Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1870

digheiil is Ie midden van den oorlog 7elf door hiuidelingen vau de laatste dagen bekrachtigd De souvereiiien van Friiiikrijk en Pruisen hebben aim Une Miijesieit hun vasten wil te kennen gegeven om onze onafhankelijkheid te eerbiedigen Naast die plechtige verzekeringen heeft zich eene niet minder onwaardeerbare getuigenis geplaatst e zorg van Hare Brilsche Mnjesteit voor de belangen der Belgische nationaliteit en de voldoende steun dien deze zorg bij het Kngelsch parlement en in den boezem der Engchclic ualie gevoriden heeft zijn voor België een oor iiak van levendige tevredenheid geweest Die tevredenheid is even ala onre erkentelijkheid verhoogd door het jongste Iraotaat dat Kugeliiiid te i ii ii in ji X iicj it luct zijne bondgenoolen heeft gestolen België begrijpt zijnerzijds wat Europa van ons kan verlangen De inlern itionnie plichten die aan België door zijne neutralileit norden cpgelegd znllen gedurende den oorlog worden nageleefd evenals ij gedurende den vrede op nauv gezette wijze werdiii vervuld Door aan Z M den keizer der Franschen te bevestigen dat België die neutraliteit zal welen te eerbiedigen door alle middelen die in ons bereik liggen IS Uwe Mnjesleit de getrouwe tolk geweest van het nationaal gevoel Daar is geen offer ilat wij niet bereid en besloten zijn te brengen voor de handhaving en de verdediging van onze vrije instellingen van onze eer en van het bestaan des Vaderlands Uw gouvernement heeft zijn plicht gedaan door voor zijne verantwoordelijkheid in buileugewone omstandigheden de maatregelen te nemen die het noodig achtte Het he ft zich niet vergist toen het op onze vaderlandsliefde rekende Veertig jaren van voorspoed zooals de geschiedenis weinige voorbeelden oplevert vrijheden wier bezit de meeste natiën ons benijden eene glorie die niet te minder schittert omdat zij niet op het slagveld bevochten is ziedaar het heerlijk erfdeel dat ci5n dag van lauwheid op het spet zou kunnen zetten Gij hebt het gezegd Sire België slaat op dit oogenblik aan eene zware beproeving bloot j maar het bezit nog allijd de burgerdeugden die het met behulp van de Goddelijke voor ienigheid in andere tijdperken beschermd hebben en het zou hoog in de achting der natiën deden stijgen Door zijne wijsheid door zijne geedkracht en door de loyale toepassing zgner neutraliteit zal België krachtiger en roemrijker uit de crisis te voorschijn treden die om ons land woedt Het zal vooral de crisis te boven komen door de eensgezindheid zijner zouen die wanneer er sprake is van het beslaan des lands nooit anders zullen hebben dan één ziel en één leus Leve het onafhankelijke België Leve de Koning De Nord Deutsche Allg Zeilung wijst op de mededeeling van den Franschen minister van binnenl zaken dat de Fraiische regeeriiig maatregelen neemt om alle Duitschers van haar grondgebied te vcrdrij ven Het blad gelooft niet dat Duuachland ten deze gebruik zal maken van het richt der wedervergelding Laat de in Duitschiand aaiiwszige Franschen zegt het blad tzieh rustig gedragen wij zullen geen gedwongen koers van ons papier invoeren hun eigendom hunne maatschappelijke relation zullen onaangeroerd blijven Zy zullen slechts ééne illusie moeten opgeven zij zullen namelijk tot de overtuiging komen dat thans Duitschiand de voorganger in beschaving is Er bestaat in deze eeuw nog een voorbeeld van eene verdryving der gezamenlijke onderdanen van een staat n iinelyk iu 1862 die van de Zwitsers uit het toenmaals Ouslenrykbc a Loiubaidije Maar dat was eene geheel andere zaak d in nu Men kan byiia zeggen dat Oostenrijk dit toen deed uit het oogpunt van humaniteit Het wilde verwikkelingen mei Zwitserland vermijden waartoe onvermijdelijk gevaar bestond doordien het kanton ïessino in die dagen het br indpunt was van ophoudelijke samenzweringen tegen de veiligheid van Oostenrijksch Lombardije üm hieraan een einde te maken besloot het Weener kabinet tot den harden maatregel van alle Tessiner burgers uit Lombardije te verdrijven Dit gebeurde in vredeatyd Kr werd hun behoorlijk tyd gelaten om hunne aangelegenheden te regelen en er be9lon l geen gedwongen koers van Ouslenrijksohe baiikbiljelten en toch werd de ninalregel