Goudsche Courant, zondag 21 augustus 1870

V vroeger dnt graaf Andrnssy opvolger zou worden T ii graaf Bcust en de heer van Lonyay als minislerresideut ö IWW iou HMfi keerei Veeleer heet et dat Érvsf Potocki s liihtslerie verandering zal ondergaat Btni ceti zeg eitf diit 4e minister president zelf zich tA r it treltkt l6 Bt is eébler op dit oogei blilf litet tmeh iijk nu de Voheemsche IanddagliW t e i uftt ii op ett st Vulgrns anderen il h fcfiWt Onèf i zWvSWirj vi n het ministerie te doen Ifr dif fiPbélBi ie hielpen Baton P rii o zal misschien ijti afscheid moeten nemen Ooalcnrijli wordt tegenwoordig verontrust doorbewegingen der arbeiders Het was zelier eene gelulilcige ingeving van onzC staaikunslenaars y gt i ciC rr ue Nene freie Presae de vereenigingen die volgens de grondwet mojtcn bestaan te ontbinden Iels is hun daarmee gelukt onrust hcMVenzij in de hoofilstail en andere plaatsen gezaaid Waiheu tot dien onuelukkigen maatregel drong is nogniet recht duidelijk zg zijn er echt zeker niet niet veroniüchnidigd wanneer zij zich misschien banghebben gemaiikt voór bet wezetrtooze spook dersoci wililemokralie Men heeft uitgestrooid dat erPriiii i ch geld onder stak dut de ophelfmg vun hetconcordaat de oorzaak der beweging wus Maardit zijn duidelijk sleehls verr inselen Wy willengeen zondenregijter van de regeering oprakelen wijwillen slechts een raad geven De hool d aiik blijftde beweging der werklieden niet geweldadig te onderdrukken maar door een b ruep op de bezonnenarbeiders den storm te calmeeren VVg verwachtendat deze raad in toongevende kringen zal wordengoedgekeurd en in t vervolg dergelijke maatregelen Diet genomen zullen worden GOVJ K 20 AVGU8ÏII Naar w van goetlerhlmd vernemen zullen matsen Zondag 21 dezer des naiuiilil igs en h ilf één ure door hel muziekkorps der dil schutterij in het pi intsoeu by dt MallegatslUit téiii ï oiazieksltikken worden uitgevoerd De minisier vaii binnenl zaken brengt terkennis van belanghebbenden dat 1 bij zijn deparlement na vergelijkend onder uok eeiiige tweedeklerüen zullen aangijield worden op eene j i irwedde Bbvaiit Hjlt vtin ƒ 400 2 dit vergelijkend onderzoek zal aanvangen op l5 Sept e k en daarloealleen worden loenelaleu zg ilie up giiiocmdi ii datum deu Iteftgd van 18 jaren bereikt helibéii ddth niet ouder zijii l n 23 jaren en wier aanvragen tol toelating gescfarsven op zcgrl bg zijn dcparleinent zgningelereril uiterlijk op 5 Sept e k 3 de siib 2 bedoeldf aariVrnget mbelén verge eld zijn van bewgsslukken iai ii belanghebbende Is Ne lerliinder voor zooVeeV noOdig heeli voldaan aan de wel opde nationale militie erf vdigeus sclirifielgke verklaring van een bevoegd geneeskundige afxcgevcii na 1 Juli 1870 eene goed ge undlieid geiiiel 4 helsul i bedoeld ouderzoek z il omvallen a heivlug schrijven van goed schrift 6 grondige kennis van de Nederlandsche taal c de rckenkiinsl rf den Nederlabdscheil stijl de aardrgk kunde en vaderlaiidsche geschieilenis ƒ de beginselen van deKr msehe Engelsche en Iloogdiiiische lalen eenigeproeven vau oordeelkundig werk Naar hef Vaderlund verneemt is hel wcisontwerp tot herziening der kieslabcl bij de Iwcedr kamer ingediend Voor Arasterdam en s ütf eiiliage moet daarbg een census van 50 gulden zijn aangeaamen Bij de verkiezing van een lid der tweede kamer in het hoofdkiesdisirict Alkmaar zijn uitgebracht 1760 geldige stemmen Volstrekte meerderheid 881 Op de heeren Knoop en van Forcest zijn een gehjkaantal stemmen uitgebracht namelijk 878 zoodater eene herstemming moet plaats hebben Gedep staten van Zuid Holland hebben bijhesloit vau 17 dezer ter kennis van belanghebbenden gebracht dat l de opening der jacht op kleinwild in de 2de zinsnede van art 17 der et van 13 Juni 1857 Shahhlad n 87 voor dit jaar inde provincie Zuid Holland is vastgesteld op Zaterdag 3 Sepl aanst met zons opgang 2 van dieopening is uitgezonderd de uilücfening van hetjachll tdrijf vermeld in art 15 lelt e deraangehaalde wet 3 de korte jacht dagelijks ende lange jacht slechts driemalen s weeks en weldes Woensdags Vrijdags en Znlerdugs mag wordenuitgeoefend HWen morgen werd in feestelijken oplocbl de laatste