Goudsche Courant, zondag 7 augustus 1870

t f h Iclcgriuifdmd afsnijd ii nndcri n de rails opbreki nj de inecslen verl iiigen iiieta liever dan de kas der greiHbr miblcii In iiecncu Het is do vimdi ville vour liet dr unii Dat alles beweegt zich gedekt door de duiaterIlia al sl mgen Voor de vuetkueobten is dat mogolijli maar de kavalcrie vreest bij ledcri p ecne verrassing met de sabel in de lecbiarhiiiid het pistool in lie linker den teugel lusichen d i tanden doet zij hare ontdekkingstochten in den nacht en onderzoekt do büsscheu en heuvels Somtijds ontmoeien l ee patrouilles elkander en dan sterten de vijaiulcii zich op elkander als wilde dieren Als wij ie Forbach zijn gekomen is oi e eerslc zorg om een kamer te vr igen Een kamer f il IJ lach i itnuuiui lai g iC ri begrijpt dat het geen lijd ia om laslig Ie zijn Eindelijk na l iiig overleg biedt men on aan ecu varkcnshok liet denkbeeld om den nacht met deze belangwekkende dieren door te brengen ilie ik aiifen in den vorm van carbonade achting aedraag laehie my weinig loe Bedaar 1 was liet antwoord de varkens ziju er niet meci die zijn al lang op Ik ver uimde eeiiige tranen te storten over het lot der arme dieren een weinig vroeger of later het kan met anders worden wij ook opgegeten Het hok is ruim drie do ijn slapers hielden er reeds hun gemak maar zij sliepen niet De varkens zijn er niet meer maar r ij hebben souvenirs nagelaten die mij langen lijd zullen lieugeii Eeuige d gen geleden gaf een jong soldaat zeernaier de gansche moraal van den oorlog aan eenzyner kameraden te kennen R was zeide hij knechtin de brouwerij van Dreher op den boulevard de Strasbourg e l arijs Ik deid mijn best om de klanten goed te bedienen in nijn kurt buikje en meteen servet op den arir Met puliiick en oorloghield ik mij niet op Jaar ik inde reserve stond hoopte ik voor go 1 tan het va mdel afscheid tehebben genomen mU in den E zis geboren hadik lot kameraad e Vruis die met mij in dezelfdebrouwerij diende en dien ik hartelijk lief had Wijgingen gemeenzanm met elkander om en leefden omzoo te zeggen te jamen en waren van plan ons teassocieereu en vour gemeenschappelijke rekening eeiiebrouwerij op te zetten Maar ziet de oorlog isgekomen De heer von Mottke heeft mijn vriendopgeroepen en maarschalk Leboeuf mij opgeeischt En wie weet voegde hij er met een bangen zuehtbij of ik niet mijn armen kameraad en broeder teavond of morgen een kogel door t hoofd zal jagen De wet van dea beer Ollivier die de vaischetijdingen en geruchten moet tegengaan heeft reedsnllerjei vaische tijdingen en geruchten in het levengeroepen De voornaamste zijn de dood van ucnmaarschalk MacMahon het verr tad van een pastoorin eene gemeenie op de oostelijke grenzen die aanden Vijand dcii platten grond van een aantal restingen zou hebben geleverd welk verraad bij onderzoek bleek te beslaan in de verzending van een kistmet gerookt spek aan zgne betrekkingen in zynegeboorteplaats welk spek door de Fraiische soldatenis prijs verklaard en verorberd en eindelijk eenbloedige veldslag die maar even dertig uren zouhebben geduurd Men ziet wanneer men aan hetvolk do waarheid onthoudt dan neemt het zyii toevlucht tot vertellingen Het Journal Offlciel maakt de volgende uépch e openbaar Mdi 2 Aug i i ur 30 des avonds Heden 2 Aug ten elf mir des ochtends hebben do Frausche troepen eene ernstige ontmoeting gehad met de Pruisische troepen Ons leger heeft eene a invallcnde houding aangenomen h de grius overgelrokkcu eu op l ruisiseh grondgebied evnllen Uudaiiks de sterkte der vijandelijke positie zijn eenige onzer bi taillons er in geslaiigd de hoogien in te nemen die Saarbriieken bestrijken en onze artillerie heeft niet vertraagd met den vijand uit de stad Ie verj igen Ue kracht der beweging van onze troepen was even groot als onze verliezen gering zijn Het gevecht ten elf uur begonnen was ten één uur gei iiwJigd De keizer woonde de operalicn bij en de keizerlijke prins die hem overal vergezelt hcefi op hel eerste slagveld van den veldtocht den vuurdoop ontvangen Zijne tegenwoordigheid van geest zijne koelbloedigheid in het gevaar waren den naam waardig dien hij draagt De keizer is ten vier uur Ie Melz teruggekeerd De keizer heeft de volgende particuliere dépêche aan de kei erin gezonden Louis heeft den vuurdoop ontvangen hij was bewonderenswaardig in koelbloediglieid en was volstrekt niet aangedaan Eene divisie van generaal Froissard heelt de hoogten gcuomen die