Goudsche Courant, zondag 7 augustus 1870

MM ih m iii i ii i i i i ni iWi n W i i i 4 J jj neranl Pouay is gesnouTcld en moer dan 500 niet I gekwetste soldaten waaronder vele Turoo s en een stuk geschut vielen in on e handen Van on e tgde is generaal Kirchbach licht gewond en leden de koninklijice grenadieit en bet vyfUgste regimect VXAt verliezen r ta stellen J i groette De llrijdèll van de Iron te hoorcn lelijk hoe de lile unleidmg ddag vuurden c dat de ko t vald neer Krande nation leiL ik hier ter lil re correspou ün Het be ene Duitsche aau onze zijde lerinaal op den pischen zonder ut glorieryk igenaar en inkoelsier nnar I eefi 001 zyn lalen liggen uibeid gebrfiik 3t er naar toe Voorbji het cti detachemeut do6r eett bakruipt op lyde in bet tuig af out bem been en bij hoeve waarvan I verwuiljfrd was jit de rrftnsobenlp minuten lydspieten Hg self Op dezeirda rustig in den den Franseken en Ift de volgende mi ger vertrek om leer eu voor hei s rijden wil ik pstaan van mijn e misdrgven en nan hel staats iverp ill dien zin Ie rredebreuk en Ize t de kwamen j te lolen eren ouwen op Go l riste RatlTimhteti Wilhelm de Norddeutache l ileze kdninklijkft 1 ZIJ bevatten een iijaud voor onsa i on e politieke i$ de koning Wil eiji amnestie uit enkrien op zich I trouwe opoffering perlijn ontvangen luiden als volgt i I n inzienljjk ar II hunne positielUne kracht ont livisiËn had ge z wakke Pruisisch dicht by de Ini nieuwe positie iid te observeeren officieren en 70 Isi pots mitrnillen iiird De vgand geledtot ok de vyand bg Iniiinde met eene p nde met geheele e patrouillles een én paard ontving I n den nacht ging bcpen hebben tich i k gekweten van Donderdag Bi praal door bet Ir diens oogen be Frisseuhurg en van door cenige regi liiHische OU van het lusche divisie on II bi hüorcnde tot jil met achterlating kiiiggedreven G QOÜDA 6 AUQUSTOS Wfi he innerc aan hen die toegriitueii zijn tot de Romraissie die eene poging tot r jFrsteuu g wil aanwenden van de achlergelaten betrekkinpen der opgeroepen mili lens enz dat deze commissie eene bijeenkomst zal houden op aanstaanden Maandag des namiddags ten 2 ure iu een der lokalen van de Sociëteit de Reunie Zij die nog lid dier commissie wenschen te worden kunnen zich heden nog opgeven aan den heer i J van Dieren gepens maioor kwartiermeesler alhier De volgende proclamatie werd dezer dagen verspreid Aan de Ingezetenen voit Uonda eu omstreken Art 177 dèr Grondwet Hts dragen der wapenen lot handkaving der onafhiivkelgkbeid van den stlti ep tst baveiliging van zyn grondgebied blijft èeo der séirsla pligt n Tan alle Ingezetenep Manneirl De tgd is gekomen on cm alt vrgwjlligers bereid ti3 Terkïarep met bet Nedcxlaiidsche leger den dierbaren Nëd6rlanifibtfèn gHsnd te verdedigen t n onze bezittiogen öjue tfronwen etr kinderen tu besciiermen Da raad van bestnpr def echerpschuttersvereenig ing Burgeirpligi wil u helpen dat edel doel spoedig te beieikeu en bicilt u de iielegenlieiii aan am als vrgwilligvir in dan wapeuboirdel gcoefeud te worden Orietnaal per week dw avonds nn 8 unr tot half 10 in hM lokaal der iymiMiiiek nshoul op de SpieriigstMiit Viffelaftn offl Bf jn omlerofficieren en korporaalt tich bereid oni ieder die zich bg den 8 cielarii aanmeldt te leeren wat artikel 177 der aondwet noemt een der eerste pligten van alle Ügezetenen