Goudsche Courant, woensdag 17 augustus 1870

Mn V 0 T1 r DöNüERPi D i lyiicriyds diit de IVuiscu de Moezel nBdereii de Fransi he gome liet l eo bruggen springen Eene iliptclie van den keuer gedugleckend uit Luugevillo tin lü ure des voiiils meldt dat dea morgens virkeuningen waren gedaan uaaruit bleek dat ïioh geen vijandelijk korpï in de nabijheid bevond liet Fransche leger 19 toen begonnen de Moezel over te trekken naar den linkeroever Toen de helft van het lejjer nnn de over ijde was vielen de Pruisen plotseling met grootc nincht aan Na eene uorsteliiig die vit uren aanhield werden 11 met groot verlies teruggeslagen Gisteren hebben te La Villclle pojiingen rim s gehad om de rust Ie verstoren Tachtig ni t dolken en revolvers gennpende lieden vielen den post pompiers bij de kazi rne aan ïwee pompiers en drie geiiitu van pui lie Aen 1 e e il van politie werd gedood De oiilu len werden mei de ij erige hulp der bevolking onderdrukt Ken TyftiglBl personen werden ge irresleerd het volk vUde hea ie lijf Men gelont dat de onlusten duor Pruisen aangestookt worilen Parijs 15 Aug Volgens een officieele dcptche uit Toul gedugteekend van den 14 des vond ten 8 45 werden de Pruis n ten 2 uur op 1500 meters van de stad gc ien Eenige kurassierc in gendarmen op een verkenningstocht uitgegaan stuitten op SUÓ vynndelijke uhlanen een gendarme sneuvelde Vervolgens kwam een parlementair de vesting opeischen doch verwijderde zich na een krachtige weigering te hebben ontaangeii l e houding der oevolking 19 uitmuntend e mobiele en nationale garden bezetten de wallen Parijs 15 Aug Alle bladen ijn eensleniraig in bet laken van de pogingeii tot rnstverslorin die gisteren te la Villette ijn aangeurnd Zij eiacben dat de schuldigen apoidig gestraft worden BerllJQ 15 Aug Van üflicieele zijde wordt het bericht van de Berhner Pod gelogenstraft nU zouden er stappei gedaan tijn om door bemiddeling vaD de diplomatie den vrede te herstellen Dit gerucht kan uiet anders worden beschouwd dan als een verziusel Berlijn 15 Aug Volgens bericht van den militairen inspecteur van de vrijwillige ambulance heeft gisteren een gevecht plaats gehad in de richting van het dorp Pange naar Mei De omliggende dorpen zijn door de bevolking geheel ontruimd Berlijn 15 Aug üe Nord Deutsche AUg Ztg zegt in een hoofdartikel t is heden Napoleonsdag en aangezien Fianknjk dezen dag niet meer viert zoo zullen wij dezen laatsten Napoleonsdag maar vieren Kopenhagen 15 Ang Het beweren an de Daily News als zou de Friinsohe vloot bij Helsingoer door de Deneu iju geproviandeerd urdt heden tegengesproken door de JSerhnske lideiule Gemen de Berichten Het Pruisische naaldgewier en het Franscho chnBsrpot De ervariug schgut te IccrcD dnt hvt utrslc wnpd verreneg d voork r verilitnt Hit chatat pot heeft twu nndueIfD vooreerst kan nen daarmede vult ttia ten coriLspuudtnt vna de jtruiiea die het gevciht bij Saarbruclt hieft bijgit uoiid op kortiu afstand sUchl tretliii De scltotcu gbitii uuk u geus de PmisiKhe MMuats Auzeiger te hoog eeu aaiuiicrkiiig die OLvestigd ordt dour dt Uuitsclie gi Iwittiti ii dit iiKtst alliu aan hala of hoofd ajn gewond l it dtu PruiaiBchiii veldtocht van 6Ö bekeud d tt het iiaaldgetveer mtcat