Goudsche Courant, woensdag 17 augustus 1870

Ui j I ijaiiil die steeds dieper m dieper doordringt iii t land en die door niet te stuiten iehijnt Door Frnnsclie dapbli dcorrespoiidenten van den eersten r ing wunit dn l ruiiiselie armee reeds verre verheven boven de pranselio Wij zijn twintig jaar bij k t ten achteren sehrerd er een Moedeloos seliijiit men overigens in Frankrijk P0j niet te worden Hoe dieper ze indringen hoc minder er zullen terujjkeeren ia een vr j algemeen volksgevoelen dat eehler iiieis meer ben Ijst dun dat dt selink er nog niet aan t hart is gesl igen Men is ook vrij feiis gi ind in het handelen hoewel de wooidenuis3cliii en van tijd tot lijil vrij heftig zijn In een der voorsteden echter van l irijs La Villeile zijn echter gisteren pogingen gedaan om de rust te verstoren Tachtig mei dolken en revolvers gewapende lieden vielen den post pompiers bij de kazerne aim Twee p ipie i dr iwei e v n luie werden gewond een agent van politie werd gedood De onlusten werden met de ijverige hulp der bevolking onderdrukt Ken vijfiigial per men werden gearre teerd het volk wiide hen te Itjf Men gelooft dat de onlusten door ruisen aaiigestookt werden In de laatste dagen was er overigens niet veel van gewicht voorgevallen hier en daar eeuigc schcrDiulseliiigen De groote slag waarover nu reeds eeii diig of tien gesproken wordt nis ecne gebeurtenis van elk oogeiiblik schijnt nog niet geleverd want eenc vergelijking van t heden ontvangen bericht inct het lelcgr im dat t eerst de overwinning bij Wiirth bekend maakte doet vermoedui lat door de Pruisen zelf aan de heden behaalde over inning minder gewicht wordt gehecht en dat dus ook heden de beslissende slag nog niet geslagen is Dit is zeker vooralsnog wil men in Frankrijk van geen vrede weten en dus is t vooruitzicht daarop weder geheel verdweiion Uit de Oostzee ziju geene berichten gekomen die de tijding van een zeegevecht bevestigen liet Fransche eskader is Ie Kiel de geheele kust Is ge blokkeerd Eene landing moet echter teer moeilijk zijn De blokkade strekt zich uit over de Elbe den Eider de Weser en de Jahdc Men is er te Parijs werkelijk toe overgegaan om de Duitscliers die aldaar woonden te verdrijven Verscheidene honderden meestal tot de hand erksklasac bchoorende kwamen te Keulen aan De ha elijkhedei hunner Parijsctie broeders waren t vooral die heu tot de nfreis noopten Duiischlaiid zal dit voorbeeid niet volgen In bet beuuslzijn zijner waardigheid en eer zegt de Staali Ameiger zal het deze gewelddaad niet wreken aan de rustig onder hen levende burger van Frank ijk Langzamerhand worden de akelige bijzonderheden bekend Van de moorddadige gevechten die reeds geleverd zijnj het hart krimpt weg bij t vernemen van al die ellende doch te midden daarvan verheft zich de banier van t rvode kruis bemoedigend il8 de eerste trede wellicht op den weg naar een uigomeene vredebood F R A N E B IJ K Eene ontzettende büzond rheid wordt thans uit den slag bg Eeichshofen Woerthj bekend Terwijl de slag t hevigst woedde zond de maarachalk eene telegrafische dépêche aan generaal de Failly om hem te gelasten twee divisiën naar Jjambaeh te zenden ten einde bet Pruisische leger in den rug aan te tasten Die beweging zon de overwinning zijn geweest De telegraaf schreef Hansbjeh dat in eene tegenovergestelde richting ligt daarheen snelden de twee division van de Failly maar vonden niemand op dat terrein Volk en wetgevend liehaam houden zich ruslig Kaspail