Goudsche Courant, zondag 14 augustus 1870

lüiPfRl u d W l W i il i iiilii i 4IHn ip i1 op oipen risico som vnn ƒ fiO OOO voorgcscholcn nüu de spoorH Cg mnntschnppij die zich verbindt du Igii tot Delnngoe binnen tuee matindea klaarte hebben üoodat de producten vnu dezen oogst langs dien weg kunnen worden vervoerd Op flinke wijze werd bier het Help u zelveu toegepast en het bewijs geleverd dat waar het gouvernetnent slechts niet to wen ji optreedt het particulier element zich wel iran zijne hulp weet onafhankelijk te loonen am Ct Onder de deelnemers aan het kleinniubtenaars examen waren twee Javaansche jongelingen die zich door hun bedrevenheid vau velen der Kuropeesohe oandidalen gunstig onderscheidden hoewel hel exai n wat hft Hn i l ch le rü tr ij cilüjk was De commissie begreep terecht datmetder lij e exi mens de hand niet gelicht mag worden De yitslag was deze 16 candidaten hadden zich aangemeld 6 erlangden de qualificatie uitmuntend êii tui die gelukkigen behoorden ook de bovenbedoelde Javaansche jongelingen Locomotiif Laatste Berichten L jl 6mbUirg I2 Aug De Luxtmluryer Ztg deelt j oroeiKèi mede dat op het verzoek iin het groothertogdom tot eene nicu e riitifieHiie van het Iractaat van 11 Mei 1871 door Engeland en Pruiiien geantwoord is dat de neutruliirli van Luxem i rg voldoend gcwaarl orgd is Ern geijjkluidende verklaring he fl Uusland afgelegd Lpndeo 12 Aug De Tiine deejt eene telegrafische dcpr che uit Derlyn mede waarin gemeld Ivordl dat Krigeliind heeft geweigerfl toe te treden tot jen düor graaf von Beust Toorgeslelden bond roet Oostenrijk en Italië tol herstel van den vrede Het verbond had ten dori ï rankrijk en Duitschlaud tegen het verlies uu grondgebied te vrgwaren doch ingeval de Pruisische armee werd verslagen lou de overeeukumit tnsschrn de drie mogendheden niet voldoende zyn om eene ontbinding van den Noord Duitsclicu bouil e verliinderen MUQClien 12 Aug I2 uur des morg Officieele dépêche Het eerste Beier che legerkorps heeft heden na het overirckken der Vogezen zijn bivuunc qpgesl igen nabij Diemeringen niet ver van Ba rUnion Berlijn 12 Aug De Staalmmeiger maakt bekend dat de goederen die in den bond vrgelijk mogen circuleeren thans ook in het door de Duitschen bezette gedeelte v i l r inkrijk tol r j zullen worden toegelaten Parijs 12 Aug De heer de Latour d AuTergne heeft de portefeuille van buitenlandsche inkeu aangenomen hij vertrekt heden naar Parijs FlorenCd 12 Aug in den sciaat heeft de miiiister vau buitenlandsche zaken in antwoord op de interpellatie van den heer Scialoja len stelligste verklaard dal het gerucht omtrent dreigende wapeningen en conceniratiën van troepen van de zjjde eeuer bevriende mogendheid aan de Italiaansche grenzen ten ecnenmale ongegrond is Onze goede verstandhouding met Oostenrijk zeide hij en de banden die de neutrale staten aaneen hechten bewyze i gcuoegzeam dat al dergelijke geruchten ralach zgn Londen 12 Aug Uit goede bron kan ik u mededeeleu dat keizerin Eugenie aan koning Leopold II verzcicbt heeft maatregelen te nemen opdat zg zioi ZflO uoodig over IJelgic naar Kngeland kunne begeven en dat alles daartoe gereed is N R Ct BEdtZ 12 Aug s morgens 11 ure OJiciiell ericht De keizer is heden morgen de tcot en gaan bezoeke n die rondom deze plaats positie hebbeu genoiven Hunne houding is uitmuntend De communicatie met Straatsburg is verbroken Parus 12 Aug De senaat heeft de ontwerpen betreiieude d verbooging van het oorlogscrediet lot een milliard en den gedwongen koers der bankbilletten welke ontwerpen door het wetgevend lichaam waren goedgekeurd met algemeene st vastgesteld Brussel 12 Aug De minister vau financiën heeft bij de kamer van afgevaardigden ingediend de ontwerpen tot vaststelling ecner som van 15 millioen voor onderhoud van het leger op den legenwoordigeu voet j 2 roilliocn voor wapening van Antwerpen en Termonde millioen voor wapening der burgermacht alsook hel ontwerp tot verbou van uit en doorvoer van wapenen en verschillende artikelen De minister van ooilug heeft een omwerp ingediend strekkende om de kaders bij de armee op den voet van oorlog te constiiueeren St Petersburg 12 Aug De bonk heeft den rentc stundaard voor wissels en beleening op goederen tot op 7 en voor voorbchottcn op papier tot op 8 percent verhoogd Gemengde Berlclilcii Dinsdag middng Imd er to ifinge een treurig ongeluk plaats Du küetsiur v L en tcu zijner kiicchlLii rcduii inet euc vigilantr