door het geheel beschaafd Europa afgekeurd De li idiiisclie I audeH eitm j meldt hoe het met de be7ctliiig van Ilagciiau is gegaan Den 7 dezer des niidilags tiisscheu 1 en 2 ure werd het stadje door het lo en 2e regemciit liiidcnschc dragonders bezet Dit feit was echter voorafgegaan door een stouten coup van de beide luitenants von Schonau en von Freydorff Met eeuige weinige civallerisIcD waren zij naar de kazerne gereden die in het midden dier stad ligt Daar hadden zij eenvoudig de ofTiciereu en manschappen krijgsgevangen verklaard en deze vonden bet raadzaam dadelijk de wapens neder te leggen Op deze wijze werden 2ÜU Franschen gevangen genomen en 180 paarden benevens 16 wagens vol goederen voor uitrusliug buit gemaakt s Avonds werd het boofdkwarlier in het hotel de l oat opgeslagen en do troepen in en om de slad gelegerd De koningin heeft van den koning de volgenile telegratische dépêche ontvangen Herny 15 Aug s avonds V n ïcu 3 Ure beu ik au het sl igïeld by Mctz teruggekomen De voorhoede vau ons 7e legerkorps heeft gisteren avond legen S ure den terugirekkenden vij uul aaugei illen Hy hield stand en kreeg versterking uit de vesting Onze voorhoede werd ondersteund door de 13e en een gedeelte der 14e divisie alsook door een deel v in het eerste armeekorps Er volgde een zeer bloedig gevecht langs de geheele linie waarna de vijand op alle punten werd teruügeshigrii en de vervolging tot vóór het glacis werd voortgezet e buitenwerken in de nabijheid der vesting stelden den vyaiid ruimschoots in staat zijne gekvtelsten te bergen N idat onze gewonden waren geborgen zijn de troepen niet het aanbreken van deu dag iu hun bivouac teruggetrokken Onze troepen moeten met eene schier ongelooflyke bewouderenswaardige energie en met lust gevochten hebben Ik heb er velen gerien en bun van harie mijn dank betuigd Hun gejubel was trelKeud Ik heb de generaals Steinuetz Zarlow von Manteud rl rn von iöben gesproken Uit het algemeen hoofdkwartier te Herny zynofficieele berichten ontvangen Tengevolge der storing op de telegraafdraden waren zij per post naarSa irbriicken verzonden en van daar den 16 ten 7 ure 20 min D iar Berlijn overgeseind Die berichten luiden als volgt Den 14 dezer s nam ten 4 ure meende onze hij Metz aanwezige voorhoede dat het vóór de vesting geleger le Frausohe corps ouder bescherming vau het geschut der plaats afmarcheerde Onmiddetijk tastte de brigade Ooiz de achterhoede aan van het korps de C ien vroeger onder bevel van Bazaiue en wikkelde het iu een zoo hevig gevecht dat het met eeuige afdeelingen van het korps front moest maken Aehlereeiivulgens werden van onze z jde veruche truepeu in l gevecht gebracht die den vijand ten slotte op alle punten tot achter de vestiiigwerken terugwierpen Uid lelerwijl had het Fransche korps van Ladmirault den rechter flank van ons eerste urmeekurps getracht te verslaan maar generaal Manteuirel kwam met zijne reserve aanrukken en wierp den vgand ook aan dien kant terug De onzen drongen lol Belleeroy en Borni door tol hiuiien het bereik van het ieuw aangelegde fort Heden vroeg in den morgen hield de koi iugop het slagveld eene verkenning en inspecteerde den ambulancedienst en de voorposten Van het hoogste punt was van den vyand niets meer te zien Dichte stofwolken schenen het bewijs te leveren dat de vijandelyke hoofdarmee aan gene zyde der rivier in vollen aftocht was OOSTENRIJK De dépêche van den rijkskanselicr over de ophcRing van hel concordaat is aan den kardinaal Antonelli overhandigd De ffiener ZIg maakt haiir openbaar De staat heeft zijne rcchtsvrijheid terug gekregen Het concordaat heeft opgehouden als verdrag te bestaan zijne bepalingen zijn nog slechts van kracht totdat de rijksraad het opheft Ru dat zal zeker een der eerste daden Tan de nieuwe vertegenwoordiging zijn Even goed als de slotsom van de dépêche ondervinden de motieven die tot die slotsom hebben geleid groolen bijval bij de liberale partij Wel zoude zij die reei s jaren lang het concordaat heeft veroordeeld niet het onfeilbaarheidsdogma hebben genoemd als reden van de opheflïiig maar van het standpunt der regeering uit is dit volkomen Ie billijken Duidelyk bewijst de minister van eeredienst hoe onmogelijk het is de dicialoriale