Goudsche Courant, zondag 7 augustus 1870

t TTffia MsmÊÊÊimKm mmmÊtmÊBMBiMmSSii TvmméÊÊèmm imiitf 7 AiigrslHS 1870 W 929 GOUDSCHE Nieuws en Mverlenlieulau voor Souda en ÖKislrekes De insending van advertentien kan geschieden tot ëön uur des namiddags op den dag der uitgave Ihool Europa cirque Dassio pc 11 Museum te J uder der wereld door de geheelo gebragt werd h rliet kt volgendo Ianooutano paarde te lioUer kt non plus ultra LA S ook URMEN fagtiging is men i aap tot mensch het menscheljjk d waar zelfs de IrKgt pen eeue natuurÏIRZAMELING lliegende ARIK POTVISCH een Mamuth een LEN ALLIGAEGENDEVAM kd eene zeldzame e n kooi waarbg duim groot is et vijgen aman Voor geleerden deelen dU ik en volslagen NA f eëxpogeerdheb decorserd en met p end van s mor Tweede Rang iilitairea en kinRai toegang op ik vereerd te N Directeur Iels en natu fi en verkocht EEMI8 ALHIEE IRAIA tRKT schuins IK E ct kunstminnend een nieuw COSt GRAPHIEN uit lue Kttoresque te fctlen voorgesteld eis werden voorZalen Pleijen en verlichting ferbeelden daarby flEKE DOOZEN huis ontboden ang zitplaatsen ïiim te doorwan G Avond EAFLAIRE een porte monnnio chnrivari biiincD lukmau De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG lu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drit maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BUKGEMEESTER an Gonda brengt hy de7e ter kennitr van de bèlnnpliebbendpn dat door 1 11 Heer Provincialen Inspecteur der Pitecie belualingrn enz te UoKerdnm op deu 30 Julij 1870 19 executoir verklaard Het kohier van hH Pateiitregt ovrr het dienstjaar 1870 71 N 2 Dat voormeld kohier ter invordering is gc leld in handen van den Heer Ontvnii r dat ieder da iiup voorkomende verpli l 13 rijnen aimslac op den by de Wel bcpauldrn voet ie vuldaeii en d il heden lugaal dn termyn viin drie ma inden binnen uelke de reclanies behoorvn te norilen iuge liend viouihtr den 4 Aug 1870 De Burgemeester voornoemd N Hl RIil N IJZLNDOOKN OliTZIJ IDia ECEIID Wanneer twee staten met elkander oorlog voeren dan verbinden zich de neutrale mogendheden om niets te doen of toe te laten wat een der partijen zou kunnen bevoordeelen of benadeeleu boven de andere Het dienst nemen by de vreemde legers het leveren van oorlogsbehoeften het vcistrekkcn van loodsdieusten anders dan in eigen zeegaten enz wonlt deu inwoners van den neutralen staat verboden Al deze bepalingen betreffen zaken waarover de Regeering de beschikking heeft of waarop zjj toezicht kan uitoefenen Zy moet als vertegenwoordigster van den Staat zorgen dat geen der twibteude mogendheden zich gekrenkt kan achten door maatregelen die zij iu hare qualitcit had kunnen en moeten voorkomen anders stelt zv het land bloot aan oorlogsgevaar en schending der onzijdigheid Zij behoort doof te zijn voor vleiende zoowel als dreigende inblazingen zich te onthouden van bewijzen van sympathie of antipathie zij moet in waarheid eu welgemeend neutraal zijn Maar en hierop wilden we de aandacht vchtigeii verhindert dat particulieren om van hunne meerdere of mindere sympathie voor de oorlogvoerenden te doen blijken V Vlj lichbcn m do laatste dajjcn wel eens hoorcii licweien dat het onstaatkundig i ii zou van dii l lailcn CU porsdlu ii om ouvcrholi U hun lueciiiug te eggen oiulivul de hangende ijiLi slieii eu hun V ioihefde voor Frankrijk ol l ruiscn te tooueu Niemand wenscht natuurlyk in ons vrij 1 de pers aan banden of bg ndere personen het uiten van een oordeel bekt te zien maar er z a er die gaarne zouden iiebben dat men zich ter wille van onze ouzgdigheid van dergelyke mauifestutiën onthield Wfl zien daarvan noch het nut noch de noodzakel kheid in De staat heeft zich terecht neutraal verklaard geheel overeenkomstig de Nederlandsche belangen maar niemand behoeft daarom zijn persoonlijke gedachten en wenschen te smoren Die met goede gronden een meening kaa verdedigen mag die gerust uiten z nder dat hiJ bekommerd behoeft te KJin dat een der krÖHüpwrtÜen üch daaraan ergeren zal Men neme hot dus noch het Noorden noch den hoogleeraar Opzoomcr Jiwalijk dat zj