Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1870

fc Sj l jS WI 2 WBif 2 HMliW nawwn Dat do daad der rfgee die opmerkzaamheid trekt lu schuld der regceriiig gen toestand Mnar hier die aan haar daad moet jongen Mogra de andere de OOI log hen niet Ich haasten bet Toorbeeld iLAND Augustus t hoofil coaiitc van het van het hier ter slede Ird en deze corporatie ala r wij verder hooren be u bestuur dier afdeeliug emen om ten gevolge pk krachtige handen aan m de sprake om de I loop dezer week hebbeo omité neveus en in sa i comite te vormen tot bijeenkomt met dat t roepen jmede dat il brieven en Itaten trein alhier aanko eii bezorgd Wg vreezen doch w hopen dut t de trein die ongeveer lonit tegen een locomotief fond gestooten Een con ewond de beide loco kanderge pcn dat men krygen De conducteur Ig in tijda er uit gespron n de remkast is geheel den trein alhier aangeKijospoor die als coubeide beenen heelt geen toen de trein van t Hij is onmiddeliyk naar bracht alwaar by thans Icompagnie ta Boskoop 1 verzonden ruim 450 000 ha ir ia ontvangen ruim b repen de opbrengst fessen enz De pluk der bedig Woerden ekondigde harddravergea ri esde itat ei weinig pu ijii door de lijdsom e iijule Itnl borrrnpaarden om den luie die door het paard Hazerswoude door htm d dstrgd Voor paarden van 15 paarden p de baan jocr eigenaar J Melj te lijnde een zwaar zilveren ln n waarde va ƒ 225 IC twee fraait mot silver llltn met zilveren bakjes liet paard Kampioen van Ir fn berc leii door P H Ide liep alle af en iederI liet aangename scbomvvreugde die er heerschle rv gemeente te Nieuwer herder en leeraar dier IX predikant te Waarde ambachtsheer de Icht zgne agreatie heeft tn t Or verneemt met Iririg het voornemen belde mililiens der verschil naar huis te yenden In pel gen Anen hg is dilit f omdat de diensttijd S la ir verhouding lueer geY edcrland linlreiit mede I vingen om verlof voor Ie tijilsorastandigheden I end i beschikt moet cltzcr dagen op vernieuwde aanvragen zgn te kennen gegeven dat bij gunstige verandering van de omstandigheden de gehuwde miliciens het t t kst aan de beurt zouden lïgn bij eventueele toekenning tan verlof ffet Vaderland bevat de volgende mededeelingeo aangaande onze laiidgenooten die tot de expeditie van het Boode Kruis bebooreu Den 14deu Zondag ten 2 uilr te Luxemburg aangekomen werd de expeditie door den minister van ttnai Servais aan het stalionigebouw ontvaneen eciie beleefdheid d de kronn opzelt n de reeks van andere beleefdheden bewijcen van sympathie en medewerking die men onderweg alom bg de autoriteiten waarmede men in aanmerking kwam douanen direction en beuiubten van spoorwegmaatschappijen enz had ondervonden Tot nog toe hadden de reizigers natuurlijk alleen de lichtzijde van hun tocht ondervonden Een reis doer de schoone berggtreken van Luxemburg op een prachtigen dag met bedekte lucht die een sombere en indrukwekkende tint over de bergen en rotsen wierp duch die nu en dan plotseling door een helderen zonnestraal doordrongen werd welke lachende en vriendelijke vergezichten over de hoogten heen en in de dalen onthulde zulk een reis herinnerde in het geheel niet aan de tooneelen van jammer en ellende bet doei van den tocht Bchler in Luxemburg zelf hadden zij reeds ontmoetingen die een voorsinank gaven van t geen hun te wachten stond Zou oniinoeilen zij er een dokter die pas van S iarbruck was leriiggekumen en en donker tafereel ophing van den tuentimd Schoon de gekwetsten zoo gued mogelijk geholpen werden was de behoefte zóó ontzettend prooi wat hun annial zóó aanmerkelgk dat men niet bij machte as allen bchoorlgk te helpen Overal is het letterlgk vol met gewonilrn