Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1870

iWumwiiM 1870 Vrijdag 12 Augustus N 931 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Adverleriliel lad voor Gouda en Onisirekeii De nitgave dezer C ourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In Je Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEIiDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Do inzending van advertentien kan geschieden tot óén uur des namiddags op den dag der uitgave BXnTENLAND FRANKRIJK Uit Metz schrijft men vau üSaterdag nnn de hidépeniance Meo zegt en ik zou het u b na als volkomen zeker kannen melden dat maarscbnlk Mnc Mnhun Terbitterd door zooveel verloren tgd en innig overtuigd Tnn het oiisameubnngende in de urgnnisutle van acht legercorpsen op zoo hoogen en over egenden toon gesproken beeft dat nlle tegcnovergeslelde redenering zwichten moest Op i ijii voorslei zouden er ou ileohtg twee legers zijn lerwjjl de chefs van de overige corpsen hun initiatief hebbeu verloren het eerste onder Mac Muhon wiiaraan toegevoegd zgo decorpwn van de t aill eu Fclix Uouay en het tweede onder Bazaine met de corpsi n Frusi ard eu Ladmirault In de achterhoede souden de garde met generaal Bourbaki en bet corps van Canrobert blijven Maarschalk Mac Mahon was er zgn geheele leven steeds op uit geheel volgens eigen ingeving en verkiezing te handelen en niemand naast zich te dulden Ook ditmaal stond hg er op elfslandig te handelen en rekende er op Zaterdag morgen het leger van den kroonprins volkomen te sluan Men heeft hem laten begaan een leger van 150 000 man te zgner beschikking gesteld en sedert van laorgen is hij slaags In den senaat heeft de mini terraad door dnpresident van den staatsraad de beer Parieu devolgende mededeeling gedaan De keizer heeft gewild dat wij u bijeen zouden roepen zoodra de omstandigheden dit noodig mochten maken De keizerin heeft thans niet willen wachten toldat de toestand gevaarlijker zou worden Wij hebben nederlagen geleden maar wg zijn niei overwonnen Het grootste gedeelte van hi t leger beeft nog geen deel genomen aan den strgd Hel staat gereed om ons de overwinning Ie versi h dfi n Onze hulpmiddelen zyu nog niela verminderd W g vragen u vergunning tot eene lichting in massa Alles is gereed Pargs is in genocgzamen staat van verdediging gesteld um een langdurig beleg vol te houden Wg zullen de formaliteiten voor de aanwerving van vrgwilligers vereenvoudigen Wg zullen u eene algemeene organisatie van de nntinna e garde en de inlijving van een gedeelte der mobiele garde bij het actieve leger voorslcllen alsmede de oproeping der lichting van 1871 De Pruisen hopen hun voordeel te doen met onze inwendige verdeeldheid Deze hoop zal te schande gemaakt worden Indien de orde mocht worden verstoord dan zouden wij gebruik maken van de volmacht die de staat van beleg geeft In de orde ligt het behoud des lands opgesloten Deze mededeejing werd met bijval vernomen In de Dinsdag geopende buitengewone zitting der kamer heeft ue heer Ollivior eene mededeeling voorgelezen gelijk aan die welke reeds aan di n jsenaat is gedaan De minister voegde er bij m antwoord op eonige inicrrupliin van de linkcr ijile lUt i oii thans een vergrijp tegen het vaderlandzgn wanneer men eciic minuut vcrlooi rai t pcrfDonlgki quaesliin Men moge vele verwijlen tfgcnde mmiblcn riclilen Maar bcHarcn wg th iiis het stilzwggen Laten wg eukel bedacht zgn op bet nemen van de maatregeien die door het ministerie hetwell van de kamer op nieuw haar vertrouwen vraagt zgn voorgesteld Indien andere ministers beter dan wg aar de gebeurtenissen het hoofd weten te bieden zendt ons dan weg maar hel g dan dadelijk want thans is bet niei de tijd voor uitvoerige discussion wel voor handelen De heer Latour Dunioulin stelde hierop voor uit naum van verscheidene afgevaardigden het presidentschap van den ministerraad op Ie dragen aan den generaal Trochu Uil Mctz wordt van den 9n bericht Helvijandelgk leger concentreer zich aan de Saar Een groot gedeelte van ons leger wordt vóór Meiz geconcenleerd Oeneraal Bazaine is met de leiding der operation belast Hel corps van Frossard trekt in goede ord naar Metz terug Heden nacht is alles kalm geweest De keizer heeft zich züo oven naar het buofdkwartier van generaal Bazaine begeven De Figaro maakt den naam bekend van denjongei man die aangehouden is wegens het verspreiilen vun het valsehe bericht nopens de overwinning van Mnc Mahoo Janot is de naam hgis d olf le persoon die dadelgk na het bekendmiken der voorgewende dépêche een Te Deum in de Madeleine heeft doen zingen Men verzekert datJanol ten einde a in zijn depêche een schgn vanechtheid te geven een oningevuld blad ontvreemdhad uit een telegraaf bure iu eu op dit blud zgnvalsehe