Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1870

x f 1 Parijs 10 Aug Ten gevolge vnn bet ni nno niou van bet voorstel vuu den heer Uuvernois onj tot de orde van den dag over Ie gaan heeft de heer Ollivier medegedeeld dat graaf Palikao ia belast met de samenstcUing vna eeu nieuw kabinet Parijs 10 Aug Het grensverdrag voor de neulralileit van Belgiü is gisteren door graaf Bernstorff Pruisisch gezan en lord Granville onderleckeud Ook de Frauscho gewnt is tot de onderteekening gemachtigd Naar men zegt heeft de hertog vnn Auinale aan de Fransche regeering zijn degen aangeboden V T f 10 Aiia G eren was langs de Boulevards veel volk op de been De gardes hebben de samenscholingen uileen gedreven Des avonds ten 11 ure was het weder rustig De laatste dépêche uit Metz is van O ure 2 i min en luidt als volgt Er heeft geen belangrijk gevecht plaats gehad In het front der armie van Bazaine is eeno verkenning van Pruisische uhlanen door een eskadron onzer jagers terug geslagen In een particulier telegram wordt gemeld dat Changarnier bij den generalen staf geattacheerd zal blijven en dat men heden of morgen weder een veldslag verwacht Parijs 10 Aug Hei tweede Fransche eskader sterk negen gepantserde schepen is gisteren te Dover naar de Oostzee gepasseerd met troepen aan boord uit Brest en Cherbourg MetZ 9 Aug 1 uur 52 min Bazaine heeft zich belast met het opperbevel over het leger De troepen zijn nibij Melz vcreenigd Genevaal Decamp is benoemd tot bevelhcbbe an het derde legerkorps Mac Mahon heeft het grootste gïdeelte van zijn leger weder bijeengebracht Hij trekt terug op Nancy Berlijn lO Augustus Jlet gevecht van Saarbrücken heMft eene grootere Beteekenis dan aanvankelijk vermoed werd Het corps van Frossart is bijna geheel uiteengedreven zijne verliepen aan dooden en gewonden zijn buitengewoon aanzienlijk Het kampement eener gandsche divisie en verscheidene vourraadschuren zijn in onze handen gevallen Een zeer groot aantal manschappen werden gevangen genomen hun aantal neemt ieder uur nog toe en bedraagt thans reeds meer dan 200Ó man Maar ook on e verliezen waren grpot alleen reeds de vijfde divisie verloor bijna 1800 man Het Fransche le er wijkt op alle punten terug St Avoid is door de onzen bezet Onze patrouilles zijn tot op 2 mijlen afstand van Metz doorgedrongen Voor heit overige is na de laatste gevechten tot op dit oogenblik niets bijzonders voorgevallen BeaChyhead 9 Aug Acht z are pantserschepen en drie kleinere oorlogsiohepeu hebben koers gezel om de Oost Brussel lO Aug ofschoon Frankrijk het tractaat met Engeland betreffende Belgic a iiculraliieii nog niet heeft onderleekend zal de stedelijke raad echter heden avond een adres van dankbetuiging nan Koningin Victoria bij den Engcischen getnnt indienen Metz 10 Aug s morgen S fUre OJjicU el bericht ie keizer isde kantonnementen gaan inspecteeren Sedert 48 uren worden hier groole voorraden levensmiddelen en materieel der artillerie nangevoerd De soldaten zijn uitg erust en wuchlen slechts op het sein om op den vijand los te gaan Parijs 10 Augustus In de zitting vaa het wetgevend lichaam is de urgentie aangenomen van het voorstel om te rekeneu van af 11 Aug den verTald ig van wissels den maand uit te stellen Daarop beeft de heer For ade het rapport voorgelezen van de commissie belast met het onderzoek van de wetsontwerpen en voorstellen welke gisteren zijn ingediend Zij heeft aangenomen een amendement van den heer Kóralry om alle van den diensi vrijgestelde soldaten op te roepen De commissie stelt voor om bovendien op te roepen alle niet gehuwde burgers die den leeftijd van 25 tot 35 jaren hebben bereikt om deel uit te maken van het leger Ook wordt voorgesteld het crediet van i milliuen francs lot het verstrekken van hulp aan de familiebetrekkingen der mobiele garde te verhoogen tot 20 millioen Het rapport eindigt in zeer warme bewoordingen ten strekking hebbende om er op aan te dringen dat alle