Goudsche Courant, vrijdag 5 augustus 1870

Sociëteit Pns Genoegen üoklkkaiie ik gouda Donderdag Vrijdag Zaterdag en Zondag 4 5 6 on 7 Augustus 1870 les nnmuldng te I urtii cii des avomU te 8 uroii alsmodo MAANDAG 8 Augustus 1870 ili s avoiulH to 8 uren Groot Vocaal en Instrumentaal CONCERT te geven door liet beroemde Mu ielc en fooneclgezelaclinp onder directie vnn den Ilecr OUST AVE 8TK1N afgewisseld door A croba tische VÜOIISTELLIMGEN Op boveugenoemdo avonden te half negen uren BAL ZONDAG middernacht BïïfTEHGE¥OON PMCHTIG vervaardigd en af te steken door den Heer P L VAN DER BULIGH Een Lid met eene Dame of een zijner Kinderen heeft altijd rrijen totgany Niet Leden ntiainiddafl i SQ Cts en e avonds 60 Cts en op den avond van het Vuurwerk 99 Cts Entree Kinderen beneden 18 jaren de helft De Programma s zullen intijds aan het Bureau verkrjgbaur zjn Salon Cirque In Miniatuur op een daartoe ingericht Tooneel in verbinding met het Theatre van gedresseerde Honden en Apen ondor Direct van L Dassie firma Verdi staande de Tent de tweede van den ïiendeweg Gedurende de kennis dagelijks twee voorstellingen do eerste om ö uur Familie en Kinder Voorstelliug Groote AVONDVOOIISTEL LING ten 8 ure precies NB Bovengenoemde Directie zal alhier aiechts drie voorstellingen geven PRIJZEN DKB PLAATSEN Eerste Rang 99 Cts Tweede Rang 75 Cts Derde Rang 50 Cts Vierde Rang 25 Cts Kinderen beneden de 10 jaren Eerste en tweede Rang half geld De oiidetgeteekende maakt zgnen geëerden Begunstigers bekend dut lijj steeds v K rt blijft gaan met het vervaardigen van BRANDWAAllBORÜKASTEN HAARDEN KA JCHEL8 CUISINIÈRES enz dat zijn Magazijn als altijd ruim voorzien is van alle KEUKFINBE IIOEKTEN PURTEMANTEAUX WJKdEN VUURMA NDKN CYLINDER MANGELS waarvoor woidt ingestaan en verschillende artikelen van nieuwe vinding Verder beveelt hij zich aan tot het levoreu van nllc soorten van GAZORNEIRENTEN in verguld brons en stiial bij heni steeds in voorraad tot do minste prijzen C VAN BERKEL Kormis to Grouda VOORSTELLIN iEN door het TOONEELOEZELSniAl van dcnKotterrlamschenSchoi vburg ouder directie van Ai niiKOT nOmj e n BtT Standplaats op de groote Markt O VR1JDAG 5 a1jGU8TU8 870 HARIE ANTOMÏTE KONINGIN en MARTELARES Ijerocnul ruouclspul in 3 Afd of lU l nfr door W N Povperi ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1870 i en isruidspariij met HINDERNISSEN KIn lit ii cl in 5 bedrijven met chaq onuctten qnudhbet kooren enz Beide stukken nooit alhier vertoond Aanvang 8 ure PUlJZliN i EH PLAATSE 1 Rang ƒ 1 49 2 Rang ƒ 0 99 3 Rang ƒ 0 75 4 Rang ƒ 0 40 Plaatsen z jn te bespreken van 10 3 ure Püii Tüit Ontvangen GEROOKTE ZALM ZWARE GEROOKTE PALING BESTE MAATJES en VETTE HOLL VOLLE HOEKER HARING BLANKE NIEUWE ZOUTEVISCH allerhande soorten van MOSTERT HOLL en ENGELSCHE ZUUREN SARDINES TAFELZOUT enz enz alle tegen de minst raogel kste prgzen bjj K VAN DER BURG KN C Gouwe over Je Vüehmarkt q Voor het eerst op de Kermis alhier I TWII ISHKI S van de Noordpool en wel van Groenland Mochten er vroeger personen zjjn geweest welke beweerden de echte Eskimo s te bezitten geenszins was dit het geval al lieten zg zich vertoonen bij verschillende gekroonde Hoofden van Europa Thans zijn de echte met name ZUNKA en STINEE gedurende de kermis dageljjks in hunne Tent met het opschrift DE GROENLANDERS