Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1870

v Gouav y AuousTus Onder verwijzing naar achterstaande roededeeling van den waarn Dir van het postkantoor alhier waarover wij lalor onze incening zullen zeggen deelen wij mede dal de administratie van het ruihrlanil iiilussehen een niuleren maatregel genomen heell waardoor die courant reeds nu des uvomls aan de goudschc gcabonncerilcn wordt bezorgd De II moeite was hcl loen gelukt de menigte in orde lo liDiideu m r de verbittering tegen do te Parijs nannezigc Diiilsohers groeide lan Vooral gaf zg ïich lucht voor de winkels der geldwisfclaara Jlreher en Hirsch Do opgeivondciheid vermeerderde nog toen in den loop van Zaterdag vnlsche berichten omtrent een glansvijke zegepraal door Mac Mahou behaald bekend wrnleii Kenige ellendelingen hadden dit bericht op de bcnrs verspreid mei elk doel is te begrijpen Kr lieeibchte de grüol le vreugde Vlaggen werd uitgestoken toebereidscleu tot eeue illuHiinalie gemnakl de Marseillaise gezongen Spoedig kwam van officieele zijde een tegenbericht Ecne aanzienlijke m nigle as op hcl plein Vendraie bij l 3i hotel van den niin er van justilie bijeengekomen De menigte gaf het verlangen te kennen om den heer üllivier te spreken en tut het instellen ecüer vervolging tegen den verspreider van de valsche lijding ter beurze De minisier vef nheen op het balkon en werd zeer goed door het volk onlvangen liet vrueg of de bedoelde persoon gearresteerd was De minister antwoordde hierop bevestigend maar hij wilde den persoon niet noemen vóórdat iju schuld voldoende was gebleken ToeJnichingenj De heer Ollivier zeide verder tot de menigie dat elke tijding die de regeering zon ontvangen onmiddellijk al worden meegedeeld uitgezonderd tijdingen omtrent troepen bewegingen daar de vijand hiermede zijn voordeel zou kunnen doen Deze verklaring erd levendig toegejuicht De heer Ollivier eindigde aldus Liten wij in naam des Vaderlands gedulil oefenen eii scheiden wij onderden kreet leve het Vaderland De e kreet weid door de i ienigte herhaald Vervolgens ging iij uueen Er verscheen dienzclfden avond eeue proclamatie aan de bevolking die door alle ministers is geleekend Daarin wordt het volgende gezegd De verachtelijke manoeuvres van e n zeker persoon hebben u diep gegriefd en met recht De schuldige is in verzekerde bewaring genomen De jnsliiie doet verder onderzoek De regeering neemt de krachtigste maatregelen om d herhaling van zulk rene eerlooze daad te voorkomen In naam des Vaderlands in naam van het heldhaltige leger verzoeken wij u kalm en geduldig te zijn en de orde te handhaven Eene rustverstoring ie l arijs zou eene overwinning voor de Vrnisen wezen Zoodra wij zekere tijdingen zullen ontvangen hebben heizij zo goed of slecht zijn zal ii daarvan dadelijk mededceling worden gedaan Laten wy in dn oogenblik eendrachtig zijn Laat ééne gedachls ons bezielen laat één wenseh één gevoel ons leiden Die wensch dat gevoel zij de zegepraal onzer armee Be spanning duurde wel voort rani r wanordelijkheden zijn niet voorgevallen De bovenstaande proclamatie bracht een gunstigen indruk Ie weeg Voorts wordt uit l arijs nog gemeld De regceriiig heeft eene proclamatie uilgevanrdigd die de verschiilen le telegrammen behelst welke van bet oortogstooneel zijn ontvangen en aldus eindigt Tegcnover deze ernstige tijdiugen is onze plicht van zelf aangewezen Wij moeten een beroep doen op de vaderlandsliefde en de énergie van iedeicn Frauschman l e kamers zijn bijeengeroepen Varijs moet