Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1870

ADVERTENTIEN eon voorild oin nnn Iwrt strntrti cfn tinnni tp gfvon 111 bttirft ill uu n flm It luüislrnnt tii tU mcuw nnugL büuwile o i r Jtii lUickti sinn l Jl voorz stelt vooi ile Ltr itL to iiodiHii Spoorwegi tiflnt ilu tutttk Iloutmnnsji raLht wiinn iiU ill voignittiiui nch vcriLiu t Op vour tcl v in dtii heir KiBt zuUiu aan niouwo tttratea voortnnn iiaambuuljiH giiiUmtüt worilcu llwrni cindtgt do vtiigndtriug I I MMBM tieiuemdc Berlchtoiu To ï cht lb cen waar wonder gebeurdl Li n kunap die tin gcvülgL van schrtk op 4jnngin lecUijd lat spraukvLrniu gt n verloor had dit oiidaiiU ullt jKigiugtii tot l2jorii tii letftijd nog mut ttrug ijn vadtr vsas em si huintl Imiil bouuir en 7ou zat uitn uiuligjl dim dm dtsih totn bg t hcvig unwctr db blikstm iiislotg Dt kUim woning raaklc m biand do bluuwo vlaiu ec ph itilde duor bet eitrtU en op dit vrLLslijk guuht sli iktc oh l klciut btoniinL cen ht vi tn kuit llij bud dt spru ik btrkngcn buida bewif t In ijn toiip tvcn vlug aU ik btati nUikkig werd du brand gcblustbt m dt verbcu du oudtra yigiucn den V rzCDgcndi n bliksLni van baric Te Bcrlijn wnrtn bij dt fonnitic van ei nc nieuwe kom pagnit lufuntiiie Ul man it veol üpgckoitun Do knpitiin zridf dvt cr lU niotbtm he nt ann uiaar alk blevin loiu Duodi dc bij dK tiiin uit wtlkt betzij tin tulnjk gi7tn of etno zank li iddtn dit door hunno afwizigbtid o tt nitt gnan blLJ 1luts tu kttitn cdt bLwuug icb in inand ijuidflijk trad ctu luulwibrmnn vooruit dttldo inidt dat hij negtn kindtrtii bad dat zijne vrouw van btt titude m btt kriambcd lag cii dat hij alktn uni dit rcdtu van btt vtrlot g bruik niaaktt De kaptim htt bcni btt u aau luaar kun mtl btktltn dil dc andtieii ht lu niiKpi u lo u dtu volguidtu dig dt koinpignie wtdir was aang ludtn kvtani de landwthnnan tiiUti ijnt Ein soldaat bad van zijn broedt r icn tanfraiicstuk ont van tu otn zicb daarvooi in bit vtkl itnigt vir DupiriiigLii to kooptn Do luildt biotd r oiitvuig ttnigc dag n latir vijf trancs terug met btt Utt bcboonltiivnn woidt gemeld dal 7icb oldiiar drio vcr schillende commissitn htbben gevormd ten dutl htbbtudti de virzorguig dtr vrouwen en kuidtitn van Inn die opgiruiptn 2ijn llij ondtr oek bktk echter dat l Ittbt ctut vrouw louder kinderou u die Als erne bijzoudtrbeid deelt men mtdi dat J Uoscbniati to 1 chttn prov Drtiitht ten ei bt it intt ttn staart dat üoor ten zijuer kippen gck d is lltt ei le gaaf van dop dt sttart IB cen pttlin lung en sttrk genoeg om btt ei tr aan httQ eii wfêc te kunntu lugtrtu Afkondiging BURdLMUblKR en M iLl IIOUDLBS van joiida gcltt op de bepilmj PH van art fiO dtr veroulcning van polmr btrngrn ter algtmeLiie kennis dat bij tr e door hen vergunning uordt verleend am de straten te schrobben behalve waar die iii de laatste twee maanden iijn vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zaturdng den 12 en 13 Augustus voor des middags twaalf uren Verder herinneren ij aan de eigen lars of bruikers van gebouwen en erven hunne vtrpligliiig om de staten riolen en goten voor ichtir tn terzijde van die gebouuen en erven eenmaal s ueeks te doeu reinigen cu verder ichoonhoudcti op de iiiikoming