partijen de handen ineen zullen slaan en dat alle Franschen mogen hcïield worden door do meest vaderlandslievende gevoelens Ten slotte werd voorgesteld het leger dank Ie brengen onder verklaring dat het zich wel jegens het vaderland gekweten heeft Driewerf herhaalde en nigemcenc toejuichingen volgden op deze woorden Hel wclgeveiui lichaam besloot den piesiilenl op te dragen dit votum aan het leger over te brengen Ilct voorstel werd met eenparige steramen aangenomen Parijs 10 Aug In de zitting van het wetgevend li haain heofl graaf l alikao medegedeelddat het ministerie als volgt is saaingestcld Graaf l alikao Oorlog Ghevreau Binnenlandsche zakcri Magne F inanciën Duvcrnois Kouphuudel Eigauld de Chenouilly Marine David Openbare werken de la Tour d Auvergne Buitenlandschc zaken Busson l rcsid v d staatsraad C r t Justitie Brarae Onderwijs Londen lO Aug In de zitting van het hoogerhuis heeft Lord Cairns zgu iugeuonienheid te kennen gegeven dat het gouvernement Engelaud s verplichtingen zal naleven ten opzichte van de handhaving van Belgie s onafhankelijkheid Hij laakt echter het nieuw ontworpen traclaat waardoor Engeland tegen deu wil der natie in een algemeeuen oorlog wordt gesleept Graaf Granville verdedigde het tractaat rn zeidc dal Engeland reeds zeer voldoende verzekeringen heefl ontvangen van Rusland en Oostenrijk Hij bevestigde voorts dat de Pruisische gezant het traclaat had geteekend terwijl de Fransche gezant op de machtiging daartoe wacht De minisier verklaarde voorts dat zich waarschijnlijk de uooilzakelijkheid niet zou voordoen om het tractaat teu uilvoer te leggen Londen lO Aug in de zitting van het lagerhuis hHeft de heer Gladstone mededeeling gedaan van het traclaat lot betere bescherming van Belgie s neutraliteits rechten Nadat de minister dit tractaat had verdedigd werd het gelaakt door den heer Osborne Sir U L Bulwer betoogde dal het tractaat geen der oorlogvoerende partijen mishagen kon en allerminst aan Eiigelands getrouwen bondgenoot Frankrijk Spreker verdedigde het voorts De heer Charles W Whitle kon zich met het tractaat niet vereenigen en de heer VV B Barltelot beweerde dat het voldoende was geweest het tractaat van ISyJ Ie handhaven zonder een nieuwe overeenkomst te sluiicn iladslone verdedigde het tractaat op nieuw op grond dat het volkomen in ovcreenstemining was met dat van 1839 Hij wederlegde ove rigens de argumenten van den heer Osborne en bftougde dat Engeland er geen bijzonder belang bij heeft om Belgii s unafhankelgkheid te handhaven Hij verklaarde ilan ook dal er volstrekt niet mot hel Belgische kabinet van gedachten was gewisseld over den inhoud van dil traclaat en tevens dat hel gouvernement zich niet anders in den strijd zal mengen dan om te trachten dien te localiseeren en de eerste gunstige gelegenheid aan te grijpen om in hel belang van het herstel des vredes werkzaam te zijn Londen lO Aug De zining van iiet parlement is heden gesloten In de koninklijke boodschap komt onder anderen het navolgende voor Ik ontvang steeds van alle Buiienlnndsche gouvernementen betuigingen hunner welwillendheid en vriendschap Met leedwezen en hartzeer dat zoowel uit persoonlijke als opeiibate redenen voortsproot ben ik tchler getuige gewocst dat onlangs oorlog is uilgebroken tusschcn twee machtige natiën die beiden in vriendschap leefden met ons land Mijne beste pogingen zijn aangewend om de e groote calamiteit al te wenden Ik zal thans aanhoudend en met angstvalligheid gadeslaan dat onze verplichtingen nauvvurezet worden nageleefd en dat de neutralileilsrechten worden gehandhaafd Ik heb blijmoedig iiigestcind met den maatregel door uwe wijsheid tot rijpheid gebracht waardoor de macht van het uitvoerend bewind wordt uitgebreid niet alleen ten opzichte van het naleven van internationale verplichtingen maar om te beletten dat er daden zouden worden gepleegd die in tijden van oorlog schadelijk zouden kunnen worden voor de belangen voor