Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1870

1 post ina Tr in erd en door l n terstond ua ensolie Courant t rijtuigen per Uonderdag van Ins is naar wij Il rijtuig bestemd r l ig alliier ovcriticl naar men Igcdaan en heeft het belimons van Giesbmcn ilen koniug b j den bder dagleekening ei L t niruHi uuuiiiu iiiuleriinliehlin inliehlinleidsleden die zich Ënlediging des vabepaald dal zij I aanbieden onder ereeuigd te bljjven lezninenlijk by een lerij te worden inmet andere vrijt vrijcorp bijeenIn zich behouilena u stellen Il de minister van Dg aan het leger lourzien als die bij tleend worden aan eien niet bezitten Jing en reparalie ïcij die voor hunne voorzien l i ilernationale co l oo le Kruis heeft Europa en Aiue beiaug van een eencn aan de zie eii Franecho legers Ippersoneel en ma uerwaarti de ver lenoodigd om het hen beschikbaar riiigeeren ten einde die hulp daar Ier I noodzakelgkheid al zgn gebleken aiging in het hoofdIvrg talrijk bezochte Bhillende gemeenten behoorende bijgeheii op nieun tot der tweede kamer n luitenant generaal ene kiesvereeniiting tir C van Foreest mandaat te 7 nllen liuop uit zijn tegenIn in hel D V Z H lüiij verzocht rucbtlet navolgende i ld dat de Neder li uine zijn geroepen diU feit al of niet dat een geestelijke le cr stede die vrue den dienst van den I alle oud paueelijke te vereenigen om den koning aan Ie j hier ter stede geen Irving voor het pau richten lllicieele dópcohes bo nornnl Frossard en lU alle departemen alle klassen der be crlnndsche opgewon Jocht naar het leger iiopon bijeen om de loiliigstoüiicc de pro mmmtm rlnmnlien van den keizer on der keizerin en die der ministers lo lezen lu alle wijken vertoont zich ook hier de vaderlnndsohe geestdrift Eeu aantal personen hebben aanvraag gedaan om wapens en zich ter beschikking van het departement van oorlog gesteld IJl maarschalk Baraguny d Hilliers heeft aande bevolking van Parijs de volgende proclamatieuitgevaardigd Ter gevolge van den slaat van beleg ben ik van de noodige volmacht voorzien tot handhaving der orde in de huofdstad Ik reken op de vaderlandsliefde der nationale garde te l iirijs om daaraan bevorderlijk te zijn Alle snnieiisoholingen zijn verboden Hel Jmmial OJjiciel deelt hel keizerlijke decreetU V v ii iij i c ia lil nc i eifjewna ichaamtegen Dinsdag tot eene buitengewone zitting wordenbijeengeroepen Alle weerbare burgers van de tig tot veertigjarigen leeftijd zullen bij de nationale garde worden ingedeeld Deze zal dienst doen tot verdediging der stad en tot het in staal van defensie brengen der forliGciiticn Het officieel orgaan deelt ecu besluit mede inhoudende d it bij de kamers een wetsontwerp zalworden ingediend om alle burgers beneden denouderdom van dertig jaren voor zoover zij niei inde termen vallen van bij de nationale garde Ie worden geplaatst thans bij die garde in te deelen De betrekkingen tusschen het gouvernementde keizers en de vreemde mogendneden blijvenvoortdurend bevredigend Er zijn alle redenen omaan te nemen dal de laatsie gebcurtenis sen welverre van daaraan nadeel toe te brengen aan dienstaat vau 7aken meerdere beteekenis zullen given De gouvernementen verlangen evenals wij de handhaving van hel Europeesch evenwicht Alhier is uit Metz eene particuliere di pi nheontvangen van gisteren namiddag ten 1 ure luidende De nederlaag van Mac Mahon is openlijk bekend gemaakt Er wordt hier eene krachtige verdediging georganiseerd Kr loopt een gerucht dat ds Pruisen te St Avoid zijn De bevolking is rustig Er heerscht geen moedeloosheid Alles is vol vertrouwen Er is sprake van hel hoofdkwartier naar Chalons over te brengen De korpsen van Bazaine en Ladmiraud zijn tot nog toe intact gebleven Men verwacht tegen morgen een grooten veldslag in de nubyheid van Metz Eene ofiicieele dépêche uil hel hoofdkwartier te M tz