er ztjn hui en te Saarbrück waar er tachtig bij elUiider zijn In de eerste dagen na den slag was het onmogelijk genoeg hulp Ie krggen Zoo verhaalde de dukier dat er den vierden dag nu doop van het geveiht ep het slagveld bg Saarbrück iiug een gek etste cevonden was die noch hulp nuch voeding gehad nad en van wien t dus wel een wonder was dat de man nog leefde Er bestaat voor ome stadgenooteii dus geen gevaar dat de uitoefening van hun liefdewerk overtollig zal wezen VVg zijn dan ook vol moeil zoo eindigt het schrijven waaraan de bgzonderheden zyn ontleend i en hopen als er in onze buurt eens leis gebeurt aan die ongelukkigea de weldadeti vau Nederland te kunnen aanbieden In de eerste dagen na een slag is er overal gebrek aan alles iJokters krijgen niet ie eten ook aan verkwikkingen eo versterkingen voor de gekwetsten beslaat behoefte De hulp die de strijdende legers voor hunne gewonden bezitten is uiimuntend en overvloedig doch den eersten da komt de onze overal te pas Luxemburg geeft ook veel hulp minr in hel iieriogdom zijn geen gekwetsten i e blijven liggen waar ze gekwetst zgn of worden door de legers geëvacueerd Wij zgn hier thans vlak uan de grenzen en zullen spoedig het kanon hooren wanneer er sing geleverd wordt Dan zullen we gereed slaan om hulp Ie bieden Wij hebben een groot en flink molericel De groole hospitaaltent de keukenransel llggiagsiukken verbanden medicijnen levensmiddelen veik ikkingen in overvloed Hel vuil vier en zestig proote kisten Doch zoodra hulpbieden noodig worui zal er veel gebruikt worden en zullen wij al spoedig door de telegraaf om toezending van benoodigdheden van allerlei aard moeien verzoeken Men ga dus in Nederland voort om de hoofdmagazijnen te sGravcnhage zoo ruim mogelijk te voorzien I Op 14 September a s zal te Arnhem degewone jaarlyksche algemeene vergadering gehoudenworden der Maatschappij tot Nut van den Javaan Op den besohrijvingsbrici komen onderscheidene belangrijke punten voor o ook het kiezen vaneen nieuw hnofdbestuur daar de tegenwoordige leden allen besloten hebben hunne betrekking neerte leggen Ue beweegredenen de er handeling zijnin t verslag dat bij den beschrijvingsbrief gevoegdis in l breede uileengezet en vinden haar mecslengrond in de opgedane ondervinding dat hunnepogingen vroeger en later in t belang der zankbij do rfgeering oi de natie in t iverk gpsleld meestentijds cliipbceuk leden uit gebrek aan ernslijjesympathie voor liet doel der maatschappij en harebeginselen De financieélf toestand der Maatschappij is niet ongnnsiig t Ledental is van ruim lUOOtot ruim 2200 geklommen terwijl nieuwe afdeelingcn zijn tot stand gekomen Ie itotlcrdnm cu Ziiaudam Van eenii e geestdrift voor eene zaak van meiischelijkheid en rechvaardigheid aldus luidt het o a in t verslag welke de oprichters der maatschappij ïot nut van den Jovcan hoopten op te wekken is bij ver do groote meerderheid harer leden niet gebleken ofschoon bet hoofdbestuur ook in het afgeloopen jaar in de geschriften der maatschappij telkens en telkens op nieuw pogingen daurtoe aangewend heefl en het juist in dat tijdsverloop niet aan de gelegenheid ontbroken heeft om bewijzen daarvan te geven De internationale tentoonstelling van landbouwwerkluigcn sedert den 27 Juni te Arnhem in hetvroeger stationsgebouw en op het omliggende terrein der Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappijgehouden is zonder de minste plechtigheidgesloten geworden Het moet voorul aan detijdsomstandigheden worden toegeschreven dat dezetentoonstelling in den laatsten tgd zoo weinig bezoekers trok en dat het met den verkoop der lotennicl naar wensch is gegaan Het zesde gedeelte