Goudsche Courant, woensdag 17 augustus 1870

o umtim U onizaggclijk Geen schnnkspeler die ljnp figuren TÜur zich op l bord beeft kau met meer onuwkeurigbeid z na poaitiën Tcrnudeien als onze legerhoofdcn ca ouze generale stuf doen met de legerbeuden divisicn brigades regenicnten bataiIlons en esciidrons ledere legerafdeeling weet nauwkeurig wnarheen tü gaal en elke spoornrgtrein beeft nauwkeurig voorgeschreven uren van aankomst Iiomers alleen diiardoor kau men de kruising t opouihoud en de verwarring voorkomen die anders zoo licht bij t Toortrukken van een groot leger ontstaan Het diepste stilzwijgen echter wordt omtrent de troepen beweging in acht genomen Niemand weet waar zijn hunrm staat el iii i h hy zeir wordt gezonden Slechts de afdeelings chefa weten waarheen de uiarsch ijaat De andere officieren zijn even onbekend met hunne bestemmiug als de minderen De afdeelings chefs weten eer niets van de corpsen welke niet tot hunne afdeeling behooren en slechts de generanis en staloflicieren zijn bekend met t plan van den veldtocht en de siellingcn der legers Ken dusdanige geheimhouding was nuodig om t stelsel van bespiecling dat door de Fransche regeeriiig met handen vol goud erd gevoed iverkeloos te maken De Duitschers maken overigens mnt de spionnen weinig omslag Wordea z j iu de vestingwerken betrapt dan schiet men ze onmiddellijk dood Generaal Vogel on Falckenslein gouv generaal der NoordDuilsche kiistlanclen h fi de kusten in een aantal districten ingedeeld om li ire verdediging gemakkelijker te maken l e bevelhebber van bet korps dat in ieder dier li8lriclen de bewegingen van de vijandelijke vloot gndeslint is gehouden de kust dag n nacht zoo nauwkeurig mugelgk te laten bewaken eii van alles wat hem verdacht voorkomt onmiddellyk per tolegraaf kennis Ie geven aan het hoofdkwartier In t geval cener landing tuoet hij zooveel mogëtgk zorgen dat de goederen en kudden der bewoners nierr naar het biniienhud worden overgebrarht opdat er zoo einig mogelijk Tan in s ijnnds handen valle Voor de vyandelgke loldalen die gevangen genomen worden is hij aiinsprakelijk hij moet zorgen dal zg under geiiuegzanm geleide naar de naaste vesimg orden gebracht en dat hun geen leed geschieill De dienst tot bewaking der kusten zal wanrsohijulgk gnmtendeels door vr wiliigeri worden waargenomen OOSTENRIJK In Bohemeii is de verkie iniringitutie wrer in vollen gang Ouder de groole gro idbe itfers hebbeu de const itutioneelen eene aanzienlijke partij die waarschijnlijk de overwinning zal bihaicn Te waarschgniijker is dit daar vermoedelijk de rcgeeptng de kandidatco dier parlij hare onder de groole grondbezitters zoo machtige ondersteuning zal schenken BINNENLAND GOUD V 16 AlGtSTUS DüOr Burgemeester en Wethouders dezer gepieitute werd bij kennisgeving van den 6 dezer maand N 930 dezer courani de aaudnehl ftevestigd op eene circulaire der Mu ilschappij van Landbouw Tuinbouw en Veeteelt in het Arrondissement Breda belrekkeiyk de genezing van aan longziekte lijdend vee Wg zijn in staat gesteld die circulaire hieronder te doen volgen Het Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer 1869 N 9 bevat eene hoogst belangrijke mtdedeeling overgenomen uit hel Journal d agriCBluire pratique opzigtens de genesing der besmetlelijie longliefte door inicendtge toediening mn brandewijn Den 6 April 1869 was in het zuiden van Frankrijk departement Arioge de longziekte uitgebroken op eene hoeve toi behoorendc aan den heer Alphonse Lom Maire te Lanoux wiens veestapel bestond uit 10 ossen 3 stieren en 7 koeien Verschillende geneesmiddelen door bevoegde veenrlsen aangewend moglen niet baten reeds den 22 April waren eene koe en 5 ossen bezueken en de lijkopening had den aard der ziekte volkomen bewezen Niettegenstaande de zieke dieren terstond afgezonderd en alle mogelijke voorzorgen genomen waren werden den 2 Mei wederom twee usscn aangeiatl toen de geneesheer Kerrii s van Artigan die zii ii op de hoeve bevond om den zieken mceslerkiiecht te verplegen den raad gaf de aangetaste dieren ract alcohol Ie behandelen Door dagclijksche toediening van een halve liter gewone o andeHijn voor ieder dier in twee gificn telkens vóur het voederen waren de beide zieke dieren reeds den lü Mei hersteld Later werden