en Girault hebben aangedrongen opde invrijheidstelling van Rochefort en nu en danheft het volk kreten aan ter giier eer maar voor t oogenblik laat zioh daar nieis revolutionairs uitafleiden In een bedaard iiriikel ilriiigt Inle liicliard van de Tiijaro er op aan om niet meer leveKüchefort te roepen aangezien de persoon inquicsiie nog generaal noch wapensmid iioeb administrateur is maar alleen een aardige geestige jongen ilie het zeer zou bclrenren wanneer hij wistdat het aanroepen van zijn naam de overwinningder Fransche wapenen in den weg stond Zoolang die krelm nog klinken zegt Richard moeten de troepen die anders aan de grenzen goedediensten zonden kunnen doen Ie Parijs blyven Niemand leve op t oogenblik dan alleen Frankrijk Later dat is sterk voer V njaro later zullenwe misschien bet reeht hebben om te roepen levede vrijheid Een correspondent van tlte Times die het gevecht bij Saarbriick he fl bijgewoond geeft d iarvan een verhaal waaraan wij het volgende onlleenen Van den top des heuvels vanwaar ij het slagveld gailebluegeii begonnen wij Ie zien hoe de bevolkingen zich redden langs de landwegen in de richting van iMetz Wij kwamen lot het besluit om hetzelfde Ie doen maar daar ik des morgens in ile herberg te Forbach eeu klein valies waarin zich eenigc goede landkaarten en and ie voor mij waarde hebbende voorwerpen bevonden had achtergelaten daalde ilc in gezelschap van mijn bediende en van mijn gids den heuvel af lot iu het dorp Nauwlijks bevonden wij ons daar ol wij zagen ons bedreigd door de kogels der Pruisen Hunne bomme i sprongen boven onze hoofden eu het gefluit hunner geweerkogels roml onze ooreii deed ons ecmgszins ianuwachiig aan Soldateu boeten vrouwen en kinderen alles vluchtte waartoe wij ook overgingen ik overtrof dien dag iny zeUen in vlugheid Wat ik trouwens gedurende geheel myn leven niet vergelen zal waren de tooncelen van grenzenlooze wanhoop en ellende Ie midden dier overal in vfbij er w g jh nd ii M e Ik o jp l ik iels ileigelijks nooit meer zal aanschouneii Moeders z ig iL die hare kinderen hadden verloren en in imaiiiloo e wanhoop hen zochten en bij den naam riepen arme oude vrouweu en grijsaards zag ik met de uiiersie moeite zich voorlsleepen biladen luet eenige voorwerpen van hun huiselijken haard waaraan ZIJ de meeste waarde hechten zwggend zag ik hen den weg langs strompelen hun zwygei was dat van den leeftijil welke zich over geene smart meer heeft te verwonderen ik zag kinderen naast hunne ouders medriuopen onbetvust wat al die beweging en die radeloo e vlucht beleekeuden zij droegen in hunne armen honden of katten metgezellen bij hunne kinderipelen ik zag mannen die hunne vrouweu eu kihileren ondersteuudeu eu ben moed inspraken Eu zoo bewoog die menigte zich te midden der avondschemering voort ouder hst uiten van klachten of vloeken of aanroepingen van Uod eu de heilige maagd De taal is te arm om al het verschrikkelijke van deze vluchtende meiiigle te schetsen indien do wereld die looueeleu had kunnen aanschouwen het zou d n oorlog voorlaan onmogelijk hebben geina ikt De nationale trots het zoo prikkelbaar eergeviiei eener uatie prikkelbaarder dan dat van Don Quijole de woedende ambitie van koningen en keizers dat alles zou verflwijnen bij de herinnering aan al deze gruwelen en ellende De aanwezigheid van troepen in Parijs vindtstrenge afkeuring Zoo schrijft de Siècle l Parijs heeft zeer goed zichzelf bewaakt gedurende drie maanden iii 1848 en nam