Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1870

1870 Woensdag 24 Augustus N 936 ensd ag GOUDSCHE COURANT Nieuws m UwvimkM voor Gouda en Omslreken iking enz De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitguve in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave lerloting aarden en Koemarkt en van PAARDEN TUIGEN en beti yan 15 000 Lotea Lot Op iedere 10 men zich voor aan B met 2 Paarden 1 Paard R tuigen lid op de AanplakbilD t franco brieven te ia der Commissie Do Commissie lïEEDIÜS Prea lUES ROBBÉ Seer lii e a talr k gezin in I TER eene IFVROÜW I de Kinderen de drooge J e kunnen omgaan I litgever dezer Courant I d zijn aan den insol1 H H RANSHUIJ alhier worden verL ste betaling te doen door de Arr Re htI van dien boodol belast DROOGLEKVER O 187 lig van den Geheimen In de medicijnen Dr IndeSTOLLWERCK sedert 30 jaren als bvj hoesten heesch Jibbel en chronische ii bevonden Dezelven ifbaar It dUSSElT en Dinsdag s morgens iigen m morg 7 uren I unr gelijke dagen s nam I s r uren l lt hlllei BUITENLAND Maandagavond Langzamerhand begint men te Farys ook te gelooveu aan de overwinningen der DüilBchers in de vorige week Van B iiaiue werd in de beide laatste dagen niets vernomen terwijl de buitenlandsche en vooral de Engelsche bladen de ongerustheid te Parijs zeer hebbeu vermeerderd Men bereidt zich aldaar op het ergsie voor eii in Tcrbroedering der partijen ziet men t eenig redmiddel van Igeheelcn ondergang Van de keizerlijke familie neemt bijna niemand eeuige notitie meer Thiers is meer populair dan ooit altijd voor zouver in zulke tijden een burger populair kan zijn I e gouverneur van Parija Trochn heeft door zijn merkwaardige brief aar Ie J w p dien men onder Frankrijk vindt aller harten voor zich gewonnen en zoo men zijn flinke mannelijke taal heift gelezen knu dit uiei verwonderen en teenige wat wellicht verbazing kan wekken is dat een zoo hooggeplaatst ambtenaar al de schuld van t gebeurde werpt op den keizer die hem dim hoogen rang heeft verleend Van t oorlogstooneel weinig nieuws en dat weinige alleen van Duitsche zijde want terwijl de telegrafische gemeenschap tusschen het Frausche leger en Parijs verbroken is zijn de telegraaf en spoorwegdiensten tusschen het Pruisische hoofdkwartier en Berlijn in de beste orde De Duitsche troepen zijn bezig met een spoorweg bij Melz aan te leggen gedeeltelijk in een halven cirkel om de plaats heen ten einde reeds vóór de inneming van Metz den spoorweg vun daar naar Parijs te kunnen gebruiken De troepen zijn tevens bezig met den spoorweg vnn Nancy naar Coramercy te repareeren De mededeeling van Palikao dut t rej iment kurassiers Bismarck vernieuwd was welke mededeeling door t wetgevend lichaam luide tüegfjuioht werd wordt tegengesproken Dat regiment is den 14 niet in t gevecht geweest doch de beide zonen van Uisroarek moeten gewond zijn De diplomaten zijp weder druk in de weer om dezen verdelgingsoorlog men berekent t aantal Duitsche dooden en gekwetsten reeds op 40 000 en dat der Franechen op 50 000 te doen eindigen doch ar is weinig staat Ie maken op t geen daarvan uitlekt Het schijnt dat de groote mogendheden zullen tusschen beiden treden als Parijs ernstig bedreigd wordt De Berlijnsche correspondent van de Times zegt zelfs dat het Britsche kabinet inmiddels tracht de vorming van den Klzas en Lotharingen tot een neutralen slaat Ie begunstigen innar dat die combioatie vermoedslijk bij Duitschland geen bijval zal vinden en evenmin bij Italië hetwelk door een alliantie tractimt met Frankrijk verbonden is Doch daar staat tegenover dat Victoria aan Kugenie moet verklaard hebbeu tot haar leedwezen tot geene bemiddeling in staat te zijn F R A N K R IJ K In de zitting van het wetgevend lichiam hreft de heer Palikao Zaterdag gpzegd dat de Priii en hel gerucht in omloop hebben gebracht lat zijden l8den groote voordeelen hebben behaald op ouzi troepen Ik constateer sprak de miiii ler dal de Pruisen die Ba line hebben aangevallen intogendpcl lernggcworpcn zijn Voorts verzekerde de minister dat het corailc van defensie voor Parijs ijverig in de weer is Het gouvernement koestert niet de minste bezorgdheid binnen den korten tijd zul alles in den besten staat zijn Beweging algemeene goedkeuring De Minister van binnenlandsche eakeii constateert dat den 26 Aug de garde nationale 80 000 wapenen ter beschikking zal hebben Talrijke beii len wilde zwijnen en wolven doorhet geweervuur en het geschut van Woerlh en S i8rliriicken uit de bossuheii van Lotharingen en denKlzas verjaagd zijn thans in de Ardennen versohenen Dtj wilde dieren vluchten verschrikt voor den wieedaardigen oorlog Men heeft op verschillcnds plaatsen klopjachlin ingcicht In één keer wer len 15 wilde zw jiien gedood Toen de generaal Trochu het opperbevelheb bers hap van hel leger te Parijs aanvaardende eeneproclamatie had uitgevaardigd verlangde de fsmjis opheldering van hem nopens eenige in dat stukvoorkomende zinsneden De generaal beeft thansin een brief aan den TeTkpa daarop geantwoord Diebrief luidt als volgt üij hebt mei eene welwillendheid waarvoor ik u niijii dank beii ig de