becuHoiidao maakt Tcu tweede wurdt volgens de T id hit Lhassepot giHec na eiDige schoteu nartu en kuimcu de sutdiitLU er uii 1 ineLr mee te recht Sedert cenige dagen wordt te Zwolle en in dtn omtrek het spok tot dtn buittngouoon hoogiii prij van 1 ƒ 1 lU per Vilüg opgekocht lu linnen gtpukt in vir unden tervMjl ZIJ die 2ich daarmede onkdig hutidLn zorgvuldig traihteu te voorkoiuLn dut hm u inu nit w lurhdu itt gt aindm ordt Di e vi r tiidnigi ii ge si hiidLii ei hlit w larsdigiilgk vuur Pruisisi he rLkeniiig lil den Pfiil geeft htt viuigcu van spioiiufii wilctns tot grnpj ien itanUidkng 7ou wtid up lui dtr spuurlrt intri Gtua deftig EiklLcd i dainc dte irh Ig uiidtr Htil gfdto ir ii iets mmiteUjks lu heur gduat had aaii thomUn luthaaronge luk had de uutuui hnrc bovtiilip bcguiibtigd m t uu ei hi a2 U 4 donkeren i ani slug diL uienig ii iidc1drug r huur bt ngd Xiu hebben ronar die bij ceii danusgiyuht en etn hoid mot veeren wetnig piste Dit U8 gcnuig imi M ulk in dt ii unnn te brengen dat intp inct eLii verkbtd uUlciLr te doen had Km HcKrtiih underoffiLKr dit vnii uuure jNu ing de lv gfi l dtr vti amiidt iiunigti ni iktihiid ovti Hl uf tn t daiiiL ui t Uiitiniiii i h üiiiickti ii viotr CU lod f II ili I iisdidi lot iluigiii bail I oii 4iliii1d imm g on stellijr gii do nljii m holi n lo ih vioim n n der spomwcg Ik iiiibtiii nut op t dmkbnlil wint ivom n tu under qrkeii lol i ilk Kikst un o siiuiiilniii I Ixliooidi loLü iutn nu tn nisi ilm l lud dat g MiKtlijk tt iit Uas cii IJ verdnr veirttldo dat g cciio migcrrs wan dio van Ikrlgn naar Florince midi vtrtrtkktn 7oodat xg dtu weg üftr istrabburg en Ma M lUi nam kostte t niet vitl moeite huur dtn ntg naar il ci1aiid te wgzcn Itdcr dus dic nat gfduongLu is om Inngu t ourlogHtoouLtl te rtucn mnko lievtr ota omweg ten tiiido uict in moeitlgkhcdeo tu geraken Te Antwerpen tou een heer in het zwomdok ten bad iicmi n inuar as virkgen met e üige bankbiljetten die hg nttt wilde lil benanng gtvcii tn ook iiiit m jgn kkcdkunartjc achterlaten lig stak ze dus lu icgu zwembroekje rvtidtt hg cenigtu tgd gt Auminm cii gedoken had waren wut h cl iitituurlgk is di bilktteu verdwenen De badkuecbts haddm eshter het gclnk hit vtrloKtie terug te vindtii tn daardoor eene ruimt bilounuig tt ontvangen Burgerlijke Stand GmoKth 13 Ai g Corntlin fnnin itidtra J A Bie rmanr ti A v VMn C u l4 Adfianua ouders il Mitdreeht en J C van Ixicnt Ovmjii 12 Aug C M Jansen 8 m 13 A M de Jong hiiisvr van S lla ebroik 40 j N Hroii ver 1 li C van utphen 2 j Ö m ü vau der Vil 1 j lü m ADVERTENTIEN Burger Avondschool De insclirijving voor de Burger Avondschool zal plaats hebben voor hen die vroeger de school bezochten op Woensdag den 24 Augustus voor nieuwe leerlingen op Donderdag den 25 Augustus des avonds te acht uur in het gebouw der burger Avondschool Het schoolgeld bedraagt voor lederen leerling drie gulden sjaars voor meerdere leerlingen uit één huisgezin voor ieder twee gulden Onvermogenden njn fan betaling vrygesteld De Directeur der Burger Avondschool MARS Openbare Verkooping te ZEVENHUIZEN in het Raadhuis flaar zijnde ten huize van Mej do Wed iJi i Mbiu R H N in het dorp van eene BOnWfflANSWONING en circa 22 Bunders Wel Hooi of BoiiwlaiMlcn