Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1870

MW iiWmii Vrijdag 19 Augustus 1870 N 034 GOUDSCHE COURANT Nieuws eii Adverlenliehlad voor Gouda en ömslreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave lUMTIEK ivereld bekend en wordt door genezen dan hot Ie Poeders Apotheker te Seneffe iAAR MIDDEL tegen i tek T uderde rh 3 i v I iiiing heupjicht jicht l t en in het algeiieen uwen kost f l iï fin dePoeEir b g de onderstaande Markt te Gouda recht die 1 erland i Ksland U LFF te Roüetdam e Hage ei I is mede verkrflgbaar 1 MAAGPIJNEN flJiS van Dr STaPPEL s onfeilbaar aanbevolen Bn pgnen hartwater wa Be te spflsvertering zuur I bbedbraking windzuoht li aan ieder die aan c i gorganen Igdende is k fanwijzing kost 1 50 IVI beide artikelen is by L EK te Groningen yx erkooping VJIGUSTÜS 1870 des iIb Hoogstraat wyk A ene aanzienlijke party einderspeelgoed Iel v ii n te sieu lUmclanns WATER I otenwater ia e n van de de wereld hetzelve bezit te unnen verbeteren welke nio andere omstandigbeden Kki ig nfmalling prikkeling n Iruipende oogen welke wa e jeukende drukkende r l ng ingespannen zien of oijgspieren of aderen ook hen rooral bij koud eêr en e lu it of bij schel licht niet eze en meer andere oogge I it ogen water hersteld en e 00 en tegen die gebreken zo Int mui tot in hoogen il beh leven Hetzelve i ver flii on bij f II tuda f 1 1 uden y ie dgcnstrant ItotterJaiH ri s f iiLuTr R los inolenstrant N I C VIn M la i ons tijk I Iv vik A UlIllklIIIIU De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post f 2 Kennisgeving De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kenuis van de belanghebbenden dnt door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe belastingen enz te Rotterdam op den 13 Augustus 1870 is executoir verklaard Het kohier van bet pateniregt over het dienstjaar 1870 71 N 4 Dat voornield Kohier Ier invordering is geiield in handen van den Heer Ontvanger dat ieder dunrop voorkomende verpliet is zijnen aaiislng up den bij de Wet bepaalden voel Ie voldoen eji dat heden inguut de termyn van DllIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 15 Aug 1870 De Burgemeester voornoemd VAN BKKGEN IJZENÜOOltN BUITENLAND P R A N K R IJ K Men gaat ijverig voort roet de verdediging vm Parijs Al de toegangen tot de slad worden afgesneden en 7500 m in zijn werkzaam aan de aardenwerken welke voorde verdediging nood iikolijk zijn Zeshonderd stukken geschut zyt reeds geplaiitst op de voornaamste punten van aanv d Zij zullen door meerderen gevolgd worden De regeenng heeft bekend gemaakt dat ieder die omtrent de verdeiliging van Parys valsche of oürustbiirende berichten verspreidt zal worden terecht gesteld voor den krijgsraad Men sehryft uit Forbach Ik heb op t slagveld de zonderlingste verschijn seleu gezien Vlak naast de afzichtelijkst verminkte lyken roet de akeligsl verwrongen trekken higen andere dooden met zoo kalm en rustig gelaat als ware t leven nog niet geweken maar als sluimerden zÜ Zoo vond ik twee broeders van t 7 te regement Hanovernnen die toevallig by dezelfde ooro ignie stonden in een hollen weg liggen het geweer tot afvuren gereed en nog in eene houdi ig als waren zij in t gesprek door den dood overvallen Ik ontdekte eerst geene wonden maar bij nauwkeurig onderzoek bleek mij dat ieder huii ier een kogel in t oog gekregen had die in de hersenen was doorgedrongen en den dood onraiddelijk ten gevolge moest hebben zonder een droppel hloedverlicc Op de hoogle aan den rand van t bosch vond ik een l ranschen officier die het noodteeken der vrijmetselaars gemankt had in zijn doodstrijd en wiens armen in die houding waren gebleven zóó stijf dat ik vergeefs beproefde er eene andere houding aan te geven De dood heeft velen zoo snel overvallen dnt in hunne irakken in i geheel geene verandering te bespeuren is anderen iJaarenlegen moctti gruwzaam geleden hebben gedurende den geheelen nacht Velen moeten op t slagveld onverzorgd zijn blijven liggen van s avonds 7 a 8 ure lot Zondagnamiddag De Coiirricr de Xnncy meldt omtrent het inbe it nemen dier slad door de Pruisen hel volgende Den 12 dezer s namidd ten drio ure hebben vier Pruisische soldaten bezit genomen van Nancy de oude hoofdstad van Lotharingen en thans de hoofdplaats van het departement der Meurthe Voegen wij er lot onze ec r b j dat Nancy eene openc slad is dat zg sedert den vorigen dag geen enkelen soldaat meer binnen hare muren had en lat lie gemeenteraad in t belang der ingezetenen de burgers toi kalmte had aangemaand Een half uur nadat de vier Pruisische soldalen in de stad waren verschenen kwam ecu detachement van 26 l uitscher dat bezit nam van het spoorwegstation terwyl de stationchef een gevangen man werd lerkl iardj doch h werd op zijn woord van eer op vrije voelen gelaten Oe maire verd bij den chef van het detachement ontboden Middelerwgl reed een officier der uhlancn gevolgd van twee ruiters in galop de stad door ten einde het terrein in oogeuschouw te nemen Toen de maire op het stadhuis was teruggekomen