgk sedert 18CG een politiek gevolgd heeft waarbij het zijne belangen lil toog hield terwijl een gedeelte van Ooslenrijksbcvolliing ccne gevucls pulitiek gevolgd wilde hebben hetzij eene van sjmpalhie voor het ij eene Villi riinkiiumiiig tegen P niseii Pruisen en Frankrijk hebben beiden zich zoo vijandig mogelgk tegen Oostenrijk betoond Doch uit bel oogpunt van verraad list en huichelarij heeft zich Pruisen het mc Jst doen kenu i Sedert Sadowa ii het Frankrljks staatkunde geweest eene alliantie met Oostenrijk te zoekeu terw jl Pruisen met zyn streven om Duitschland onder de banier van het hats Hohenzollern Ie brengen Oostenrijk beeft willen verpletteren Eene overwinning van Frankrijk daarentegen zou bet overwicht van die mogendheid grondvesten waartegen Oostenrijk zich alleen dan zou verheffen wanneer Duitschland bedreigd werd De taak van Oostenrijk is dus om een bond van neutrale mogeodbedea te vormen tot behoud van het evenwicht in Europa des uoods door kracht van wapenen BINNENLAND Gouda 4 Augustus Het voornuamste wat er tot nu toe op dekermis gemist wordt zijn kermisgangers ai toverige is in overvloed soms zelfs in kwiatigenovervloed b v orgels voorhanden Intusscheu zijnwc nog iu het begin en is het voor hen di daardoor hun levensonderhoud verdienen te kopen dater wat meer vertier komt B j hetgeen we reedsnoemden vergete men niet een of beide voorstellingen van den Kolt Schoawburg onder directie vanLouis Bouwmeester Co in het Lokaal Nut enVermaak bij te wonen Zeer aangenaam is t ook in de sociëteit Ons Genoegen al ware het alleen maar om van de vermoeiende drukte Ie bekomen die op t eigenlijk gebied der kermis heerscht maar ook moet het gezelschap onder direciic van den beer Slein voor afwisselende amnsemi iiieii leer goed berekend zgu De Bolt Schoiiwliurg onder directie vao Albregt en V Ollefen gaf gisteren avond z jn eersie voorstelling Hel was voorzeker niet aan hel gezelschap te wijten dat hel in de zaal niet gezelliger wa Veel meer publiek en veel beter gas en de zaak zou in orde geweest z jn want t spel was zeer goed zooals we dat trouwens van dit gezelschap steeds gewoon zijn In het Leidsch Dagblad wordt de toestand dergehuwde Nederlandsche onderofficieren besproken omdat deze anders misschien zouden vergeten worden door de eonmissien die zich ondersteuning derb irekkingen van uilgetrokken krijgers tea doelstellen Hel leidKh Dagblad zegt Er bestaan bij ons leger verscheidene gehuwde ondrrofliciercn en soldaten meestal gunstig bekende personen die met toestemmiug van hun regimentsehsfs getrouwd zijn Deze meusohen t jn meestal arm want hun soldy is gering De getrouwde soldaten zijn de minst behoefligen want de vrouwen zijn üf wiischi rouwen öf marketentstets en daardooc gaat het hun naar hun sland nog al wel Die vrouwen volgen het regiinrnt in tijden van oorlog zij hebben dan wel een moeilijk maar toch een onbezorgd leven Eri er ii het mei de onderolficiereit gesteld De rang dien ij bekiceden veroorlooft niet dat de vrouwen ulkc betrekkingen waarnemen als die der eenvuudige bold ilen het punt van eer ver biedt dit un dat ia guuil maar wat is hun lot