dadelijk in staat van verdediging gebracht worden Ten einde de militaire maatregelen te vergemakkelijken die daartoe noodig zijn wordt l arys in staat van beleg verklaard Geen wankelmoedigheid geen verdeeldheid Onze hulpbronnen zijn onmeielijk Wij zullen den strijd roet kracht voortzetten en het vaderland zal worden gered De ministerraad is permanent vergaderd De heeren Itoiiher en Schneider zijn op de ïuillerien ontboden waar de keizerin is nangekoinen Df kei erin heefl de volgende proclamatie uitgevaardigd Friiiischen I llnl begin van den oorlog is ons niet gunstig Uwc wapenen hebben tegenspoed ondervonden Laat on standvasiig zijn in ilit ongeval en laten wij ons haasten hel te herstellen Er zij onder ons slechls eene parlij die van Frankrijk slechts ren vlag die der nationale eer Ik kom in uw midden iclrouw aai inijnc roeping en mijn plicht zult gij niij vooraan zien in hel gtva ir om het vaandel van Vrnnkrijk Ie verdedigen Ik bezweer alle goede burgers ile orde te handhaven deze Ie verstoren on zijn sumenzwcrcn met onze vijanden F R A N K R IJ K Dr Nflaton is naar het leger gegaan om de ambulance Ie organisecreii Du bericht voorko mendT in bijna alle Kransehe bladen vindt maar weinig gelool bij hel publiek en niet ten oiire hle JNi lalon nu een bejianl man heeft den uiiain van den ccrslen operateur te zijn maar daarufl vloeit niet voort dat hij meer bekwaamheid bezit voor de speciale laak die thans Igezegd wordt op hem te rusten dan honderden jongere meiischen van groote militaire ondervinding Een Engelsch blad leidt eene vr j wuarschijulijkc gevolgtrekking af uit het vertrek van Nelrlon naar het kamp Zou het niet mogelijk zyn vraagt het dat de keizer wiens chronische kwaal iedereen bekend is Koodat het veleu daar ook vreemd voorkomt dat hij zich aan het hoofd van eeu groot leger heefl willen plaatsen nu reeds het gemis gevoelt van zijn geliefdsten en bekwaamsten geneesheer en dat de ware reden van dr Nelatou s vertrek voor het publiek verborgen gehouden wordt In het kamp van Chalons zijn door eeu bataillon oei mobile ganic ttii oi lijl heilen gepleegd Dat balaillon bestond voornamelijk nil jongelieden Alleen de honger ia geen 24 uren waren hun levensmiddelen uiigereikl heeft hen lol buitensporigheden gebracht Zij hebuen zich op de tenten der officieren geworpen om daaruit Ie nemen wat hun voor de hand kwam en daarbij hebben ly een officier ernstig mishandeld Zij hebben overigens sooedig hun ongelijk ingezien want zij bo er volstrekt geen tegensinnd toen op bevel van maarschalk üanrubert en regiment van liuie hen kwam ontwapenen en de belhamels ouder hen gevangen nam Voijjens Ie üoir werden de kreieu aangeheven Naar Parijs Naar Parijs waarop de maarschalk hun in woede toeriep Gij zijt de nbam van Fransohen onwaardig ENGELAND De Birimughmn l ost onlvangt het navolgende van zijn Lundeuschen correspomlent De ernstige verloogeu die loid Granville aan het Fr iiische gouvernement heeft gericht waarin de Kngelsche minister vooral deed uitkomen dat Engeland verplicht is om de neutraliteit en onafhankelijkheid van Belgic te handhaven heeft het Fransche gouvernement aangespoord om den markkis de Gaumout la Force naar Londen te zenden om persoonIgk ophelderingen te geven Lord Granville aan wieK geen afschrift is gelaten van de laatste dépêche die de hertog de Grumonl aan den Franschen gezant in Londen rir htte zal zich met geene persoonlijke ophelderingen tevreden stellen maar hij zal er op aandringen dat de Fransche regeering een schriftelijke