gaf hij den gemeenteraad te kennen dat de vijand van de stad eene som van 50 000 frs en eene goede portie haver voor de paarden vorderde Dit had de raad dus toe te slanu Aanvankelgk had de kummandant eene som van 300 000 frs gei ischt 50 000 frs vond hij eene kleinigheid voor eene plaats die zooveel fraaie gebouwen had De Pruisen hebben onmiddellyk hunne maatregelen genomen Op hunnen last hebben namelijk twintig ingezetenen onder Piuisische leiding de spoor egrails tot aan Maxéville moeten opbreken De Mils werden vervolgens iu het kanaal geworpen Ook de lelegraafpalcn werden omvergehaald De uhlanen kregen spoedig versterking zoodat Nancy thans 150 de er militairen in zijn midden heeft T ee hotels moesten elk een diner voor 75 personen leveren Ziehier het menu soep bouilli groenten ren llier wijn en zes cigaren per man De regeering heeft Dinsdag de volgende dcpuche van den onder prefect van Verdun bekendgemaakt lieden ochtend ten R 10 ure was er geen nieuws van het oorlogstooneel ontvangen Te Metz was gisti ren den gauschen dag kanongebulder vernomen in de richting van Verdun Aldaar aangekomen reizigers verhaalden hoe sinds den ochtend van gisteren een groote bataille gaande was In het gevecht van den 14den zouden de Pruisen meer dan 40 000 man verloren hebben Gisteren is in mijn arrondissement op 38 kilometers van Verdun gedurende den geheelen morgen gevochten Op dat punt is de vgand terugtrekkende gezien naar het Zuiden Deze berichten werden onder reserve medegedeeld In het wetgevende lichaam heeft graaf dePalikao in antwoord op eene interpellatie de volgende verklaring afgelegd De Pruisen hebben er van afgezien de retraitelinie van het Fransche leger door te breken en de vereeniging van onze korpsen te belenen Luiilcns niet ofTioieele telegrammen van de gendarmerie uitgaande hadden de Pruisen zich op Commercy terusgetrokken na drie of vier nchterpcnvolgendc gevechlcn waarbij zij de nederlaag geleden hadden De minister verzekerde verder dal het nieuwe leger waarvan het opperbevel uitsluitend aan maarschalk ISiit iinc is tüocrirouwd thans gereed staat om hel Uijnlcgcr ter hulp te snellen De kamer heeft hel wetsontwerp van Jules Ferry niingenomcn belrcHondc de iiuleeling vim de lichtin ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN gen van 181 5 n 1866 bij de mobiele garde met een wijziging echter in zoover dat de gevallen van vrijstelling krachtens de wet vau 1832 blyven bestaan Omtrent de onlusten welke in de Faryschevoorstad La ViUette hebben plaats gehad zegt het Fransch officieel orgaan dat eenige onruststokers teu getale van tachtig gewapend met dolken en pistolen een aanval gedaan hebben op de wacht aan de kazerne der pompiers Zy kwetsten daarbij twee pompiers en drie politie agenten De ongeregeldhedenwerden echter spoedig met medewerking der bevolking bedwongen en een vijftig personen in hechtenis genomen De bevolking wilde de gevangenen te lijf Men meent dat deze ongeregeldheden door Pruisenzijn uitgelokt L llistoire schrijft den 15 dezer Voor de eerste maal sedert 18 jaren heeft Parys op dezen gedenkdag zijn gewoon aanzien verloren De 15e Augustus ia voorbijgegaan zonder een nationaal feest te zijn Niet het kanon der invalieden maar dat van de boorden der Moezel heeft zich doen hooreii De are de triorophe de l étoile is niet op de gewone wijze verlicht Geen vuurwerk of illuminatie in de Champs Elysées geene militaire voorstellingen of kermisihéaiers De parodie heeft uitgediend Het is thans de werkelykheid van den oorlog die ons een droevig en vreeselijk schouwspel geeft ENGELAND Den 12 dezer is te Dublin namens èene vereeniging van drie honderd vijftig Ieren allen mannen van meer of minder aanzien ein manifest uitgevaardigd waarin als waarborg legen het Engelsche wanbestuur de oprichting wordt verlangd van een lersch parlement voor de behandeling van zaken die Ierland inzonderheid betreffen terwijl s rijks parlement voortgaan lou de gemeenschappelijke aangelegenheden der drie vereenigde koningrijken te bestieren De eerste onderteekenaar van dat stuk de heer King Harraan is te Dublin candidaat voor eene opengevallen plaats in het pirlement zijn mededinger de heer Corrigen wordt door den kardinaalaartsbisschop Gullen openlyk ainbevolen B E L G III liet adres in antwoord 3p de troonrede gelijk het door de commissie van de kamer van afgevaardigden werd ontworpen is van den volgenden inhoud Sim Tegenover de ernstige gebeurtenissen die aan onzB grenzen plaats hebben gevoelen de uitverkorenen der natie meer dan ooit behoefte om zich om den koning te scharen De mannelijke en edele woorden die Uwe Majesteit tot de volksvertegenwoordiging heeft gericht zijn door ganseh IJelgie vernomen en toegejuicht Met uwu Miijesleii vcrlioiiwen wij dat de geesel des oorlogs on on budem zal sparen Voor Bi lgie pleiten de macht van het recht en de ccuwenheugenilo belangen van het Europeesch evenwicht De groote mogi inllicdiii v iii Europa hebben oiizo neutraliteit gcslipnleerd en gewairborgd die onzij