Goudsche Courant, zondag 14 augustus 1870

SJr 1870 N 932 GOUDSCHE COURAIÏT Nieuws en Adveilenlielilad voor Gouda en Omstreken EMSER Pastilles it Ie zouteil van Ie koningWil helmsbron uen DE Ems weten aanbevolen tegen maag zuur opris pen slechte spijsrertee ring ge en graveel In voorraad J met gebruiksaanwijzing Ivervalscht te Gouda b rdam in alle Apotheken DE EOTSBRONNEN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VlUJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 Zondag 14 Angiislus ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Genten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar iilaatsruimte Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave IlDELIJE NDOOD Iper Vel NEMAN I Lange Tiende weg jrOUDA i DA naar p 38 6 45 10 28 3 28 4 31 6 45 10 28 fi 5 10 28 9 53 11 38 1 24 1 53 12 S 10 28 B 9 18 8 31 8 43 9 18 11 36 12 53 8 31 31 8 43 11 9 18 9 B6 11 86 12 68 il 8 43 10 31 11 4 8 31 6 48 6 46 8 23 B4 3 31 6 43 6 46 8 23 8 51 11 34 12 66 8 31 U 12 66 2 43 8 31 6 46 en 8 20 9 51 11 31 12 56 43 8 88 10 hj 6 68 8 38 11 34 2 43 lUDA van Il 12 12 87 3 14 6 27 8 6 111 5 12 31 8 8 6 20 7 19 16 12 24 6 13 7 53 10 10 60 12 15 2 20 1 30 12 35 4 7 6 18 8 7 54 9 19 12 26 3 55 ll 8 41 5 51 7 36 3 9 10 55 12 5 15 7 30 8 9 80 3 1 4 2 6 16 9 57 10 5 ti l 10 19 12 68 2 54 3 65 9 28 12 51 1 30 2 50 10 50 12 35 1 10 2 30 0 irn 7 1j S 50 10 15 a f i i i liO 9 16 thi li M il II il 20 2 10 i io h i Kennisgeving De BUHGEMEESTER vnn Goud brengt bij de7 tdr kennis vnn de bel iiighebbenden dut door den Heer Pi vinciKleD Inspectenr der Directe belaslinf en enz te Bultenlam op den 11 Augustus 1870 isexijutoir verklaard Het kohier v n het pnteuiregt voor het dienstjaar 1870 71 3 Dat voormeld Kohier ter invordering ia gesteld in Inindrii van den Heer Ontvnnjier dot ieder daarop voorkomende verpli rt is zijnen aunslng op den bij de Wet bepaalilrn voet te voldoen en dal heden ingaat de ternnjiien van drie maanden binnen welke de reclaraes behooren ie worden ingediend Gouda den 12 Aug 1870 De Burgemeester voorno nid VAN HEROËN IZENDOOUN BUITENLAND Vrgdagavond Het telegram omtrent de inneming van Metz door de Pruisen d it ons weid medegedeeld toen t vorige nommer reeds bijna afgedrukt was is niet bevestigd Hel was dan ook niet waarsohijntgk dat deze sterke vesting zoo spoedig in handen der Pruisen zoude vallen Ongeloofelijk kon men t echter met t oog op de gebeurtenissen der laatste dagen niet noemen l c veldslag die sede l eenige dagen werd aangekondigd laat nog altijd op zich wachten We leiden daaruit af dut beide legers op dit oogenblik slrijdensmoede zijn en verklaren daardoor de geruchten van vrede die nog niet geheel verstommen Van de Duilsche legers verneemt men voorul einig Het bericht dot Straatsburg is ingeslolen en il il llK y bedreigd won t verdient allezina be estigiiig Vooral naar Frankrijk naar Purijs is de blik gericht j en ook van daar wordt weinig vernomen Hel nieuwe ministerie moet volbloed iinperiulislisch zijn dit blijkt reeds uit meer dan etnc regierings daad De dagbladen Ie llereil en Ie Itajipe zijn geschorst Parijs is in st iat van beleg verkl iurd en na tien uren des avonds inug niemund bini cn de stad komen of er uil gaan Een pariiculier telegram in de N R C meldt dat de lUgeeriiig van plan is het prachtige Bois de Bwlo jne te doen rasceren De prinsiii van