verklaring za alleggen omtrent hare politiek len ap iohle van Belgié hetzij lijdeus den oorlog of iiailat de vrede zal gesloten zijn Vooitdurend zijn de bladen vol van artikelenover de Belgische onzijdigheid Dat onderwerp isin de laatsic dagen zoo van alle kanten beschouwden behandeld dat zelfs het geduld van den Eugelschen lezer eiudelyk door deze voortdurend nieuwegeziclilspunien en oude herhalingen op de proef moetworden gesteld vooral daar de sloMoin altijd blgften is dal de onzydigheid van België door de mogendheden moet warden geëerbiedigd en dat in geval dat daarop inbreuk gemaakt wordt Engelandgewapenderhand zijnen protégé zal bijslaan RUSLAND In het officieel orgaan te Si Petersburg verschijnende komt een keizetlgk bevelschrift voor waarbij aan alle Itussen wordt verboden als vrgwilligers dienst te nemen hij een der oorlogvoerende machten daar eeue dergelijke handeling strijdig zou zijn met het stellig besluit des keizers om in den tegenwoordigen oorlog tusschen Pruisen en Frankrijk onzijdig te blijven Nu Ilusland den loop der gebeurtenissen ende houding der Europcesche volken ten aanziender oorlogvoerende staten kent laat men ook detroepen die reeds naar de westelijke grenzen vanPolen waren opgerukt naar Warschau terugtrekken In ie laatste helfl der vorige maand had men uit t liij Warschau opgeslagen legerkamp dat op ruim 100 1 1 0 man begroot wordt groote iroepenafdee lingeu langs leu Wilna spoorweg westwaarts verplaatst Thans worden deze troepen teruggetrokken zoodat t Busland erust schijnt te wezen eene afwachtende houding aan Ie nemen exemplaren worden niet meer per post maar in één pakket per spoortrein aangevoerd en doot de zorg vao een onzer stadgenoolcn terstond na aankomst besteld Wij lezen in de Sohoonhovcnsche Courant In den regel is de passage met rijtuigen per pontveer over de Lek op den Donderdag van Goudschc kermis zeer druk Thans is naar wij met zekerheid vernemen geen enkel rijtuig besleaid voor de Gouilsche kermis li Donderdag alhier overgeze In minstens 30 jaren heeft zich naar men zegt een dergelijk geval niet voorgedaan Ds G J Vos van Zevenhuizen heeft het belocp naar Katwijk en dr A F Simons van Giessen dat naar Bergambacht aangenomen De commissaris van Z M den koniug by b Ned weerbaarheidsbond heeft onder dagleekeningvun len 2 eene circulaire aan het oenlranlcomitévan dien bond gericht bevuttfude n iilcre inlichtingen ten behoeve van de weerbaarheidsieden die zichop de eene of andere wyze ter verdediging des vaderlands beschikbaar siellen Daarbg wordt in de eerste plaats bepaald dal zg die hunne vrijwillige dieii3 en willen aanbieden onder voorbehoud b v van eu corps vereenigd te blgveo en van niet individueel maar gezameniijk bij een corps van het eger of de schutterij te worden ingeileeld of we van afzonderlijk of met andere vrijwilligerscorpsen of vereenigingen oi uryeorp bijeengevoegd te velde te zullen trekken zich behoudens die voorwaarde beschikbaar kunnen stelten Ten opzichte der wapening wil de minister van Oorlog alle leden bij aatis luiliog nan bet leger van dezelfde achlerlandgcweren voorzien als die bij de infanterie in gcbruu zgn Klceding en uiirusting zal verleend worden ana al degenen die daartoe de middelen niet bezilteu de gewone toelage voor het kleeding en reparatiefonds zullen allen genieten ook zg die voor hunne eigen rekening zich ran kleeding voordien Het te Geneve gevestigde internationale comité der vereenigingeu ouder het Rooile Kruis heeftaan de verschillende comité