Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1870

li mii die om de stad ligt vervoerd Do menigte liet zich PolUer daardoor niet afsulirikkcn en begaf zich naar die pUatscn waar men de geviingoncn toch kon zien ij werden bij hun aankomst en gedurende den gansohen tocht van sigaren en aailero vcrversohingen voorzien Het waren meest ouaven eu Turcos die voor deze blijken van welwillendheid iccr d nikbaar waren Ken inf uilerist zeido in lici Duitscli toen men hem versnaperingen aanbood Ik dank u ik spreek Duilsch ik beu een El asser De gevangen officieren reden in wagons van de 2dc klasse cu vertoonden ieh niet Nn zoo besluit 1 K i 7 t haar bericht een deel van het vijandelijk leger ziet zijii eiisc i l er ii eclj r moge dit mei de andere sohreeawers van de Boulevards ook het geval zijn Uit Soul wordt bericht liet verlies der Franschen in den slag bij VVoerth bedraagt minstens 60UÜ man aan doodeu en gekweislcn waarondervele officieren Kr zijn POOU gevangenen in onzehanden gevallen Mac Mahon s leger vluchtte met achterlating van al zijn bag ige verscheiden stukken geschut en twee wageiitreinen met provianl Vele duizenden verstrooide vluehlelingen die de wapenen hadden weggeworpen werden door on e cavalerie achterhaald liet verlies der onzen beloopt 3000 a 4ÜÜÜ man aan dooden en gekwetsten De Nordd Allg Zeil zegt na de vermeldingder krijgsoperi tÜMi van het leger van den kroonprins Vervult het ons met trotschheid en vreugde dat onze l ruisiscUe troepen hunnen ouileu roem gehandhaafd hebben niet minder strekt het ons lotvoldoening dat het aan onze Beiersehc broeders vergund is geweest hun deel te verwerven in de eerstegedurende de n oorlog Ichanido lauweren De bondgenootschappen welke het Noorden van Duitschland met het Zuiden verbinden zullen bevestigd door het gemeenschappelijk vergoten bloed dezen oorlog overleven voor altijd zal Duitschland door eenheidsterk aan eiken vijand het hoold bieden Bij het dep van oorlog is voor het legerontvangen van een Anlwerpsch huis 50000 sigaren van het handelshuis Schmiedel iOO bedden enal het noodige porcelein glas en aardewerk voordrie huarets elk voor 2Ü0 militairen De Berlijnsche apothekers hebben geneesmiddelen ten bedrage van 20000 Ih gratis toegezegd Een eigenaarvan vele huizen Ie Berlijn heeft voor den geheelenoorlog de huishuur kwijtgescholden aan de gezinnender opgeroepen militairen OOSTENRIJK De Weener Ahendfod verzekert dat de militaire maatregelen die de Üostenrijkscli Hongaarsche regeering evenals de andere ne ilrilc mogenilheden door de jongste gebeurtenissen gedwongen heeft moeten nemen zich bepa ild hebben tot den aankoop der hoognoodige paarden eu tol oproeping van de onmisbare oavaleristen en arlilleristen Deze maatregelen zijn volstrekt niet in strijd met de politiek van strikte en ongewapende ncutralileil gelijk zij in de dépêche van 20 Juli jl van den rijkskanseller is afgekondigd Omtrent het aanleggen van nieuwe fortifioatiun bestaan naar de yj ieiidposl meedeelt nog niets dan plannen ITALIË De Vnivers doelt het volgende mede omtrent de ontruiming van Rome Graaf Arnira de Pruisische gezant te Rome is door Florence getrokken van waar hij met alle haast naar Berlijn gegaan is Men keilt nn do juiste termen van het casus belli dat de Pruische vpgecring aan het hof Ie l lorence gesteld heeft Elke occupatie van llomcinsch grondgebied door Ilaliaansche soldaicn elke de strekking heeft om de pl uits van het Fr insche ganiizueii te vervullen wordt door het kabinet te l olsilam een schending der nentvallteit guacht en staat gelijk mot het verleenen van indiiecte hulp aan Frankrijk BINNENLAND Gouü v II AuciaTLS Do bijeenkomst van t ioiidsche coniiu van Iwl Poodle AV gisteren avond in Tivoli gehouden werd door 1 3 personen bijgewoond Tot li di i villi t bistnur werden gekozen de hh Blok de Kanli i Mars Schellcina en Vorslinan Omtrent dr cpnrluiiig vmi ccii d imcs comltó was nog niet vcol goeds mede te diiclin Hun die nog altijd meoncn dat de zegepraalder Franiichc wapenen een waarborg is voor Nederlands onafhankelijkheid zal t goed doen te vernemen dat nog dezer dagen de Vruisische regeeringaan de onze officiéele verzekering gegeven heeft dattot een