Goudsche Courant, zondag 14 augustus 1870

den keizer zijn omvergeworpen Ilij sprak de wnnrlicid toen hij verklaarde dat hij voor dezen ourlog niet gereed wns tie Fransche laktiek van aanvallen en verdedigen is hi l die Napoleon gerunicerd heeft llij had dadelijk in Uuiltchlaud moeien vullen Hg wenschie en begeerde vooruit Ie trekken maar toen do legers op du grenzen hunne stellingen innamen bleek hut dul de tuesiand waarin de levensmiddelen verkeerden hem belette zjjn legér verder te doen vooruil gaail Ufct vlecsch was ueddrvcii en het brood rauf eu nieuwe aanvoeren nioealeu worden gereed gemaakt en naar de grenzen gebMcht Dnittehiand mobiliseerde gedurende di n lijd Nacht en dag dag en nacht zond het zijne maiHchappen n i ilr den Kijn en spoedig is zijne le i erm ichl grooicr dan die van den keizer Na verder den loeslai d van hel oogenblik te hebben btaproken eiiKligt het blad aldus i Ken unveru iuht succes kan nll sehien Kapoleon redden hel Siïduwa van den veldloi ht uoel nog gpsireden worden misschien oniler de wallcu van Mclz Mnur de besie vaor leelen zijii verloren de kci cr moet een terugirckkenden V ldslag leveren zijiic milrailliuses en chas epois hebben uiels uitgeriehl zijne generaals zun uitgcinanucuvreerd DÜITSCHLAND Een officieel berichl uit lierlijn van den 11 luidt De Fransche arinee zet huren terugtocht naar den Moezel op alle punten voort De cavalerie der gezamenlijke l riusische legers vulgi h iar op den voet Uiize cavnlerie heeft de linie Sa irÜnion Gross Fenquin Faulquemont en Fouling les Kiangs reeds overschieden Uroote vooir idrn levensmiddelen twee ponton kolonnea en verscheidene spoortreinen zijn door de onzefi beni ichiigd De kleine vesting Lützelslein la Petite Pierre in de Vogezen is door den Franschen net achterlating van het gesebut en proviand ontruimd Uit Karlsruhe wordt van den 10 bericht dat Straatsburg aan alle kanten ingesloten is Despoorwegen die van daar naar Hagenau Parijs enLyon voeren zijn door de Duitsclie troepen bezet De bezetting der vesting moet uit slechts ccn regiment iufanlerie met de nationale garde bestaan De plaats moet ook slecht van proviand zi n voorzien De generaal Beyer sommeerde de vesimg zich over t geven maar de kümmandant wees dien eisoh vaa de hand Koning Wilhelm heeft Saarbrücken verlatende eene proclamatie tot het Frunsche volk gericht Zijluidt aldus Wg Wilhelm koning van Pruisen doen het navolgende te weten aan de bewoners van het Fransche grondgebied dat door de Duitsche legerscharen wordt bezet Daar keizer Napoleon te land en ter zee de Duitsche natie heeft aangetast die verlangde en nog nltgd verlangt om met het Fransche volk in vrede te leven heb ik het bevel over de Duitsche legers op mij genomen ten einde deo aanval af te slaan De gebeurtenissen op t t oorlogstooneel hebben er mg toe gebracht om de Fransche grenzen over te trekken Ik voer oorlog tegen krijgslieden en niet tegen Fransche burgers De laalsleu tullen derhalve veiligheid genieten van personen en goederen zoolang zij zich zelten niet van mijne bescherming berooven door vijandelijke ondernemingen tegen de Duitsche troepen De generaals die over de verschillende legerkorpsen bevel voeren zullen de bijzundefe bepalingen vaststellen legen die gemeenlen wier inwoners zich zullen gedragen in strijd met de gebruiken des oorlogs gOp dezelfde wijze zullen zg alles regelen wat betrekking beeft op de requisitiëii die noi dig zullen worden geoorileeld voor hel onderhond der troepen zij zullen levens het verschil in koers bep dcn tuBschen de l uit chc en Fransche geld aarden vaardoor de persoonigke transaclicn tussclnn deiroepen eu de ingezetenen zullen worden gemakkelijk gemaakt BINNENLAND GouD v 13 AudiiSTua Zoonls men uil ccne aankondiging van den Directeur vau het Püstkanloor in een onzer jongste uooimers opgenomen heeft kunnen zien is de administratie der posiciijen ic gemoet gekomen aan t verlangen van hen die hunne brieven en dagbladen met den laateten trein ongeveer half negen uit s Hage en riotlerdum aangevoerd liever niet den volgenden morgen ontvingen Ken en ander kan tussuhen half tien en tienen koMovs aan t kantoor worden afgehaald Deze maaliegül zal hopen wc aanleiding geven tol werkelijke