viin gisteren avond half 11 ure meldt het volgende In het gevecht bij Woerlh is generaal Colson ohef van den slaf van Mac Mahon aau diens zijde doodgeschoten Generaal Bagout wordt vermist Onze artillerie heeft veel geleden De communicatie tusschen Mac Mahon en generaal de Failly is vrij In de vesting Metz wordt alles tot eene krachtige verdediging geree l gemaakt De plaatselijke kommandant heeft last gegeven dat de aldaar aanwezig Duitfcherszich van eene verblijfkaart moeten voor icn Volgens de Soir heeft hel ministerie in overweging genomen of het geen beroep zou doen op eene volkswapening Straatsburg is volledig in staat van verdediging Het is bezet door twee division Men verzekert dat de nationale garde des noods ter verdediging van Parys zal worden opgeroepen De dijken die aangelegd waren om hel aler uit de bassins in de Vogezen en uit den Moc el tegen te houden zijn doorgebroken Mac Mahon heeft zijn hoofdkwartier verlegd na ir Saverne Zyn korps heeft minder geleden dan men veronderstelde Metz 8 Aug De vijand heefl Mac Mahon niet vervolgd Sedert gisteren is alle vervolging gestaakt De maarschalk concentreert zijne troepen Berlijri 8 Aug De divisie van Mac Mahon die by Woerlh verslagen is bestond uil 150 000 man Berlijn 8 Aug Ten gevolge der behaalde zegepraol hebben gisteren in alle steden des lands demonstration plaats gehad waarbij veel geestdrift aan den dag is gelegd en vuurwerken ontstoken werden Washington 7 Aug Naar men zegt is de president Grant voornemens eene proclamatie uit te vaarJigen ot verklaring van nrulraliteil der Verei nigdc Stalen in den ooilog tusschen Frankrijk en Pruisen Metz 8 Augustus 7 ure 50 min s morgens Het leger concentreert zich om naar de Voge eii op te rukken en de bcrgpasscn te verdedigen De nacht is kalm geweest er heeft geene botsing phuiU gehad Berlijn S Augustus Officieel Telegram Bij den grooten goneralcn staf is mets nieuws onlvangen Brussel 8 Angustus Dp koning heeft heden de zitting der kamers geopend met de volgende troonrede Mijne Meeren I Op het oogenblik dat de buitenlandsohe gebeurtenissen in onze gemoederen het gevoel voor het gemeenschappelijk vaderland iu overspanning brengen was mijn verlangen de volksvertegenwoordiging om mij heen vergaderd te zien Ik hoop dat de geesel des oorlogs onzen bodem niet zal trelfen en dat België inoffensief en welwillend jegens allen de neutraliteit niet za zien schenden die door ieder der vijf groote mogeudheden ons is opgelegd en gewaarborgd De keizer der Franschen hifell mij geschreven dat het in overeenstemming met zijne internationale verplichtingen zijn bepaald voornemen is Belgie s neutraliteit te eerbiedigen Zijne Keizerlijke Majesteit heeft mij tevens het verlangou Ie keunen gegeven om bevestigd te worden in zijne opinie dal België zelf zijne neutraliteit Eal doen eerbiedigen door alle middelen die ten zijnen dienste slaan Met voldoening heb ik in mijn antwoord de bevestiging gegeven dat de keizer zich len opzichte onzer bedoeling niet had vergisl nHet gouvernement van Zijne Majesteit den koning van Pruisen heeft zich evenzeer beijverd om ons de schrifielijke verzekering te geveu dat de iieutraliteit van België door hem zal geëerbiedigd worden zoolang de andere oorlogvoerende partij haar niet zul geschonden hebben Onder de betuigingen van welwillendheid die ik van de vreemde mogendheden heb ontvangen vermeen ik met eene bijzondere erkentelijkheid waarin het geheele land met mij zal deelen melding te moeten maken van de harlelyke zorg der regeering van Hare Majesteit de koningin van Groot Brillanie voor de belangen der Belgische natie zoowel als van de edelmoedige ondersleuning die zy daartoe bij het parlement en de openbare opinie heefl gevonden Van zijn kaïil zal België in de positie die het internationaal recht ons oplegt evenmin miskennen wal