heipaal vunr de lieuwc Jau KatlcnbrJg door de straten rumlgcvocrd Tc Woerden worden aanvankelijk met goeden uitslag pogingen aangewend tot oprichting van ee i oottité vCIF het ifooM üruh Uit I e dei Word gemeld dat in de den 18 gcholudffli zitting van den gemeenteraad de voorzitter lÜetfedeednedeettdat was ingtttomen eene missive vMT d Ml P C kuijffen A Capleyn teCJouda lees Wwrfe4 i houdende kennisgeving dat zij aanden ifcinistef An Mnnetll zaken hadden ingezondende plannen betreffende den ontworpen spoorweg Leiden Utrecht met verzoek deze zaak die zoozeerin het belang der gemeente is verder Ie ondcrsteursn Dit werd voor kennisgeving aangenomen Naar wij vernemen werd eeuigen tijd geledenann den koning een voorstel gedaan betreffende hetnemen van maatregelen tot redding van menschen vee en goederen ingeval van doorbraak en watersnood Dit voorstel zou gegrond zgn op de overweging dat thans slechts op onvoldoende wijze hulpkan ivordcn verleend ten eerste omdat de gebruiktwordende reddingsvaartuigen niet spoedig genoegop de plaats des onheils kunnen worden aangevoerd ten andere omdat die vaartuigen of door hun bouwen samenstelling door vorm ouderdom en daardoorzwakken slaat niet voor dezen bijzonderen dienstgeschikt zgn of omdat de noodigc manschappenhetzg ontbreken hetzij de behoorlgl e oefening missen Vandaar het voorslel dut langs onze rivierenalthans tvaar doorbraken te vreezen zijn een soortgelijk beginsel van reddingibooten als langs deslraiiden in werking zou worden gebracht Te dien einde zouden voor het gevat van watersnood speciale vaartuigen mstplalten bodem dienen Ie wordengebouwd hetrg van hout hetzij om ook legen hetijs te kunnen dienen van gzer Deze vaartuigenzouden dan op vaste stations worden gelegd en verder een vaste bemanning hebben die zich nuargelang van plaalselgke omstandigheden zou hebhenIe oefenen in hel haiileeren van riemen zelboomen kaken als anderszins Ken plaatselijk toezicht opieder station en voorts een algemeen toezicht zouvoor den goeden gang der zaken dienen te zorgen Naar lc bedoeling vun den voorsteller zouden leop die wijze leorganiseerde reddingsvaartuigen vnornainclgk moeten dienen om in geval van doorbraakals de polder volgeloopen is ile menschen Ie hulpIe komen die in hunne woningen of elders doorhel uaier zgii ingesloleii en die dan met hun veePU verdere have naar eeuige veilige wijkplaals zouden orden overgebracht lii de bekendheid vanhet vaste personeel met de plaatselijke loeslnnden wordt feu airborg te meer voor duelmaligc hulpverleening gezien Naar wg verder vernemen zoude regeering de mededeeling wachtende zijn vanhet omtrent het voorhiel ingewonnen gevoelen vande gemeenteen wainohapabesturen die geachtkunnen orden bij de z uik rechtstreeks e zgn betrokken Stoompoit Volgens bericht van den coiitul der NederlandenIe Brest is het Diiilsche schip Graf von Krasseau kapitein Nausch komende vun de zee van A of metPfne lading rogge bestemd voor ArosiCnlam doorl ransohe kruisers genomen en Ie Dresl binneiigelir iclit De lading blijft u in boord en is verzegeldgpv orden De consul de heer E Person stelt zich ler bescliikking van belanghebbenden Staati cour Koloniën De volgende berichten belrelfende Wesl Indic worden uit Cura ao ouder dagieekeniug van Kï Juli gemeld De koniale raad heeft de koloniale hnishoudclgke begrootiiij voor 1870 met eenige wgziging aangenomen Het federale hooge gerechtshof te Caracas heefthet vonnis bekrachtigd van het maritieme gerechtshof tegen den Ned schooner Surih ler reede van LaGuuyru aangehouden en verbeurd verklaard Dit vonnis was onder anderen daarop gegrond dal het vaartuigkiijgsbchoeflen naarden vijand vervoerd heefi dat hetecu bevelhebber van hoogen rang die den oorlog in de siaien van het oosten moest slaande houden heeftovergebracht en Ie La Guayra is teruggekeerd metcorrespondenties van den vgand Den 5n Juli jl is de onafhankelijkheid vanVenezuela plechtig Ie Caracas gevierd De heer St Robert Frunsch ge ani voerde namens het corpsdiplomaliHne het woord De president generaal iuzman lil inco gaf de verzekering dat hel volkvan Venez la en zijne regeering zich meer en meeri e door