Goudsche Courant, zondag 7 augustus 1870

Een Woord tot Herstellenden Wanneer eene lewai e kiekte door de Doctoren als genezen en de patient buiten gevaar verklaard wordt houdt meeital het gebruik der Medicijnen op en de HH Artsten verordenen tersterkingsmiddelen om de zwakte der Patiënten veri oryaakt door ziekte en medicijn weg te Hemen Hetgeen de patient nu gebruikt is een middel om de zenuwen te versterken den eetlnst op te wekken en te bevorderen eu den maag iu staat te stellen zijne gewone functiën weder waar te nemen De natuur spant wel is waar van zelf zulks in dat doel te bereikt n het ware echter dwaas ze niet daarin te ondersteunen Nu hebben naauwgezotte observatiën aan ziekbedden en bjj reconvalescenten duizende doctoren doen erkennen en een legio van geuezenen stemmen dankbaar toe dat onder de Vcrsterkingsiniddelen het MALZ EXTRACT en MALZ CHOCOLADE een eerste plaate innemen nunne bestanddeelen zijn nimmer schadelijk echter steeds reiu en onvervalsoht en zoo spoedig herstellen zij in de meeste gevoUen de verlorene krachten dit door hen inderdaad wordt voorzien in de lang gevoelde behoefte aan een algeme n heilvoedingsmiddel hetwelk aan alL eischcn kan voldoen JOHANN HOFE s CENTRAAL DEPOT Bloemmarkt bij de Stilsteeg P 154 te AmHcrd m Mede echt te verkrjjgen te Gouda by J O van VREÜMINGEN en de Wed A O SCHOUTEN en te Woei den bij HENRI J van dem BERG KENNISGEVING BUKOKMEKSTFU en WETHOUDERS der jemcciite fioudii brengen ter algemcpiie kennis dal by konuiklyk beslui vnn den 3 Julij 187 n 25 ia bepanld dat het nniximiim van hel bandgeld t welk kun orden uilbelaald iian ieder recruut die ziob voor niet minder ilnn es jaren voor de militaire dienst in de kolomen en bf illingcn des rijks in andere erelddcelen verbindt voortaan en lol weder op eggens zal bedragen ƒ 150 wannter lig Nederlander en ƒ 12U wanneer bij vreemdeling is Gouda den 5 Angiistu ï 1870 Bnrgtmeesier ci Wethc iders voorncemd De Secretaris De Burgemeest T DR00 nKKM RV01U l I IN van HEUl l A IJXI MIDOUN Burgerlijke Stand Gebob n I Viig Anna ouilirs P Miiiild cii M C 8n den Toorn 2 lohnimis ouOcrs G van Gogh en J do WiMc Jolinn a Ciithnnnn oudiTs J O cho mitei oiTj ec G l olot a lohaniics Gijsbortii omlirs A Hoot en E J de Wigcr Johanna Lornclui oidtrs do Gniil en J van Wan 4 AliJa ouders T Verhoef en N LouMencr arulnin Geertrudu Wilhclulina onder II Kramer in J A t Hnijvcnanr OvmuDi N 3 Aug M 1 Dorllond 5 w 4 11 H de Viè er 18 m GmtMi 8 Aug A Prinsenherg rn 3 Okkerse C Mans en E Brrntsi n S Meijer en 1 J van der Tuijn G Vnijk en 1 Hoogernerf G vnn uljrlien en M W J Sichonten 5 II 1 Muller en J I ü ilen a ik APVERTEWTIEN Kerinis te louda VOORSTELLINGEN door het ÏOÜNEELGEZELSCH AP van denRotterdamschen Schouwburg onder directie van Ai misrt van Üi i kvkv il St iidplaat8 op de groote Markt ZONDAG 7 AUGUSTUS 1870 SULLIVAN do Tooneelspeler van Drury Lane Tooneelspel in 3 bcdr d iii het Krnincli doot L U J Moor Gevolgd door IHvee Invaliden o de gevolgen van den slag bij Wagram Vaudeville in 1 bedr naar liet Fransth doorJ Si ijer Klerk Beide stukken nooit alhier vertoond Annvang 8 ure MAANDAG sTuGÜSTUS 1870 DE FAMILIE DD7ERST of het geheim eens Vaders TooncelBpel in i bt drijveu iinar het Vraiisch vau Alfred Toiirouiï door 1 Ie Gruit Gevolgd door Een Huwelijk In Iienidsiitonwcn Vandc ille in 1 bedrijf Beide stukken nooit alhier vertoond Aanvang 8 ure rUIJZEN DïB l I WÏSKN l Rang ƒ 1 49 2 Rang ƒ 0 09 3 Rang ƒ 0 75 4 Rang ƒ 0 40 Plaatsen zjjn te liespreken van 10 3 ure Spuistraat 438 OH A VI M1 AGE bengt aan hot geëerde Pub ick der Stad GOUDA dat zijn MAGA l JN steeds rnira voor ien is van ecne groote keuze nlsodk van de wiuirvan dcsvi ilviiv eiule volgens lid l i itste MiidejouullUl idle l lr llllgstllKk M llll ll llrt llil woideii uaugi iiii li