Goudsche Courant, vrijdag 5 augustus 1870

IPMMIM ü At A f I il ♦ i d IVM srrjjiMnl Iieeft lussclicn dr 70 cii so cl liaga VVanueor liij zijn brood vrijo woning on uiigo ai di n Islcinc voordeden inederekenl heeft hij on ev ei I pci dnf oowat li verdiensten van ccn nmh ehlsnian ni i ir eeii aml achlsmaii beliiiefl ecn Yv ccner sociëteit ie ijn en Is or wat veel kiodiiien komen dun kan zij vrouw het een of milor er bij doen lat de vrouw van ccn onderoffieier nitt k m Zuo Iniig er vrede ia gaat het Qoal8 het gaat do m in doet eens oen waohl voor eert meer gefortnn crd kameraad of sehrijft hij een goede liaiHJ dan verdient hij daarmede nog iels maar komt er oorlog dan wordt het erger Dy raan de brooilwiniicr gaat weg en ellemle is een dafje liiksclio gast waiit de man heeft cijne soldij noodig de vronw en kinderen hebben niets dan vrije huis Volgens ui jiie informalien kan de yuinigsle omlerodieier ijne vrtuiv en kinderen riict meer dan 2 eciils per dag toezenden Wal moet er van die menschan worden Bij het trouwen moeien die vrouwen zieli verbinden 1 het regiment niet Ie volgen en 2 niet ten laste van armbesturen Ie komen Te iouda bevinden zich i zulke vrouwen en II kinderen De vrouwen en kinderen der gehuwde soldaten en underolBcieren van het leger wihie ik gaarne den respeclieven commissiën aanbcvehii üok ij zijn vrouwen en kinderen van uitgetrokken krijgers Zullen wij die te huis blijven en ons moeien bepalen on e vaderlandsliefde door ons gel l Ie tooiien zullen wij partijdig zijn in de verzorging der bloedverwanten van hen die gereed zijn die vaderlandsliefde met hnn bloed ie bewijzen Zondagavond voerde de Koraalvereeniging Ie Oudewater ecnige vierstemmige liederen uit ten voordeele der armen Den tijd in aanmerking nemende dien de vereeniging on ler de b idiiig van i tn heer Jb van t Kruijs met zingen heeft doorgebracht eerst sedert een jaar bestuut de vereeniging kon liet vrg talrijk opgekomen publiek niet nnders dan zeer voldaan zijn over de voorgedragen liedereu en koralen Moge do ijverige directeur zich door den toenencuden bloei en vooruitgang der vereeniging in staat gesteld zien om zijne mede Ouilewnter cbeu van lijd tot tijü op cene dergclyke uitvoering te vergasten We zullen er hein dunkïiaar voor zyn en de nrmcn niet minder De liederen werden gezongen met begeleiding van torgel dat bg deze gelegenheid door den heer J Kiewict de Jonge bespeeld werd Tot aanvulling en afwisseling voerdeit ile genoemde hceren ieder nog een paar orgelslukken uit We zouden van dit geval geen molding gemaakt hebben als we niet iedere poging tol opwekking en bevordering van muzikalen zin leu zeerste toejuichten vooral in plaatsen waar men wat kunstgenot aangaat bij zooveel andere plaatsen zoo verre uoet achterstaan Uit den Alblasserwaard sohrijft men ons dd 1 Aug I e hooioogst is thans afgeloopen en zooals verwacht werd verre beneden de opbrengst van een gewoon jaar te alellcn Sommige boeren konden weinig meer dan de helft van een gewonen oogst binnen brengen Iemand die gewoonlijk 40 0Ü0 kilo oogstte kon thans slechts lli UOO kilo inzamelen Men hbopt algemeen op eenc goede snede nahooi j te meer daar het heden flink is begonnen te regenen De lantstgehooiile velden hadden een dor voorkomen verschroeid als ze waren door den feilen zonneschijn Door de felle droogte is het gras hard en het vee gebruikt daarvan te weinig ten gevolge waarvan de opbrengst van melk zeer vermindert De hennep daarentegen slaat