Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1870

1870 Woensdag 10 Augustus W 930 GOUDSCHE COURAÏÏT Meuws en AdverlcnüeWad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave n Koemarkt AARDEN enz be 5 000 Loten l iedere 10 Icli voor aan I f aawlea I Paard I Aanplakbilb brieven te aniBiissie aissia S Pre lOBBÉ Seer bekende De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gescliiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden ia ƒ 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzouderl ke Nommers VIJF CENTEN eeliandeta ur liningin H K PUIK der Ne img van WfirPrjjsverhoo l iu PANDEN jj a buiten gellH Arts ton lor ziekte en 1 de aenn ven jit te sttllen lil elf zalks lun duizende lat onder de rste piaats Invervalscht Ut dooi hen loeding imid 154 te Amin de Wed erij Ir aungeboden lüItLI niet toeIs J K aan vvnDitmae I Gouda vinding heeft J vullen zondor lorzaken Verna van KunstIr Caoutchouc I ndvleepch gewordt gevor lUe vereischten irt hy spoedig Politie gebracht Kennisgeving BUBGKMEESTER en WETHOUDKUS der Getnei nte Gouda ve iligen de aandacht der Veehouders op cene Circulaire van de Maatschappij van Landbouw Tuinbouw en Veeteelt in het Arrondissement Breda betrekkelijk de gene ing van aan longiickle l jdend Vee door inwendige toediening van Brandewijn waarin Kemfer is opgelost Zij die te dier zake nadere inlichtingen verlangen kunnen die verkrijgen Ier plaatselijke Secretarie GouDi den 5 Augustus 1870 Burgemeestjr en Wethouders vooruoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN van DEKGEM UZENDOORN KENNIS Olelrlïira BI UGEMEESTER en WETUOUmiUS van Gouda brengen ter keunis van de Iugea teuen dat de Rekening van de inkomsten en uitgaven der gemeente over het dienstjaar 18159 voor den tijd van veertien dagen op de secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot des n8aiid lag3 ten écn ure terwijl ovendien tegen belaliiig van kosten afschrift dier rekening kan worden verkregen GOUDA den 6 Augustus 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOGLEEVER VORTUIJN van BEUGEN IJZENDOOUN Maandagmorgen Een geduchte nederlaag is Zaterdag door de Franschen geleden liet legerkorps onder bevel van den kroonprins van Pruisen heeft bij Woerth 2 uur van Weissenhurg de armee onder Mac Mahon totaal verslagen iuodat zij tot Bitiche is geretireerd Een ander gedeelte van t Duitsche leger heeft de divisie onder Frossard uit bare positie bij Siiarbriicken verdreven waarop hij nnar Melz is geweken Ue telegrammen door den I Vanschcn keizer dienaangaande naar Parijs gezonden luiden Mttz 7 Aug des middernaohts Mac Mahon heeft een veldslag verloren Frossard is verplicht geweest te retireeren Die retraite heeft in goede orde plaats Alles kan hersteld worden get Nm ii eon Metz 7 Aug half vier s niorg Mijne corainunicatiin met Mno Mahon verbroken zijnde heb ik van hem niets vernomen totdat generaal Laiglc kwam berichten dat Mac Mahon ern veldslag verloren had tegen een overmachtigeii vij md en in goede orde Icrugtiok Aan de Siiiir migen ten 1 ure gevechten nnn die niet van groot gedicht schenen de vijand kreeg aanhoudend aaii ionlijke vcisleiking zonder dal hut tweede kurps nog verplicht was Ie wijken Eerst tukachcn i en 7 ure in dtn inoud toen de vijan delijke drommen steeds sterker en sterker werden trok het tweede korps met de regimenten die hetsteunden op de hoogten terug De nacht leverdeniets bgzonders op Ik ga mij in het centrum onzer position plaatsen get NapoMoN Metz 7 Aug half negen smorg Wil men ons hier steunen dan moeten Paiij en Prankrgk er in toestemmen om voor het vaderland alles veil te hebben Wij verliezen hier noch onze koelbloedigheid noch ons zelfvertrouwen maar wij gaan eeue ernstige beproeving te gemoet Mae Mahon heeft op rijn terugtocht den weg naar Naney gedekt liet corps van Frossard beeft zwaar geleden De m est krachtige maatregelen van verdediging norden genomen Maarschalk Leboeuf majoor generaal van het leger bevindt zich aan de voorposten get NAVQLEON We kunnen met toog op deze berichten vanden keizer gerust aauiieiat n dat de zegepraal derDuitschers glanarijk is geweest Van Duitsche ijde wordt bericht De voorhoede der Pruisische kolonne was Vrijdag tot aan de Saar vuortgerukt ter vervolging van de terugtrekkende Fransche troepen die bij Weissenhurg Donderdag waren verslagen Zaterdagmorgen vroeg heeft generaal von Kameke de Franschen in eene sterke positie ten westen van Saurbrucken op de hoogten bij Spichercn aangetroiïen Onmiddellijk