hel den andfr n siaten als wat het aan zich zelf verschuldigd is Hel zal gedurende den oorlog aan zijiic strikte neutraliteit dal loyaal en oprecht karakter geveu naar hetwelk het tydens den vrede stei ils in alle betrekkingen heeft getracht te streven In overeenstemming mei de wenschen der oorlogvoerende partijen zelve zal het zich gereed houden lul zelfverdediging met al den ijver van zijn patriotisme en met alle hulpbronnen die voor eene natie liggen in de energie van haren wil Heeds heeft mijn gouvernement op eigen verantwoordelijk heul de m ialrcgeleu genoineu die de omslaniligliediMi vcreischtcn en waaraan de kamers h ire goeilkeuring niet zullen laten ontbreken Te midden der bekommering waardoor uwe gemoederen natuurlijk behecrscht worden zal hetgimvcrnement in deze buitengewone ziiting u slechts eeuige wetsontwerpen van dringenden aard ter overweging aanbieden welker aanneming niet lot andere tijden zou kunnen uilgesield worden Mijne Heeren I België heeft reeds meermalen eeue gevaarlijke beproeving moeten doorstaan Giene daarvan was van zoo ernsligen aard als die waarin het thans gebr icht is Door zijne voorzichtigheid door zijne loyale gevoelens door zijne eland vaetige vaderlandsliefde zal liet steeds loonen zich zelf waardig te zijn op de achting aanspraak Ie mogen maken die het van andere natieu ondervindt en den voorspoed Ie verdienen ilie het zich door zijne liberale instellingen ziet verzekerd l e Belgische natie heeft de diepe overtuiging van haar recht Zy kent de waarde van hetgeen ZIJ sedert veertig jaren bezit van hetgeen zy zoo gelukkig verkregen en zoo eervol bezeten heeft Zj zal niet vergeten dat zy thans heeft te wnken voor het welzijn de vrijheid de eer zelfs voor het bestaan van het vaderland Bij eene zoo heilige zaak vereenigen zioh aller harten in de vervulling der plichten Volk en Vorsl zullen voor altoos een zijn van hart en van de liefde voor Belgie s onaf hankelijkheidi God ivake over haar eu bescherme hare rechten I Brussel 8 Augustus Alle zinsneden T n de troonrede werden met warmte toegejuicht D geestdrift steeg ten top bij de woorden waarmede van Kngelnnds positie legen over België gewaagd werd Er was geen einde aan den kreet leve Engeland ZüoHcl bij de korasl als bij het vertrek werden de koning en de koningin levendig toegejuicht De graaf en de gravin van Vlaanderen het eorp diplomatique en een aantal autoriteiten woonden de zitting bij Ilriisbcl is zeer rustig Parijs 8 Aug Tijdingen uit de departementen melden dal mannen van alle partijen wapens oi chen en zich laten inschrijven om uil te trekken tegen don vijand liuidcus een oflicicclc dépêche is een Pruisisch officier als spion gevangen genomen Men heeft bij hem het volgend telegram gevonden Houdt moed Parijs is in opstand het Frausche leger zal tusschen twee vuren beklemd gerakeu Deze spion is onmiddellijk naar hel hoofdkwartier overgebracht Parijs 8 Aug De keizerin en de ministers hebben eene nieuwe proclamatie uitgevaardigd waarbij een krachtig beroep wordt gedaan op het volk dat het nationale grondgebied heeft te verdedigen Parijs 8 Aug Een dépêche vau den j lect te Colmar van 11 uur heden morgen loge alraft hel bericht van den onder prefect te Schlesiadt aU zouden de Pruisen den Jlijn zijn ovevgetrokken Vermoedelijk rukk n p P dse naar Siverr op Metz 8 Aug tien uur des morg Generaal de Failly heeft ijn communicatie met Muc Mahon hersteld De geest van hel leger is een uitmuntende Sinds hel ver enden der keizerlijke dépêche van gisteren heefl er geen aanval plaats gehad In den slag by Froschwiller stonn Mac Mahon met 33 000 man tegenover UO OüÜ Pruisen Colnaar 6 Aug Een Pruisisch legerkorps trekt den Rijn over Londen 8 Aug in antwoord op de interpellatie van den heer Beaumont heefl de heer Gladstone in hel lagerhuis verkla ird dal deu 30 Juli