Goudsche Courant, vrijdag 5 augustus 1870

v B Hwyy sF wat God geve gg ujt lurroden kunnen zijn gij bt uw liRüli iam geoefend daardoor uw ge ondlicid bcvorderl en dus uw tijd uiut te vergi ofa bestPt dt ivr ADVERTEI TIEN H J WENNEKES É i Gutrouwd lift bcdiTigdo vn Ii iardsteilen I ovnr do goznmon Hiat in pen oorloif gkn omstiuulighedea erlaod vol ertrou I met oasa reohlvnar Hebben niiar naiilci niusten piniits gehnd ie bedreigde punten s de orde hersteld ï regeld beden pinuta imers togen 8 ag voorm Een groot op SaurbrHckeuaHn ten wil biiideo Termeldeu de fill het gevecht van waarood r een ofli eUeen tegenover drie Verbrand woon goed gewerkt ester tan de hoogten deo spoorweg uaur Ssadonis en Sunr zijn geconcentreerd officieele blad deelt raarb verklaard wordt veD ernaudo de Spaanscho n nortefeuille oeder bon en Oporlo hebben T het leven geroepen tule dépêche Gisteren t is het kleine detache vgandelgke division et £ 3 stukken kanon rd de hoogte vau de ure de stad door ons eii hebben zich tot het iireerd Onze verlioLnidens de vrrkiawas de keizer ten omen Ie Saarbrücken had de p wanneer hel noodig n erken dit geschiedde i mitrailleuses gevuurd jat over den spoorweg bter linie onmiddellgk mnnschappen uitern i t lüton onderging hetiiHicieren ooustateeren rkiug der mitrailleuses nen betuigen dat het veer overtreft alk Bazaine beeA mede ein ontB oetiug gehad oeuvelden geen enkel Ir iisischc voorposten te met de bajonet ver llierde de artillerie de 11 was bezet Friedrich Knrl heden icht mede omtrent een il ee zou plaats gehnd wordt bet nemen vim ten bevestigd eene dépêche van den afdeeling van Frossanl op gisteren de hoog II de debouches van deijke batterijen die links slagen zgn genoodzaakt II De Fransche troemdc hüoglen irlchtcn koraiach toonecltje Een i Miik l Toen ilo bnrbfcr l I U slrot biiu lit viü g Suul Nic cm I Viinzobi r ik rm m nnjiin natioiL liiuiiLlijk ooKtiiblik Ti nro M ihnall u i nuilijk li tilHiricnil Mj t Int vfi trek Min il 11 Imi WittirsliMui iliiLdnu nm Int luiiiml Otlkic I imiir sujii i lnlaiiil rniiscii imuuIkiii hun dt tpgcnwoonhtfc otiiHtiiiuiiglicilca kraditciia i pii miUMliTul bi sluit ouden yilMiimcu hebben liet bcvul tot veitak vul aU con tlumUTBlag ut de burenuj van ilrn i imi olluiir np hel uutïunbhk dat du hucr W itterDliüiin du pjocvnii vuu tjii dagblad Rvidecrdu Mnar de bn r Witltishnm het jjicb Tohtrekt niet intimideren nat wnavlijk Btoieijiisehi miL d htK h l naar de drukktnj en wjlJo niet eigrn baud nc cnirUilet lIIiii het bevel mhuudt ude waarbij bi ui bot Frauube groudgebibd onUegd Merd Mnar i ll i dt e bittere zeUvoblocning mot bt hij niet amaken ant uiiu dund hom üpnieikt n dat op het oogenblik dat du keuer bijiin ineognito Parijs verliet bet iel passcud zon zijn hot venrek an een Mcemdchng mot éelat to verkondigou Aoiiduenlijk wa b t f fscbeid an hpt spoor t statiüu dü geachte man Jton slechts doo gobiirüu te kennen gevcu wnt ijn overkropt moed hem belette in eenc lange redovoenng uit te s trekau In de wagon stappcude keordo tiij zich nogmaals tot zijne vrienden vcrm uid icli en eidu met oubrocrdo atcmi Frankrijk is ondankbaar tnaar ik ik zal het uiei ju Nooit znl ik voor den Koning von Pruifitn werken uFigaro neemt nfaohijid van mju vriend met de woorden Troosten wg ons met do cm achting dat w deo hoer Wittcrsheim weldra te Üerliju tulkn