zelf zijn politie dienst waar In de ernslige omstandigheden waarin wy verkeeren zou Parijs op nieuw zelf voor de handhaving der orde kunnen wuken De vyand is iu Frankrijk vat doen dun te Parijs de 36 H0U tt Mn troepen die men er houdt wal doen er de acht duizend sergenis de ville bijna allen oud soldatenP Ia hun plaats niet tegenover del vijaifd gMeii laat onze jonge mobiele gardes uit Parijs vertrekken om hen naar Ch dons te eenden Waarom laat uieu te Parijs geoefende troepen en seigents de ville wier tegenwoordigheid noodzakelijk onvermijdelijk misschien is tegenover den vijand Ecne dame mevr André Léo heeft over hetzelfde onderwerp een chrijveo gericht aan den Siècle Sta mjj toe zegt zij u eene vraag Ie doen of liever openbaarheid Ie geven aan eene vraag die op dit oogenblik te Parijs een groot aantal vrouwen en moeders tot elkaar richten onder den indruk eener smartelyke verwonderiug Waarom roept men mariniers te Parijs waarom houdt men er vreemde troepen terwijl men de mobiele gardes veru ijdert van hunne haardsteden die zij met zooveel hart en energie zouden hebben verdedigd Daarin ligt iets vreemds dat wij niet kunnen begrijpen Iloel het gevoel den mensch het meest ingeschapen dat wat zijn moed het meest scherpt is de liefde voor zijn gezin en voor zijn huiselijken haaril en men verwijdert onze broeders en onze zouen van hun natuurlijk terrein van handelen om hen hier te vervangen door troepen reeds gedisci lineerd en krijgsvaardig die aan de grenzen zoo niiiiig zouden zyu I Hier konden onze mobiele gardes ill hunne gezinnen bigven de uitgaven zouden minder zijn er zijn genoeg oude ofliciercn en soldaten te Parijs die hen op het Cbamp de Mars konden instruceren en evenwel verkiest men hen in te lijven bij het leger zonder voldoende instructie gedrukt onder de smart van bet afscheid terwyl hier bij hunne geziunen hun geestkracht zou zyn verdubbeld Over dit alles verwondert men zich zeer onder de miuilere volksklasse Terecht of len onrechte meent men in deio zonderlinge haiiileKvijze eene treilende overeenkomst te zien met de füulen en onhandigliedeii jan de grenzen begaan en met huivering vraagt het volk zich af aan welke banden ons lot is toevertrouwd N iar aanleiding der brieven van de prinsenvan Orleans heeft de Lihcrté het volgend artikel onder lopsehrift geen verbanniiigswctlen meer Het is geen oproerige kreet diou wij thans willen doen booreu Neen geen riikcl twijfel ichtig gevoel leidt on e gedachten Wal ons bcheerscbt betuigen wij in alle oprechtheid het is do liefde voor de rechtvaardigheid t is de liefde voor do eer t ia de liefde voor t land De vijand een verachrikkelgke vyaiiil bedreigt ons De zonen van Frankryk van het schoone en ilappore Frankrijk laten zich allen als vrywilligers inschrijven en snellen het gevaar tegemoet Itder wil deelnemen aan de verdediging van den vadcrlnndschen grond bezoedeld door den voet van den Pruis Ieder wil roemrijk deel hebben aan de lauweren op den da der victorie ja van de victoriel Eeie gedajhte bezielt ons allen Het behoud des lauds Nergens vindt men meer een geregelden gang van zaken De handel staat stil de werkplaatsen ni jl3 I el ke i riaten de bankbiljetten zijn eeu wetlig betaalmiddel geweiden vooreerst geen protest geen vervaldag v in wisselbrieven de lichting van het vclk in massa is bevolen De zoon is aan de moeder ontnomen de man verlaat de echtelgke woning om de greuzen Ie dekken Alles is van zijne plaats in deze groote