s in Europa en Amerika medegeilecid dat het in het belang van eengeregeld internaiionnal hulp vtrleencn aan de zieken en gekwetsten der Duiisclie en Fransche legers een agenischap voorzien van hulppersoneel en materieel heeft gevestigd Ie Bazel werwaarts de verschillende coinilé s worden iiilgeuoodigd om het tot dit menschlievend doel bij hen beschikbaargeld materieel en personeel te dirigeeren ten eindedoor middel van dat agentschap die hulp daar terplaatse worde verleend waar de noodzakelijkheidaan genoemd internationaal comité zat zgn geble iccn Door de centrale kiesvereeniging in het hDofdkicsdistrict Alkmaar is in eene vrg talrijk bezochievergadering door leden van verschillende gemeenten tot het hoofdkiesdibirict Alkmaar behourende bijgewoond met nigemieue stemmen op nieuw totcandidant voor het lidmaaiacli p der tweede kamergekozen het afgetreden lid den luitenantgeneraalW J Knoop Door de aigemeene kiesvereenigingis tot candidaat gesteld jhr mr C van Fureeat die moet verklaard hebben zijn mandaat te rnWtw nederleggcn zoodra de heer Knoop uit zijn legeawoordige functie treedt Uit Utrecht schrijft men aan het D v Z II Van zeer bevoegde zijde is mij verzocht ruchtbaarheid te willen geven aan het navolgende In sommige bladen is gemeld dat de Nederlandsche pauselijke zouaven naar Rome zijn geioepen In het midden latende of dat feit al of niet waar is is het eene daadzaak dat eei geestelijke v iii den II K godsdienst Ie dezer stede die vroeger met ijver jongelui voor den dienst van den pain wierf thans werkzaam is alle oud pauselijke zouaven die Nederlanders zijn te vereenigen om die jongelieden ala iorps aan den koning aan te bieden en dat er nu althans hier ter stede geen sprake meer is van eenige werving voor het pauselijk leger Parijs 8 Augustus De officieele dépêches betreirende de nederlagen van generaal Frossard en den maarschalk Mac Mahon zijn in alle departementen aangeplakt Zij hebben bij alle klassen der bevolking eene buitengewone vaderlandsche opgewondenheid leHeeggebnicht De mobiele garde heeft verzocht naar het leger te worden gezonden Hier ter slede staan overal groepen bijeen om de aangeplakte dépêches van hcl oorlojjstooiiool de pro clnmntien van ministers lo lozd hier de vnderll sonen hebben al beschikking vani De maarfde bevolkinguitgevaardigd Tengevolge de noodige vol orde in de ho Ik reken oj garde te Piir sl Alle samen Het JohA mede waarbijtegen Dinsdagb jtf erc ic i Alle weerbail rigen leeftijd zl ingedeeld DeJ der stad en toj der fortificaticnl Het officfinhoudende dajworden ingedi ouderdom vande termen vall den geplaatst De betreldes keizers enJvoortdurend bffaan te nemen verre van daanslaat vaii zakeijDe gouveriicnifl having van lu Alhier isontvangen vanl De nederla gemaakt Er georganiseerd Er loopt ei Avoid zijn De bevolk ld deloosheid Xt Er ia spral loua over te b i De korps nog toe intact Men verwi slag in de nab Eeue ofliqMetz van giivolgende In het gev chef van den doodgeschoten Generaal Ra Onze artillerl De commuiiil de l illy is v In de veslin verdediging mandant heefl Duitsehers zich Volgens egiiig genonieene volkswapi Straatsburg i Het is bezet Men verzeg ter vcrdedigin De dijken 1 uit de bassii tegen te houd Mac Mahon Saverne Zijiil veronderstelde Metz vervolgd Se staak I De m Berlijn die bg Woertij Berlijn zegepraal heb demonstration aan den dag is j Washini president Grif te vaardigen eenigde State Pruisen Metz 8 Het leger confl e rukken en He nacht i plaats gehad Bei lijn den grooten j J