te zamen staande en gelegen in den Zi idplasPOLDEit van Schieland binnen de Gemeente Z E TE ItT ÜTJI ZE DN De Veihng op VRIJDAG 19 UG 1870 De toewijzing op VRIJDAG 26 AUG 1870 beide des voormiddags ten 11 ure Nadere informatien zijii te bekomen bjj den eigenaar en bewoner PIEïïlR DEKKER en t n kani ore van den Notaris MOLENAAR te Wadilin rreen Men vraagt TE HUUR in of b Gouda voor twee Dames een HUIS van 4 i 5 KAMER8 met TUIN Adres onder de letters A Z bij den Boekhandelaar F BOEKÉE te Dordrecht Kmser t astilles uit de outen van de Konino WiumiMs RoisniioNNEN bereid door genepsheeren aanbevolen ti gen iiiiiagkwalcn ids ciitharre ersli miiig Hurvormiug oprisping en slechte sjnjsverteermg l njs v m do ijijilniidiedile doos 50 ets maar vUcm u onvervalst lit voorhanden te Gouda 1 1 Apotheker J H ilOKRS tu Hollcnhtvi in alle Apotheken Do Administratie van de Rotsbronnon TEC3 E3Sr JICHT EN RHUIKATIEK is geen beter middel ter wereld bekend en w ordt er bepaald RADICAAL door genezen dau het Smeersel en de Poeders van CLAREMBEAUX Apotheker te Seneffe Dit IS een ONFEILBAAR MIDDEL tegen hevige gownchtsrhuiiiatiek verouderde rhumatiek kneuzingen verlamming heupjicht jichtnandoeningen waterzucht en in het algemeen legen de ziekten der z nuwen Het fleschje Smeersel kost f 1 75 en de Poeders 37 3 ts verkrygbaar by de onderstaande népótlinndeis J C ZELDENRIJK Markt te Gouda JAC MARKUS te DonireJd L C KRUYNE te Jhielle A STAM te Nieuw Lekkerland D VAN DALEN te IHrkdand P E VAN SANTEN KOLFF te Rotterdam S J C WULP J VAN ROGGEN te s Ilage J L F C SNABILIÉ Bij dezelfde Dépóthouders is mede verkr gbaar MIDDEL tegen alle MAAOFIJNEN Deze MAAGDROPPELS van Dr S aPPEL uit Londen worden als onfeilbaar aanbevolen aan alle lijders van maagp nen hartwater watergal maagzwakte slechte spysvertering zuur oprispingen brakingen bloedbraking windzucht en maagkrampen kortom aan ieder die aan zwakke en ziekelyke tnnagorganen Igdende is het fleschje met gebruiksaanwijzing kost 1 50 Het hoofd dépót van deze beide artikelen is bij S B L ÏIEK te Groniuyen Openbare Verkooping op DINGSDAG 23 AUGUSTUS 1870 des voorm ten 9 ure aan de Hoogstraot wjjk A n 125 te Gouda van eene aaiizienlyke partij 6ALANTERIËN en KINDERSPEELGOED en van een INBOEDEL Daags te voren to zien Dr Chantomdauns OOGENWATER Dit ouwnardeerbitar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogeu te kunnen verbeteren uelke dour den lijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende ijn aan verzwakking iifniailiiij prikkeling liilsigheid lilofdroode en druipende oogpn welke des nachts loekle cn zware jeukeude drukkende rn stekende oogen djor lang ingespniinen zien of l eii T A G VAN DETU Gouda i 1 llEUZUMAkEU Uidm i 11 KELLER wesle wagenstraat Rotterdam Mej L A StiiobTENs SdiiriTFB Ooslmolenstrnat J J GROENllUlZr N k C Utrecht en meer b kende Bi puts in ons rijk louda Druk van Uiiiikiiinu tel rk miniiliWii lW w taBwïi taijnm II tattili o J i M lil UI II tiKilw litaiii Bil Win w li f M 9 i i t Oil milil Uns IC iiwikraj pé ifyeiirMtallirOiiii K ini i ip mimk ifjlitl II ii iin wM if in lig II U tfiliieii wi II nlilin ti t iéi ƒ iijmildmtiriiMElUnCn kwi nlll MiHM Mggn K m itfèm km k U ill T i f WM u i Mi yi ii iu Ui