Goudsche Courant, zondag 21 augustus 1870

llimiJ J il SJ g l lu iii i I I M I I y ii i p 1 1 I IIII 1 Ill H l H munitie te voorziin Tepcn ons over slonJen Frcdorik Karcl en 8ie ninel7 Nnilere hij ondeihedon omtrent het gcveehtbij Miirsljalour l evat een bericht uit liriej Hetgevecht scheen uiis i voor de Fraiischcii te iwi Men ïoert Ie Briey lalrgke gew oiiile PraiisclieD er i Priiiéeii aan Van een anderen kant kondigt men aan dateen korps van ongeveer lÜUO mao arlillerie en kj valeric gekampeerd is op de vhiktc lusschcn liriey en St dean Hit korps heeft zich nfgrsehoiden vniide verkenners die te Briey ijn a u gekoinrn jclool wa irdige reizigers komende van MarsLiitonr spreken van een groot gevecht dut met het gros van het Duitsche leger heeft plaats ehad Da Duilscher S yijii naar tien Moezel terujj geuorpen Er werden dnor ne k iwi Liiu i de gr ru zeer heviije h irges gedaan Er loopt een gerucht dat de geueraals Bataille en Frossird gewond üijn Eilmoiid About is te recht Hij schrijft aan Ie Soir Vüür alles bed uik ik mijne confiores van de groote familie der pers en de bekende en onbekende vHenden hartelijk voor de deelneming die rij in mijn lot bflojiid hebben Mijne ongelukken ijn niet gei veuredigd aan de belangstelling die ij liebbeu opgewekt ik heb niet de minste kwetsuur uulv iiigeii ik ben ook niet gevangen geweest rti i ir eenvoudig gedurende eeue week lu beslag genomen en van alles geiclieid Mi De voetstap van een Pruisisch otriuier of soldaat heeft den dieiupel mijner woning niei oiitec d ik heb volstrekt geen ernstig gevaar geloopen eii oo ik wat meer d in n heb geleden w i irdc le ers vinili dit zijne natuurlijke reden hierin dat ik de groote famp wat meer van dicht bij heb uillen zien Krachtens een decreet van ilen 17 is de gtneraal Troehu benoemd tot gouverneur van Parijs en lolopperbevelhebber van at de elrijdkraehlcii die belast zijn met de eventueele verdediging der st id Generaal Troehu heeft een proclamatie uiigcvaardigd waarin hij legt In het gevaar waarin ik tot opperbevelhebber benoemd ben van de strijdkrachten welke belast igii met de verdedigii der hoofdstad neemt P irijs de houding aan welke loen Van haar De benoeming van Troehu tel bevelhebberder hoofdstad heeft een onaaiigeii uncii indruk gem i nkt In het wetgevend lich iaui heeft de ministerPatikao den 18 mededeehng gedaan v in de bcioeniing van generaal Troehu Tol verklaring vandeze benoeming eide hij dat het uoudig was eenenergiek en actief man te belasten met de verdediging van I arijs Dit is de reden der benoeming er bestaat peen andere Betrekkelijk hel oorlogstooacel zeide de minister dat de berichten goed zijn De Piuisen ondergaan zulke verlie eu dat zg gniood aakt zijn gevtccal een wapenstilstand te vragen om hunne iloodin te begraven Sedert gisteren zijn de Pruisen tegengehouden in hun voorwaarl chen raarsch op Bar Voorts is het zeker dat hel geheele korps kurassiersBismarck vernietigd is Tcejuichuigen De minister deed ook meiledeeliag v m cm klein gevecht in de nabijheid van ScLlcsladl en zeide leii slotte dat over België eene Pruisische depêche is outvangen die eenvoudig meliling maakt van ecu gevecht maar vau geen overwinning spreekt waaruil de gevolgtrekking is ie maken dat de Pruisen een Werkelijk echec hebben geleden DUITSCHLAND Van den 17 wordt bericht Baiaine die van plan was v in Metz naar Verdun terug te gaan werd gisteren morgen ten iicgeii ure door de vulde Brandenburgsche divisie die reeds ka slag bij Siarbiiickeii had geslagen aangetast en stnnude gehouden On e troepen omwikkelden den gioolslen heldenmoed in dezen strijd waarin vier Fiaiische legcrkorp en en daaronder de garden die zich dapper eerden en ook goed aangevoerd werden tegenover hen stonden Zij verKregen eerst nu een gevecht van zes uren steun j vau het middelcrwijl aangerukte liciide arineekorps De vcrlie en ziju aan beide kanten zeer aan icnlijk Ons succes is echter volkomeu Ue Vrauschen zijn ili hunne terugwaarlsche beweging verhinderd eii Baar Mctï teruggeworpen Zij verloren in het gc I heel tweeduiitend gevangencu t 3 ndclAnrs cii ic ven stukken gefchut De Franscheii schonden de overeenkomst vau Geneve door te schieten op de verbandplaatscn en de odicieren van i c ondheid De oflicifele dépêche oiatrcnt t gevecht bü MarsLiitour op den Ui luidt De luitenant generaal von Alveuslebcii is met het iije legerkorps dea Uidenwestelijk