Orleans hebben hun degen ter beschikking vnn Frankrijk gesteld De prins de Jü nville schreef aan lliguult de Gcnouilly minister marine Tegenover het govuar Huariii hot vuuerhmd verkeert vr ing ik ilen kei cr om onverschillig in elke bclrckkiiig bij het active leger geplaatst te worden en ver oek ik mijn ouden kameraad mijn aanzoek Ie willen steunen Do heriog van Anmalc schreef ian den miniaier van ooilog graaf Palikuo ij roept alle Fransuhen op ten strijde ter veidediging vuu het v iilerl ind Ik lieii Frunschnian ioUl iiil bekwaam ten knjg en heb dm rang van divisie geiieiunl Ik ver oek icii pKiuts bij het iielicvc leger Du heilog vnn liartres oclircüf Ms Fr inschiu iii als oudoflieier die deelnam ann den oorlog in Italic en Amerika verzoek ik om een plaats bij het actieve leger Mijn vurigste vvcnsch is te strijden voor het vaderland al ware het slechts als vrywilliger De aanzoeken zullen wnarschijnlyk het elfde lot ondergaan als dal hetwelk door hen eenige weken geleden werd gedaan om weder in Frankrijk te mogen komen Zij zullen worden geweigerd liet tractant tot handhaving van Belgié s neutraliteit is uu ook definitief door Frankrijk bekrachtigd F R A N E B IJ K Het hooggcreeliii hof te Blois heeft als gevolg van de uitspraak der j iry Mepy lot twintigjarigen dwangarbeid veroordeeld Bcanry lot eene tuchthui strnf van twintig Jaren vier beschuldigden tot eene tuchthuisstraf vnn vijftien en vier andere lot dergelijke slraf voor den lijd van vijf jaren terwijl zeven beschuldigden tot gevangenisstraf zgr veroordeeld De overige beschuldigden zijn v ljgeaproken nadat de jury hen niet schuldig had verklaard Het Jonmal OJpcial nruikt de wet openbaarbetretVeiide de vermeerilering der strijdkraeliten itoWoensdag door beide kamers is aangenomen Het Journal OJ ictel zegt o a in zijn wekelijksch overzicht der gebeurtejiissen Er komen inhei leven der volken plechtige beslissende tijdstippen voor waarop zij door God in de gelegenheidworden gesteld te toonen wat zy zijn en w it zijvermogen Zoodanig een tijdstip is thans voorFrankrijk gekomen Er is soms bewetrd dat dezegrooie natie wel dapper was in de opgewekte stemming van den voorspoed maar den te cnspuuil nietgoed kon verdr igen Dal is een lasterlijke bewering zij wordt wederlegil do ir hetgeen wij thanszien Immers de houding onzer bevolking is nietdie vnn ml moecllgen het is eene vnderlandlievende eciie verhevene woede legen de vijanden die Frankiijk 7ijn hmneii gedrongen en er hun graf zullen vinden Al de Frunsclieii zullen als één man op Ie been komen zij denken ann hunne voorvaderenen aan hunne iinkomelingeii Achter zich hebbenzjj eenweii vol roem vóór zich eene toekomst diedoor hunnen heldenmoed vrij en machtig moet zijn Nooit was ons vaderland beter voorbereid dan thansom zich door den geest van zelfopoll ering te latenbezielen Nooit toonde het op meer indrukwekkende en grootsche wy e de kracht en de fierheidvan het nationale karakter Het roept met geestdrift Op 1 te wapen Zijnc leuze is overwinnenof sterven Voorts tracni dat blad aan Ie toonendat de aanmatigingen van Pruisen alle staten van Kurupa moeten nopen zioh ter verdedigin van hetEuropesehe evenwicht niet Frankrijk Ie verbinden Alle bladen zijn eensgezind in l uiten van denwenscli om wapens De OjitiiioH uatioimk die waarlijk de regcering niet vijandig ii zegt o a Hel leger moot weten