opgave heeft neergeschreven Maandagavond is er eene proclamatie van daministers aangeplakt luidende als volgt Franschen ij hebben de volledige waarheid gezegd Thans rust op u de plicht het uwe te doen Dat én en dezelfde kreet uit aller borsl van het eene uiteinde des lands tot hel andere opstgge dal het gansche volk opsta trilieud en vast besloteu om unzcn giooten strgd vol te houden Sommige van onze regimeuleu zgn onder de overmacht bezweken Ons leger is niet overwonnen Het wordt nog steeds door denzelfden on versaagden geest bezield Ondersteunen wg hel Slellen wy tegen de tgdelijk met succes bekroonde stoutheid des vgands eene ijzeren volharding over die den toestand weet meester te worden Scharen wg ons allen dicht aaneen opdat de indringers op een muur van menschelgke borsten stoote i evenals in 1792 en evenals te Sebastopol Dat onze tegenspoeden voor ons een leerschool zgn en ons ter overwinning leiden Het zou een misdaad zijn een oogcnblik te twijfelen aan het behoud des lands en vooral zou het een misdaad wezen daartoe niet mede te werken Staat op dus staat op I 1 £ u gg mannen van het centrum des lands van het Noorden van het Zuiden die den last des oorlogs niet te torschen hebt vliegt als cón man uwen broeders Ie hnlp Dat Frankrijk oendrnchtig in voorspoed thans toone dat het nog eendrachtiger is in tgden van beproeving en dat üod onze wapenen zegene Kr is een besinii van de regeering verschenoii waarbij de doparlementcii begrepen in de eerste ilrrilo vierile en zovendc mililaire division en de dop irtenienlen van de ote d Or Saóne et Loire Am ot KliiMie die tol do achtste militaire divisie 1 1 liouiTh in sla it van belog orden verklaard Volgens biiovcii uit Mclz hoeft do maaischalk Libuouf zgn ontslag als niajoor gcheraiil v in hel le ger ii gedieud Indien dit ontslag wordt aangenomen dan zal de generaal Trochu hem opvolgen Er zijn verscheidene correspondenten van dagbladen gearresteerd onder anderen de correspondent van de FAoUe Beige die naar Givel op de Belgisohe grenzen is gebracht DÜITSCHLAND Na den slag bjj Woerth trok de vyand in de grootste spanning terug Bg Niederbronn trachtte de Fransche cavalerie post te vatten het plaatsje werd echter door de Beierschen genomen De vgand retireerde langs den weg naar Bitsche Bg Ueichshofen maakte de Wurlembergsche cavalerie zich van een grooten voorraad provisie benevens van 4 stukken meester Dooden en gekwetsten bedekten den weg De Doitschers hebben bet door den vgund verlaten stadje llugeuau bc et Ook Saargemund is door die troepen bezet zoomede Forbaeh na een licht gevecht Tc Neustadt had bij gelegenheid vnn dendoortocht des konings eene groole demonstratie plaats Het station en zijn schilderachlige omgeving warendoor Beiersche en Pruisische troepen benevens doorde inwoners van al de omliggende plaatsen dichtbezet Verscheiden redenaars traden op De jubelkreten Ier eere vnn den koning van graaf Bismarck de generaals von Moltke en von Hoon smolten samen in een algemeen hoch I op Duitschland seenheid en vrijheid Donderend weergalmde diekreet in het gebergte Omtrent den slag bg Woerth zgn van dezijde van het Isie Beiersche legerkorps de volgendemededcelingen ingekomen Den 6den s morg vroeg verlieten de troepen het bivouac te IngoUheim en rukten den zijweg naar L imperlsloch op Gedurenden den marsch hoorden zij reeds k inongebulder De Islc divisie onder Slefan h id ilen vijaudelijken linkervleugel aangegrepen Ten 3 uur had een geconcentreerde aanval plaats tegen de positicn des vgands ten 4 i uur waren na een hevigen strijd die positieu genomen en trok de vijand in wanorde terug waarop de cavalerie hein dadelijk vervolgde Er zijn aanmerkelijke verliezen geleden De 2de divisie wus in reserve gebleven en had aan het gevecht geen direct deel genomen Nadere bgzonderheden ontbreken nog De Kreuz e Uun i zegt dat een deel van deDuitsche drukpers ook na de jongste verklaringenen slappen der Eiigelsche ministers belrelfende dencutrahieil van Engeland de aanvallen tegen datland voori et Dit komt noch met de rechtvaardigheid noch met don locatand der zaak overeen Hetzou billgker zijn inilien men gelijk de officieuse l romncial Correijwnileiiz reeds heeft gedaan zgnevoldoening er over beiuigde dal de Èngelsche reigecring thans de noodzakelijkheid heeft erkend vnn hel in acht nemen eener strikie neutralilcit ovei cenkomstig de uonsohen van de opeiibuio mecuingin dat Innd Zalcrdng truk 1 llorlijn pon groot transport Friinsohc grvaiigonon door V iii den vroegen morgen lot don lalen avond licvundon i ich nel over de hoiidofddni ond poisoiiou lp den omtrek van Ijct station van den Oihk l plH lnog Op l ist van do kiiiiiii iii zijii do gi vaiigonoii nat duur de ilad gelcul iii i ii uoiids l in s de spuor