derloten waaruit de verloting zou bestaan is te nauwernood geplaatst Wij zijn in slaat de orde der werkzaamhedenmede te deelen van de derde provinciale vergaderingVan onderwijzers eu voorstanders van het onderwijsin ZuidHolland Zaterdag den 10 September 1870 in hel lokaal Ons tjenocgen te Gouda Opening der vergadering 10 ure precies Mededeeling omtrent de grondslagen der provinciale vergadering Aannyzing van de plants en benoeming van eene commissie voor de volgende provinciole vergadering Bespreking van de volgende onderwerpen 1 ijevert de lagere school tegenwoordig inderdaad zulke gebrekkige resultaten op Is van verscliillende zijden is beweerd geworden Ingezonden en in te leiden door den heer K G Heringa oudschoulopziener van Utrecht 2 Van welken invloed zou een opheffing of iukrinipihg der soliulen voor meer uitgebreid lager under ijs zijn gelijk zg door sommigen gewenacht ordt Inge onden en in te leiden door den heer F C Drlfos van Koiterdam 3 Het onderwijs in de naluurleer naar aanleidingvan dr Arens Materiahën fiir den AnschauungsUniernclil in der Nuiurlehre liigeZKiiden en in te leiden door den heer K Mars v in Gouda 4 Voldoei onze volksschool aan de behoeften dervrouwelijke jeugd en wat kan er gedaan worden omh lar meer vruchtbaar voor het vrouwelyk leven temaken i Iiigezondeu en in Ie leiden door mevrouw Elize van Calear van Wassenaar 5 Is eene splitsing onzer groote volksscholen inklassen voor meisjes en jongens nfzouderlyk al ofniet aan te bevelen Iiioe oiiden en in te leiden door den heer A Jansen van Eotierdam K Hoe kan ile school het best voor de toekomstige bestemming vnn den leerling zorgen Ingezonden en in Ie leiden door den heer W F Muls van liotlerdaiD 7 Hoe dient hei onderwijs in de ardrgkskunde in de lagere school gegeven Ie worden Injie unden en in te leiden door den heer H H Hartman van C apelle a d IJsel Pauze l2 s ï ure Sluiting der vergadering 4 ure Na afloop der werkzaamheden blijft voor de leden de gelegenheid open tot vriendschappelyk samenzijn Een redacteur van het Parijsche dagblad Ie Figaro die op het corlogsloonecl is geweest en onder velerlei wederwaardigheden ook met den kroonprins van Pruisen in aanraking is gekomen verhaalt dat die prins hem in een gesprek o a gezegd heeft Ik houd niet van den oorlog wanneer ik regeer zal ik geen oorlog voeren Hel is meermalen gezegd dat l ruisens troonopvolger hoe kundig en moedig general ook geen oorlogsman is Het kan dus wel zijn dat hy de aangehaalde woorden werkelijk heeft gesproken Zij zouden hem dan vereeren Maar het is wel wat kras Ie zeggen als ik regeer zal ik geen oorlog voeren Misschien heefl de prins ge egd of alihaiis bedoeld zal ik geru oorlog maken Ware hij in de plaats zijns vader koning van Pruisen gewiest toen keizer Napoleon goed vond onder oen nietig voorwendsel den oorlog te verklaren ook met de innigste liefde voor den vrede zou liij gedwongen zijn geweest oorlog e voeren Maar het is nieltemin een gewirhtig feit dat de nnn die binnen weinige jiiren aan hel hoofd yal slaan van Noordl uil8ch nnrl op het slagic d zelf waar hg zich groolcn oorlogsroem verwerft verklaart ecu afkeer te hebben van den oorlog en oiige üchl de belofte allegt dat hij tot de regeering geroepen geen rorlog maken zal Voor de toekomst van ons werelddeel is dit een heugelijk feit Er IS iu Pruisen eene machtige parlij die van militaire grootheid niet iifkeerig is Het stond te vreezen dat het bijna fabelachtig krijgsgeluk dat de Duitsche legers in den tegenwoordigen oorlog ondervinden niet het minst tengevolge van de misslagen die hunne vijanden begaan dat dit krijgsgel ik de oirli spTt i ir P uiser j meiei