Ëerat als de nood hoog is znl de VVrerhaarheld uittrekken en na den oorio wordt zij het eerst ontslagen Maar ook gij Nederlandsche vrouwen en gij Nederlanders dre aan onze roepstem geen Wivolg kunt geven gij kunt ons helpen Voor Oi onverzorgde betrekkingen der vrgwilligers en voor de rtapcning en uitrusting der vrijwilligers aWen is geld Doodig Voreenigt gg n om daarin tt voorden door uwe bgdragen te schenken en anderen daartoe op te wekken Het Iksiuiir verklaart zich volgaarne bereid om U alle vcri iiigde inlichtingen te geven Het Bestuur J V C PniNCE Kommnnd H J STEEiXBEEGEN Spcr B beschikking van d i minister van financiën is o a Lepaald dat de surnumerair der posterijen A Burkens zijne funclicn zal uitoefenen aanhet postkantoor alhier Het Hnagsche comilc van het Roode Kruis heeft het plan gevormd om een stoomboot af tebnren en onder de door alle natiën als neutraalerkende vlag der vereeniging den Bijn op te zenden De boot zou ruim worden voorzien vnu verplegifigsmiddelen ververschingen en liggingslukkenvoor een aantal gewonden de reeds geoefende verplegers en verpleegsters zestien in getal van hetHaagsche comité zullen er op worden geplaatst en deexpeditie gesteld worden onder leiding van een lidvan bet hoofdbestuur der vereeniging en van cénof mier geneeskundigen Zoodra er veldslagen aanden Bgn geleverd werden zouden de gewonden aanboord van de stoomboot worden overgebracht en na verbonden te zgn de meest ernstig gekwetstenop het dek onder behoorlijke beschutting en deminder ernstig gewonden in de kajuit vervoerd helzg naar een der hospitalen iinii den Ugn hetzij wanneer deze mochten gevuld zijn naar Nederland ten einde aldaar verder geneeskundig te wordenbehandeld Uit den Haag sflhrijft men nnn de P Ct dut een Botlerdarosch koopman aan den Pruisischen consul ƒ 50 000 heeft aangeboden lot cautie voor den uitvoer van steenkolen en op zich genomen had om die som te verbeuren als er gemerkt werd dat er é a kilo voor de Frunschcn bestemd was Doch de i i ïoer is hem toch gfweigord Waarom begrijpt de briefschrijver nul daar i rankrijk genoeg kolen uit België en Engeland kan laten komen Mimr daarenboven hetzelfde traotaat van 7 Juli I3 ü dat in art l j Nederland belet den uitvoer van steenkolen uit zijne havens te verbieden of eene belasting op den uitvoer te leggen bestaat ook tusschen Fraukrgk en Pruisen 1 Wat waarde heeft een tractnnt lusscheu eene grooie eu kleine mogendbei l gesloten P In het VolkMad van den heer de Bosch Kemper lezen wg met genoegen het volgende ffDe üod der legerscharen wordt van beiue zijden lour ds uugendneüen i ange ep Jiu ie aU vredemakers tot elkander naderen maar met moordtuigen gewapend op het punt staan aan dui enden menschen het leven te benemen Zoodanig aanroepen is iels ergerlijks ofschoon het door de geeslelgkbeid in beide landen wordt goedgekeurd omdat zg daarin een erkenning ziet van haar invloed ffBeier dan het gdel geroep tol den God der legerscharen door de mannen die gereed zgn het bloed te doen stroomen is de wezenigke toenadering tot den üod die den vrede wil God de heilige waarh iid is nabij ieder die hem zoekt met hijiieud verlangen maar God is verre van hen die zijn naam gdel misbruiken Zondag viel ren kind van den veerman teGouderak in den IJst l de moeder sprong het onmiddelgk na Gelukkig werden beide