annexatie van Nederland aan Bruisen nooitplan heeft bestaan en dat geen enkel verstandigDuitscher daaraan gedacht heeft Een viieuschappelijke verstandhouding achtte men meer in het belang der beide natÜMi dan een annexatie in strijdmet den uitgedrukten volksgeest Vaderl Naar t Dagbl v Z ll m s Or verneemt hebben de Ministers van Marine en van Oorlog resfeO ijk aan de hccren de Casembroot en Nierstrasz en de iloo van Aldeiweieli lcd ii der Tweede K amer te kennen gegeven dat van hun vaderlandslievend aanbod om weder iu actieven militairen dienst te treden vooralsnog geen gebruik zal worden gemaakt Dinsdag werd de 8 5e algemeene vergaderingder maatsch tot Nut van t Algemeen in de doopsgezinde kerk te Amsterdam geopend onder t voorzitterschap van Mr C W Op oomer hoogleeraar Ie Utrecht Hij opende de vergadering met eentoespraak waarin hg de maatschappij opwekt inde e lijden waarin men aan de macht van het goede bgiia zou gaan wanhopen aan deze macht te blijven gelüoven Wie met ernst het algemeen volkshcilzoekt kent geeu erger vgand dan algemeene onkunde Niels gaat hem boven waarheid Die hetvolk verlichten wil wil het niet bedriegen D mraan kent gij den waren volksvriend De verlichtcrs dervolken zijn hun eenige weldoeners Dit wekt eengevoel van blijdschap op maar ook besef van plicht ïij wilt nuttige kundigheden voortplanteu Maar ulle kundiglicilen zijn nuttig Hel volk nu heeft alleen met die kundigheden Ie maken waartoe allen geroepen zijii allen moeten gezonde en krachtigemenscheii worden Niet tot een bepaald werk maarlot werken moeten wij allen in staat stellen Denweg der ondervinding moeten wij hel volk opUiilen uit de verschijnselen moeten wij den man uit helvolk hunne krachten en wetten leeren kennen opdat hij iets anders zg dan een voorrnadschunr van kennis maar zelf dien weg vervolgen kunne Verlichtingis hel cenige wapen waarmee men het volk wapenen kan tegen zich zelf maar ook tegen de regeeringen In de arbeidersvercenigingen waardeert spreker die onlangs gewaarschuwd heeft tegen de misbruiken die sociale kwakzalvers daarvan gemaakt hebben den brocder iii die er zich in opeub i irt Die kennis uitbreidt bevordert deugd In bet volksonderwijs ruimt men veel plaatd in aan de geschiedenis Maar hier is veel op aan te merkeil Ten eerste de leerlingen moeten de feiten aannemen kunnen ze niet aanschouwen Maar meer nog de geschiedenis van het vaderland bekleedt r te groote plaats En bovendien Men geeft aan groote gebeurtenissci veel en aan het stille volksleven bijna geen plaats Het is alsof het op de feilen aankomt niet op hunne verklaring Hel volk heeft aan geen geleerdheid het heeft alleen aan kennis behoefte Het moet door het onderwijs in de geschiedenis den samenhang der gebeurtenissen leeren kennen inzien dat alle naticu in geluk en ongeluk met elkander verbonden zijn Is dit besef in allen levendig dan is de eeuwige vrede aangebroken die zoele droom der menschheid Niet de eeuwige vrede als op het uithangbord waar een kerkhof op stond afgebeeld Dat is de eeuwige vrede van de veroveraars maar die van een goK vend graanveld de onze Het toenemen der democratie is niet te looehcneo en niet te kceren Het wegvallen van alle ongelijkheden van alle voorrechten is niet Ic stuiten Niet alleen onder een republiek maar ook onder CLii monarchie Alles komt een mensch toe alleen omdat hij een mensch is Laten wij dan zorgen dal hij een wijs mensch zij Onder de op die vergadering genomen besluiten mir vcn we op 1 om zich tot de regeering te wenden ter bevordering rau overheidswege van hel middelbaar onderwgs van meisjes 2 om ƒ 5000 als stichtingsfonds uit te kceren aan t dep Haarlem tot oprichting eeiier kweekschool voor onderwijzeressen 3 om voor een jaar uit Ie stellen de behandeling van het voorstel om ƒ 5Ü00 uit de algemeene kas beschikbaar te stellen voor liet schoolfonds opgericht of op te richten door de maatsch tot Nut v m den laviiaii De vergadering werd Woensdagnamiddag gesloten Te Schoonhoven is een afdeeling van het Koüde Rruis opgericht waartoe reeds 10 pcisoiien wiarunderSO vrouwen toegetreden zijn Diiibdiig nacht is een vreeselijkc brand in de llüutlaau te Kottcrdam uilgebroken Zij was ont staan in een houten