waarvau door de politie streng z l worden toegeitieu GooDA den 9 Augustus 1870 Burgemeester en Wethouders voomoetnd Be Secretaiis De Buigeineester DKOOGIFEVllUOimiHN van lil lt l 1J LNIX 0UN Posterijen De waarnemende Directeur van het postkantoor te Gouda berigt ilat de brieven eouraulcn en welke met den laatslcii trein uit K Ufrdini ni a jriviii liiigt worden aiiigihrigt ku ttloüs kunnen worden afgehaald en het k iiilour Uit dat i iiiiU di avonds van 9I 3 tot U uur il geopend ijii Zij die v in de c geltj enhciil clu gLi elil gcbluik wen olim Ie maken ordiu uilgmoudigd iliirvan aan htt postkantoor kennis It geven ten imdc de uitgifte zooveel mogelijk lo lx npocdi i 11 De w larnimenile Dinrleur vooinoemd 1101 1 AMb jOUIU 8 Aug 1870 Burgerlijke Stand GmoKiN 5 Auf llUolvt oiul is 1 Siitl c 1 WiU bituit Adnioin ouilirs M ile I niigi u I lluin I i i inir oiidpra N viiii lut lii M 1 vini di u liir j 7 l iLttrmlUi Cüuulia oiidi rs 1 S miijt tn M hiintiHN j Aiijï I Mol lm 1 iwfj S iti I PI llpili I I I I Hl 11 win Kliiij rii t Ml vuil ilti imilin i lil A Juiikui tO ni H P MULLER 1 Luit Adj 4 lieg Inf met J C L MULLER VoofcLBNSANK s GouuA 4 Aug 1870 Bt 1 a u ttn ei i Zonn C J ü PRINCE DE JONG Goiula 8 Augustus 1870 j Ilel kindje ons op den l Maart geschonken werd ons heden door den dood ontrukt Gouda Jhr VAN üeu WIJCK 9Au f l870 Van deu WIJCK van Maanen AFDEELING GOUDA Veigadenng der leden en van allen die in de beniDeijingen van het ROODE KRUIS belang stellen WOENSDAG 10 AUG e k des avonds ten 8 ure in TivoLi Spoorstraat De leden der voorloopige Commissie wordon by de e uitgenoodigd precies ten ze eu ure lu hel lokaal present te zi n AANBESTEDING De SCHUTTERSIUAD der d d Sehuttenj te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethoudeis dier gemeente op MAANDAG den 22 AUGUSTUS 1870 s middags ten hali een ure 111 het openbaar bi inschrijving aanbesteden de levenng van het benoodigd getal Kleedmgstukken voor de hgtiiig van 1870 an f ezegde fechnttonj De voorwaarden vdii aanbehteding zullen van Maandag 15 Augustus tot Zaturdag 20 Augustus 1870 van des morgens 10 tot 12 ure ter lezing liggen m den Schuttersraadkamer in het gebouw Auti Lboi op de markt te Gouda alwaar de inschnjvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 ure moeten worden ingeleverd waarna vervolgens tot de opening der biljetten zalworden overgegaan Te Boekoop vraagt men eene Burger Dienstbode met onervaren in het koken Loon nader te bebprekcu Blieven framo onder letter H bi den Boekh vudelaar W CAMBIER VAN NOOTEN 1 j la H WH i Rijn Zi du gelden verschuldigd zijn aan of te voidi UMI hebbeu van den Heer L H va HOCilOVK mediCHiH doctor gewoond hebbende te Mooidrecht worden veryocht daarvan betaling oi opgaven te doen ten kantore van den Notaris A KLUIT te J oor iü ctfe voor deu Ihten September e k Hiulcrstoombooi ü IJSSKL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s luoigens O uien de ü erige weikdagen s morg 7 uren Zond ig s morgens ü j uur Van ROTTKllDAM i gibjke dagen s nam 2 uieii Zondiig s avonds uien l aijihjLb liitowkaaUeu liet Ml Ooalcniijk Amerika n Liigtlnnd P tciitecrilc ANATIIEUIN MONDWATEa van Dr J G PO PP Practizereud Tandmeester te Wecnen BOGNER