uitmuntend Weinigen heugt zulk een overheerlijk gev as Men is thans reeds druk aan het plukken van den fjelling die mede onberispelijk is Ook de anrd ippelen staan uitmuntend te veld Wel is de bekende ziekte in enkele akkers bespeurd doch slechts In het loof aan de knol is nog geen bederf waargenomen De vroege soorten leverden een goed beschot en dè smaak was uitmuntend Maandag werd aan het l rov Heslunr vanZnidHolliind aanbesteed het uitdiepen en verbreedcnvan een gedeelte der rivier leu llollaudsehen lilsel ten Noordwesten vnn de Steenplaats van J van Lange te iouderak Daarvoor waren billetlcn van inschrijving ingekomen de minste inschrijving wasdie van den heer M van Kees te Sliadrecht voor ƒ 784 De regecring heeft op een brief van de vereeniging van en voor Ned Iiidnstrii elen geantwoord dat de Pruisische rcgeeriiig op een sehiijveii van het Ned jouvcrncment om ophe Tiig van het verbodlot uitvoer van steenkolen heeft te kennen gegeven dat ij het eenmaal genomen besluit hiiulliaafl Do aanvoer van slcciikolen uit l aigeland en België blijft mogelijk en de regeering zal dien zooveel zij k iii vcrgcniakkelijkdi l it Nieuwedicp wordt gemcldt Ker i3lorcn uaoht beproefden vyf matrozen van een in de haven liggend hVanseh sehip bijhctkruitseliip dat aan het einde der haven ligt op Ie onteren toen de mannier daar op pust ingevolge zijne oon igue driemaal Uit Noord lirabant sohrijft men dat allcrwege waar onze u oepen zieli verlooiien de c als gasten worden ontvangen de sui j Len ijn op ruiine beuii gevoelig voor de vriendschap die zij in hunne kwartieren genieten en helpen in hunne ledige ren d boeren den oogst inhalen en met ander andbouwwerk lerwyl uit erkentelijkheid daarvoor de boeren hunne karren en paarden gratis geven om de füurage voor de cavalerie te halen Geen enkele klacht is noch van de zijde der landbouwers noch van de zijde der militairen bij de besturen der gemeenten ingekomen Uecu zieken ijn er lot heden Blijkens de aangehechte kaarten zijn tot nu toe door de commissie der internationale tentoonstelling van landbouwwerktuigeu te Arnhem ten dienste der te houden verloting aangekocht du volgende voorwerpen een bekroonde Coibetts waiimolen drie bekrouiide ploegen een bekroonde geldersche ilriewieligo wipkar een bekroonde Itunsome s hooisehndder ccn bekroonde Bentalls gerst en haveipletter een bekroond grasmaaiwerktuig een bekroonde Ransome s paardenhooihark een bekroonde llansome a muesmakrr een bekroonde karn ecnige bekroonde tuin en andere pompen een epadeploeg voor alle gronilen eenige zeer doelmatige voorwerpen van den fabrikant in land en tuinbouwwerktuigen A H Valk te Delft een keurig juk mol melkemmers een vuederkouk toestel uilmuntenil gegoten een Bentalls siroosnijder een llansome s lijnkoekbreker eenige zeer nuttige en doelmatige tuinbouwgereedschiippcn een keurig bewerkte collectie tuinmeubelen als i stellen beslaande uil een tafel met 4 stoelen een bloemcnpiramide tuinbanken luinstoelen bloemenmanden enz enz liet grootste gedeelte der aangekochte voorwerpen is in drie groepen bij elkander geplaatst waardoor een ieder in staat is zich te overtuigen dat de commissie bij hare keuz er op bedacht is geweest het nuttige zooveel mogelijk aan het meer algemeen aangename te verbinden wij betwijfelen het dan ook niet of velen die nog niet in het bezit zijn van een lot Of loten in deze belangrijke loterij zullen duur bovenstaande mededeeling tot deelneming worden aangespoord zij