wegneuiing dezer grief De admi nistrutie heeft na erkend dat hot w t al te bar was tusschen half negen s avonds en half iiegcn s morgens niet te beslullen daarom maakt zij een inbreuk op t haar toekomend droit de botte en vergunt kostelouze afhaling Zij erkent daarmede de kwaal maar zij geneest haar niet liet schikt aan de meesie inensohen niet s avonds zoo laat nog iemand naar t kantoor te zenden in den regel zal fDtu t zelf moeten doen en ouk dal schrikt velen af Er is slechts é6i middel en zoolang dat niet aangewend wordt zal het paliliek Ie recht blijven klagen dat middel is uMreidimj van het personeel Sedert I Juli is onze gemeenie in omvang toegenomen maar wc meenen zeker te weten dat dit Log d 1111 invloed is geuees op t getai der brievenbcslellers Krkenlelijk moge men dan zijn voor t welwillend oor waarmede de klachten zijn nauj ehüord maar ook liier gelde het reeds zob dikwerf gebruikte dauklmar maar oncoldaan Bjj de Regeering is de telegrafinche mededeeliag oiitvuugen dat de Regeering ran denNoordduitachen Bund Toorwaanlel jk bewilligt in den uitvoer ran steenkolen naar Nederland ten behoeve van de Nederlandache spoorwegen en fabrieken Si C Men leest in de Staats Courant van Vrijdag De ondergeleekende brengt in herinnering dat volgeus de wet de staat van Nederlander wordt verloren door builen toestemming des kuiiingf zich in vreemden krijgsdienst Ic begeven Delanghebbenden worden levens verwittigd dut wegens den tegenwoordigcii pulilieken toestand verZ eken oiu de bedoelde toestemming Ie verkrijgen voorshands buiten beschikking moeten bigven s Liriivenhage 11 Aug 1870 De minister van Justitie VAN LlLA H De commissaris des konings in de provincieZuidHolland heeft bij circulaire van V de er oande gemeentebesturen in deze provincie verzocht hemten spoedigste te doen toekomen eene opgave vande gelegenheid in hunne gemeente bestaande totinkwartiering van manschappen eu stalling van paarden des zomers en s winters ingericht volgensbij de circulaire gevoegd model Nog heeft dezelfde commissaris bij circulairevan 10 dezer aan de gemeen ebeslureu medegedeeld dal volgens kennisgeving van den heer minister vau binuenlandsche zaken van den 8 dezer te rekeuen van dcii 15 Aug e k van wege de administratie der rjks gestichleii Ommerschans en Veenhuizen geciie premiiin meer wonlen uitbcuinld voorhet aanhouden en terugbrngen van deserteurs uitdie gestichten Wg vernemen dat waarschijnlijk morgen zalvertrekken het personeel en materieel door hel Ilaagsche comité van het Soode Kruis naar hel oorlogstooneel te zenden om hulp te verleenen aan de ge iweisien De voorloopige bestemming is de stadLuxemburg vandaar zal men in de richting vunMetz gaan Men deelt mede dat de majoor Luchtman der inianterie is aangewezen om de kommandunlender schullerijcn naiiiieer ze dat mochten verhingen te dienen van raad en voorlichting en spoedig inbijzonderheden in te lichten omtrent alles wal bel rekking heeft o de indeeliiig leiding en oefening derschuilergen onder hun bevel De bedoeling is noch eenig toezicht over de kominaiidanleu in t leven te roepen noch een inspecteur der sehutterijpu aan te stellen maar den kominandanten gelegenheid te geven tot kameraadschappclgk overleg T De persoon die den 27 der vorige maandmet de handkar van den inlaiidschen kramer Nieuwland alhier op den loop ging is gisteren tot eenjaar gevangenisstraf veroordeeld Men meldt uit Groningen den 8 Aug Giste en avond had in de sociëteit de Harmonie eene gebeurtenis plants die voorzeker op de uan e ige leden algemeen een anngenainen indruk maakte liet bestuur lettende op de moeite en inspanning die de geachte orchestdirecleur de heer J II Bekker zich in het belang van het orchest dier socie teil getroost eu op de groote vorderingen dic dit orchesl onder zijne leiding had gemaakt begreep dat het meer dan tijd was dat hem daadzakelijk werd betuigd hoezeer al die zorg en moeite door he bestuur eu de leden op prgs worden gesteld liet had daarom op do programma s dio rondgedeeld werden de aanwezige leden met hunne dames uilgenoodigil gedurende de pauze in de concertzaal te komen ten einde eene mededceling aan te hooren aan welke uitnoodiging bijna algemeen werd voldaan De voorzitter