Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1870

pr I p ffwj ii i i De voortrelTcli ke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche Auti llheumatisohe VValdwoIWalten ïi 25 en 50 et het pnk Dcnnennaalden Olic ïi 40 en 80 et de flesch aan duizende lijders van Jicht en Rheumatick heeft opgeleverd nictlegensinnnde alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH ieneeskundigcn geven voldoende bewijzen der deugdelykheid Verkrijgbaar in onderstaande depots nlsouk de zoo alom beroem le WaldwolGezond heids Klecdingstukken bekend nis behoed en genessmiddel tegen alle Jicht en Rheumnlische aandoeuiugen Schmidtsche BOKSTDONliONS u 30 et de doos zijnde hst beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADEL POMADE a CO et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Khcumatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van het I aar en het vroeg grijs worden Verders verschillende WnlihvolArtikelen volgens prijscourant Uoofd Agcnt voor Nederland M J C IIAM Utrecht Te aOUDJ Mcj de Jll lm L VAROSSIEAU Z limhHiji J GOUDKADE Uunni le W j KUIU ERS lIa iriimHde Mfj J OAAUKEUKEN Mmilfunrt J A JACOBl Oudeicukr J VAN LiEKLAND En verdere Dc inls op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEIViT bij M J l HAM lltr dag jl Ie Wuruiclcastle nabg Do er een bezoek ontvangen van den heer Bcnedetti die vervolgens niiiir li riinkrijk terugkeerde Naderhand ontving lord Gra iville een bezoek van Graaf von Bcrnstorff den l ruisischen gezant liet wordt bevestigd dat prins Achillc Murnt Zaterdag door onzen minister van Builenlnndsohe znkeu ten gehoore is ontvangen De miiiisler is gisteren naar Jjonden vertrokken waar hij eeu onderhoud had met den Frnnsehen gezant De Times dringt nadrukkelijk aan op ccne bemiddelende tusschenkomst van Kngeland Karlsruhe IV Aug ur hr 7 v y meldt officieel uit het Badcnsche hoofilkwartier te Lainperslein vnn 14 dezer hel volgende Te Straatsburg wordt thans ijverig gewerkt nan het wapenen der wallen aan het versperren der topgiingen en wal verder slrekken kan tot verdediging der vesting De belegeraars stellen zich voor dit oogenblik tot taak het opwerpen van deze verdedigingswerken tegen Ie gaan Den 18 dezer hebben met dat doel drie onbeduidende gevechien met gelukkig gevolg voor de onzen plaats gehad Bij een dier gevechten werd een spoortrein op hel station door een Badensch detachement in brand gestoken Eene veldballerij is op 3000 passen van de vesting genaderd en schoot op de door den brand verlichte verdedigingswerken De onzen hebben 3 dooden en 17 gewonden gehad Gcnien lc UcrictUeii Bij üe algemeene oproeping voor vrijwilligers bood zlcli te Kottürdum ook een kleenimkcr nuu tlie hoezeer fiij lamme beeuen bhd utcia vuriger weusctitu diiii de wapens te dmgen en zijn vaderlond in tijd van nood bij te taan Hij weiJi natuurlijk braaf uitgelachen Waarom hicht ge vroeg de vaderlaudaücvende ridder van de unnld met vcrbiten woede nik beo hior nom te tecbteu en uiet om weg te loopea 1 Twee slachters in Parijs die naast v t kt wonen hebben op hnn winkelruit geschilderd de een boven een pyramide van worsten tdertig centimes het pond die met r betaalt wordt bestolen de ander boven een obelisk van dito producten wveertig ceutimes het pond die minder betaalt wordt vergiftigd De vrouw van een chirurgijnmajoor chef van t hospitaal te Algiers geeft aan de dames die cotnpressen voor de gewonden maken den raad om er van streep tot streep kU iiie vierkante ofsebuin che openingen in te maken Uit systeem heeft dikwijls veel bijgedragen tot eene volkomen genezing Eene vcreeniging van Pruisische spionnen had een volkomen telegrafisch woordenboek bij elkander gubracht om bij het bestunde verbod van cijfertelcgrafle deu telcgraüst op het dwaalspoor te breugeu Kén voorbeeld slechts Men seinde Ik heb mijn oom gezien hij is tamelijk wel dit wilde dan zeggen Ue garde is gisleieu bij gedeelten ingescheept Bij de eerste tweede ja zelfs hij de tiende dépêche dacht men noch aan niets kwaads maar veeleer aan een aardi heid Later echter kreeg de telegrafiat argwaan zóuveel belangstelling voor een oom en zooveel veranderingen in den totistjiud run diens gezondheid schenen al te zonderling Men onderzocht vond eeu draad en daardoor de geheele vcreeniging van kpionnen VERGABEKING van den üEMEENTKUAAD Dinsdag 10 Augustus Tegenwoordig al de leden bthalvc mr de firavc De notulen der vorige vergadering worden ger sumeerd en gearresteerd Zijn ingekomen de begrooting von den