toch levert het bestu antwoord op welke wijza de commissie zich niettegenstaande den voor haar ongunstigen tgd kwijt van hare taak die uu om het doel èn om de gevolgen schoon mag genoemd worden en daardoor eeue verdere aanbeveling volkomen overbodig maakt Ariih at Uit Stolwijk wordt ons geschreven Van de 148 Kiesgerechtigden kwamen Maandag lezer 2U kiezers ter tcmbus ten einde een lidvan den gemeenteraad te kiezen in de plaats van Dk Stopp denburg die als zoodanig had bedankt Er werden iitgebracht op Dk Anker 22 stemmen M Dekker Wz i st C Zijderlaan 1 st terwijl bill van onwaarden werden verklaard De benoemde was de candidaat der liberale kiesvereeniging ïe Bergambacht zal er dit jaar geen kermis worden gehouden Laatste Berichten Londen A Aug Het lagerhuis keurde het siipplcmentoir krediet voor oorlog en marine van 2 miUloen p st goed De Pont verklaart de terughouding van Gladstone daaruit dat hij de rapporten der gezanten inwacht om te weten of de overige onderteekenaars der traktaten van I83U even als Engeland bereid zijn die na lo komen De Post verklaart het gerucht in Frankrijk verspreid van een voorgenomen lüngcische bezetting van Antwerpen voor onzin MainZ 2 Aug De koning is alhier aangekomen en heeft de volgende pruklamalie aan de armee iiitgevnardigd iidieel Dnitsehland slaat eensgezind onder do wapenen tegen een naburigcii staat die ons onverhoeds en zonder grond den oorlog erklaard heeft lIet geldt do verdediging van het bedreigde vaderland van onze eer van onze haardsteden Ik neem heden het opperbevel over de gezamenlijke legers op mij en trek gclroosit in een oorlog dien on e vaderen onder gelijke omstandighedoii eens roem vol bestaan hebben Met mij ziet het geheelc vaderland vol vertrouwen op u iod de Heer zal met onze rechtvaardige zaak zijn BrUBSOl 3 Aug Te Oent hebben naar nanleiiiing der verkic ingen ernstige onlusten plaats gehad De gendarmerie bivoeakkeert op de bedreigde punleD Bij de aankomst der troepen was de orde heirsleld Ook in Brusiel hebben ongeregeldheden plaats gehad Bij koninklijk dekreet zijn de kamers tegen 8 Attg ijij ciigcro en SaarbrÜCken 2 Aug voorm Een groot aantal Fraiische troepen rukken op SaarbrUckeu aab Hut schijnt dal het bataillon aldaar in kwartier de stad onder het evscht eriaten vW Parijs 3 Aug De dagbladen vermelden de volgende bijzonderheden omtrent het gevecht van gisteren te Saarbriioken Aan onze zijde zijn elf man waarood r een officier gesneuveld Do divisie Froissard stond alleen tegenover drie Pruisische division Saarbrückeu is gedeeltelijk verbrand De mitrailleuses hebben buitengewoon goed gewerkt De Frnnschcn zijn thans meester van de hoogten by Saarbrucken van waar zg den spoorweg naar Trier beheersehen Men verzekert dat tusachen Saarlouis en Saarbriioken 2 ll üü0 man Pruisen zijn geconcentreerd Lissabon S Aug Het officieele blad deelt mede het koninklyk decreet waarbij verklaard wordt dat Portugal neutraal zal blyven Men beweert dat Don Fernando de Spaansohe kroon zal aanvaarden De in irkies Anjeja beeft z jne portefeuille nedergelegd Eenige kooplieden in Lissabon en Oporto hebben manifestatien tegen SaManha in het leven geroepen Berlijn 3 Aug Officieele déjiühe Gisteren ten 10 ure des voormiddags is het kleine detmhemcnt te Saarbriioken door drie vijandelijke division auugeirallen die de stad met 23 stukken kanon beschoten Ten 12 nur werd de hoogte vau ds excereitie plaats en ten 2 ure de stad door ons detachement geruimd de onzen