nog drie stieren vier koeien en een os aangetast op dezelfde wijze behandeld en telkens ongeveer binnen acht dagen volkomen genezen terwijl verder uit de gedane mededeeling blijkt dat in eiken toegedicnden liler brandewgn 30 grammen kamfer waren opgelost Ook in den kring onzer maatschappij werd dit middel in de maand April jl met hel beste gevolg aangewend Bij den landbouwer Jan Uithoven te Sprang waren reeds vijf koegeu aan de besmetlelgke Irngziekte bei eK ii en drie nalfilragends koeijen i lcr aangetast Bij deze laatstcu werd het opgugei en geneesmiddel door den heer J J de Uoon lid van het bestuur der S afdeeling onzer maalscbappij te A rijhoeven Capelle aangewend en wel m t hel gelukkig gevolg dat allen binneu den tijd v a 12 dagen waren hersteld Met hel oog op de hoogstgelukkige en gezegende uitkomsten der aanwending van brauicwijn waarin kamfer is opgelost in alle deze gevallen verkregen achien wij ons in het alg jmeen uelang van den Nederlandschen veestapel verpligt daaraan bij deze zooveel mogelijk algeineene bekeiidhcid Ie geven en de aandacht van alle belang iebbenden met den meesten nadruk op dit eeBViudig doch alleszins deugdelijk bevonden geneesmiddel te vestigen Breda 39 Junij 1870 Hel hoofdbestuur der Maatschappij voorn gel J A van Ier Burgh Voorzitter gel F L C ld Cottignies Alg Sec De Minister van Binnenlandsche zaken beeft ouder dagleefcening nn 2 Augustus aan de sehippers vereeniging attnaer Ie Zivolle adres aan den heer Scnulle t in antwoord op haar adres van 16 Mei jl belrelfeude de belangen der scheepvaart door üouc i medegedeeld dat volgens bekomen iulichliiigen de door de gemeenle Gouda ondtruoraen en onafgebrukdj voorlgezelle werken tot verbetering der siheepsn urt verinocilelgk over een tweetal jaren zullen volic uid zgu zoodul er uilzicht beslaat dat nog in 18 2 de gouwe of vaart door de gemeente geichikt 7 il ijii om met staande masten Ie worden bevaren Wal het bedrag betreft der rechten die ten behoeve der gemeente Gouda van de scheepvaart Horden geheven bij de nieuwe regeling dier heffing v elk zeer onlangs heeft pl ntts gehad is het bedrag bepaald in verhouding lol de koi teo welke de gemeente Gouda üich in het belang der scheepvaart getroost Z M heeft J C baron Gevers op verzoek eervol leruggeroeptn uil zijne betrekkiug van Zr Ms gezant bg het bof van Groot Brillannië en onder daiikbeuiiging voor de diriislen door hem aan den lande bewezen builen activiteit gesteld Z M heefl voorls overgeplaatst mr J L H A baron jericke van Herwijnen thans Zr Ms gezant Ie Brns el naar hel hof van irool Briilannië en n r W F Uocliiisseii ihans Zr Ms MinislerResi ilenl te Stockholm naar het iKof van België in hoedanigheid vitu buitengewoon gezant en gevolmachligd Minister Ds Mense van Bodegraven heeft voor hetberoep naar Hilversum bedankt BIgkens eene bij de regeering ontvangen medederliiig van t Itniiaansche gezantschap heeft de koninklijke commissie voor de inlernalioimlc maritieme lenloonslelling Ie Napels bepaald dat die tenloonslclling zal worden geopend op 1 December iuplaats van op 1 September a s zooals oorsproukclijk was bepaald Aan de Hervormde gemeenten in Nederland is door het algemeen collegie van toezicht op het beheer der kerkelijke goederen van die gemeenten toegezonden een exemplaar van het in de dubbele vergadering vnn 17 Juni jl vastgesteld algemeen reglement Het is de wensch van het eollegie dat nan de stemgerechtigde leden der gemeenten de vraag worde voorgelegd of z het nu vastgesteld reglement voor hunne gemeenten willen zien opgevolgd Zaterdagmorgen ten 10 ure hebben zich deziekenverplegers en verpleegsters van de afdeeling t Gravenhage van hel Ihode Kruit in tenue aanhel slation van den iRgnspoorweg vereenigd omten 10 ure 58 min van daar te vertrekken naarKotlerdara en verder naar Luxemburg H M de koningin heeft in persoon afscheid van hen genomen en op hare gewone minzame wgze de Vroll en omhelsd en de mannen de hand gedrukt Heiie ontelbare menigte as tegenwoordig en riep den vertrekkenden een hartelijk vaarwel toe Het transport besl iat uil S mannen en i vrouwen terwijl de oveiige vroinven a s ucck zullen volgen Drie doctoren de hccren Carslcn Dumon lier en l ompe van Mecrdervoort benevens do kolonel i baron van Tuyil