te bezichtigen Eerste Rang 49 Cts Tweede Rang 25 Cts Derde Rang 15 Cts de persoon flflT Standplaats op de Markt tegenover het Bierhuis van den Heer Virbbeck Geopend sedert WOENSDAG AVOND j fCCefn eft sifn aa élooM CaocbMaen vat e A i ii £ a a S yn ien aier tiiie aan y van itef irandeu JoanJe en TbceAvnAAff e l e rooée jfiar De ondergeteekonde dagelji a voorzien zjjnde van VERSCII WATERWILD als HEELE en HALVE EENDVOGELS TALINGEN WATERSNIPPEN enz geeft hiervan zjjnen geeerden Stadgenooten kennis verzoekende tevens hunne gunst en recommandatie N m VltOOM Poulier Dubbele buurt nabij den Tiendeweg Gouda 4 Augii stus 1870 Geen Concur i on tie in gebool Europa B Ronit j iiet en bewondert standplaats Markt ne ens de cirque Dassio Uit hot Koniukljjk Zoölogisch Museum te Munchen het grootste natuurwonder der wereld waaraan ook in s Granenhage door do geheelo Koninklijke familie een bezoek gebragt werd en die zutr tovreden de Tent verliet Hoofdexemplaren zijn de voli ende Kernte nfdeeliny Een ORANG OUTANG en SCIIIMl ANSÉ uit de Diergaarde te Rotter m een BOSGHDUIVEL en hot non i iMu ra DRIE GORILLA S half Aap half Monsch BOSCH ook URMENoCHEN genoeruü bü uoze uezigtïgïBg ïs nien bepaald geneigd den overgang van aap tot mensch aan te nemen Do Gorilla is het meuschelgkste en sterkste dier der wereld waar zelfs de Leeuw in den strjjd voor onderlig In de tweede AfdeeKng ziet men eene natunripe en zeldzame DIEREN VERZAMELING waaronder een HAAI een vliegende ARIK een STEKELVISCH een BOOTVISCH een DIJHEENKNOKKEL van oen Manmth een ZEE VARKEN KROKODILLEN ALLIGATOR PARADL8SLANG VLIEGENDE VAMPIR enz Tot slot Zeor belangryk voor de jeugd eene zeldzame verzameling schoone APEN in een kooi waarbg de kleinste Aap der wereld 5 duim groot is Het voederen is geoorloofd met vggen amandelen rozgnen en vruchten Voor geleerden is het mjj aangenaam mede te deeleu dat ik 2 GORILLA SCHEDELS en een volslagen NATUÜRSKELET van een Gorilla geëxposeerd heb De Salon is in een bosch gedecoreerd en met 150 gasvlammen verlicht Geopend van s morgens 10 tot g avonds 11 ure Entree Eerste Rang 49 Cts Tweede Rang 25 Cts Arbeidende stand tuilitairea en kinderen 10 Cts op den Tweeden Rang Weeskinderen hebben rrgeu toegang Met een tairgk bezoek hoop ik vereerd ta worden Dr FELDERMANN Directeur mr APEN zeldzame VOGELS en NATU R A LIE N worden aange kocht en verkocht VOOB HET EERST OP DE KERMI8 ALHIER NIEDW COSHORAHA staande op de GROOTE MARKT schuins over de WAAG van X i 2 Jbï xlLJb II i Aj JbOJS De Directeur heeft de eei het kunstminnend Pubhek alhier te verrassen met een nieuw COSMORAMA en KÜNST PHOTOGRAPHIEN uit het Centraalhuis van Artistique Pittoresque te Parijs Alle Opera s Bals en Balletten voorgesteld zooals zjj op de groote Theaters werden voorgedragen en duizende Gebouwen Zalen Pleinen met alle kleuren Fonteinen en verlichting zoodat de bezoeker zich zal verbeelden daorbg tegenwoordig te zijn De PARIJSCHE MECHANIBKE DOOZEN in 12 afdeeliugen kunnen aan huis ontboden worden a 25 Cents per uur Prjjs van Toegang Eerste Rang zitplaatsen 25 Cents en om het Cosmorama te doorwand jler 10 Cents Goopend WOENSDAG Avond L XHAFLAIRE P o I 1 T I E Ann het Uurenu is voorlinndea een porte monnnie met eenig geld en een valscho ohnrivari binneo dc c gemeente gevonden Ooudo üruk vau A Brmkmau 1870