rniterlijk met hun syrapathiën voor de Duitschers voor den dag komen omdat zj meenen dat het recht aan dio ziJde is en omdat wji hun nauw verwant zijn Het staat het Dagblad volkomen vriJ de partij der Fraiischen te kiezen indien dat blad de houding van het keizerlijk gouvernement roet rijn rechtsgevoel kan overeenbrengen en het streelen der Fransche syinpathiën van de residentie in het belang ia zijner partij Ieder ga daaromtrent te rade met zijn verstand en zjjn geweten Do tijd is gelukkig voorbij dat de landsvaderlijke Regeering aausprakeli k was voor de persoonlijke meeningen der onderdanen of zelfs van een volksvertegenwoordiger en alleen een opinie hebben mocht de vrijere geest onzer staatsinstellingen laat ieder verantwoordelijV voor zijn raeening n en woorden dus de Regecring alleen voor hetgeen zij zelve zegt en doet Zij alleen treedt op voor den Staat en wanneer haar houding niet in overeenstemming was met de publieke opinie zou zij spoedig plaats moeten maken voor eonc andere die boter de natie vertegenwoordigde maar zoolang zfl het gezag in handen heeft is zij het orgaan van den Staat Naar onze meening is het een mannelijk karakter geheel onwaardig om uit beangste nciitralitcitsgo indheul zijn opinie en wenschen te verzwijgen of te verbloemen Men bedenke e liter steeds dat men aan dwaling onderhevig IS eu werpe zich niet op als woordvoerder vau auileu U die gceu lastbrief jje fevcu hebbou De wcuUeu die prof Opzoomcr daaromtrent geeft 111 i n stuk over Le Teiuiis en dr RéviUo ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berAend naar plaatsruimte Alzouderlijke Noiumers VIJF CENTEN voorko uende in het Utrochtsch Dagblad zijn zeer lezensen behart igenswaard Do Staat zij dus geheel onzydig de pers kan vrijuit spreken mits met oordeel en bedachtzaamheid opdat de sympathiën niet het gezond verstand verschalken het hoofd niet worde verdrongen door het hart Wij voor ons g voelen mede sympathie met de Duitschers die strijden voor hun eenheid VS aarop zü onbetwistbaar recht hebben en die als onze Germaansche stamgonooten ons nader in den bloede bestaan dan de Roraaansche 1 ranschen Daarheen dringt ons ook de verraderlijke onoprechte politiek des keizers die z n vermolmden troon wil schragen door schending van recht en bilhjkhcid Maar wij kunnen toch ook niet vergeten dat deze zaak niet alleen staat dat hiide mogendheden eigenlijk de schuld van den oorlog dragen dat von Bismarck tegen Napoleon is opgewassen dat Pruisen even eerzuchtig is als Frankrijk en even wemim vlekkeloos Dan worden wij onverschilliger omtrent den afloop en wg hiipen steeds vuriger dat de trijd kort duren en zoo weinig mogelijk bloed kosten moge Dat is het meest in ons belang BUITENLAND P R A N K R IJ ï Volgens een Piiiy ch oricucin ronden de ooilogskostcu in Truisi n per da vyf en Itiiutig miliioeii fninken bedragen en in Frankrijk per ddg tnintig milhaen fr inkei Aan U Soir wordt vnii de gri n en geschreven Vaii Mei naar Forli ich is de afstand ongeveer IB a 17 uren m i ir de trein die te vijf uren moest vertrckkni is le irlil uren nog niet gereed Niets 18 angstiger ildii de reis in den naclit v in afsLind tot afstand iel men ille tenten hoort men de tonen cener trumpet verder hit gekletter van een sabel die over de sieenen sleept Iedereen aiikl oplrtleiid en hii ti men is in de nabijheid der grens lip l ee kilomeiirs afstand an den vijiiud men ziet ijne vooi posten andelen met de b ijunit op het geweer Van lijd tot tgd knalt een schotj het is van el 11 soldait die nutteloos era patroon ver ühiet een lid vim het groolL koor van vijf honderd dui eiid ïiiurinonden ua u iaii hij te vrocf wil deelnemen Ou trein vordert liiii i iin het schijnt dat men ergens voor iree t Men huivert onwillekeurig als leh eens üor leilcr puriier hot hoofd van ren uhliin verlooiiik mit de grooie knevels en de donkerbl iHwe unceii iiii Iviie of es on van weinig bel mg ijii WIJ hililiin on e revolvers maar eiii üiupigine Il 111 oo iiiblik vuiill de grens door patrouilles uversi liiideii soinniigcu willen de T I i lil