loods die wddra in liohle laaie vlam Stond en het vuur mededeelde aan een kolossaal pakhuis de Krin hetwelk alsmede het pand de jonge Adriana een prooi der vlammen wetd Men verneemt dal o a verbrand zijn 13 0Ü0 1 kisten thee 21300 kanasaers suiker 0000 balen koffie eOO vaten palmolie en een partij talk Een oogenblik vreesde men dat er ook menschenlevens te betreuren zouden tijn eenige spuitgasten werden door een iiistortfuden muur bedolven Onmiddellijk werden pogingen tot redding ingesteld en deze mochten betrekkelijk goed slagen Een zwaar gekwetste voor wiens leven echter geen gevaar bestaat werd naar het Israëlitisch ziekenhuiu gebracht een paar anderen werden licht gekwetst Da schade moet omstreeks twee milliocn gulden bedragen Het Engelsche weekblad The age tee live in spreekt in zeer vleiende bewoordingen over de verschillende modellen en artikelen die vervaardigd zijl door de jongelingen behoorende lol de Ainuachlssohoül voor zonen van werklieden te Amslerdam opgericht Die voorwerpen zijn tentoongesteld in de fForkmen s Intemalional Mxhihitien te Londen Aangezien eenc dergelijke inrichting in Engeland niet bestaat jrdt door dit blad eene juiste doch beknopte gesohiedeois geleverd van de inrichtingen den werkkring van deze uitmuntende instelling Zonder in eene wijdloopige beschouwing te willen treden over Ie verschillende artikelen die door de bedoelde jongelieden zijn ingezonden merkt The age tee live in slechts op dat vooral in aanmerking genomen den leeftijd der jongelieden die ze ver aardigdeu zij een bepaald en onvoorwaardelijk succes hebben Baron van Lynden en Dr Bikkers hebben als leden van de koninklijke Nederl indsche commissie zich bereid verklaard eiken dag alle mogelijke inlichtingen omtrent deze ambachtsschool te geven Laatste Berichten FarijS lO Augustus In de zitting van het wetgevend lichaam is de urgentie aangenomen van alle wetsontwerpen welke door den heer Dejean zijn voorgesteld Jules Favre eischt de onmiddelijke wapening en de algehecle organisatie van de nationale garde zoowel in l arijs als in de departementen op den grondslag der wet van 1861 De nederlagen schrgft hij toe aan de bepaalde onbekwaamheid vnn den opperbevelhebber des leger dientengevolge verlangt hij dat de keizer het opperbevel zal nedarleggeii en dat het wetgevend lichaam de leiding van s lands takea in handen neme Bij het uitspreken dier woorden heersoht er eene onbeschrgfelijke geestdrift De linkerzijde juicht toe de meerderheid protesteert De heer de Cassagnac zegt dat eene dergelgke motie het begin is van eene revolutie Tumult agitatie De heer Ficard verlangt dat de regimenten die zich thans in Parijs bevinden naar de grenzen zullen worden gezonden Hij zegt dat indien men aan de bevolking van Parijs wapenen weigert zij er zich door nlle mogelijke middelen van moet meester maken Spreker eisoht eene wijziging van het ministerie De heer Jerome David die het gevecht bij Weissenburg heeft bijgewoond zegt dat als on c soldaten ons zouden kunnen hooren zij ons zouden toeroepen laat die biiinenlandsche geschilpunten onaangeroerd laat het leger het vertrouwen dat het geheel Frankrijk achter zich heeft De heer Ferry roept uit terwijl hij de minister Inilreigt Opdezen oogenblik mitrailleert men Parijs De heer Kcratry eischt dat de keizer zal abdiqueeren Dl spreker wordt tol de orde geroepen De discussie wordt gcslotcj verklaard De heer Duvernois doet het navolgende voorstel De kamer het besluit genomen hebbende om het tegenwoordige kabinet te ondersteunen aangezien het bekwaam is om de verdediging des lands te organiseeren gaat over tot de orde van den dag De heer OUivicr verklaart dat bet gouvernement zich niet vereenigt met dit voorstel De kamer neemt het voorstel aan Op verlangen van den heer OUivicr wordt da zitliiig opgeheven llondom het gebouw van het wetgevend lichaam beweegt zich eene overgroote menigte Er zijn door de autoriteit militaire maatregelen van voorzorg genomen Zij is verplicht geweest den omtrek van het paleis te doen ontruimen Er zijn twee personen in hechtenis genomen die ten twaalf ure op de J lare de la Concorde aan workliciliii goud aanboden Men oiidcrslelt dat het l ruisibchc agenten zijn