den linkcroevei vitii Snarbriickcn bestrijken De l ruisen hebben een korten tegenstand geboden Wij waren in het eerste gelid maar de kogels vielen aan onze voeten Louii heeft een gewccrVogel bewaard die dicht bij heil is gevallen Ër waren soldalen die weenden toen zy htm Koo kalm tagen Aan onze zijde zyn slechts een officier en tienman gedood Napoleon Volgens offioieele berichten staat de Pruisischehuofdarmee die bestemd is om in de vallei van deMoezel te opereeren onder bevel van prins Vrederik Karel die zijn hoofdkw iriier in de ntbijheidv in l rier heeft upgesliigen Het schgnt zeker datde zevende en achlsie Pruitisohe legerkorpsen zichaan de Siar bevinden De operatie tegen Saarbrücken had ten doel om zich van den linkeroever der Sagr meester te mukeu Dut duel bereikt zijnde heeff eeu drtauheiueiit Vau het kurps van Baz iine een verkenningstocht gemaakt tusschen Saarbrücken en Saarlouis tut op een afstand van 12ÜU meters van Werden Het is daarbg gebleken dat de Pruisen geen groote krijgsmacht in dien omtrek hebben Het Juurnal OJJiciel deelt het rapport van de igeneraal Fro sard over het gevecht van Dinsdagjl mede Wij hebben 8 dooden eii 7 gekwetsten Verscheidene dagbladen maken melding van een gerucht dat SaArlouis zou zijn ingenomen maar dit is nog niet bevestigd In een gevecht lussctieu de voorposten bij Lauterburg hebbeu 25 Frausche jager 150 Pruisen op de vlucht gejaagd GSl r ENGELAND De Times is zeer ingenomen met de verklaring elke de heer Gladstone in het lagerhuis heeft afgelegd n 1 dat de uitvoer van steenkool naar de Frausche vloot of naar de F ransche arsenalen zal beschon d worden als eeu inbreuk op de bepalingen van de Foreign KnlistiUent Act Dit besluit bjiwijst dat Ie regeering niet werkeloos wil blgven Nu echter de eerste stap op den goeden weg is gedaan nu moet de rrgeering ook het besluit nemen om den uitvoer vau ammunitie en paarden te beletten Dairtou is het evenwel noodig dal onze neulraliteitswetten worden gewijzigd Welnu zegt e Times het parleineut il nog bijeen waarom zou de regeeriiig met iu fiUerijl een wet ontwerpen die met den meesten spoed door het parlement zou kunnen behandeld worden Het is van het hoogste belang dat de regeering door de wet gemachtigd worde Ie voorkomen dat de oorlugvoerende partijen billgke klachten jegens Engeland kunnen doen huoren waardoor Kngelanda neutrale positie ernstig zou kunnen worden bedreigd DÜITSCHLAND Volgens de Kiiln Zeituni bestaat de armee onder t opperbevel van koning Wilhe in als veldheer over de geheele Dnitsche legermacht thans uit 1 124 000 man waarvan vier weken geleden nog slechts 360 000 man op de been waren gebracht De overigen waren toen nog allen in hunne burgerlijke betrekkingen en werkten mede aan de welvaart eu do beschaving vau t Duitsche vaderland eu van Europa Zoo moeten dan 800 000 mannen die meest allen vrouweu en kinderen achterlaten naar de wapens grijpen alleen omdat Napoleon en zijne helpers zoo bekommerd waren over de onafhankelijkheid der Duilschers en over de hcerschzucht van Pruisen ten aanzien zijner stamgenooleii VVaarlgk zegt de Ao Zeit wie daarby niet van verontwuardiging gloeit die bezit een temperament dat wij niet benijden I De Kieler Zeitung vermeldt dat de NoordDuilsche regeering besloten heeft de vloot te vermeerdrren door koupvaardijschepen die geschikt zijnom in den oorlog te worden gebruikt door do bemanning te huren en voor den oorlog uit te rusten Deze schepen warden dan gedurende dien tijd oorlogschepen hunne bezetting wordt in de bondsmarine npgenomen en volkenrecshteriijk evenals al Ie leden daarvan behandeld wat vooral van belang is in geval van gevangenneming Verscheidene schepen zullen ter beschikking der admiraliteit worden gesteld on hoewelsommige lachen en vragen wat men toch wel metdt e houten of dunne ijzeren schepen legen deKransohe gepantserde fregatten wil uitvoeren zoohebben juist de ervaringen in den laatsleii AmcrikaaiiFchen oorlog bewezen dat zuike schepen zeer nuttig kunnen worden gebruikt tegenover die grootemaar ook moeilijk Ie bewegen oorlogsvaartuigen Het bericht uit Saaibiiieken gedateerd van 2Aug aan de Kóln ZeilMtg luidt als volgt Vun onze voorposten valt niets byzondcrs mede te declen dan dat wij gisteren de cor hebben gehad den vijand oone afdecling huintCn voor te stdloD die hij aanhoudend met ecresalvo s begroette De huzaren wureu zeer verrast bij het afrijden van di cxercitieplauts do kogels om hunne ooren