liet hij den aanval doen Op het kanongebulder ruk en eenige aMeelmgen der divisien van Bernekow en ötolpeiingel ouverwyid daarheen Nadat generaal von Gol en die troepen onder fgn kominando had genomen kwam het tot een he igen strijd waarin de positie die door het Fransche korps onder Frossard was bezet ten laataie bestormd werd Het bericht van genenal von Üóben luidt Van het Fransche korp onder Frossard hebben wij eenige honderde manschappen gevangen genomen Volgens hunne raedcdeelingen stonden wg ui het gevecht tegenover vier Fransche divisien Hel was reeds geheel donker toen hel gevecht eindigde De vijand heeft zijn aftocht door een krachtig kanonvuur gedekt Tegen den avond is generaal von Steinmctz aangekomen en heeft het kommando overgenomen Generaal Frantjois is gesneuveld Wij hebben vele officieren verloren maar aan de zijde der Franschen zijn een groot aantal dooden gevallen Omtrent den veldslag by W ocrlh is nog t volgende gemeld Het korps van Mac Mahon waa versterkt door division uit de korpsen van de Failly en Canrobert De Duitschers hebben in dat gevecht tivee vaandels es mitrailleuses en ongcvocr iiO stukkoii geschut veroverd Het a mtal gevangenen bedraagt volgens de voorloopige telling fOOll Generaal Kose is geivoud Generaal KirchbacU heeft zijn korps weder aangevoerd Aan boulc zijden zijn grootc verliezen geleden Zondag waren er te Mainz reeds lOUÜ Fr inscti krijgsgevniigenen waaronder een h ind dial officieren aaiiiiubracht Het hoofdkwartier der Duitschers is te Kaisers1 intern I riiis Frederik K rol ia met zijne troepen vau Homburg iiaiir lilieskasicl in Beieren opgciukl ienor ial von Steinuiet bevindt zich met i ijn korps tussclien öul bach en Öaaibtuckiin Van Fransche zijde is nog t volgende ofHciccl bekend geworden In het gevecht dat bij Forbach plaats had was enkel het tweede legercorps in t vuur Het werd ondersteund door twee divisien De corpsen onder de generaals Ladmirault en de Failly namen er geen deel aan evenmin als de garde Het gevecht is ten één ure begonnen en scheen aanvankelijk niet van beteekenis te zijn Maar weldra trachtten talrijke troepen van den vgand die in een bosch in eene hinderlaag waren achter onze position om te trekken Ten vijf ure schenen de Pruisen teruggeslagen en zagen zg van den verderen aanval af Een nieuw korps kwam hun toen echter van Werden aan de Saar te hulp En daardoor zag de generaal Frossard zich genood aakt te wijken Heden concentreerden zich zijne troepen die op verschillende punten waren in de richting vun Metz Eene officieele dépOohe uit Meiz bericht dat de keizer rich aldaar bevindt De geest der troepen is uilinuntend De terugtocht ziU in de beste orde plaats hebben In de bat iille bij Nadat Mac Mahon tot 4 j het hoofd had geboden a in cene reeks gevechten waarbij de vijandaanzienlijke strijdkrachten ontwikkelde is hij achterzijne eerste linie van batsille teruggetrokken Het korps van Frossard had tegen een geheel vijandelijk leger te worstelen Na van des middags lï ure tot des namiddags ten 6 ure stand gehouden te hebben is hij in goede orde geretireerd Bijzonderheden omtrent geleden verliezen ontbreken vooralsnog De geest onzer troepen is uitmuntemd Onze toestand is niet gecompramitteerd mrar de vijand bevindt zich np ons grondgebied en een ernstig pogen is noodzakelijk Een veldslag is onvermijdelijk In het gevecht van gisteren hebben de Piuisen op de ambulance te Forbach gevuurd en de stad in brand gezet De troepen gaan voort zich te concentreeren en ondervinden daarbij geen moeilijkheden Alle vijandelijkheden schijnen te zijn opgehouden De regimenten infanterie die aan den strijd hebben deelgenomen zijn het Suste 56ste 76sle 778le 8ste Ï3ste 66ste 678tc 69ste Sde 633te 24ste en lUstevan linie inet het lOdc en 12de bataljon jagers Drie legerkorpsen ciju nog niet in bet gevecht geweest De verliezen van den vijand zijn zeer aanzienlijk en vertragen zijn m ir ch Generaal loHinicrcs organiseert de verdediging Terwijl van Duitsche zijde tot nu toe alle berichten omtrent de opgovvoiidi iiheid over de beha Idc zcgopMleii onibrekoii is uil Parijs over t uilen der telcui jlelling reeds i een ei ander bekend geworden Do opgovvoinleuhoid w is tu Parijs reeds groot ten gevolge van een oiitieilmdeml voorval voor hel clublissemcnt van Diilier een Diutselierj l oen namelijk de uitslag van i fcveclit liij ei seiiburg bekend werd had een der beilieiiihii tamelijk luid ge egd t dal ia do revanche voor Saavbrnokeii Met giuute iM Ui iJ