Goudsche Courant, woensdag 17 augustus 1870

wmg0 mm iiiiwiwHüïiwfiüipniii i I Mnxawtpa 1870 Woensdag 17 Augustus N 933 V i aOUDSCHE COURANT Nlftuws en AdverlenlieWad voor Gouda en ömslreken f ADVERTENTIEN worden geplaatstvan 1 5 regels a 50 Centen iedere regelmeer 10 Centen GROOÏE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nowmers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prp per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 De ondersteunlisgüer achtergebleven liuisgeziiinen van militairen Even sis op féie plaatsen van ons vaderland is ook in onze gemeente eene commissie opgetreden die een poging wil aanwenden otn de achtergebleven huisgezinnen van hen die dcor verplichten krijgsdienst hun kostwinning moeten verlaten te ondersteunen Verschillende redenen hebben er toe bijgedragen det nu eerst door ons daarover een kort woord wordt gezegd de v wruaamste daarvan is wel de spoed waarmede deze commissie noodwendig handelen moest Zy is dan ook nu reeds bezig hare omvangrijke taak te vesiruHen maai dat neemt niet weg dat deze reael u wellicht nog eenig nut kunnen hebben B de inschrijvingsbilletfcen die in gvooten getale ziJn verspreid is beknoptheid zeer in acht genomen de commissie zal daarvoor hare geldige redenen wel hebben doch d iardoor juist geeft die brief tot eenige vragen aanleiding die wg zullen trachten te beantwoorden zonder daa door hetz ten overvloede gezegd eenigszins te treden op t gebied der coniraiasie zelve Het is zeer wel mogeiyk dat zi andere antwoorden zou geven doch daardoor kan dan juist het doel worden bereikt inlichting van t publiek 1 Welke huisgezinnen wil de commissie ondersteunen Die van militairen beneden den ofScier rang welke voor den krijgsdienst reeds zijn of wellicht nog zullen worden opgeroepen Dus van alle miliciens en schutterplichtigon maar ook van hen die reeds vrijwillig dienden vóór dat de t dsomstandigheden de genomen maatregelen veroorzaakten Vrijwilligers worden dus uitgesloten En volkomen te recht Ons oordeal is lazen we onlangs in een ingezonden stuk van t Vaderland en we zijn ter mee eens jdat alleen ren min juist begrip van menschenplicht er iemand die bijv onverzorgde bejaarde ouders vrouw of kinderen achb rlaat toe kan brengen de wapenen op te vatten voor wat krijg ook Wanneer men svrijwillii de zorg voor zijn ge iu op zi h genomen heelt kome men dien eersten plulit na vóór alles Dat schijnt ons toe logisch te zijn Over dit j unt sjirekende kiuinun wij niot ander dun het betreuren dat het bestuur der scherpschut tersvereeniging hg eene aangeplakte proclamatie gelden vraagt voor vrjwilligers hunne betrekkingen en hunne uitrustingen Vooral daar de regeering bereid is allen uit te rusten die daartoe niet in staat zyn t Spreekt van zelf dat onze ri deneering slechts geldt voor den toestand van t oogenblik en dat wellicht later moge t niet zoo ziJn ook de betrekkingen van vrijwilligers zedelyk recht op onderstmd hebben Voorshands dus de achtergebleven huisgezinnen vau hen wier eerste plicht het is te gaan 2 Hoe groot is de behoefte Er zijn er velen die afkeuren dat de commissie reeds gelden vfeagt vóór zij weet hoe velen ondersteuning bemiêten We wi len niet ontkennen dat een andere weg wellicht beter ware geweest doch ook voor den nu ingeslagene ï yn zeer goede redenen te geven Het ondeizoek naar de behoefte vordert veel tgd en wanneer na het onderzoek bjcek dat de poging mislukte dan was bij velen die zich reeds met ondersteuning hadden gevleid de teleurstelling groot Eenige aanduiding heeft de commissie echter gegeten zg spreekt van AwiVgezinnen en t komt ons dus voor dat zg de eerste gelden daar zal besteden waar t hoofd van t gezin is vertrokken mag zg over veel beschikken dan zullen wellicht die geiinnen waaruit b T een zoon vertrok die door zjjn verdienste hielp voorzien in de behoeften van t gezin ook eenige ondersleuni ag kunnen kragen en zoo kan wanneer df deelneminj maar algem en is het arbeidsveld der commissie nog verder worden litgebreid wcnneerditnoodig mocht wezen 3 Is twe rk der commissie wel nuttig Zij die deze vraag ontkennend be utwoo den zouden wensclien dat van wege de gemeente in den nood der achtergelaten gezinnen werd vergelde aan de nagelaten gezinnen vrijwillig wat de opgeroepen militairen verphclit zijn voor allen te doen Particuliere liefdadigheid komt ons voor het ideaal der armenverzorging te zijn daarom beantwoorden wij deze vraag toestemmend eerst dan wanneer blijkt dat de harten niet warm genoeg kloppen en dat vrijwillig niet t geen noodig is wordt bijeengebracht dan eerst is ttyd voor de commisdie om terug te treden en door de overheid te laten gebieden waar een verzoek niet meer helpt Hiermede meenan wg de voornaamste punten te hebben aangeroerd ziJn er nog andere vragen of wenseht men naar aanleiding van onze beantwoording bedenkingen te maken wg zullen gaarne in het belang dezer zajxk eenige ruimte voor een on ander openstellen Naar onze meening toch is voor ons land tegenwoordig deze aangelegenheid nog van veel meer gewicht dan die van hel Jtoode Kruis hoe veel sympathie we ook daarvoor hebben BUITENLAND Maandagavond Ucl heden middag ook door ons ontvangen telegram bericht een nieuwe overimining der Pruis n Oinler de muren van Melz hi eft hel pInaiB geh id rn hi l revende en eerste armeecorps ryn in het vuur genepsl ü t meldde de koning Ril yne gemalin olidrr instaat te iiju nadere bljiondfrhcdt u mede te deelen Veie zullen morgen ouget ijfeld bekfnd zijn en dus oi der de Ltalile Berichtep huu plaats vinden Wellithl moet met dcie oicrv iumng het volgend bericht van t Jour nol OJIciel in verband orden gebrioht De koirer heeft Mets mrl den keizerlijken prins Risleron ten f ure verlalra hg begeeft zich naar Verdun Vuór njn ven rek heeft de kei er eene proclumatio uitgevaardigd waarin hij de verdediging van Mei toeverlrouwt aan de vaderlandsliefde van be ettiiig en burgerij nu hij clf legen de Pruisen gaat strijden die in Fraukryk ijn binnengedrongen Doch v m Fransche ijde is omtrent de e nieuwe o ern inning nog niets gemeld Uit nieune ministerie schgnt echter nitt veel h i iil te maken met het verspreiden der tijdingen alili nis hi i hc ellen van Nani y door de Pruisen werd geiuinien tyd ver egen Dit gaf in de kamer wei roui tut eenig lotnult aanleiding Wellicht schrounil men ook dc e nieuwe nedeilaag te melden onidnt yij geleden is op den 15 Aug den bckeiidin Nnpüli onsdag aarop gewoonlijk geheel Frankrijk frdlvioii en larop menig verhit brem reciN te llcrlijii nini udc li uilen ecen Een droevige NapuL uiiHil ig dat is t nel met een Wij wiiicu tlnur Iiij iiiiili lu oili itaiiili ïiedcu vorhia lcid litt lijilii tt VI r pituli il 1