STRAAT 2 Dit Mondwater door de geëerde Weencr genceskundige faculteit goedgekeurd cu door eene eigene 2Üjange ervaring giatanfd behoedt voortreflelyk tegen eiken kwaden reuk uit den mond bij verzuimde reiniging zoowel bij kunst als bij holle kiezen en wortels alsmede tegen tabaksrenk het is een onoverlrelTelijk middel tegen ziek ligt bloedend jniscb ontsteekbiar tandvlecsch scorbut in het bij onder bij iteelieden tegen rheumatische en jichtkiespijncu bij het loslaten eu slinken van het tandvleesth bij onder op meer gevorderden ouderdom waardoor eene buitengewone gevoeligheid vau hev i lve bij verwisseling van temperatuur ontstaat het dient tot reiniging der tanden evenzoo is het een behoedmiddel tegen vervuiling in het tandvleeseh ea byzonder aan te bevelen b j loszittende tanden een kwaad waaraan zoovele scrophulenze persouen plegen Ie lijden het versterkt het tandvleesch en bewerkt eene vastere aansluiting aan de tanden het behoedt tegen kiespijn bg zieke kiezen tegen te groote taudsteenvormmg het geeft aan den mond ook eene aangename frischheid en koelte zoomede eenen zuiveren smmk daar het het taaije slijm hetv elk er ia aiii ezig is oplost en dit daardoor gemakkclyk wordt verwijderd en alzoo verbetering van den smaak te weeg brengt Prijs per Flacon ƒ 1 75 TANDLOOD tot het ielfplomberen van holle ïiinüenprijs ƒ 2 60 K k A pr ANAÏlUiKlN lAND ZhEP ƒ 1 50 Plantaardig TANDPOI ÜER prijs 88 Cts Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk wmkeher op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdnm bij ï E van Santen Kolfl apoth en A Schippereijn Sc C blaauwe porcelemwinkel te 3 II ige bij J L F C Snabilié apoth te Leydeii bij E Noordijk te Utrechl bij F Altena apoth te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis Ie Oudewater bij ï J von Vreumingen i te Schoonhoven by A Wolff Volgens de zamenstelhng van den Geheimen lioiraad en Professor in de medici nen Dr HARLESS vervaardigd zijn de STOLLWERCKsohe BORSTBONBONS sedert 30 jaren als gene end en verzachtend by hoesten heeschheid luchtpijp keelknobbel en chronische longen ontsteking heilzaam bevonden Dezelven zijn in alle steden verkrijgbaar Kissinger Pastilles uit de zouten van de Rakoczy te Kutingtn van voor treffeli ke werking tegen traagheid der spijsveitee nngs organen be Conda Pruk vun liiiiikmiiu 7waarli ke ontlasting bleekzuoht bloedsgebrek h imorrhoKl u en neiging tot jicht en scrophuleusheid De llesdi Pastilles welke de 70uten uit een liter Hako 7y bevat kost iO et Depots te Gouda bij Apotheker J II BOERS te RotIndam in allo Apoiheken KON BFlliU AlINEll WATER VERZENDING 187 De nitgav WOE geschi DINS DAG franco B Uit hidc penia Men it zeker kun verbitterd tuigd va van acht genden to gestelde r Kouden er chels van verloren oriiievoeg fn het tv serd eu li garde met robert blij Maarsch steeds op verkiezing dulden te handel leger van Men he nan ts morgen 13 In preBioeni volgende De 1 roepen ten make wachten t Wij hebb overwonn beeft nog Btaat ger Onze hul vragen Alles IS van verd vol te ho aanwerv zullen u garde en garde l oproepin pen hun deeldhfi 1 den It zouden de staa houd d s Deze In der kan e voorgele i Bcnaat 9 antwoor 1 Het II in w i soonlijki de mill