wederzien I Aan Geertje De Vries te Schagen werd dcücr dogen iu een b i tcngtw verg vau t deportemciit der wMflatschappy tot Nut V t Alg al dn ar ecu ztlvcien uiedaiUc cneen getuigschrift uUgereikt wegwos het met cigeu levensgevaar redden van twee persuueu die zuiidcr diu hulp zeer wnnrsebgiilijk xoudcn verdronken zijn Do hekroopde ontving bovendien versthilUude geschenken van tanwe igcn ala sen bijbel met ziWeren baken eu cru pasr gouden ooruauldim Aandoenlijk voor wos b t oogeublik turn een der geredden liaur ïwijgend dauVtc doof eeli ki s t n ccn jroudtn nug aan do band van bet moedige dienB meisjc stak Niet te verwonderen dat in menig oog een trauu upuelde llolterdaiosclic Blieven Ik beloofde münheer de Hcdacieur van tijd tol tgd iels uit ons Kotlerdam te lalcn hooreii iii gaarne mnak ik daarmede keden een beg iii Veel langer dan un reeds liet $ tcviil is zuu ik iiiiwi eerste schrijven heblben uitgesteld zuo gij even ai jiiljiijis In zeker gezelschap plaats hul mij verbudeu h ult den oorlog aan te roeren of iels at duariutde iii belrekJiiiig laat Want wa irlgk al gn de ulkeii ann den pulitieken horuun uiet juist toc eüoraPii Hl den lanlsten tijd de oorlog is luch uil niemaiids gedachte De bulletins van de N K J met eooveel belangstelling te gemoet geilen vermindereu telkens iu getale de sp iiiiiiug wordt er echter met Blinder om j men weet dat het cciis töt een slag moet komen en niemand ontveinst het icli dat er op dit oogeublik voor ons land uog nicis bemoedigends of ophelderends 1 zeggen valt under dien indruk is ieder rechtgeaard burger geneigd om het zgne te doen tot leniging of zoo mogelyk tot voorkoming van rampen en bet weid als een verblijdend teeken begroet dat róóx seuige dagen de uitnuodiging in de dagbladen tot de burgers uerd gericht om een commissie van onderstand iii t leven ic roepen ten behoeve van de achtrrblgvende bei rekkingen van hen die ten dienste vau het vaderland zgii of Killed worden opgeroepen Diit was een goede za ik die weerklank vond in veler harten en het deed ons goed dat onze waardig burgemeester met aarzelde om de functie van cere voorzitler van die Commissie op zioh te nemen Ken van de eerste werkzaamheden van die Cümmissie was het rondzenden eener circulaire die doet denkeu ann de in den laalsten tgd uitgevaardigde proclamation ran N ipu leon bg lezing en herlezing komt men lul de overtuiging dat rij veel punten van overeeiiliomst hebbeu Hoor slechts den stgl Van on c medeburgers heeft een groot getal zijn dagelijksch bedrgf moeien verlaten enz r n gewoon Hollander zou dezen ziu aldus omzetten Een groot getal enz Verder Weldra ia de tijd gekomen dal onder gewone omstandigheden de kermis zou worden gevierd Weinigen zullen meenen dat dit jaar daarvoor plaats is Het doel is aangewezen waarloe het geld moet worden gebruikt dat anders tot kormisvermaak zou worden besteed üe behocflige gezinnen der uitgetrokken mililaireu vragen omlersteuoing daar is de plaats om te geven wat door onthondiug van feestviering wordt uitgespaard Ik iou den atelier dier circulaire wenschen te vragen wat hij bedoelt met Weinigen zullen meenen dat dit jaar daarvoor plaats is De treurige tgdsomstandighedcii hebben de benondigdc plaalsruimte toch niet weggenomen De bedoeling zal wel niueteii zijn ofschoon die er niet uit te le cn is dat de rechtgeaarde meiisch in zulke