het orps diplomatique uitgedrukte gevoelensen hcilnenschen zouden waardig maken en daaraanbeantwoorden Het Brilseho stoomschip Couwny is door hetgouveriiemcnt van Venezuela en St Thomas gekocht cnden5n ii onder bevel van kommandant Aricns ter reede vai a Guayra aangekomen Hel wordt gewapend met geschut met zwaar kaliber en voert thans den naam van Guzman Blanco Laatste Berichten Parijs 19 Aug Oj icieel Uit het hoofdkwartier van 18 dezer savonds wordt het volgende gemeld In het gevecht op 16 dezer vormde hel corps VMi g r e aal Ladn i H jl den reeb vle el Een bataillon van hel 73ste regiment infanterie vernietigde een reg Pruisische lanciers en maakte zich meester van een vaandel des vijauds Er werden verscheidene schitterende charj es uitgevoerd In cén daarvan werd generaal Legrand gedood Van de Pruisen sneuvelden de geucraals Bueriug êu von Wedel terwijl de generaals Groeier en v Rauoh werden gewond Men verzekert voorts dat prins Albert van Pruisen bevelhebber der cavalerie is gedood Prius Albert die Bij hel vallen van den nacht waren wij meester vun de posilieii die de vijanJ bij bet begin van het gevecht had iu teiiomen Den 17 dezer hadden bij Grnvelotle eenige gevechten plaats niet de achterhoede Men schal de strijdkracht die de vgand den 16 dezer in l vuur had op 150 000 man Parijs 19 Aug Particulier telegram Het legercorps onder bevel van generaal Douay heeft zich van Belfort via Parijs naar Chalons begeven Berichten uil Rome doen vermoeden dat de pauselgke nuntius uit Weenen zal teruggeroepen worden N R Ct Parijs 19 Aug Eene Fransche ambulance beslaande uit 15 doctoren 90 gewonden 16 paarden en 8 rijtuigen werden nabij Metz door de Pruisen genomen zij zonden de ambulance naar Keulen en stelden haar toen in vrijheid Heden zal zij zich via Belgi i weder naar Frankrijk begeven Berlijn 19 Aug Groote zegepraal onder aanvoering des konings door Z M aan de koningin aldus gemeld Biooiiac bij Beimwille 18 Augustus s avonds 9 ure De Fransche armee is heden onder mijn opperbevel in eene zeer sterke positie len westen van Meiz aangetast Na eene bal dlle die negen uren heeft geduurd zijn de Franschen totaal geslagen van huuiie coiniounicatien met Parijs afgesneden en naar de zjjde van Melz teruggeworpen WILHELM Karlsruhe 19 Aug Heilen ochtend ten 7 ure begon hel beschieten van Straatsburg van den oever dezerzijds bij Kehl Het duurde lot 12 uur en werd ten 3 uur hervat Hel vijandelijk vuUr richtte te Kehl geen onbeduiilend nadeel aan Parijs 19 Aug In het wetgevend lichaam lelde Ie heer Ferry voor de wet op de vervaardiging vau wapenen tijdelijk op te helTtn Hel voorslei is naar de afdeelingen vetzcuden De zitting leverde overigens niets belangrgks op WeaneO 19 Aug Be Wiener Ahendjmtt verklaart dut hel bericht der Allgem Ztg als zou Frankrijk aan Oostenrijk als prijs voor zijn bondgenoniscliiip Pruisisch Silezië en een deel van Beieren hibben aangeboden tegen afstand vau zuidelijk Dalinalie Welsch en Tyrol aan Italië een verzinsel is Te gelijkertijd verklaart hel blad gemachtigd Ie rijn om bepiuild tegen te spreken het bericht Vun aanbiedingen vun bondgenootschap welke graaf von Beust te Berlijn zou gedaan hebben ten einde ile iiilegriieit v m he Oostenrijksche grondgebied te waarborgen tegenover Rusland lieincn de Berichten Men moge nl eens kingen over ons postkantoor ook elders in nirl iillo votmnakt Onlangs kon het bulletin der Zutfciiscbe Courant niet tijdig bcforgd worden omdat er geen yoeUegeU genoeg ten katUore voorhanden waren ïen fabrikant te Weeiicn i op het denkbeeld gckomca om rakdockcn te niakni met eene kaart van bet oorlogstoooeel Hij verkoopt er veel an omdat iederecu thans gaarne den neus tonder gevaar in den Èlias en Lotharingen wil steken Het Pruisische Ministerie telt acM leden aarvan er tcs tijn gehuwd IK graal vou Kulenbnrg en de heer Camphanzen zijn celibaluua uthli en Kin der zn andere MinisIers heett grcn zoon Ur ijl de elt zonen die do vijf o erigo Minislcrs gezamelijk tellen oUoeu aan deu tegenwooidigea oorlog deelnemen Do llerlijnsche Montng zeiting bevat hot volgende telegram i St Helena 7 Auguslu Sten is bezig met schoonmaken