door spoedig aangebrachte hulp gered Parijs 5 Aug De bewering van de JPresae als zou er bevel zgn g geven dat de Fransche troepen Bome niet zouden verlat is onjuist iistereii heeft de minister van eeredienst eene deputatM van clerioale afgevaardigdeu ontvangen d e hem kwom verdoeken het bevel van terugroeping iu te trekken Hg heeft geantwoord dat d onmogelijk was er bgvoegende dat morgen de laatste Frnusobe soldaat bet Bomeioseb grondgebied zal verlaten Parijs 6 Aug De regeering heeft aan de dagbUden hel volgende bericht doen toekomen Er heeft geeu nader feit op bet oorlogstooneel plaats gehad Dnarduor wordt hel gerucht dat Saariouis was ingeiionjen hein elk gisteren te Pargs in omloop wa3 van zelf gelogenstraft Florence Aug Ue cnaat heeft na eene langdurige discussie de volgende door de hecren Scinluja en Digiiy voorgestelde gemotiveerde orde van den dag aangenomen De senaat nc e nemende van de verklaringen van hel ministerie volgens welke de regeering de iioüdige militaire maatregelen zal nemen ten einde hel l ind in slaat te slelien de gcbeurlPnissen onbezorgd te gemucl te zien vertrouwende dat de r geenng de openbare orde krachtdadig zal wetfii Ie handhaven dal zg alles rnl beletten wat de vrijheid der beraadslagingen k in verkorten en dat zg geen maatregelen zal netnen dan door constitulioneele middelen gest over tot de orde van den dag Berlijn B Aug Het beweren dal de missie van den heer C idore naar het hot van Denemarken geslaagd is wordt in tnijfel getrokken aangezien Denemarken Dinsdag aan de hoven van Pargs en Berlijn positief beeft verklaard dat het neutraal zal blgven Washington B Aug Het gerucht dat de generaals Lee Johnston en Sheridan hunne diensten aan Vrank rgk hebben aangeboden is van grond ontbloot De katoeuoogst wordt op 1 millioen balen geschat Berlijn 5 Aug Volgens berichten uit het hoofdkwartier bedraagt het aantal iig Weissonburg gevangen genomen Frnnsche soldaten die niet gewond zijn 800 Uil Munchen wordt gemeld dat zich onder hen 18 officieren bevinden Berlijn 5 Aug De koningin van Pruisen verleende gisteren middag een audiëntie aan prins Gorlschakotf Kopenhagen 5 Aug T e minister vnn financiën 18 door een voorloopige wet gemachtigd tot de uitgave van B millioen tÜaler in credietbrieven dio den 31 December IS72 moeten geainürliscerd zgn Berlijn S Aug BIgkens bekendmaking van generaal Vugel van Fuickcuslein is bet verbod op den uitvoer gewg igd in dien in dat de verscheping van granen uit de Noord Duitsche havens alleen dan zol verboden gu als die granen direct naar Fraukrgk worden uitgevoerd Parijs B Augustus Op grond vau zekere hiio dellngen tegen ile veiligheid des lands door in Frankrijk aanwezige onderdanen van andere staten heeft de pref ct vau politie by besluit bepaald dat alle Uuitschcrs binnen drie dugeu voor het commissariaat van politie moeten verschijnen om verlof te verkrijgen to verder verblijf in Franlrijk Deze bepaling is niet loepasselijk op genaturaliseerde vreemdelingen of op hen die reeds permissie buddeu om in Frankrijk IJ blgven D dagbladen bevatten beriohlsn omtrent het gevecht van gisteren bij Weissciburg Men verzekert dat bet hooldkwartier van den koning van Pruisen naar Cnblanz dat van prins Frederik Karel naar Kreuznach en dat van den kroon Volgens bericht uit Cherbourg heeft het Franseh fregat