lijden een afkeer van de kermis moet hebben Dit ii ook de niccniiij v ui verreweg de meeste inwoners Zg prezen dien enk door deu Jiurgemeeslcr in 51 anderen gegeven en ilaelilcn er mot aan dal de kcimis ditjanr uu dnorgaiin Ken fiOOlal inwoners ilicndrii dam loc ten overvloede nog vcrzucksclirii lcn aan den Unad iii en d iaroiider walen er dic bg het iiitt doorgaan dei ktruiis groulc ifliaii ouden Igdcii Hel buicre m Jen meiisrt kiiam hg hen beven en deed hun die bcliad yeriiig aciileii icon enkel uigc eteiic waagde aiju stem 111 tegenovcrgesteldfii iii Ic duen l jorcn en zoo was leder overtuigd dal de beliandeliiiiCm genoemde adressen het prn advics van li en V uu uillukkcn om dit jaar geen kermis ie houden Dit was eeliler builen den waard gerekend Dezelfde bii gtiueesler die geiiuomde circulaire wauriu de straks geciteenlè we voorkomt het eerst ondcrteekeiide geeft eeiiige daf t i daarna in den raad Ie kennen dat de wethouders en hij zelf met eenparige stemmen hebben besloten t het pia advies om de kermis wel Ie laten dooY y v j il t er oor het tegemic geen enkele reden bts snd Vcrklare wie het kan Mg is het vreemd cii lio aanneming van dal pra advies heeft de gemeente geërgerd en gekrenkt en leii nadeele gewerkt van de cu iraissie van oiidersland ÏNGEZONDJBNT Indiea gij den vrede wilt bereidt u voor ten oorlog Een woord aan de Goudiclie jongelingen In de laatste dagen toeu oorlogsgeruchten den vrcedzamen burger kwamen verontrusleii en de vrees vuur naderende rarapïn zelfs ons Ncderlauders de gewone kalmle deed verliezen zwaaiden hooggeplaatste personen en vele couranten groolen lof toe aan onze landgenooten daar nij die nielmiiilie of sehutterpligtig waren in grooten getale opkwamen en zich aaiimeldilen bg de verschillende we ïrbaarheidseorpsen leii einde ich te oefenen in het hanteeren der wapenen welke te drageu een der eerste pliglea blijft van den burger Hue velen die lof mogen verdienen gij o Goudsche j jiigeliiigen behoeft er u niets van aan Ie trekken Iu iiw aiidileii bestaat een weerbaarheidscorps me uiimiintpudook practisch geoefeude officieren 1 111 het hoofd gebrnik makende van een uitnemende sehielbaaii en alle gelegenheid aanbiedende zich m den wapenhandel te oefenen Hoe eel jungclingen zgii er lid v nF leder tussqjlicn de 17 en Üö jarige lecfiij I moest gretig de gelegenheid aangrg en die hier besiiiat oodat ieder wanneer het nuodig mogt zgii daileigk ich aan kon bieden eu zeggen zie hier een geoefend burger die bereid en in staat is zgn vaderland ie verdedigen £ n zegt nu vvelligt iemand er is immers nog geen oorlog misschien i ulleii we in t geheel geen oorlog krggen dan aniHoord ik neen oorlog is er nog niet eu üod geve dal ons land ii iarvan verschojnd m ig blgven maar onmogelgk is t toch nooit en vooral nu niet egt ons nat de overwinning van du eene of de nederlaag van de aiidire mogendheid voor ons lcn gevolge ken hebben f Dan zal het te laat gn want gelgk alle oefening ook die in dei wapenhandel kust tgd Iiidieu gg deu vrede will bereid u voor ten oorlog Du üouilsche weerbaarheidsvereoniging Burgerpligt lelt verscheidene leden leden die met ambitie en ijver zich op de goede zaak toeleggen Bere wirn eere toekomt Maar wat bcteekenen die enkele leden vergeleken bij het groole aantal van hen die er lid van inoeslen eu konden zgn Of zgn hier met veel