en de heer Merkus slaan aan hii hoofd dezer zending Te Arnhem is Donderdag 11 de algemcene ve g ulering der vereeniging tot bevordering van fabriek brieken handwerksnijverheid in Nederland geopend Joor den voorzitter m D J baron Mackay die in zijne openingsrede er op wees dat wat de politiek ook brengen moge de vreedzame ontwikkeling der binnenlandsche welvaart het hoofddoel der vereeniging moet zijn Hg wees op de groole en goede gevolgen van de ten vorigen jare gehouden wereldlentoonsteljing ook voor de vereeniging op de werkzaamheden der Ned commissie op de Londensche tentoonstelling en op den nalionalen wedstrijd difl in 1871 te s Huge gehouden zal worden Hg herdacht met vreugde de opening van het Suez kanaal en betreurde dat door verjeeidheid de stoomvaart op Amerika nog niet is lot stand gekomen Nadat de afdeeliugcn waren samengesteld bracht de algemeene secretaris de heer d J Th Mouton zgn jaarverslag uit waaruil behalve de verrichtingen der vereeniging ook bleek dat t ee iiieu ve afdeelingeii zijn gevormd en dat de vereeniging zich steeds I in vermeerderenden bloei verheugt Vervolgens werd de heer m D J baron Mackay als voorzitter van bet hoofdbestuur herkozen en tol leden gekozen de herren de Charro te s Hage Bredius Ie Dordrecht baron de Vos van Siceuwgk en van Zeggelen Ie s Higi met algemcene stemmen de heeren de Raad te Middelburg Kleinpenning te Noordwgk en Bolleinan te Dragten met meerderheid van stemmen Daarna kwam in beraadslaging het voorstel der afdeeling Arnhem om handwerkslieden als lid toe te laten zonder betaling van contributie Over dit voorstel werden langdurige discussion geroerd die ten slolle werden afgesneden door eene aangenomen molie van den voorzitter waarbg de zaak zelf goedgekeuril wordl doch de wijze van verwezenlijking wordt afgewezen de afd Arnhem trok daarop het voorstel iu Na langdurige beraadslaging werd besloten tot een volgend jaar aan te houden een voorsiel der afd Utrecht om te bepalen dat een afdeeling bg gemotiveerd besluit der algemcene vergadering op voorstel Tan het hoofdbestuur kan worden oulbonJeo VVg meenen onzen lezers geen ondienst te doen met hen optnerkzanm te maken op een dezer dagen uitgekomen werk voor het groole publiek over natuurkunde getiteld Populaire Natuurkunde of de leer van e krachten en versehijnseleii in de Natuur voor een ieder bevallelgk verklaard door dr Ollo Ule Met tairgke houtsneden Uit het hoogduitsch door dr ¥ H Julius leeraar aan de rgki hoogere burgerschool te Zn olie Ie dl ƒ 2 80 De ree in het A I eHiaimet e 5 zegt er o a van I e poging om walde wetenschap vond meer populair te maken gelgk die door dr Ule werd aangewend mag inderdaad uls welgelukt of liever als meesterlgk aangelegd en goed volvoerd orien beschouwd Wg hebben zelden een werk onder he oog gekregen dat meer rijkdom van inhoud aan duidclgkheid van voorstelling paart Hel is van dien kant ter r gde Ie stellen van Xaiser s Sterrenhemel en dit is inderdaad niet weinig gezegd Hier is dezelfde llaa heid dezelfde kalme gang Enz Laatste Berichten Berlijn IS Aug De koningin heeft de volgende depêche van den koning uit Herny ontvangen Er heeft een gevecht bg Metz plaats gehad waarbü het zevende en eersie legerkorps in t vuur geweest zgn en waarbg wg de overwinning behaald hebben Siegreichea Oefes ht bei Metz dureh Truppen sithenten enten Armeecorpi Bgzonderhedeu cntbreken nog Ik ga terstond naar het slagvdd Parijs 1 Aug Prins Achille Murat heefi bg zgn vertrek naar Parys zgne gemalin en kinderen te Londen gelaten Parijs IS Aug Naar men zegt zijn de prinsen van Orleans weer naar Londen vertrokken daar de Fransche regeering hun verzoek om in het leger Ie worden opgenomen van de hand heeft gewezen Parijs 15 Aug Het Journal Officiel meldt het volgende De keizer heeft Mctz met den keizerlijken prins gisteren ten 2 ure verlaten hij begeeft zich naar Verdun Voor zijn vertrek heeft de keizer eene proclamalie uilgevaardigil wnarin hij de verdediging van Mctz toevertrouwt aan de vaderlandsliefde van bezetting en burgerij nu hij zelf tegen de Pruisen gaat slrgden die in Frankrijk zgn binnengedrongen rEenc déprcl e au ilen prefect van het departement der Meuse bericht dat de Pruisen te Vigneulles aanwezig zijn De prcftet van de Vosges bericht