machine Helle men de maatschappij noemt Alles ligt verbrijzeld alles is veranderd allei behalve de verbanning Ach wij ontzetten op de gedachte dat landgenoolen dat burgers die door eene wreede wet van Frankrijk verwjjderd zijn vergeef aanzoek doen vergeefs smeekeu om voor de zegepraol der gemeenschappelijke zaak hun bloed met dat hnnncr broeders in één stroom te mogen vermengeu Ilet zijn prinsen zegt ge Zij antwoorden u w j zyn Fmnschen Zij verzekeren n dat hun lyden even al het uwe onduldbaar is no zij het land dal hen zag geboren worden dat beo zag opgroeiBB door den vreemdeling gejchoiiden is hel land waar zij vau kindsbeen af op den weg der eer zijn geleid Zij willen strijden even als gij zij willen of aan uwe zyde oferwiuueu of in het verdedigen van de Fransche banier even als gij op hel lagveld sterven Ziedaar wat zy n vragen wat zij nederig vragen aan dim Keizku Tweeentwintig jaren hebben zy gewacht om dat woord neer te schrijven Maar het gevaar des vaderlands heeft alle andere gevoelens bij beu tot zwijgen gebracht Het heeft hun trots gebroken Hoor ben thans smceken lees hunne verteederende hartroerende brieven lees ze en leg dun of zij geschreven zijn door samenzweerders Meu sta ons toe onze zwakke stem Ie voegen bij die van den grooteu redenaar Berryei tu als by uit te roepen In alle eerlijkheid en goede trouw met de warme overtuiging van hel geweten en wg voegen er bij in naam der vryheid vgeen verbanuingswetlen meeri De heer E About die al verslaggever van h Soir naar het oorlojgttoonee ii vertrokken issedert vertchüidene dagen vtrmist W zga tenzijnen aanzien zegt genoemd blad in de grootsteongerustheid Mevrouw Abool is s avonds van denllden dezer met hare kinderen uit Naiidy te Par j teruggekeerd en heeft ook geen enkele tijding vanharen echtgenoot ontvangen De heer Jesiezerski verslaggever van de Ofinio Nadonale is op hetoorlogstooneel gedood De heer Cliabrilbit vanden Figaro ontving drie bajoneisteken ei zou gedood zyn indien de hertog van Cobutg liiet tijdigtusschen beiden ware gekomen Het Journal de Bruj eUe verzekert dat deKeizerlijke Piius hel hoofdkHariier van het Fransche leger niet verlaten heeft Wat de Londensche le êehe betreft volgens welke de jeugdige Prins 11 1 ir Engeland zou zijn vertrokken het blad noemth i ir een grof verzinsel dat zelfs de verdienste nietheeli v n waarschijnlijk te zijn Naar men verzekert zegt Figaro is de graafvou Cliarabord sedert twee dagen Ie Ziirich envoornemens zioh onder de Fransche vanen te scharen zoo zij onverhoopt een nieuwe nederlaagmochten lijden Het denkbeeld van als Pretendentterug te keeren is verre vau hem zelfs zou hij allenschijn van vooringenomendheid met eene parlij zorgvuldig op den aehtergrond gesteld hebben en vastbesloten zijn wederom naar FrohsdorlT terug te keeren oodra de oorlog roemrijk voor Frankryk geeiuiligd zou zijn Zoo luidt len minste een brief door den graaf aan eeu zijuer aanhangers geschreven DÜITSCHLAND De Itijiiprovincién leveren tegenwoordig een indrukwekkend looneel De orde en snelheid waarmede uiitzctteiidc trocpciimussu s hunne plaats iuuemen c iltH lHf l W 4f lil tal i = iilto ta f ita r ll to W in lil Ilil i i ll F lilWftiria li ipulK I now m fInto k knwa win oTO i iiitta fl i 9 ut 1 imi iifiJiWh lA l itlèiS ii iiiii iiiiMBit i tk fslilijl ain inpi 4 i w I lat ikmenniff I 111 l i p U iM it WlllèlsIdlliHTOln ljlf il H illi itimmmj OOSfSUlU botert BI iittiiit h w fel 11 S ViHi S ir HS i Six