jongelieden die den leeftijd hebben waarop men geschikt is om de wapenen te voeren maar nog niet door de wet daartoe wordt gedrongen nl zg die van 17 26 jaar oud zijn Dat bewijzen anders de herbergen en koffijhuizen waar zoo menig jong meiiseh liever zijn geld versmgt aan ligchaam en zielverpesteode dranken dan zich met oefeningen voor geest en ligchaam bezig Ie houden Dat bewgst anders die markt en andere straten waar avond op avond zoo menig jong meiisch zgn igd loo t te verlugeren in pla ils van door een nuttig boek verstand en hart te vormen D t zal deze week de kermis bewij en wanneer d lucht zal weergalmen van de gemeenste liederen voortgebragl door honderde sleminen wanneer de jenever al vloeijcn in vele honderde kelen cii het geld zul verdwijnen uit vele honderde beur en Goudsclic jongelingen van allerlei rang cnst inil Treedt alli ii loc tot de ioudschc weerbaarheidsverleniging Biugerpligt Gij meer gegoede geef een goed voorbeeld Gg meer geringe zoo arm kan iiiemniid uwer ijii of hij kan wel enkele eeiiteu in de ueek lieaparcii voor do eontribiilie Oefent u allen iii de wapenen Dan alleen kunnen vvg veilig biwust on en pligt ged Kiii Ie hebben den vgaiid aUachlcn Kii kuiut hij mei nu noch laler C A ü VAN LANGENHUIJSEN sIIahe 3 Augustus 1870 De tweede bjjeenkonist tot liet verifieeren der schuldvorderingen in het faillissement van H H RANSHUIJZEN VERBEECK C te Guuda is bepiiuld op Vrijdag den 12 Augustus 1870 des voormiddags te lialf elf in het 6oreolitsgelouw aan t Haagsche Veer te Rotterdam Tot bjj woning daarvan worden allo schuldeisohers wier vorderingen nog niet z jn geverifieerd opgeroepen De Curato Mr J FORÏUIJN DROOGLEEVER emeIorzakenJ Groote VVerkliigcii 5g Dit is zoo ergeuf dan zeker het geval j Jjg bg het klein onaan ienigk artikel de f SiS MALZBONBONS van JOllANN Ija Ljv llOi F te Berlijn Het resultaat door dc c uit Mout sigmoplossende kruiden fjg SSi en den fijnsten suiker gepraepareerde fijg i karinciieii bg aansteking der keel cJr fjlj heeschheid verkoudheid enz verkregen 11 fi ronden somlgds ongeloolfplijk zijn wanneer si m die BONBONS zich nier hg duizenden n g J duizenden als een klein WOUder middel S bcvvezen h iddeii Bij veroiid rdcn hoeal Jjg neemt men 3 il 4 B O N B O N S l in een kopje heele melk j De gepatenteerde M A L Z B O N É BONS zgn in blaauw niet 111 geel S papier gepakt en draagt in pakje en yii BONBON den stempel Johann Hoff Ijg Verknjïb i r a 30 Ct het pakje bij JOHANN hOFK s Ceulr i il Di poi smalle Bloeramarkt bg de SliUlerg V 164 Te verkrijgen te Gouda bg J C van 5 Vrüuminoin en de Wed A C Scuoütkn ij te If oerden bij Hemu J v jj Beko i Gi d®2JM3®c©GJtór SiaiöaaVtSp5®c SciMciffiJeC Wasclibleekerij Te liotterdam wordt TB HUUR aangeboden een welbeklanto WASCHBLEEKEBIJ naet toebehooren Adre onder de letters P K aan het advertentiebureau van Nijgu van Ditmak Wijnstraot liotterdam IJS IJS GEDURENDE DE KERMIS M van dor BURG Banketbakker Wjjdstraat Eraser Pastilles uit de zouten van de Koning WiLtiEi MS RotsjiiioNNisN bereid door goneeshoeren aanbevolen tegen maagkwulen als catliarre verslijming zuiirvoriiiing oprisping en slechte spijsverteering Prijs van do jeploiutiecrde doos 50 ct maar iillern onverviilselit vo rlianden te Gouda hij Apotliilcv 1 11 l OI iiS te llollerdaiii m alle Ajiotlieleii Do Adutinistratio van do iiotsbronncix I ë V J