sehuttersrand voor 1871 won gesteld in handen van de hh Prince Lnyten en v Straaten voorts de begrootiugcii der verschillende instiUingen van weldadigheid die in handen worden gesteld van de hh Brag gaar v Gennep en Kist Aan de orde is wn adres von de bh Cosijn Co verzoekende deu bovenbouw van de Kleiwegsbrug te mufjcD overdragen op een ander deskundige ziiUeude de c q daarop vullende nieer3 re kosten voor hunne rekening nemen B en W in overleg met de commissie van fabrieuge stellen voor om bet contract met de hh Cosijn en Co op te heffen en een nieuw met een ander uan te gnnn Na eenige discussie wordt met 13 tegen céne stem bepaald om B en W te machtigen om in overleg met de gen commissie het verzoek iu te willigen nadat de hoogere kosten van Burvcillnnce en de gerechtskosten tot heden iju anngc ulvcrd De heer Huehner vertnnt de vergadering Nu wordt overgegaan lot het formeercn van zes dnbbeltallcu ter benoeming van het eoUegie van zetters Met bijna algemeene stemroeu worden daartoe geku en do hh P K Vos en J P van Catz J J Uraggaar en J A Heniy f A A ï van Iteraon on O N de Vooya G i ince en H 1 N Koomans G J de Jong en W Post Droüt L V Iloogondijk en T Drnijer Tot IinlponderwijzcrftB aan do openbare sehoül voor jciige jufvr werd benoenid mcjnfvr A L M Bcruio Kindelijk wordt mnehtlging verleend tot uitvoering zonder resumtie eu wordt du fitting gesloten iunda Druk vuu A Brinkmiut MARKTBERICHTEN Oouda 18 Aug Bij weinig handel was de stemming flauw Tarwe Zeeuwsche per hectol ƒ 10 60 a ƒ 11 75 mindere ƒ 10 00 ƒ 11 00 Poldertarwe ƒ 9 60 a ƒ 10 50 Rogge puike ƒ 7 85 a ƒ 8 20 mindere ƒ 7 00 i i ƒ 7 75 Gerst winter ƒ 5 60 ïi 70 mindere ƒ 5 00 a ƒ 6 0Ü Haver korte ƒ 4 75 a ƒ 5 40 mindere ƒ 4 25 a 6 00 Hennepzaad op ƒ ü ii gehouden De aanvoer ter veemarkt als gewoonlijk deInndel vlug ie prijzen merkeinlc hooger Schapeuen varkens mede vlug Ie verkoopen Ooeboter ƒ 1 44 ïi ƒ 1 54 AVeiboler ƒ 1 12 ƒ 1 22 17 Augustus Kaasmarkt lüiaa Aangevoerd 22fl partijen prijzen vanƒ22 n ƒ 25 Puik kwaliteit ƒ 25 a 27 60 Burgerlijke Stand GKltoKCN 15 Aug Jolinuiics oiidcra J van der Sieeu en VV J Heerküus 16 FmaciscuB ouders F Uezeut en C Hlok Juhanncs Coroelis ouders W vau Lceuweu en M A Homes OvKBLtum l i Aug P Schaap 6 m J C Sliedrecht 7 j 10 W Kictvelt ed P Hoc SI j J k de Uruin 4 m iKHrwi 17 Aug N van der Pool en M van Heek W stevens en £ i ourier H Tukker en M koetsier ADVERTENTIEN Voor de vele blijken van belnngstelling bij ons liuweljjk ondervonden betuigen wü onzen hartelijken dank H J WENNEKES C A G WENNEKES VAN Langenhuijzen GouD 18 Augustus 1870 De ondergeteekeuden betuigen bij deze hunnen harteljjken dank Toor de deelneming ondervonden bg liet overljjden van hun eenigst kind Jhr VAN DER WIJCK Mevr VAN DEU WUCK VAN Maanen IEMAND eenige uren per dag disponibel hebbende zag zich gaarne belast met het bijhouden eener kleine administratie of ander schrijfwerk I BEKROOND i 1865 I O P O R ï O ÜziLVEIlEN MEDAILLE S KKItSTE KLASSE B e 1 Reflecterende adressere men zich onder lett X b den Boekhandelaar A Brinkman alhier SCI3 UTTEI ICr Do ondergeteckeudc heeft do oer aan Heeren Schutters ter kennis te brongen dat bjj hem alle artikelen tot de Schutterij behoorondo verkrijgbaar zyn zeer soliede en in den kortst mogeluken tyd J G VAN DAM Burger en Militair Kleermaker Raam O 216 Tegen half October kunnen op eene nieuwe Pottebakkerij geplaatst worden tegen hoog loon en vast werk Twee Goudsclie DRAAIJERS EEN MIDDEL en EEN KLEIN ÜRAAIJER bekend met het werk Adres franco onder lett Z Z by den Boekhandelaar J BRINKGREVE Deventer oef uiaAAen SSaüefUen en nett e 7i ea£itt a et S un len jier laie aan Mvecen rfidl Ie otccta ou 3 iT van aer c a ieten Ma tAei en woeAMAAef o r g C rooie iMiaritó Mialz Extract l l MalS ExtraChesen verouderde hoest MalS ExlraCt tegen maagkwalen ln tlZ MiiXtf iCt chaamszwakking InttlS ExtPaCt tegen vermagering 6 fle8 chenƒ2 50 13 fl ƒ 5 05 28fl 10 65 met inbegrip der flesschen die n 5 Cent worden teruggenomen JOHANN HOFF s CentraalDcpot f malle Bloemmarkt by de Stilsteeg V 151 Mede echt te v rkrygen te Gonda bjj J CjV Vreuminqen te Woerden b j Henbi J v d Bebg BEKROOND I 1867 I i P A K IJ S i UnONZEN MEDAILLE M Wed BOSMAN Uoelufmrendmen H NADERMAN Itolterdam Wed P dk KOSTER UcIioonhoxvn WeA WOi EK en ZOON IfWrdi üeb PEICNNING WvtArtiyge A I K VVILDE IJsu Mehi i B MOLl K c i e r i g t jjvflioti iBjigW til W fiï ÉiMiiiilfïfntiiwtiiiiaiNi wi iitaMKiti m il Ma fNwr k lw iKlouii B t Sm wtw hit H H m X i