Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1870

A ï Ill I I l Pai llcullcr Telegram Volgens een particulier telegram heden morgen alhier ontvangen zou Metz door de Pruisen genomen zijn Bjj den Uitgever N A HINGSÏ te Heerenveen zoowel als door middel van ieder solied Boekverkooper is te bekomen Wat wij uit Koommeters kunnen leeren Door H PAKMA veehouder te Haskerdijken Prijs 40 Cent Ik ondergeteekende attesteer bij deze dat de chocolade fabriek van FRANZ STOLLWERCK en ZONEN a d Rijn voor de zuiverheid van hare fabriekaten instaat en hare bewerking vrijwillig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft dat de tot de bereiding vereischte grondstoffen en bestanddeelen zoowel ala de gereed zijnde chocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere chocolade cacao en suiker wordt ingestaan Keulen 1 September 1869 Dr HERM VOHL Bovengenoemde met regt aan te bevelen Chocoladen zijn steeds verkrijgbaar ggsteld bij J J VAN DER Sanden Banket en Koekbakker t p de Groote Markt te Gouda Men vraagt TE HUUR te dezer stede een met Zes of Zeven KAMERB Reflecteerenden adresseeren lich onder letter H nan het Bureau dezer Courant Abshaubbin s of ANTI KHEÜMATISCHE WATTEN Dat dikwjjis veel geld besteed wordt aau dure middelen om de eene of andere lastige pijn te verdrijven zonder de lekerheid te hebben dat deze efTeot doen beeft de ondervinding geleerd en doet zij nog dagelijks Hoe vele middelen heeft men al niet aangewend tegen eene plaag die alom het mensohdom teisterde en dit nog doet tegen het zoo pjjnlijke rbeumatiek Doch thans behoeft men zijne toevlugl niet te nemen tot dezulke een kosteloos en wez enlijk genezend middel tegen alle rheumatiek of rheumnlitohe aandoeningen door koude ontstaan i thans voorhanden in de bsliaubbin of Jiittt ïllifuutiiti clu oïilattfii Deze heilzaam werkende Watten welke alom zoo vele wonderen van gcneeskrwht in hnn tir njnrig beslaan hebbeu uitgeoefend bei itten nog behalve hare onmisbare werking tegen alle rheumatische ziekten de kracht van zeer spoedig anngc ichtspijn roozigheid opgezwollen tandvleesch uitslag door braiirtcrigheid en meer nndrre I walen van dien aard te genezen Zij onlncmen alle scherpe dee en uit bloed en vleesch zonder aan iets nadeel toe te brengen of aan andere middelen schadelijk te zijn De prijs dezer Watten is 30 cent per bl id verkrijgba ir bij deu lloofd Dépolhouder die tot bewijs der echtheid de billenen omlertocki iit A 15KEETVHLT Az te Drift die deze Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhiizen G WILHELMUS Won den T W EN UIL Schooidioren A KAULING Alphen T UOIJDKADE Hoxhoo 1 H KELLUK Wfsto Wagestraat Roflerduin A REIJNARDT Oostpoort ÜTTO HÜOGENÜIJK Ca Hlle ajd I UhI DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen ter kennis van belanghebboudcri 1 dat zjj hebben afgekondigd eene door de Vereenigde Vergadering vastgestelde Verordening regelende hetgeen zal moeten worden betaald oor de sommatiën en dwangbevelen door Rjjnland s boden beteekend volgens de artikelen 7 10 en 11 der wet van 9 October 1841 Staatsblad n 42 2 dat die Verordening tegen betaling van vijf cents per exemplaar verkrijgbaar is ter Secretarie van Rijnland te Leiden en bij den Bode van het Hoogheemraadschap te Haarlem Namens Djjkgraaf en Hoogheemraden voorn De Secretaris W G DE BRUIJN KOPS Slijm en Maagpilicn De e PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed legen de gal en eer zacht laxerend zijn zijn tegen 32 j cent het doosje met berigi van het gebruik vcrkrggboar bg de navolgende Heeren te Arasterd im M CIéban C Droog Heilige wegD 321 lili isMijk S V d Kraals liüdrgr ivoii B Versloot Bommel Zalt J V d Vcgle Delft K Wilschut Delfsh iven J Kooh Deventer