d il de gansche natie achter hare soldaten slaat gerfcd om de ledige plaatsen aan te vullen die het vuur lies vijnnds in de gclcdurcn onzer kiijgsliodcu maakt uuoin ti wapen burgers Oiuc vaders lielilieii Frankrijk iii 17 H1 gered laat ons toonen li il WIJ van hen met ijii oninard Kn voegt zij ei l ij het gedeelte der iialionalc garde dat op dit uogeiililik il gewapend maakt slechts eene kleine muiderlieid uit Iht klein getal is builen st inl in een evcii luuuilgkLU nis gcniclitigeii du iisl te voor zien Dus is er reden om andere en met het oog op de omstandigheden snelle en aldoende maatregelen te nemen In het welg lichaam stelde Kératry Donderdagvoor een parlementaire enqnCie Ie houden over het gedrag van laarschalk Leboeuf De minister Palikaaantwoordde op eene interpellatie dat Bazaiue han$opperbevelhebber van het lager is Het vourslcl van Faive om de nationale garde te wapenen ente reorganiseeren naar den grondulug der wet van 1831 werd ua eenige wijzigingen met algemeenestemmen aangenomen Men verzekert dat de heer de la Tourd Auvergnewegens ongesteldheid weigert de porlefeuille vanbuiienlandscbe zaken aan te nemen zie laatste Jler Aan de IiidépendaiKe wordt uit Parijs gemelddat uit naam van Frankrijk door de diplomatie eeneintcrveutio zal vvorden beproefd tot herstel van deuviede Intusschea meldt de London Gazette dal deKngelsehe regeering het betreurt dut de herhaaldepogingen door Groot Britlnnnic lot herstel van denvrede beproefd geen gunstig resultaat hebben opgeleverd Men leest in de Zilierlc Sedert onderscheidene dagen dringen wij met klem aan op den terugkeer van den keizerlgken prins wiens tegenwoordigheid bij den keizer minstens nutteloos is De rand van minisiers heeft ongetwijfeld even als wij gedacht want hg heeft den kciter schriftelijk verzocht deu jeugdigen prins naar Parijs terug te zenden nu hij den vuurdoop heeft ontvangen De oorlog is ernstig laten ook wij ernstig zijn Da Maandag namiddag veraoheueu Correapondance Ilavaa bericht De raad van miiii lers en verschillende hooge ambtenaren zijn permaiicnt vergaderd op het paleis der Tuilerien De keizerlijke pniis is te Parijs teruggekeerd liij zijne moeder V ENGELAND Do Moruiny l utt verklaart gemachtigd te zijn om het per telegraaf vermeld gerucht uit Pargs tegen te spreken volgens hetwelk Oostenrijk vermocdeIgk op l ct voorbeeld van lialie Frankrijk met IUU UU man zon willen onderslenneu Het blad voegt er de opmerking bij dat in de circulaire van graaf vou Beust in dato 20 Juli Oos enrijks neuIr de positie dnideigk is vastgesteld De l timlon G i elle deelt de proclanialie derKoningin mede waarin de nieuwe Voreujn Enlistment Aü nader wordt toegelicht en H M onderdanen worden aangemaand zich daarnaar te regelen Tevens geefl 11 M haar leedwezen er overte kennen dat de n idcrc pogingen tot herstel vanden vrede tusschen de oorlogvoerende partijen mislukt zijn Do vuurdoop dien de keizer dor Franschenzijn zoon heeft laten otidergaaii is thans zegt de Diiilii Teleijrnph lot ehiik van geheel Europa geworden Frankrijk heeft livie lagen verloren Parijsis in slaat van bclep verklaard Het blad gaat denstand der bcidc legers nu en egt verder o a Men moet echter in alle mcnschehjke zaken veellUin het toeval loeseliryven Het is toeval dal alde plannen van den kri er mislukt ijn en dal bijhet begin van de en veldtocht alle plannen van