Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1870

msm j P ï 1 k Sil null H m ji nep i t lilt 1 rtit wU W f i U iW W m t f J If 1 jlwIllW K f Hen gouverneur viin l arija geeft Ie Soir te kennen een anilnena ir die krachtrni cene exceptiuncele wi t bijna ei iie dirtaturiaJE macht heeft hecht vuui aili s aan de openbare mcening en voert discussie met de mannen die de publieke opinie teruggeven Dat schouwspel is nieuw in Fraiikrijk het stelt ons gerust en het geeft ons troost J de generaal Troohu lieeft gelijk dat hij zijn gc2iig wil doen rusten op de zedelijke kracht want a in zedelijke kracht heeft het alle mannen ontbroken die ons twintig jaren lang geregeerd en ons eindelijk gebracht hebben waar wg thans zijn Van de reis des keizers van Metz naar Cbrdon lezen wij het volgende l e keizer sprak van den slag van Borny ill zijne lo ii it il e Aug veldslag viel samen met ons ovrrtrikkcii van de Moezel dat hij zelf beveiligde omdat hij de drie Pruisische legerkorpsen verhimlenle eenparig ie werk Ie gaan iii iiir feitelijk werd liij geleverd op een twintig kilometers van de plaats waar de dépêclie leed onderstellen dat hij plaats vond Ue keizer was Zundag 14 dezer te half vier uur uit Metz naar Loiigeville een dorpje dicht bij die stad op den weg vau Verdun naar Nancy gegaan Hij nam zijn inlrek bü deu kolonel Hóiioqiie ecu gegoeden grondeigenaar dier plaats Zijn staf kampeerde in de omliggende weiden Altijd op bewonderenswaardige wijze ingelicht dachten ook nu de Pruisen er aan den keizer op te lichten Des nachts zich verbergende in de bosschages van het kaaieel Frescaly en de parliilioeven Oriy en Chate iuEoiige tegenover Longeville en aan de overzijde vau de Moezel gelegen deden zij den 15 een eskadron ulilauen over de spoorwegbrug gaan terwijl zij hun artillerievuur richtten op het dorp Moulin links van Lcngev lle en op den weg rechts ten einde de huip af te sn jden Maar onder dat vuur liet onze genie de spoorwegbrug springen en de uhlanen die te Loiigevilie eene aanzienlijke macht aantrolfen en den toegang zich zagen afgesneden moesten zich uilen overgeven Intussohen beaiilwoorilde het fort S iint Quentin het vuur der Pruisische batteryen en bracht het tol zwijgen De keizer bracht den nacht door bij een landbouwer te Gravelotle den heer Plaisanl s Jlorgens te vier uur nam hij met den keizerlijken prins plaat in een open rijtuig Zijn gansche huis moest op aanraden des maarschalk vertrekken langs den weg die van de beide wegen naar Verdun l vcr i verwijderd i van de Moe elvlakte daar men reeds de Pruisische arti lerisien begon te ontdekken die zioh in beweging stelden Het keizerlijk konvooi wa zoo talrijk dat het de aandacht des vgaiids nioe t trekken Men moest den weg veilig ranken door het afzenden van grenadier der garde en van drie regimenten kavalerie t w Afrikaatiscbe jagers lancier en dragonders De keizer reisde over Contlans ontbeet in Etain en bereikte zonder verhindering Verdun Maar bijkan op zijne hielen deboueheerde de voorhoede van generaal Stciuroetz die zich met de leger der beide prinsen trachtte te vereenigen uit den omtrek van ïhionville Ie Doiicourtop dm weg dien de keizer zoo even had afgelegd Op dal punt had geen gevecht plaats maar de vijandelijke officieren kwamen te Etain in dezelfde restauratie zich verfrisschen waarde keizer zoo even had ontbeim Het gevecht zelf had tien kilomeier meer naar nchleren Ie Doncourt les Conflans plaat Maarschalk Bazaine drong generaal S einmetz terug tcrwyl zijn kanon op de hoogten van Uiavelotle VionviUe en Mars Latour prins Frederik Karel deed terugdeiuwn De vereeniging der vijandelijke legers had dus in de vlakte der Moezel plaats terwijl de concern ratie der ïranschen op de hoogten geschiedde die in hun he it bleven Een odicier van den slat die naar het stationsgebouw rende om maar Ie laat den keizer de goede tijding te brengen verhailile dat de slag eene herhaling