Uebroed Timan Dirksland D de Vries Dordrecht H J Giltüj Gouda L Schenk op de Hoogstraat b Gravensande W v d Boom s Hage Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidanus Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmerslr Lckkerkcrk A den Oudsten Linscholen fi Kruithof Moordrerhl i H Post Iteeuugk F Kaptein Solterdam v Santen KolfT korte Hoofdsteeg Sc iiedum Wed A H Korobouls Schoonhoven A WoliT Ticl A J Faassen Utrecht V Allena op den Steenweg over d Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M Lagerwerff Zeveidiuizcn A Prins De SLLIM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door mij te Gouda allee en uitduitend verkrijgbaar gesteld bg deu Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en MaagpiUen is een biljet voordien met de handeeekening van J 1 SCIlllEUUER apotheker welke handteckcning zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik vaa een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen 45 Radcrstoomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens G uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens C g uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren a jclljLs Retouvkaartev Ooudu Dl uk vnn A Oniikiaou EMSER FastiUes uit de zouten van de koningWil helmsbron nen de Ems weten schappelyk aanbevolen tegen maag zuur oprisppn slechte spijs verteering gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in geplomheerde doozen met gebruiksaanwijzing a 50 cents alleen onvervalscht te Gouda bg J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken De ADMINISTKATIB van de EOTSBKONNEN BEST OtïSCHADELIJK VLIEGENDOOD 5 ets per Vel BU A BRINKMAi Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda S ï O O I W E O H3 IT Van GOUDA naar Moordrecht 9 15 1 24 3 28 6 45 10 28 Nieuwerk rk9 15 1l 33 1 24 3 28 4 31 6 45 10 28 Capelle 9 16 1 24 3 28 6 45 10 28 ROTTKBDAM 8 18 9 16 9 63 11 33 1 24 1 63 S 28 4 31 6 45 7 28 10 28 Zevcnh Moerkapelle 6 66 9 18 3 31 8 48 Zoeterm Zegwaard 6 66 9 18 11 36 12 53 8 31 8 43 10 31 Voorburg 6 66 9 18 3 31 8 48 s GiuvEVHAGE 6 56 8 21 9 18 9 56 11 36 12 63 1 66 3 31 4 34 7 31 8 43 10 31 Oudewater 6 68 9 61 11 34 8 31 6 43 6 46 8 23 Woerden 6 68 9 51 11 34 3 31 6 43 6 46 8 23 Harmeien 6 68 8 20 9 51 11 34 12 56 8 31 6 46 8 23 8 38 10 Utkecht 6 58 8 38 11 34 12 66 2 43 8 31 6 46 8 23 8 38 10 Amsterdam over Harmeien 8 20 9 61 11 31 12 66 3 28 6 43 8 88 10 i Utrecht 6 68 8 38 11 34 2 48 8 23 Naar GOUDA van Moordrecht 6 41 9 32 11 12 12 37 3 14 6 27 8 6 Nipuwerlerk 6 33 9 25 11 5 12 31 3 8 6 20 7 69 Cipelle 6 21 9 18 10 68 12 24 6 13 7 68 lloiïEiiDAM 6 16 8 15 9 10 10 50 12 16 2 20 2 55 6 5 7 45 8 15 Zevcnh Moerkapelle 6 36 9 30 12 36 4 7 6 18 8 Zoeterm Zegwaard 6 26 7 54 9 19 12 26 8 55 6 6 7 50 Voorburg 6 11 9 6 12 11 3 41 6 81 7 8 sGiiAVENnAOE 6 5 7 40 8 9 10 56 12 5 2 2 50 3 35 5 45 7 30 8 9 30 Oudewater 8 37 S 50 1 8 3 1 4 2 6 16 9 57 10 6 Woerden 8 28 8 43 11 08 10 59 12 68 2 54 3 55 Ö 6 9 51 9 58 Hnrmelen 7 53 8 21 8 38 9 28 12 51 1 80 2 60 6 9 45 9 33 Utbkchï 7 35 8 5 9 10 lO ÜO 12 35 1 10 2 30 3 36 5 46 6 43 9 30 Amstkruim over Hnrmelen 7 15 8 8 60 1015 2 5 3 35 0 30 9 16 Utrechl 1 50 il in 11 20 2 40 4 30 8 1 1870 De uitgave WOEÏ gescliieJ DINSI DAG frarco I De BUI deze ter k den Heer lastingen tus 1870 Het koll jaar 1870 Dat vol in handril diinrop den bij ild heden iiigl neii n elke f BI Vrijdagl van MeiiT deeld tod nus is n schijnlijk j handen kon mcnl der laaisl De vel kondigd den d iaf sirijilensl ten van de Duil bericht bedreigd Voor richt Het mei zijn lil daad geschorf en na de stuill legram plan is raseeri i De beschikl Juinvill vnn vndcil i schiUig plaatst I raad vnn graaf strijde Pruiisi rang bg licl echrc