Goudsche Courant, zondag 21 augustus 1870

No W T 1870 Zoiidiig 21 Augustus N 935 GOUDSCHE COURANT Nieuws ffl y vpplenlie 2 veop Gouda en Omslrekn De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAfi WOENSDAG en VRIJDAG lu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjja per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlöke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave De Rcgcerlng en haar Engelschc gezant Voor eenige dagen is er een tractaat gesloten tusschen Engeland Frankrijk en Pruisen waarbjj de neutraliteit van België gedurende den tegenwoordigen oorlog gewaarborgd wordt Engeland verbindt zich daarbij Pruisen te ondersteunen met zijnlegeren vloot indien Prankrjjk den Belgischen grond schendt en omgekeerd Zoolang België s onzijdigheid geëerbiedigd wordt blgfl Engeland strikt neutraal Dit tractaat is een gevolg van de bjjeondere positie van België Dat land is zijn geboorte veracliuldigd aan de groote mogendheden die zich in 1830 zeer interesseerden voor de streken waar sedert eeuwen het slagveld was der Europeesche legers en die een begeerlijke aanwinst zouden zijn voor elk hunner Het koninkryk België kwam door hunne medewerking tot stand maar werd tegelijk voor neutraal grondgebied verklaard welke onschendbaarheid door allen werd gewaarborgd Het tegenwoordige verdrag is slechts een uitvloeisel van die vroegere overeenkomst België staat als het ware onder de voogdij der groote mogendheden het aannemen van de neutraliteit als voorwaarde voor een zelfstandig bestaan was een soort van onmondig verklaring en zich stellen onder curateele van wjjzer en machtiger heeren Toch hadden de Belgen van 1830 geljjk zich die voorwaarde te laten welgevallen Hun ontbrak de bewustheid van kracht die een eigen nationaliteit geeft Bjj den vurigen wensch om onafhankelijk te zjjn en ten eigen bate de rijke hulpbronnen van hun land te ontwikkelen moesten zij toch erkennen dat de Walen uit het zuiden en de Vlamingen uit het noorden alleen kunstmatig tot een geheel konden worden vereenigd De natuur had de eersten tot Franschen de laatsten tot Nederlanders bestemd terwijl twee eeuwen van Spaansche Oostenrpsche en Fransche overheersching het zelfvertrouwen en de zucht naar ouafhankeli kheid hadden verzwakt en uitgewischt Men wensclite vrijheid van beweging in eigen kring op het gebied van haudtl en nijverheid en bekommerde zich niet over de figuar die men maken nu in de rij der Enropeesch vulkeii Dat gemis van de eerste voorwaarde van een zelfstandig volksbestaan de vrijheid van beweging op eigen verantwoordelgkheid moge de Belgen niet hinderen den Nederlanders zou zulk een toestand een doom in het oog ziJn Met recht zijn wy fier op onze geschiedenis op de rol die onze vaderen speelden in vorige eeuwen Wij zijn ons nog bewust een zelfstandig volksbestaan waardig te zyu wjj gevoelen ons in staat ons te verdedigen en niemand komt het in de gedachte uit te zien naar vreemde inmenging in onze zaken Met eere worden wij nog genoemd onder de volken van Europa en het lou vernederend zyn eea beleediging van het nationaal gevoel ons met gebonden handen en voeten over te leveren aan de goedwilligheid van een of meer groote mogendheden Het gaat er mede als met de eer eens edelmans Iiy heeft zorg te dragen voor de eer zyner familie zyn wapenschild moet hy onbesmet houden uit achting voor zyn vaderen en in het belimg zijner kinderen Wij Nederlanders zijn door den loop der gebeurtenissen door den drang der omstandigheden achteruitgegaan onze rol is minder schitterend op het tooueel der wereld maar fier verheften wij nog als een vrg volk het hoofd onder onze naburen en voogdjj hebben we niet noodig althans niemand gevoelt lust zich onder curateele van wie dan ook te stellen Niemand En toch fluistert men van een gezant wien de schrik zoozeer het hoofd beneveld beeft dat hij op eigen gezag van Engeland een neutraliteits tractaat als dat omtrent België heeft trachten te verkrijgen De heer Gevers is als Nederl gezant teruggeroepen omdat zegt men de regeering zyn poging om Nederland bij tractaat te neutraliseeron moest desavoueeren De regeering is onzes inziens volkomen in haar recht Dergelijke poging die ons in de oogen van Engeland en Europa vernedert moest op ondubbelzinnige wyze worden afgekeurd Wjj willen niet worden ingelijfd bji een onzer naburen maar ook niet leven door de bescherming der groot heeren die ons zoolang het mot hun belangen overeenkwam zouden lat ii loven terwijl wij toch do lasten van den oorlog evengoed zoudpii moeten dragen als lliau want wie kan tegenwoordig re kenen op het nakomen van tractaten die niet door wapenen worden gehandhaafd Alleen noodzakelijkheid zou dien stap van onze zyde wettigen en deze bestaat volstrekt niet België moest in zyn eigen belang de neutraliteit aannemen Nederland moet zijne volkomen onafhankelijkheid handhaven zoolang het kan De houding van onzen Britschen gezant zal zeker een pijnlijken indruk moken evenzeer als die der regeering zal worden toegejuicht Hoe Is het reeds zoover met ons gekomen dat een vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland nederig de bescherming der groote mogendheden vraagt De Nederl regeering geeft op die vraag door de terugroeping van den heer Gevers een krachtig en beslissend tiecn ten antwoord De houding van het Nederl volk in de laatste weken gaf haar het recht te rekenen op innerlijke kracht en niet op steun van buiten Een natie die zooals de onze haar onafhankelijkheid waardig is behoeft niet kunstmatig in het leven gehouden te worden BUITENLAND F R A N K R IJ K Ëen d pcche van Biiüaine gedagtcekend uithet hoofdliwarlier van den 16 ïlez er meldt hetvuljjende De dl murpoi hoeft het leger in prins Frederik Karcl een licvigen nauval ged an op ou n rechtervleugel Moedig hielden de divisie c ivalerie en het 3dc legerkorps onder Frossard stand totdat nchterefiivolpeiis onze legerkorpsen rechts en links vim e onville aan het gevecht kwamen deelnemen De strijd duurde lot t vallen van den nacht e vgnnd had aanzienlijke strydkracbten ontwikkeld e i greep ons verscliilleude malen aan doch werd lelkens krachtig teruggeslagen T geo den avond trachtte een nieuw vijandelijk legerkorps onzen linkervleugel af te snijden desniettemin hebben ne overal on e posit leii behouden en den vijand belaugrgke verlir en toegi bracht jeneraal Butaille is gekwetst In t heetste van het gevecht deed een regiment uhlanen een charge op den ctat major van den maarschalk de vijandelijke kapilein kommandant en twintig man kwamen d iarby om Des avonds wa de vijand langs de geheele linie teruggeworpen Men eohat dat I2U 000 man in bet gevecht zijn geweest Het bericht an ün aiiip n i den slagbijMailLatour vermeldt Diu 16 heb ik gedurende dengeheelen dug een gevecht geleverd tusschen Donco irt en Thionville De vijand is teruggeslagenWij hebben den naiht doo g ibrachl op de overwoiinin positicn Ik ilaiik de beweging voor eenigeuren om de manschappen ten volledigste T u aw