u Salon Cirque In lyiinlatnur op een daartoe ingericht Tooiieel in verbinding met het Théatrf van gedresseerde Honden en Apen ouder Dirrrtie van Ij DasFde firma erdi staande do Tent de tweede van den Tiendew eg ZONDAG 7 AUGUSTUS tot ekero en finaln sHiiting TWEE VOORSTELLINGEN de eerste ten 6 ure de tweede teil 8 ure P C PINKSE op den Kleiweg maakt aan zyne geëerde begunstigers bekend dat de vele uitnixidigingen van fatsoenlijke faraihën hem hebben doeu ixisluiten om van heden af jroote en Kleine Wafelen te bakken die ook op bestelling aan huis geleverd worden Mevrouw KIST te Gouda vraagt tentond eene Dienstbode die kan koken en huiswerk verrigtmi lüSi IJS GEDUK ËNDE DE KERMIS M van der BUEG Banketbakker Wydstraat STOOMBIEKBROUWEUU De HOOIBERG VAÏt HEINEKEN C te Amsterdam Hoofd Agent voor Zi ib Homaïiu de Heer MAX U R E U E R Papestraat te s Ilage Agent voor Gouda en omstreken de Heer A NORTIER Gouwe wijk C n 34 a Gouda Naar aanleiding vau bovenstaande advertentie berigt do ondergeteekende dat het AMSTERDAMS 31I BEIJERSCH en PRINCESSB BIER uit voornoemde Brouwerij alsmede DORTMUNDER en verschillem e soorten BOS H BIER zoowel op fust als op flesschen bij hem verkrijgbaar is volgens Prijscourant die op aanvraag is te bekomen A NORTIER Gouwe wijk C n 34 De 7 PENllARF PRIJSUITHEELING aan Ie leerlingen der Latijnsche School zal plaats htblien op WOENSDAG den 17 AUGUSTUS iu het Lokaal der Latijnsche School Ondel gi tcckcnde noodigl allo vrieiideu der Lolierkiinde uit dio picgtigheid met hunne tegen v ordiglu id tü vereereu Gouda D TERl S lRA il Juh 1870 Riitoi Belangrijke Verlolins bij gelegeuheia van den Paarden en Koemnrkt in October lb70 te Woerden van PAARL KOEIEN RIJTUIGEN TUIGEN enz be staande in een maximum van 15 000 Loten tegen ÉÉN GULDEN het I ot Op icdew iO Loten één Lot gratis Als eerste prjjzeit stelt men zich voor aan te koopen Eene volledige Equipage met 2 Paarden i raard Een Panier met Poney Vier vette Koeien Een aantal Paarden en Rijtuigen bekomen by den Secretaris der ComBiis ie De Commissie Mr J BREDIU8 Pm J DE VRIES ROBBÉ Seir De zoo zeer met room bekende THEEËN vnn P W TR0US8ELOT ïheehandelsor tt Jiotterdam Hofleverancier van H M de Koningin H K H Prins PREDERIK en HENDRIK der Nederlanden en van Z M den Koniitg van Wflrtemberg zijn te benomen zonder Prjjsverhooging voor Gouda hij J J tAN DER SANDEN Uanketbakker Markt Prijscouranten ffrütii Waschbleekeri Te Rotterdam wonlt TE IIÜUR aangeboden een welbeklant WASCHBLEEKERIJ met toebehoorcn Adres onder de lettera P K nan het advertentie bureau van Nijoh van Ditmab Wijnstraat liotterdam J M van JVEinden Dentiste Dubbele Buurt Gouda verwittigt dat hy ecne nieuwe vinding heeft om holle kiezen en tanden te vullen zonder ecnig gevoel of drukking te veroorzaken Verder gaat hij voort met het inzetten van Kunsttanden en Gebitten op Goud Zilver Caoutchouc enz welke op het ziekplijkste tandvleesch geplaatst kunnen worden Geen geld wordt gevorderd voordat zjj volkomen aan hunne vereischten hebben voldaan Ook repareer hy spoedig stukken van andere Mee sters r u L I T 1 l iirvonilFii cii 11111 het Bureau Tiiii I olitie gebracht een goiidiMi oorbel ioudn Druk vau k Unukiaau 1870 G De uitgave WOENS geschied DINSDA DAG D franco p K BüMtM meente Goud op ene Ciro bouw Tttinb Breda betrek lydend Vee dewyn wsnri Zij die Ie gen kuuneii Go Burgemee De Sec DROOGLEBVE KE BUHGEM Gouda brenK de Bekening gemeente oVBO Teertieii een ieder is gffievcn op Hen tol dis dien legen kening kun GO Burgeni De bo DKOOOIiEEV BT Muandiii iTdag dou onder bev bij Woenl ouder Miu Bitsche io £ en and divisie ond ken verdre Ue telr langaandr Mtti Mnc M i Frossar i retraite lis Alles V Meli muiiicalK 11 ik van lic k ivnin bc loren hn I goede 01 1 A 1 dl niet van nanhoudin tweede k tusaulicii I