ons land Ik zal elke gepaste poging in het werk stellen om de oorzaken weg te nemen die zouden kunnen leiden tot uitbreiding van het tegenwoordige conllict en ik zal al het mogelijke doen als de gelegenheid zich daartoe aanbiedt om een spoedigen en ecrvollcn vrede lot stand te brengen Ik heb aan de twee oorlogvoerende mogendheden identieke Iractaten doen voorleggen om België meerdere zekerheid te geven tegen de oorlogskanscii waardoor zijne grenzen werden bedreigd Dit traclaat is geteekend door graafBernstorll als gemachtigde van den NoordDuilschen bond en do Fransche gezant heeft medegedeeld dat hij gemachtigd is om het tractaat te uiiilerlookeiieii zooilra hij de volledige volmacht zal lubben ontvangen Andfic mogendheden die het tiaetaat van lï i l inoilo hebben ünderleekeiul zijn uilgenooiligd om indien zij het goed achllen toe tu treden tot deze vcrplichling De koninklijke rede eindigt met cenc opsomming van de voornaamste wetsontwerpen die in deu loop der zitting werden aangenomen Gemengde Berichten Op de wert vnn den bauwmna 1 vnn der Kooij aan den Rotterclanisclieu weg nabij Delft was men zoonis de Dclftscho Courant meldt Woensdag namiddag bezig met hot slaan van eca Nortou pijp ca hod deze p m 19 el don grond ingedreven toen plotseling nadat zich eerst eeue massa zand door de pijp had ontlast een krachtige waterstraal to voorschijn sprong die zich wel 14 cl verhief Hcnige nrca hield dit aan waarna in plaats vau water gas uit do pijp ontvlood welk gas nicn zeer emaKiteiijiv kaï dot i onu nm t n Nog steeds stroomt er bij korte tusschcnpoozcn nu ecus water dnn weder gas uit do pijp Dit merkwaardig verschijnsel heeft veler aandacht ook van deskuiidigea tot zieh getrokkcD Posterijen STAAT VAN BKIEVEN DIE WEGENS ONBEKENDHEID UEll PERSONEN NIET KONDEN BEZOKGD WOUDEN IN DE 1 HELFT VAN DE MAAND JULI D van Leeuwen J de Vries Amsterdam B v Eigens Dordrecht v d Berg s Qravenhage T Freriks Haarlem W v Eek Haarlemmermeer C A Cedic de Leer J Conve Ommerschans J Enker A de Kuipers J Vekuem Rotterdam V Bueke Schagen INGEZONDEN In verbifnd met eenig geschrijf in uw blad over de posterij het volgende Ik geloof te weten dat voor eenigen tijd geleden door in een adrea aan de Kamer van Koophandel ecnige opmerkingen jiijn gemaakt over de bestellingen hier ter stede en met name dat de brieven met de laatste treinen aangekomen eerst dihcerf 9 S j ure den anderen margen bezorgd worden Ik zie zoo even in een Belgiesoh Gendseh blad dat daar de eerste bestelling s morgens ien C 30 plaats heeft daar begrijpt men het anders P MARKTBERICHTEN Gouda 11 Aug Bij weinig handel hccrsehto een llauwe stemming Tarwe Zeeuwsche per heotol ƒ 10 80 ii ƒ 11 75 mindere ƒ 10 00 a ƒ 10 50 Rogge puike ƒ 7 80 r ƒ 8 20 mindere ƒ 7 00 f 7 BU Gerst winter r 6 00 a ƒ ti 70 dito zom r 5 60 n ƒ 6 20 Ha ver korte ƒ 4 50 a ƒ 5 20 dito lange 3 75 a 4 t0 Paardeboocen ƒ 8 50 a 9 20 Duiveboonen 9 00 a 9 50 Hennepzaad ƒ 10 a ƒ 10 25 De veemarkt met geringen aanvoer en tragenhandel vette schapen alsmede varkens vlug Kaas Aangevoerd 52 partijen prijs ƒ 22 50 n ƒ 25 Goeboler ƒ Afi a ƒ 1 5Ö Weibotcr 1 20 ïi ƒ 1 30 jj Woensdag 17 Aug Groole Kaasmarkt Burgerlijke Stand Gkborkni Aug Anthoniiis Johannes ouders p H Mulsman en i Stijlen 8 lernrdns lohaoncs ouders C T C l rincc en C i D de loiig Franijois Charles ouders A vau Gastel en W M Piukse 9 Pieier ouders P Kroon en M Schouten Anthouius ouders T Ncderhof en J M Trijsbnrg OvtEi tDiN O Aug A Ii V V van der Wijek D m K Palsgraaf 1 j 6 m GKnuwiii 10 Aug G van Leest en J van der Laan H Wiezer en A M Janzcn A den HcUander en C Schotel ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon 0 T 1 PRINCE DE JONG Gouda 8 Augustus 1870 V l i llw = Mevrouw H P MULLER butuijfcii ook iiium ns wedör ijilsclie betrekkin ruu huimcu welniei iiemlnu dank voor de vele on hfirlolijko blijken van belanjrstellinf ondcrvoiuleii bij ilo voltivkkiiifr van lum huwelijk w 1 1 t J u 0