Goudsche Courant, zondag 21 augustus 1870

Op e lijm nii bijitiagni vnor Rckwctstcn komt in tin yriittsche InnbhuUn ontln iinJenu voor moiiïcvumr N icait bifeKi liu viiti Liiviil 12 t liUt cs hütolnaü en n doos conAlumii Df bis cliup viiu LuvaI liuft ctMi njkü truciumttit vnü 15 OÜÜ fruiikiu tii wel twttiimal ioovetl un cmoliinicnten D SAMSOM is L j Tt 1 n Van Maandag tot en met Woensdag aanstaande 0PRÏJI1II G van Zomer Stoffeii Percales Ncteldoeken Bukskliig ciiz Alsmede Voorradige I APPEN tot lage prijzen De gebroedere Geiszler wijnhaiidflaars te Mi isa ii lubben nnii It nfdicliiigtu jngiTB lic nlilnnr in gnrin ocn l ibbtu gejcgt ti by hun vtituk iiimr bot hgtr boiin im iltgegi vi ii vvaiirop zy indmu zij tt Kbeiins moLhtni komen by Je bcktiidc firma Cliquot voor ilkin ullicier U ik htn en our eiken jwgcr 1 flt sch hampngne inlltu kuiiiieu vcikrijgen ADVERTEïtfTIEN iSta T arffaata 25 JARIGE I ECHTVEREENIGING til P II A KUHVERS ni EN II H BIJVOED IP Gouda 22 Aug 1870 i JEeniye keimisgeving sg w van GOUDA heeft de eer te bericliten dat hy Zaterdag en Zondag voor het laatst in zijn Poffertjeskraaiii op de Markt zal bakken tevens kan hij niet nalaten z nen ge erden Stadgenoqten en verdere Begunstigers zijnen welineenenden dank toe tü brengen voor het ruime bezoek hem gedui ende de kermis ten deel gevallen Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 19 SEPTEMBER 1870 des vooriniddags ten elf ure in het kofSjhuis Eellevue in de St Aiithoniestraat aldaar van een kapitaal Winkelhuis en Erf staande en liggende aan de Hoogstraat te Gouda wijk A n 125 Zijnde in het Huis beueden een ruime winkel kamer en keuken eene binnenplaats met pomp en een kelder en boven drie kamera en twee zolders Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kan tore van den Notaris W J FüllïüIJN DROOGLEEVER te Gotida Burger Avüiidschool De innchrgving voor de Burger Avondschool zal plasts hebben voor hen die vroeger de school bezochten op Woensdag den 24 Augustus voor nieuwe leerlingen op Donderdag den 2 Augustus des avonds te acht uur in het gebouw der Burger Avondschool Het schoolgeld bedraagt voor lederen leerling drie gulden sjaars voor meerdere leerlingen uit één huisgezin voor ieder twee gulden Onvermogenden zijn van betaling vrijgesteld De Directeur der Burger Avondschool MARS Openbare Vei koopiiig op DINGSDAG 23 AUGUSTUS 1870 d i s voorin ten O ure aan de Hoogstraat wijk A n 125 te dotidii van eene aanzienlijke partij GALANTERIËN en KINDERSPEELGOED 1 an een INBOEDFL Daags te voren te zien Aanbesteding door het BESTUUR van den Polder Reeumjk van een HOUTEN VALBIIUG met gemetselde HOOFDEN en WALMUREN en HARDSTEENEN DORPELS Franco inzending der inschrijving biljetten vóór 30 Augustus 1870 aan den Heer F H BUL EUS BRACK te lieemoijk onder het motto valurug Het bestek en de teekening liggen van 22 Augustus aanstaande ter inzage op de GemeenteSecretarie te Reeimijk terwijl gedrukte bestekken te verkrijgen sfjjn tegen betaling van vjjf en zeventig cents bjj de Heeren J v iU Bentum en Zoon te Gouda Inlichtingen zyu te bekomen bfl den Heer J 0 AN WIJK Architect Houtmansgracht te Gouda S inlslrMU3 sGltAVEi liAGË berigt aan het geëerde Publiek der Stad GOrOA dat zijn MAGAZIJN steeds ruim voorzien is vau eene groote keuze A aiffii alsook van de ï ijn te Sloiien waarvan desverkiezende volgenshetlaatste Modejounuial alle kleediugstukken naar het Ijjf worden aangemeten J M van Minden Deutiste Dubbele Buurt Gouda verwittigt dat hij eeno nieuwe vinding heeft om holle kiezen en tanden te vullen zonder eenig gevoel of drukking te veroorzaken Verder gaat hij voort met het inzett n van Kunsttanden en Gebitten op Goud Zilver laoutohouc enz welke op hel ziekelijkste taiulvleesch geplaatst kunnen worden Geen geld wordt gevor derd voordat zjj volkomen aan huniu vereisehten I lieblien voldaan Ook repareert hij spoedig stukken van andere Meesters Goudn Pruk an Itiiiikmuii Belangrijke Verloting bij gelegenheid van den Paarden en Koemarkt in October 1870 te Woerden van PAARDEN KOEIEN RIJTUIGEN TUIGEN enz bestaande in een maximum van 15 000 Loten tegen ÉÉN GULDEN het Lot Op iedere 10 Loten één Lot gratis Als eerste prijzen stelt men zich voor aan te koopen Eene volledige Equipage met 2 Paarden 1 Paard Een Panier met Poney Vier vette Koeien Een aantal Paarden en Rijtuigen Alles uitvoeriger vermeld op de Aanplakbiljetten en inlichtingen met franco brieven te bekomen by deu Secretaris der Commissie De Commissie Mr J BREDIUS Pre J DE VHI SS ROBBÉ Secr Er wordt gevraagd L e jn U rgk gezin in de Gemeente OVDEWAJ K jne BURGER JUFVRODW P G in staat goed met de Kindeken de drooge wasth en het strjjkgoed te kunnen omgaan Adres letter G bij den uitgever dezer Courant Zij die iets verschuldigd zijn aan den insolvent verklaarden boedel H H RANSHUIJZEN VERBEECK C alhier worden verzocht daarvan ten spoedigste betaling te doen aau den ondergeteekeude door de Arr Re ihtbank met de vereft eniiig van dien boedel belast Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Gouwe C 187 Volgens de zamenstelling van den Geheimen Hofraad en Professor in de medicijnen Dr HAULESS vervaardigd zvjn de STOLLWERCKBche J ORSTBONBONS sedert 30 jaren als genezend en verzachtend bjj hoesten heeschheid luchtpijp keelknobbel en chronische longen cnit iteking heilzaam bevonden Dezelven zjjn in alle steden verkrijgbaar Badersloomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag smorgens uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s luorgena O uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds r uren DiHIclijkf Rctotn iiiiiilcii f0 jitil f te jgopF T f Wi tal H iliiKilmlitkt int lnW wUltatftfi T li 1 III iljtóin oiiipif 11 liiit ml li ii DW fflfi u IK tte Tl tiiiii r i iliiièi ill5 www iinlul i ukf tn i l ftiimi m hifi Mi iéimi gi tol ifjt nil ik In rgi M tiim a m tuil Ml Ultiem ld MS te Wil j t m SS W t te ta s gg ilJuVtónup 1 5