macht die de paus zich heelt aangematigd met eene vrye staalsregeering overeen Ie brengen De stap der Oosieiirijksche regeering verdient door de geheele liberale ereld gehuldigd te worden Oostenrijk is de eerste slaat die krachtig optreedt tegen een kerkvoogd die alle wercldlykc machten aan zich wit onderwerpen Dat do daad der regcering op dit oogenblik niet die opmerkzaamheid trekt welke ij verdient is niet de schuld der regecring ij ligt in den tcgenwuordigen toestand Maar hierdoor wordt van de naarde die aan haar daad mooi worden gehecht niets afgedongen Mogen de andere Katholieke landen wanneer de oorlog hen niet meer in spanning houdt zich bassten het voorbeeld van Oostenrijk na te volgen BINNEN LAJJÏ G t IG Augustus Wij vernemen dat het hoofd comité van het Ilmde Kruis het reglement van het hier ter stedeopgerichte comité goedgekeurd en deze corporatie aUzoodanig erkend heeft Naar wij verder hooren beslaat bij hel reeds benostnde bestunr dier afdeeliagnu ook het ernetige voornemen om ten gevolgehiervan zoo spoedig mogelijk krachtige handen aanhet werk te slaan en is er mede sprake om de rele dames die zich in den loop dezer week hebbenaangemeld om een dames comité nevens en in samenwerking met bet beeren comite te vormen tothet houden eener bijzondere bijeenkomit met datoogmerk eerstdaags samen te roepen Het Faderlaad deelt mede dat de brieven endagbladen die met den laatsten trein alhier aankomeu les avonds nog worden bezorgd Wy vreezendat het blad zich vergist doch wy hopen dat tgoed ingelicht was Woensdag morgen is de trein die ongeveerhalf twaalf van Amsterdam komt tegen eeu locomotief die aan het station alhier stond gestoolen Eeu conducteur is aan het hoofd gewond de beide locomotieven zijn zoodanig in elkander geloopen dat menze niet van elkander kan krygen Da conducteurdie in deremkast zat is nog in tijds eruit gesprongen zonder zich te bezeeren de remkast is geheelverbrijzeld Gisteren avond is met den trein alhier aangebracht een kruier van de Rijnspoor die als conducteur dienstdoende zyn beide beeuen heelt gebroken door mis te stappen toen de trein van t slation Voorburg wegreed Hij is onmiddellijk naar het gasthuis alhier overgebracht alwaar by thans wordt verpleegd Door de aardbezicn compaguie te Boskoopzyn in het afgeloopen saizoen verzonden ruim 450 000 potten aardbeziëu Door haar is ontvangen ruim ƒ 21 000 waaronder uok is begrepen de opbrengst der door haar verzonden bessen enz De pluk der aardbeziëu was zeer overvloedig Men schrijft ons uit Woerden Dinsdag morgen de aangekondigde harddraverijen gehouden en hoewel men vreesde dat er weinig publiek ronde tegenwoordig zijn door de lijdsomslandighcden viel dit zeer nude Des morgens reden een 13 tal borrenpnarden om den prijs eeu zeer fraaie pendule die door het paard Hosanna van H Blonk te Hazersvoude door h m zelf bereden gewonnen werd s Namiddags was de wedstrijd voor paarden van zessen klaar Er kwamen er 15 paarden op de baan waarvan bet paard de Boer eigenaar J Metz te Waddinxveen den prijs zynde een zwaar zilveren bouloir op comfoor van een waarde van ƒ 225 behaalde De premie die in twee fraaie met zilver geniouteerde portwijn candtVn met zilveren bakjes bestond is rehaald door hel paard Kanpioen van J Buele Ie Watergraafsmeer en bereden door P H Fromberg In de beste orde liep alles af en iedereen was opgetogen over het aangename schouwspel en over de algemeene vreugde die er heerschte De kerkeraad der herv gemeente te Nieuwerkerk uin den IJsel heeft tot herder en leeraar dier gemeente beroepen ds H B ix predikant te Waarder c a aan welk beroep de ambachtsheer de heer J A Smits te Dordrecht zyne agreatie heeft verleend Het DagU v Z H en s Gr verneemt met genoegen dat bij de regeering het vo i lemen beslaat om weldra de guhuwde militiens der verschillende lichtingen met verlof naar huis te zenden In België wordt gelijke maatregel genofmen hy is daltr van meer gewicht dan hier omdat de diensttijd 8 jaren is en dus de militie iianr verhouding meer gehuwden zal tellen dun in Nederland De N IK C leelt daaroinlreiit mede Terwijl op vroegere aanvriigeti om verlof voor gehuwden met het oog op de tijdsomstandigheden steeds onvoorwnardehjk afwijzend is beschikt moet