to hooren iuiseu ïrouweus t is onbegrijpelijk hoe de Frunsohen tut bij de minst beduidende aanleiding de schoteu doen knallen Uiitereo miadag vuurden zy van de helling der Spiohorer hoogte dat de kogels vlak voor de exeroitieplauts in het veld neervielen Overigens htieft de armee der grande nation gisteren een wapenfeit verricht hetwelk ik hier ter kennisgeviug aan de oflicieole militaire correspondenten des keizeri wel mag opteekeneu Het be treft de glansrijke verovering van eene Duitsche mestkar llij dit roemrijk bedri f ziin aau ouze ziiile twee paarden gevallen en is ei viermaal op ieu voerman geschoten terwijl de Fruiischen zonder eeiig verlies er zijn afgekomen Het glorieryk feit was aldus De heer Edunrd Karoher grondeigenaar eo inui strieel te Saarbrücken zendt zyn kceisisr Rs r Blittersdorf alwaar hy landeryen heeft om zyn verrekijker te halen dien hy daar had laten liggtn De koetsier meende van d ze gelegenheid gebraik te moeten maken oji eene vracht moiit er uaar toe te brengen en vijdt bedaard heen Voorby het kerkhof komende alwaar een Franscb detachement post had gevat wordt hij eensklapt door e h ha gelbui van koge s overvallen Hy kmipt op lyda van de kar en tracht de strengen vnn het tuig af te anyden maar de kogels snorren om hem heen een zguer paarden wordt gekwetst en h j loopt op een draf naar de boerenhoeve waarvan hg ongeveer twintig minuten gaani vcrwyd rd was Laïer komt hg terfig en btivindt dat de Fritnschen er in geslargd zijn om binnen veertig minuten tyds zijne beide paarden moradood te schieten Hij zelf had vier scbrampschoten gekregen Op dezelfile wgze verd gisiiereu een man die rustig in den wgngaard aan t werlc wr a door den Franschen voorpost aangevallen en doodgeachoten De koning van Pruilen heeft de volgendeproclamatie afgekondigd uAan myn volk Terwyl ik heden naar het leger vertrek om met hetzelve voor Duitsohland s eer eu voor het behoud vau ons hoogste goed te stryden wil ik met het oog op het eendrachtig opstaan van mijn volk eene amnestie voor politieke misdryven en overtredingen afkondigen Ik heb aan bet staatsministerie opgedragen mï een ontwerp ia dien zin voor te leggen Mijn volk weet met mij dat de vredebreuk en de vgandschap waarlijk niet van onze zijde kwamen Maar eenmaal uitgedaagd zijn ivij besloten evrnals onze vaderen en in vast vertrouwen op üod deii kamp tot redding des vaderlands te Bafiviiafticn Berlijn 31 Juli 1870 Wilhelm Omtrent deze proclamatie zegt de Norddeatscke AUgemeine Zeitung het volgende deze koninklijke woorden zijn meer dan woorden zij bevatten een daad Op het ougenblik dat eeu vijand voor onze grenzen staat die op de hulp van onze politieke tegenstanders gereken 1 heefi vi irdigde koning Wil helm voor politieke overtreders eene amnestie uit Alle schuld van het verleden dour enkelen op zich geladen is thans verzoend door de trouwe opoiïering van het gansche volk Nadere bgzonderheden te Berlijn ontvangenomtrent het gevecht bij Saarbrücken luiden als volgt Niettegenstaande het Vunr van een aanzienlyk artillerie corpa bleven onze voorposten hunne politie handhaven totdat de vyaiid al ztjne kracht ontwikkelde Niet voordat deze dris division had geformeerd en voortrukte ruimde de zwakke Pmisisohe voorposten afdeeling de slad en nam dicht bij de stad iu de noordelijke richting em nieuwe positie in om de bewegingen van den vgand te observeeren De l ruisen leden een verlies van i officieren en 70 man niettegenstaande er met chassepots milrailleasee eu talrijke kanonnen werd gevuurd De vyand schgnt groote Verliezen te hebben geledlin Op denzelfden dag 8 Aug trok de vijand b j Beinheim ten oosten van Saargemünde met eene sterke colonne over de grenzen en opende met geheele compagnién op de kleine Pruisische patrouillles een hevig tirailleursvuur Slechts één paard ontving een schram Bij het aanbreken van den nacht ging de vgand weder torng On e troepen hebben zich in al deze kleine gevechten heerlijk gekweten Uit Nieiler üll enbach wordt van Donderdagnamiddag gemeld Schitterende maar bloedige zegepraal door het leger van den kroonprins onder diens oogen behaald bij de bestorming vnn Weissenburg en van het daarach er liggende gebergte door eenige regimenten van het 5de eu llde Pruisische en van het 2dc lleiersohe legercorps De Franscho divisie onder bevel van generaal Douay en behoorende tot het korps van Mac Muhon werd met achterlating van luiar tenten in wanorde teruggedreven Qt d h d