vgii Mete opgerukt Op den weg dien delerugirekkende vijand volgde naar Verdun Kr 13 een bloedig gevecht geleverd met do divisicu van Decaen L Aduiiraull i rossard C anrobert en de kei orlijke garde liet ie Duitsche legerkorps werd sncccssicvelgk door hel 10de korps en afdeeliiigen van hel 8sie en 9de korps onder bevel van r iis Ficdenk K irel ondcrsleuud De vijand werd ondanks ilc aaii ienlijke overm ichi ii i ecu r eei gevecht van 12 uren op Melz teruggeworpen Do verlie cu ijii bij alle wapens aan beide zijden zeer aaii iciilijk Bij de Duitschers zijn de generaals vou Doeniig en vun Wedel gesneuveld De geueraals von Uiiuch en Groeier werden verwond Z M de kouiiig begroette Woensdag de troepen ophet slagreld wa irvau wij roemrijk meester zijn gebleven f t Luit kolonel VON VEKur gealt icheerd bij hel kou hoofdkw irtier LI Zondag hebben de Duitsche troepen bijStraatsburg eeiiige zware onIploBingen gehoord en diclitc rookwolken i i de lucht zien Opstijgen Erwordt verondersteld dal de kommanilant het arsenaalen de kanongieierij in de lucht heeft doen sprin cM met oogmerk om de stad te ontruimen en de be elting iu de citadel te couceiitreeren Volgensbericht uit de zuidelijke armee moet de vesting voor 10 000 mau voiT den tijd van drie maanden genoegzaam van brood en gezouten vleesch iju voorzien doch voor l overige wordt van daar gelijkreeils van een anderfe zijde geinel l dat deburgerij gebrek aan levensmiddelen heeft zoodatonder anderen het ruiidvleesch er 2 a 3 frs perpuiid kost Men acht het waarschijnlijk dat dekoinmahdatit om die reden zal besluiten de stad overie geven maar de citadel te verdedigen Daar deDiiiisfdiers thans zwaar belegeringsgeschut uit Hast ult hebben out vangen verwacht men dat het lotten bombardement zal komen Eene afdccling der Noord Duitsche vloot bestaande uil de Grille eii de kaïioniieerbooten de Drache de BUIz en de Salamander is in den namiddag van Woensdag ten westen van het eiland Uugeii in gevecht geneest tegen vier Fraiische gepantserde fregatten eene korvet en een ailvie vaartuig Onder bevel van de vice admiraal was deFrausciie vloot van het westen gekomen en had ijde Grille noordwaarts van Daverort aaiigelroden Bij f iioemd gevecht hebben de Duitscher geeiie verlie en geleden Oiutreut de Turco s schrijft Julius von Wiekede Vij hebben ouwat 5 i 600 van Jeze kerels gevangen genomen en nog meer gedood en men iici fi hierdoor eeue goede geicgeulieid om alle mogelijke dievciige ichten die Afrika en het oosten vo irlbrengen onmiddellijk van nabij Ie beschouwen Ik ben volsirekl geen vrieinl van de na luurgechtedkundige beschouw iiig v m Karl Vogt en verheug mij dat de bijbel ons eene andere afstamming van het menschelijkc geslacht d in van de apen leert maar inderdaacl onder deze gevangen Tiiiko s heb ik herhaaldelijk mannen aaugeUolten die eer zeker meer gelijkenis hebben met ecu oraugoelaiig dan niet een meiisch Wat de negerslain maar leelijks kan voortbrengen is hier in wezenlijke prachlexempl iren ve teg iiwoordigd Anderen neder hebben klassieke sthoone hoofden onberispelijk vau vorm en slechts de van wildheid fonkelende en in hunne kassen wild ronddraaiende donkere ogen geven hun iets zeer oiiaaiigeiiaams Velen de er gevangen Tnrko s heriiiiicren aan panthers achter de traliën van hun kooi Overigens zijn er vele bij die gpciie Afrikanen zijn maar Mallhescrs Siciliailcn en Egyplenaien Koitom wat men aan Ie oevers van de Middellardsche zee maar voor gespuis heeft kunnen vinden en gelyk men weet IS d lar een groote keorbende van kerels die het Irtensi helijk geslacht juist niet to bijzondere eer verstrekken heeft mijnheer Louis Napoleon de Vriendelijkheid gehad lot ons zenden Zuo heer oo knecht zegt het spreekvsoord niet ten oiitechte Velen hunner zijn ook nu nog overmoedig en wild j en verschilleride werden dooi het escorte reeds iiedergehonwen ter zake van er et on zelfs van po ging tot sluipmoord Anderen zijn kruipend onder danig het meereudeel is echter folkoilrien onver schillig of tooneu zelfs in hunne gevaiigcnschap nog apeii mnnier Menig gevangen Pranichraan iet met verachting neder op zijne kameradin en als mei lot een ouden sergeant zegt Voili i vos camarades dan antwoordt hij Non aon monsieur ceiiesont pas nos camnrades De Beieren m Westphalen zeggen Dat zijn geene eerlijke soldaten maar roo vers en bandieten en het is ccn schande voor dei