proclamatie beoordeeld welke mij onmiddellijk na mijne terijskomst uit het leger de gelegenheid heeft verschaft om mij in betrekking te stellen met de bevolking van Parijs Maar gij schijnt ophetilering te verlangen nopens de volgende zinsneden I i Vi doe een beroep op de mannen vnn nlle partijen Ik zelf gelijk men weet tol hel leger bchoorende dien geen andere partij dan die van het land Ik doe een beroep op de toewijding van allen Ik verzoek hen om door zedelijken invloed de driftigen te bedwingen welke zich zelvcii niet meester zijn en zich persoonlijk recht te verschatfen tegen die mannen nelke tot geen parlij behooren en in de rampen des vaderlands slechts een middel zien om aan hunne afschuwelijke hegperien bolle vieren fik ben al ijd een man van act vrije woord geweest bij de opheldering die ge vraagt zal ik piijn gansclie geloofsbelijdenis voegen De fout van alle regeeringen die ik gekend heb bestond daarin dut yij de materieele kracht als de ultima ratio beschouwd hebben Allen hebben in verschillende mate de ware kracht de écnige welke ten allen tyde toereikend is wanneer moeilijke problemen in de beschaafde maatschappij opgelost moeten worden op den achtergrond geschoven Ik bedoel de zedelijke kracht Alle regeeringen zijn in verschillende mate persoonlijk geweest Zij begrepen niet dat het onpersoonlijk gezag hetwelk zich enkel als den Instl ebber der natie beschouwt hetwelk slechts hel belang der nalie op t oog heeft en in dien geest handelt nooit in zijn eigen belang hetwelk zich onderwerpt aan elke contiuie die de i atie verlangt en in deze controle rijn heil ziel hetwelk van ijver blaakt voor het algemeen wel ijn en eerlijkïieid in de waarneming van de openbare plichten inprent dat alleen dil gezag in t be it is van die zedelijke krachi wier vcrinogcndc uilwcrkiiig ik hob aangeduid In dien geest nn heb ik tot de bevolking van P irijs gesproken Door dien geest ben ik steeds geleid in dien geest heb ik naar de mate mijner kraclilcn en mijner positie de dwalingen bestreden waardoor het land thans in rouw is gedompeld Ik heb de algemeene medewerking van alle partijen gevraagd hnn daarbij vrijwillig zonder reserve mgne medewerking aanbiedende en zoo als ik gezegd heb immers meer kon ik niet zeggen met gansch mijn hart Ziehier nu wat ik onder die zedelijke medewerking versta Het denkbeeld om de orde te Parijs te handhaven door middel van bajonet en sabel in het Parijs lat e recht in zoo pijnleken angst verkeert en ten prooi is aan die gejaagdheid welke er het gevolg dat denkbeeld jaagt mij schrik aan en bueze mij walging in Het i nkbeeld om de orde Ie handhaven door de onwcderstaanbare kracht van de vaderlandsliefde welke zich vrijclijt kan uilen door de kracht van de eer en hel bt f der dreigende gevaren vervult mij roet hoop en kalmte Doch het is een hoogst mopilyk probleem aüeen kan ik he met oplossen ik kan hel slechts oplossen met den sioiin van allen die in de door mij uitgedrukte denkbeelden huu eigen geloof terugvinden Diil is het hetwelk ik de zedelijke medewerking genoemd heb Maar er kan een oogenblik komen dat P irijs langs zgne geheele uitgestrektheid bedreigd en aan de beproevingen van een beleg onderworpen overgeleverd zal zy i om het zoo uit te drukken aau die klasse van schurken welke in de rampen des vaderlands slechts een middel zien om aau hunne afschuwelijke begeerten bot te vieren Dezulken men weet het dolen in de verbijsterde stad rond al schreeuwende Wij zijn verraden Zij dringen hel huis binnen en plunderen het Dezulken heb ik willen aanwijzen toen ik gezegd heb dat de eerlijke lieden hen bg den kraag moeten pakken daar de gewapende macht welke op de wallen zal zijn niet bij de hand kan wezen Ziedaar al es jlroot is de bijval dien deze ophelderende brief van Trochn bij ile periodieke drukpers vindt De Temjis zegt Ue p inerneur van Parijs spreekt als iemand die enkel het oog op de natie heeft geri ht en aan haar zijn gezag ontleent Zijne wooi den ademen de vurigste vaderlandsliefde en de zuiverste democratie Het vertrouwen van allen zij hem verzekerd Hel Jmriial des DébaU spreekt er aldus van De brief heeft den besten indruk op de Parijsehe bevolking gemaakt De verhevenste gevoelens stralen er in door In Inngen tijd hebben wij van een ambtenaar der regeering geen zoo edele en juiste taal gehoord Voor de eerste maal zegt de Sihle hooien wij in de kringen waar men gewoon is enkel op de dommekracht van het geweld te rekenen van de noodzakelijkheid voor het gezag spreken om op de zedelijke kracht te steunen als de eenige die ten allen lijde toereikend is Nooit is over het tijdperk van negentien jaren dat thans geslolen is een harder en rechtvaardiger oordeel uitgesproken dan thans door den heer Trooiiu Een nieuwen tijdkring gaan wij nu tegemoet De woorden van den opperbevelhebber van Purijs zullen tot het hart van Frankrijk doordringen Wat overigens het sl ig van lieden aangaat waarvan Trochu gewaagt en welke in groolcn getale te Parijs nestelen de politie kent ze Wij hebben reeds hunne uilzelting geviaagd Een maalrej el van dien aard zou con uiimni tcndo voorzorg zijn