zou maken Tegenover die vrees is het woord van den kroonprins eene geruststelling Zijn vader onder den indruk vun Bismarck is geen vijand van het militarisme koning Wilhelm I zou misschien zegevierende uit Frankrijk terugkomende zich veel laten voorslaan op Pruisens militairen rang en al te veel geneigd zijn om bij de overleggingen der diplomatie zgne naaldgeweren en Krnppkanonnen te doen wegen Zoodoende zou de uitbreiding van Pruisens macht eene voortdurende bedreiging kunnen worden voor Europa Miar een sterk Pruisen met een vorst aan het hoofd die den oorlog verfoeit en eene vredelievende politiek voert zal aan Europa eene groole veiligheid en zekerheid geven en een weldadigen invloed uitoefenen Bij den geesl die de Noordduilsohe natie en vooral de uitstekende mannen onder haar bezielt zal het militarisme in Pruisen spoedig machteloos zijn indien het ook bg den troon tegenstand ontmoet Laatste Berichten Parijs 17 Aug Het Journal Officiel bevat niets nieuws De Gauloi zegt dat er belangrijke depêches zijn ontvangen aan het ministerie vun oorlog Bazaine heefl echter geheimhouding aanbevolen Deze dépêches zgn evennel van dien aard dat zij veel hoop geven Er loopt een gerucht dat Frederik Karel een wapenstilstand heeft aangevraagd om de dooden Ie begraven Bazaine zou echter van de hand hebben gewezen Parijs 17 Aug Een bericht van den minister van oorlog dat heden aangeplakt is en de dagteekeniiig van gisteren U ure sav draagt zegt De minister van oorlog heeft lijdingen uit het leger ontvangen dat zijne grcoinbineerde beweging oorizet Na een schitterend gevecht op Zondag trachtten twee vijandelijkedivisiën het oprukkende leger gisteren te bemoeilijken Zij werden teruggeworpen De keizer is heden avond in het kamp ran jhalors aangekomen waar eene groote macht wordt georganiseerd Brussel 17 Aug Particulier telegram De Indepaidance be esti t hel bericht dal de keizerin Ier Franschen aan i e Belgische regcering heeft laten vragen of zy in eventueele gevallen zich over Brigie s grondgebied naar Engeland zou kunnen begeven Genoemd jblad gelooft dat hierop een toestemmend antwoord is gevolgd Berlijn 17 Aug Ollicieele militaire berichten uit Mundelsheim van Dinsdag 16 Aug s avonds 9 uur 10 min luiden als volgt Het garnizoen van Straatsburg beproefde heden namiddag een uitvul te doen tegen Ostwald het werd met verlies van manschappen en drie kanonnen teruggeslagen Stuttgart 17 Aug De Wurtembergsche S aa An eiger meldt dal het Itussisch gezaulschap te Wennen op verzoek van de Russische ambassade te Parijs naar hier heefl getelegrafeerd Myn collega Ie Parys zendt u bericht dat er geen bevel is gegeven lot uitzetting der Duilsehers Vreedzaam gezinde Duilsehers die in Frankrijk wensohen te blijven zijn daartoe gemachtigd Parijs 17 Aug Particulier telegram Het Fransche gouvernement heefl den uitvoer van teer en pek verboden Mechelen 17 Aug Particulier telegram De prins van Jüinville en de hrrlr g van Chartres hebben zich hier metterwoon gevestigd Berlijn 17 Aug Aangrzien deElbe en Wezer geblokkeerd zyn heefl het Russische gouvernement het transilovervuer via Riga zonder betaling van rechten aan Pruisen loer estaan Ook Engeland zal van Riga voor hel trnnsi o vervoergebruik maken Berlijn n Aug Met het oog op de uitzetting der Duilsehers uil Prankrgk zegt de Prov Carre ip dal voorloiipig de inrcst noodige ondersteuning zal verleend worden Later voegt het blad er bij zullen meer afdoende middelen tot schadeloosstelling worden i iiigcwcnd De inbezitneming van de geuozen Duitsrhe provinciën van Frankrijk zal daartoe waarschijnlijk de gelegenhci aanbieden London n lug Lord Granville heeft Zou ijfe