I spitsboef Napoleon dat hij zulk volk tegen ons laat vechten het moet hem toch wel ain behotnlijke soldaten ontbreken Ook onder de officieren der Turko s met wie ik herhaaldelijk heb gesproken zijn wilde en onverschrokkene maar weinig bekehanfde meütchen De eene was een Corsikaan fan den ander werd zelfs door Fraoiche officieren verteld dat h j wegcni mtoord tot 10 jaren galeistraf Was veroordeeld maar thans van den keizer ua eene gevangeniastraf van een jaar gratie had gekregen omdat hij als een woest soldaat bekend stond en dus legen de Pruisen goede diensten kon doen Ook de koinmandant vau een bataljon Turko s is io onze handen gevallen Hel schijnt dal men de drie regimenten met opzet iu de eerste linie heeft gesteld opdat zij door I iiu i v he e ld ei nnt8iel ci zoe I den inboezeuien en ze tot ijken brengen Dueh ook hierio gelijk iu alles heeft Napoleon zich zeijr I vergist want juist de Turko s hebben met recht de woede van ai onze soldaten zoo opgerfekt dat ig met dubbele opgewondenheid vooruii siormen De handel aan de Duitsche kust is thans geheel en al belemmerd In de laatste é weken wai lie zeevaart onafgebroken voortgezet niettegenstaandehel wegnemen der bakena eu tonnen konden denentnle schepen met behulp van bekwame loodsende haven zonder gevaar bereiken Ook de Duitsche schepen ondernamen nog menigen tocht het gev iar vau opgebracht te worden in den wind slaande De blokkade heeft dezeu toestand geheel veranderd Aan de mondiugen der Eider Elbe Wezer en Jnhde kan geen enkel schip meer binnenloopen de neutrale schepen worden afgewezen de Duitsche tonder gen ide opgebracht Aan de Onzijdige schepen is een tijdperk van 10 dagen toegestaan om uit te loopeu De havetis aan den mond der Eems zijn van de blokkade uitgesloien De Üuilsche oorlogschepcn aan de Jahde eu ile Elbe tgn uilgeloopeu om den vgand zoo mouelijk afbreuk te doen Het Journa de Bruxellet publiceert twee dooomeuten waarv in men aan het blad de volkomen I authenticiteit waarborgt vooreersl een brief au den koning van Pruisen gericht door den paus die zgne bemiddeling aanbiedt ten gunste van het hersld van den vrede eu vervolgens hel antwoord uu kuning Wilhelm I Ziehier beide stukken Majesteit In de ernstige omstandigheden waarin wij oot bevinden zal het u wellicht verwonderen een brief v in mij te ontvangen maar geestelijk sledehouder op aarde van den God van vrede kan ik niet l iiiider doen dan u mijne bemiddeling aanbieden Mijn begeerte is de oorlogstocbereidselen te zien ophouden en de rampen ie voorkomen die i hét onvermijdelijke gevolg van zijn Mijne bemiddeling IS die van een suuverein die in zgne hoedanigheid van koning geen nanver kan inboezemen wegens de geringheid van zijn grondgebied maar die nb lans vertrouwen zal inboezemen dobr den moreelen eu godsdienstigen invloed dien hi verpersoonlgkt Moge God mijne vvensohen ve hooren en ook de wen chen die ik voor nwe majesteit koester tail wien ik vereenigd weusoh te zijb door de banden van dezelfde liefde PlL 3 P P IX V n het Vatikann den 22 Juli 7U P S Ik heb ook geschreven aan Z M den keizer der Frunschen Berlgn 30 Juli 70 Zeer doorluchtige opperpriester I Ik was niet verrast maar diep bewogen bij h8t lezen van de treffende woorden door uwe hand geschreven om de stem van den God des vredes te doen hooren Hoe zou mgn hart onverschillig kunnen blijven liij t hoorert van zulk eene machtige ro pslem God is mijii getuige dut noch ik noch mqo volk den oorlog begeerd noch geprovoceerd hebben Gehoorzamende aan de heilige plichlen die God dcii Souvereineu en de natiën oplegt nemeh wijhlet n iard op ter verdediging van de uuaf hank iijkheid en de eer des Vaderlands en wg zullen altijd bereid worden gevonden het zwaard neer tb leggen zoodr i zich waarborgen hebberi aangeboden lïr bescherming van die go deren Zoo uvve ronjeslcit mij van de zijde van hem diezoo onverhoeds den oorlog verklaard heeft de ♦ ei zekering kon aanbieden van oprecht vredelievendegevoelens cii van de waarborgen tegen den terugkeer ceiier dergelijke aanranding van den vrede ënde rust van Europa zal ik zeker niet weigeren zeuit de eei bied waardige handen van uwe heiligheidte ontvangen met wie ik vereenigd ben door debanden vim de Christelijke liefde en van eene onrechte vriendschap WiuiEUï OOSTENK IJ K In politieke kringen spreekt men van een op handen zijnde niiiiislericcle crisis echter uic zoo all