ne beer Zeper was de tolk van het bestuur en sprak in eenige welgemeende woorden den heer Bek er toe Hij wierp een terugblik op de drie jaren gedurende welke deze reeds als oruhest directeur hier werkzaam is en betuigde hem dat de groolc verwachtingen die men als zoodanig van hem had gekoesterd verre overlroifen waren De vorderi igen die hel orchesl onder zijne leiding had gemaakt waren de beu ijzen dat het toenmalig bestuur gueil gezien iia l iu i bicn ic met algemeene steininen tot orchist dircoleur der sociëteit de Harmüniu benoemde Als bcwgs van erkentelgkhcid werd htsm daarop eene prachtige schrijftafel tevens kunnende dienen als muziekles sciiaar benevens een met zilver gemonteerde dirigcerstok overhandigd Wg verhengen ons zeer over hit besluit van het bestuur dal aanleiding gaf tot deze vuur den heer Bekker zoo aangename gebeurtenis maar nog meer dat het den voorzitter gelegenheid aanbood de verwachting uit te spreken dal de vorderingen die het orchest maakte den ledeu aanleiding zouden geven meerdere stilte bg de muziekuitvoeringen Ie bewaren eu ook deze daardoor mochten toonen dat ij dat orchest eu zgn geachieu directeur op hoogen prijs stellen Wjj vereeiiigcn ons volkomen met die tvensch omdat wg ons overtuigd houden dnt die erkenning der verdiensten tan onzen vaardigen Bekker foor hem nog groote aansporing tot nog meerdere inspanning zal zgn dan de prachtigste geschenken die hrm kunnen worden gegeven Iicden der sociëteit de Harmonie I Laai ons allen aan den uitgesprüken wensch voldoen wij tullen daardoor de werkelijk nioeielgke taak van onzen orchest directcur verlichten en OOI celven mterder kuostgii ot versohaffeu Volgens een door Het Vaderland gegeven overzicht vau den uilslag der eind examens aau de hoogere burgerscholen in de verschillende provinciën van ons land zgn 108 jongelieden geéxamineerd eu daarvan 92 toegelaten rn 16 afgewezen Die uilslag wordt gunstig genoemd daar slechts ongeveer een zevende der candidaten werd afgewezen en nog gunstiger dan het vorige jaar toen van de 69 oaudidaten 19 afgewezen werJen Het Faderland ziel hierin levens een bewijs hoezeer ten onrechte wordt beweerd dat bij die examens overdreven eischen worden gesteld De legers zijn het speelgoed der koningen zegt de Jnh Ct De koningen amuseeren zich altgd met militaire oefeningen in afwachting dat zjj zich bezig houden met militaire feiten Het is bun niet kwalijk te nemen reeds van hunne jeugd af als zg ter nauwernood loopen kunnen ontvangen zg een rang bij het leger alsof het korporaalschiep bg de grenadiers noodzakelijk ware om hen later tot goede priasen en verstandige vorsten te maken I Nu lezen wij weder van het Fransche prinsje dsl hij een kogel opraapt en aan ijn makkertje zendt met het bijsohrift deu eersten dag waarop ik het vijandeigke vuur heb gezien Alsuf werkelijk liet leven der vorsten vau de negentiende eeuw eene reeks van oorlogen moet wezen eu die eerste kogel het gedenkstuk voor de intrede der vorstelijke loopbaan ware Louis heeft den vuurdoop ontvangen schrijft de keizer den vuurdoop voor hen die de burgers regeeren moeten Waarlijk wat wij thans in Europa zien gebeuren is wel iti slaat om den eerbied voor de vorsten te orldcrmijnen De wereld gaat vooruit blijven de keizers en koningen stilstaan cp het standpunt der middeneeuwen men zou hen voorbij streven en ook zij zouden spoedig lot de herinneringen behooren Koloniën Het besluit tot onteigening van perceelen voor deo spoorweg van Batavia naar Buitenzorg is wat de stad eu voorsteden van Batavia betreft afgekondigd Tegen de mautschappg van administratie enlijfrente is namens het gouvernement een eisch tot faillietverklaring ingesteld Aanleiding daartoe beeft gegeven een vordering van ƒ 380 000 welke deregeering bij de m iaischappg kou doen gelden wegens de suikerfabrieken Tjomal en Bandjardawa iode residentie Tagal Er is twijfel gerezen of demaatschappij nier hoofdzetel te Amsterdam gevestigd is te Batavia failliet verklaard kan worden Dietwijfel is volkomen gedeeld door den raad van juslilie die den olTicicr van justitie zijn eisch heeft ontzegd Laatstgenoemde heeft oumiddelgk appel aaugcleckeiid bg het hooggerechtshof Door de laudhuurders in hot Padjangscbe is