bvspuoueii mvt ecu pnurd uit de U min ti at Naar hvt Bcheeu v ua bet ecu pi Oefnd met dut panrd VMtut ht t Htis ijüg al gchichtig Tueu het begon te slui trLii HpruDg de knecht vuu deu buk urn het puard te grijpen bit mueht beu iiiuC gelukken Maar iutussehen nam het KteigereQ van het ppard zoo toe dat hit de utreugeii brak en zich losrukte naarduor de huurkoetsier vnn den l jk viel Üe Hielen der vigelunte gingen over bcin heeu naardooi hij de beide beeneu brak JJet paard giug aan het holKu en kwuiii iu di uitstaande ka = au i kt kl t de er liL aig al vereclit welke kuut nerd irb ijztld waardoor het paard zich ZTiaar verwondde loen vloog het iu den K o i kofliehuis aan dm overkaat der straat het werd gegrepea en naar den tal geleid Iu een café chaiitaut te Purijs bracht de er dagen ecoc der zangeressen de thans zoo gevierde Marseillai e ten geboore Up het driekleurig vnaudel dat zïj in de hand bïeld was een adelaar het ziiniebeeld des keizcrr ks geplaatk docb dut dier nag niet vast genoeg aan den stok bevcMigit zoudat het bij de hartatocbttlijke bewegingeu der zangties ter aarde stortte Dadelijk bukte itg om bet geheiligd t inbool op tü rapen doch het publiek was van oordeLl d it het up den grund moest blyven liggen eü dwong de kunhtfiiari 3 om met een vaaudel jouiler adelaar haar lird ten einde Ie brengen l e Napoleons gelouven aan voorteekenen Itotterdamsche Brieven Met ingenomenheid zagen wij in de couranten de oproeping van eenige stadgenooten lol het houiirn ecner bijeenkomst ten duel hebbende de oprichting etner aldeeling van hel J oode Kruis Die ingenomenheid verminderde echter sterk toen men bemerkte dal die oproepers allen prolesiantsch waren Dal maakte een zeer onaangeuanien indruk niet het minst op de prcieslanleii liet Moode Kruit ecu inlernaliunale vereenigiiig urn wel te doen een van de w inige vereeniglngen naarbg het er niels op aankomt of men Uhnmen Juud of Heiden is had daardoor juist niet veel sympathie te wachten in Uutterdam Wel hond ik niy overtuigd dat het een zeer onwillekeurige fout is die de oproepers begingen om zich geen personen te assunieeren die een ander geloof waren toegedaan niettemin is zy lu i onhersielbaar Het voorloopig cuinité haastte zich om nog vóór dat de vergadering plaats had iu de dagbladen bekend te ni iken dat net niet jui it geloufdgenooten maar stadgenooten op die vergMiering wenschl te zien eu bel verzuimde niet um by monde van zyn rourzitter bg de opening dier vergadering mede te jeelen dat het louter toeval was dal het com tc juist uit die bealanddeelen was samengeslelH de ujigunstige irdruk is echter niet ueggenoinen De vergadering was druk bezocht de zaal kon het publiek niet bevatten en wat wel hel zonderlingste was hel aantal dames overtrof verre dat der heeren Of het daaraan ie wgien was dat de besprekingen zich kenmerkten door eeu zekere sauiheiil waardoor de toehuurdérs zich verveelden of dat de zonderlinge leiding van den voorzilier hiera in sclinid had weet ik niet zeker is het dat de vergadering zeer vele onvoMane ge icl u n telde rn men later elkander de vraag deed of hel opgesmukte verslag in de X R C van den volgenden dag niet een parodie was lu zeer gerekte taal deelde de voorzitter mede wat er alzuo door een afdeeling van bet Uuode Kruis zuu kunnen gedaan warden en waarom het dus cn clielgti was dat wij iiiel zouden achlerblgven dat de grcjlstc behoeften voordlsnog besitinden in geld pluksel zwacbleis kaarsen en peardrops Al die mededeeliiigen werden afgewisatld door zoogenaamde aardigheden naar welker geestigheid men zeer dikwyis te vergeefs zou zoeken eu die meer deden denken uan de uien van een hansworst dan aan de waardige leiding seuer ernstige zaak Eindelijk na sommige vragen van minder belang door enkelen gedaan scheen een der aanwe igeu het niet langer Ie kunnen uithouden en vroeg den president om toch in korte woorden het duel van de samenkomst bloot te leggen waarna dan ieder er over zou ku i ieii denken of hg lid van de afdeelihg wenschte te worden en de werkzaamheden in een volgende vergadering zouder dames zouden kunnen worden voorlgC Ct De beiloeling was uitstekend maar in korte woorden scheen te veel gevergd te zijn Een dor leden van t comité loch deed een voorstel dat door ileu voorzilier eens kortclijk zou worden geresumeerd Dal resumé was echler driemaal langer dan t voorsiel zelf CU niels dnidelijker zoodat mijn buurman niet nalaten kon mij in l oor te