fhetis g sleren ten zuiden van de Belt een Pruisischen monitor in den grond geboord Parijs 5 Augustus Algemeen gelooft men dat er een groot gevecht op handen is De Liberie verzekert dat er sedert heden morgen op verschillende punten van de greuzen gevochten wordt Parijs 5 Ang Het officieel bericht omtrent het jevecht te Weisseiiburg liiidl uU volgt Dnc regimenten der divisie van generaal Douay en een brigade lichte cavallerie zijn ie Weissenburg aangevallen door eene zeer nan ienlgke strgdmacht die in de bosschen langs de Lauter was geconcentreerd De irocpen hebbeu vele uren achtereen aan dien vijandelgkeu aanval tegenstand geboden eu zijn vervolgens teruggetrokken naar den Col Pigronnier die de linie naar Bitsch beheerscht Generaal Douay is gesneuveld Den onzer kanonnen waarvan de paarden gedood waren en het alfuit gebroken was is in handen van den vgand gevallen Mac Mahon concentreert de onder zgu bevel staande troepen London B Aug Volgens den Standard is de Engeliche inspecteur van polilie Brennan door de Pruiren aangehouden en als spion doodgeschoten De heer Gladstone heeft in het lagerhuis geweigerd te verklaren welke maatregelen het gouvsrnement zou nemen tot bescherming van België Karlsruhe 6 Aug Pe KarltruAer Zeitung van heden deelt het volgende mede Volgens alhier ontvangen beriohten is de Badensche divisie gisteren voormiddag zuidwaarts opgerukt en de Fransche gren en overgetrokken Haar hoofdkwartier ligt in het Fransche stadje Lautcrburg Bij eene verkenning aan den linker Kijnocvet door onze troepen tot bg Selz is gebleken dat aldaar slechts weinige Fransche troepen zgn De onzen hebben bg die gelegenheid 30 booten buit gemaakt en naar d rechter Rijnoever in veiligheid ge racht Aan onze zijde vijn een luitenant en twee man gesneuveld en is één man gewond NeukirCben B Aug Uit St Johanu is heden bericht ontvangen dat het spoorwegstation aldaar door de Franschen met granaten werd beschoten Kopenhagen B Aug Heden namiddag ten 8 ure zgn zuidwaarts an Horsoer gepasseerd vijf gepantserde fregatten vier kleinere schepen en een ad vies Stoomschip alle behoorcude lot de Fransche vloot St Petersburg B Aug liet Journal ie St Peteraionrg zegi d eergisteren bij de receptie ten Hove de Belgische inkgelasligde nnn den kei er en de keizerin ii vourjjesteld HH MM betuigden op de meest holTelgke wgze hun dank voor de harlelijke ontvangst die den Grootvorst Wladimir bij rijn verblijf te Brussel van de zjjde der koninklijke familie is ten deel gevallen HH MM zagen hierin een nieuw bewjjs van de vriendschappelijke gezindheid dir de Belgische nstie en haar souverein steeds aan Kusland hebben betoond Het kan niet anders of dit moet sirekken tot vermeerdering der achting en genegenheid die Belgie s souverein zich bij ons en geheel Europa heeft verworven door op het voetspoor zijns Vaders met zooveel beleid de positie te handhaven en zijne bij Iractaat gewaarborgde rechten door strikte inachtneming zijner vcrpliclitingen t vcr ckereu INGEZONDEN Mijnheer de Eedactet r Gisteren avond be ochl ik het NIEUW COSMOKAMa v n L MI M I IHK tegenover den heer Lampe en neem na ir lanleidiiig van al hel verrassende dat daar voor kuiistrniiiiiiiars Ie zien is de vrijheid mgnen si iilgenouien een bezoek van die tent ten sterkste aan te raden Gouda O Aug 1870 J 1 lilCRTELMAN I ff ia