jl de Engelsche regeering zich afzonderlijk doch in gelijkluidende bewoordingen tot Frankrijk en Pruisen heeft gewend ten einde in den vorm van tractaat een overeenkomst te sluiten krachtens welke Engeland zoodra een der oorlogvoerende mogendheden het Belgisch grondgebied zou schenden zich aan zal sluiten bij de tegenparty om België Ie verdedigen iu hel bijzonder werd echter geslipuleerd dal Engeland niet zal genoodzaakt wezen aan de algem icne operalicn deel te nemen Bedoeld tractaat zal geldig moeien blyven lot 12 maanden na hel sluiten van den vrede tusschen de beide oorlogvoerenden Dit voorstel van de Engelsche regeering is aau Ausland en Ooslenryk medegedeeld en is door deze gunstig ontvangen Zoowel het kabinet van Berlijn als dat van Frankrijk heeft het tractaat goedgekeurd bet laatste evenwel niet dan met eenige wyzigingen die tot de strekking niets afdoen De heer Gladstone verzekerde verder dat graaf Bernstorff het genoemde tractaat zeker dezen avond nog zal onderteekenen VERÜADEIUNG tan j en GEMEENTERAAD Vrgdag B Augustus IVgcuwoordig tie hcercu van BcrjiPn IJïendooro 7oorz de Giavc Vim Braggnar Westcrbaan Remy Buohner Drooglüever K st cu van Struatcn L c nutiilüu der vorige vcrgailuriiig uordee gelezen en gcQrrCBliicrd Zijn ingekomen eeue missive van den heer commissaris des koninps betretrendc de benoeming van zi tters voor de rijksbelasting ingevolge de niouMe wet moei ei d benoeming van 12 persüDeD door deu gemeenteraad gedaan worden vroeger v aa dit aan B eu W opi edragen die benoeming zal ia eeue volgrnde vergadering gescbieden aene dispobitie van bh gedcp staten houdende goedkeuring tot ophctling van het veer Ho eh Gouda iiotif eene dispositie van dezelfden houdende goedkeuring i an ds plaatfctyLe belasting nutlf eene dispositie vr n deïelldeii ot goedkeuring eeucr voorgestelde ijziging in de b grouting notif twee dispositian van de elfdeii mededeelirg bovatteude van de proMiiciale staten en tan den minister tot eene verhoogde toelage van de piovineie en vaa bet r k aan do Gouwekaden notif eene missive van de eoininissie over do beleenbank daarby inieiidende de rrkeiiitty uiter het afgeloopen boekjaar welko tukken ter viaic xnUeii orden gelegd eene missive vau het Israëlitisch armbestuur insandende ds gewijiigdc rekening notif eene inissivc van B en W inscndei de de rekening over 1 61 elke ordt gesteld in handen vaa de heeren Droogle ver Westerbaau eu Koek cere missive van B en W in overleg met de hoofdonderK xcres en dea sehoolopeiener houdende aanbeveling vaa mejufvroHw A M L Jiiruie tot hulponderwij cres Banoeming in de volgende vergadering Door den voorsitter vrordt medcdeeling gedaan dat de hoeken en kas van den gemeente ontvanger zijn nagi ien en in orde bevonden Kcnnisg De voorsitter doet mededeeling omtrent do brug aan t sind van den Kleiweg door B en W is in overleg met de eoinmissie van fabricage aan de heeren Cosyn eu Co tot t eenialeii toe een termijn gesteld tot oplevering hieraan is niet vold inn weshalve B en W het daarvoor voorhandene IJierwerk door den architect hebben doen opnemen en dus gebruik zullen naken van art i i der u gemeenc voorwaarden hetwelk voorschrijft om de uitvoering naii oen ander op te dragen waarmede do vergadering zich wreenigt an de orde is do goedkeuring da rekeningen over de beide Giisthnizcn het verccnigd Wees en ji leiniH seiiiershuis bet BestedelinghuiB het Hiirgeilijk AriiiliestiMir en het Israel Araibestnur wtlke stokken ter visie lieliben gelegen en alsuu Worden goedgekeurd eene suppletoirc he roi ting van de die stdoende sehutterij over lS7f hieruit lilijk d it door het koninklijk besluit tot oproeping en wapening dn reserve eene verhoogde subsidie van f SOO dO vour tU iiillformeil noodig is hetwelk na ei lie beantwuorde vr iu van den heer Bueliiier woidt goedgekeuid I ij f