hebben zich tot bet naastbijgelegcn steunpunt geretireerd Onze verliezen waren betrekkelijk gering Luidens de verklaring van een krijgsgevangene was de keizer ten II ure te Suarbriickeu aangekomen MetZ 3 Aug Gisteren te Saarbrückin had de keizer bevel gegeven sleohta wanneer bet no dig was de mitrailleuaes te doen werken dit geschiedde op lOUO meters werd met de mitrailleuses gevuurd op een vgandelijk peloton dat over den spoorweg deSleerde en waarvan de recbter linie onmiddellijk met verlies van de helft der manschappen uiteengejaagd werd Een ander peloton onderging hetzelfde lot Onze artillerie ofliciefen oonstateereu eenstemmig de vernielende werking der mitraillexses Ook de Pruisische gevangenen betuigen dat het Frniische geweer het naaldgeweer overtreft De afdeeling onder maarschalk Bazaine heefi mede met vijandelijke tirailleurs een ontmoeting gehad waarbij verscheiden Pruisen sneuvelden geen enkel Fransohman tverd gewond Parijs 8 Aug De Pruisische voorposten te Saarbrücken werden gisteren met de bajonet verdreven vervolgens bombardeerde de artillerie de stad die door 20 000 Pruisen was bezet Men verzekert dat prins Friedrich Knrl heden te Trier is aangekomen De Liberie deelt het bericht mede omtrent een zeegevecht dat op de Oostzee zou plaats gehad heblieii luidens dat bericht wordt het nemen van twee Pruisische kanoiineerboOten bevestigd Parijs 3 Aug Luidens eene déptSohe van den maarschalk Leboeuf heeft de afdeeling van Frossard ten gevolge van het gevecht op gisteren de hoogten bezet die Saarbrücken en de debouches van de Saar bestrijken De vijandelyke batterijen die links van Saarbriioken waren opgeslagen zyn genoodzaakt geworden haar vuur te slaken De Fransche troepen karapccren op de bestormde hoogten jtcnieiii tle Herlchtcn Tt miilJcii van de ernat ren komisch toonecltjo Een Belg ging to Kütilcu ill een si hctTwirikcl Toen do bnrbiei liLiii iiigizccpt Imd Il lu t mts bij du shot l rurht vroog Iiij lioiii inct CL t dmgendt ii blik Siiid Sie oin rnuizosc f bflirijft do Ütlg wlirb ïk zoo ccr niijnn nntio litciUmlitcii docii pcldtn als in dat bmlitlijk üogt aMik Figfiro v tnk viin d ij Ollieid tpgun vüordigcl sluit oudcii nl8 run doiid het uogunblikf dagbliid ri viJ volstrekt itictl fiucidu hij naf entrefilet ZL ttf sohe groudgil Maar Au ken waut iJ dat de keizt r zou zijn het kondigüu Ad btatiuu de ga geven wat zSj dfvc i hij zich nogn met ontrourdJ ik zal het nie Pruisen wcrka wFigaro nq drn Troostenl AVitteraheim Aan GcertjJ een buHeug4 vvl tot Nut V l schrift u tgere van twee pen zoudcu verdrol Do bekrovpJ vQn aanwezigfl paar gouden Aandoenlijk j redden haar zvf DAD de haod verwonderen Rut Ik beloof tot tgd iets gaarne uaik langer dan itüiirüven hel k eker gea den oorlog betrekking if aan den poll in den lanisf gedachte jf veel belangsl telkens io gef minder om moet komen op dit ooge digeudt of oi indruk ii ieJ zyne te doe koming van l teeken begroq gi ng in de om een comL pen ten behoa van beo diJ zullen wordeJ die WeerklanI ons geed A i zei de om dejl missie op zie zaam heden eener circulal laatstcn tjjd leon j bg lel overtuiging hebben Hol burgers hecfll moeten verlaf dezen zin aliT Verder Wl gewone omsll Vieid WeinI voor plaats het geld moe misvermaak gezinnen dcrl stenning daJ cnthondiug J 20U den stclll wat hü bedo dit jaar daa taudighedeii toch niet wej zijn ofsoho rechtgeaarde de kermis me verreweg de i den Burgeme niet aan di tl ÜOlal inwnnl vcrzocksohrntl CU er lic