lliiisleren nu als dat kort is dan beware iod je voor mans langiliailigheid Nauwelijks was ik bezig hem te doen bedaren toen een geiuücdelijk man verklaarde dat het woord jüod alles was weshalve hij voorstelde Jen verplegers vooral cciiige bijliclljos in de verbandlasch mede Ie geven Ik kou t niet helpen M do K maar mij schoot in de gedachte die scrno uit de KricgsSchauplatz van Schultze Miillcr waarin een onderofficier zich ten behoeve van zijn volkje heeft meesler gemaakt van eeu ton versnaperingen door t Koode Kruis afgezonden De soldaten die smachten vau dorst springen van vreugde en luidruchtig uiten zij den wensch dat er iets te drinken in moge wezen met woede vallen zij op het vat aan maar bemerken tot hun schrik dat er niets dan lUUüO stuks pekelharing in zgii Zon de soldaat wiens been duor een kogel doorboord is beter ge ijn dl hem een bijbeltje op de wond werd gelegd De bijbelvoursleller was zeer van het nut overtuigd evenals zgn vriend Da Cohen Stuart dien men in de eene of andere vergadering slechts behoeft te zien om overtuigd te zijn lUter ten minste écu is die zeker spreken zal Zijn Kerwaarde zou dan ook eenig zeer belangrijke medcdeelingen doen waaronder deze dat hy het voornemen hiul om met een gepensioneerd kapuein ecu inspeel iereis te doen langs de gren en van de oorlugvocrende landen jel ialslrekken loon en slem sclu nen der vergadering ie moeien dcen gevoelen wal een opoffering dut tuch was rn hoe houg zulk een schoon pliu door haar moest worden op prijs gesteld Verbeeld u in dezen tyd een inspectiereis langs i grenzen zonde daarbg thuis iels Ie verlenen Zou er wel een schouuer pleizierreisjc zgn uil te denken Indien ZKerw nog als ziekenverpleger wenschte te gaan dim eerst dunkt uiy zou er eenige verdienste en opud ering in gelegen zyn De vooriilier wenschte den reiziger Gods ztgeu en goede reis en een luid gelach der vergadering was de belooning die ZEerw ontving voor zyn belangrijke mededeeling Nadat verzocht was dal zy die voorloopig als lid vcuschteu toe te treden daarvan zouden doen blijken door hunne naamkaartjes in een daarloo bealemdc bus te werpen werd de vergadering gesloten Eenige dagen daarna werd er eeu vergadering gehouden door de dames en een uur daarna dour de heeren die hunne naainkaarljes hadden ingezonden Van goeder hand verneem ik dat het op die heerenvergaderiiig ook eer niet aan aardigheden van den president ontLrak fi3 personen waren opgekomen De president gaf kennis van de toetreding van lOS leden verbeeld u 108 leden en dal voor een gemeenie als Koilcrdam maar twijfelde er niet aan of er zou spoedig een O worden achier geplaatst Wie evenwel die O zou zyn werd niel gezegd Nadat de Contributie was vasigesteid op minstens ƒ 1 erd er besloten tot lu t kiezen van een bestuur van 7 leden plus i eni esknndigen welka 7 leden zouden inhouden i vau hel Proteslant sche £ van het Cathulieke en 1 van hel Juudsche geloof Alzoo wenl bg meerderheid van siemineu gehandeld terHgl de Burpineeslcr bg acclamatie tot eere voor itier werd benoemd Under het sieinopiiemen d it l iiig schijnt geduurd te hebben werd er menige op of aanmerking gemaakt en amuseerde de voorzitter de vergadering met hei voorlezen van een Coiiranien artikellje waarin vermeld werd dat een meisje van nog geen Ifl jaar zich had aangemeld om len strijde te trekken ten einde de wcnt chen iler stervenden uan hunne blofdvcrwanlen mede ie ileelen Zij was bedreven in de Nederduitsciie Hoogduilsche Fransche Engelschc Italiaansche en S WHii cho talen ïoen mij dat verieli werd ging mij een rilling door de leden r ii pcleerd kind ik hoop dat myiic duchltr op lijnrigen leeflyd verre in kennis by haar achier zal sliwin zeer verre en ik twijfel niet of de gezondheid van vcistand en lichaam zal er bij winnen Hoewel ik t niet geloof hoop ik toch dat het Boode Kruis ook hier rele aanhangers zal gaan hebben en dat het bestuur evenveel zegen op zijn werk onlmuele als de Commissie van onderslaiid die aaa bydrajicn in ééns een som van circa 2001 0 en aiin wekelijk che gaven een bedrag van ongeveer ƒ 400 heef ontvangen Burgerlijke Stand ï noKl i 10 Aug Pietcr ouders P Tempelman e A vsn Dsin Aniicljc ouders V J Zclleiicijch eu It M Froijer 11 Willciuiuii ouders II vau Éijk on W vau Kijsdcu AlbcrtUB ouders J vau Daleu ea G Kopernieger OvBRi tiits 12 Aug J fi de Ucuii 7 m ADVSRTEMTIEN j lievalli u Miu eene Dochter A e 15IEZENAAlt VAN Catz UüUlU l i AllJ l stll IS70