p grootere schaal van het gevecht bij liorny was geweest Gedurende dien roemrijken slag waarvan hij nog geene kennis droeg ontving de keizer den maire en onderprefecl van Verdun sprak hun moed in en vertrok naar het stationsgebouw bijna zonder geleide Daar verlangde hij een Ireiii Sire zeide de chef ik heb hier slechts een waggon derde e Ik zul er mij mede vergenoegen gaf de keizer un antwoord Hij wilde niei dat men de bank luct een der rijtiiigkussens zou bedekken maar vioeg e n glas wijn De stationschef spoelde het gla om dat hij bij zijn onlliijt had gebruikt en bood den keizer dat aan De kei erlijke prins was zeer vermoeid en wenschte zich het gelaat en de handen te wasschen De chef kon hem mets anders dan hetzelfde glas mei water gevuld en een zakdoek geven De kei er en de prins schenen over deze buitensporige euivoudigheid niet eenmaal verwonderd HJen zond eene ranehiiie vooruit om den gang van dea Ireiu tot aan Mourmelon te verzekeren Naiiwolyk was de keizer weg of een der officieren ran zijn hui kwam aan het station ïwec treinen kommandeerde hij voor mijne lieden mijne rijtuigen en mijne paarden Kn voor mij zelven een waggmi eerste klasse Mijuheei zeide de stationschef droogjes zoo even heeft de keizer een waggon derde klasse voor lief genomen gij begrijpt dat ik u dus niets beters kan aanbieden dan een goederenwHgen En zoo kwam in den morgen van 17 Augustus vóór het lanbrcken van den dag de keizer met zijn gevolg in het kamp van Chiiion De Inilvpendance bevat eene Piirijsche correspondentie waarin gezegd wordt dat men MacMahonhet voornemen toeschrgft om naar Parijs terug tetrekken zonder bij Chfilon een slag te leveren alsp i J viik jvarel er in oi Bf i het leger vanBazainc af te nijdeii Het gouvernement heeft aan den admiraalFourichon bevel gezonden om tot eiken prij de rivier de Jahde Ic forceeren en er alle verdcdiging werkcn te vernielen In zake van het gebeunle te la Viilette heeftde krijgsraad de beschuldigden Uobidat en Si Hubert lot 10 jaren dwangarbeid en Drest ter doodveroordeeld ILincourt en Anhelot zijn vrijgesproken Hel Journal Officid behelst een decreet waarbij eene leeiiing vau 7 0 millioen fr wordt uitgeschreven tegen den koers van 60 fr CO centimes met genot van inirest van den Isten Aug De inschrijving wordt den 23 geopenil en zal wordengesloten zoodra de leeniog volleekend is De inbclirgvingen van den laatslen dag zijn de eenigen lic herleid zullen worden voor hel geval dat meeringeschreven wordt dan het gevraagde bedrag Inschrijvingen minder bedragende dan 3 frs renteworden niet aangenomen ïegelgk met de iuachrijviiig moet een vgfde vau hei bedrag gestort worden ENGELAND Een bericht uit Londen brengt hoogst belnngrijli nieiiv s omtrent de internationale overeenkomst waarvan den 19 dezer in de Iialiaansche kamer sprake was Zie onder Italië Die overeenkomst zou gesloten zijn tiisschcn Engeland Kusland en Italië en len doel lubben om bemiddelend tusschcn de beide strijdende nalitn op te treden doch niet dan collectief zoodra de stad Parij bepaaldelijk bedreigd mocht worden Verder zou de zendiug van gr af Oriolf op niets ander dan op deze conventie doelen en zou deze gezant den iasl hebbeu oulvaiigen zich van Parijs naar Weenen lo begeven ten einde de adhacaie van Oostenrijk te verwenen Naar aanleiding van de jungsie nederlaag derFiaiischen tengevolge waarvan zy binnen de murenvan Metz zgii teruggeworpen zegt de üuily Ki ics hel volgende Een ontzettende veranlwoordelijkheid rust thans op ma irschalk Bazaine Hij zal geroepen worden om te doen wat een Fransch generaal van nature niet il eet te doen Een EngcUch tamboer kan geen retraite slaan omdat in den Britsehen dienst dat sein niet bi staat Evenzoo kan t a Fransch generaal zeggen dat de oveigave van ecu Fraiisch leger in de Fransclie oorlogs annalen onbekend i En toch Bazjine is volgens alle wellen van recht en menschelgkheid verplicht met zijn Jiachtigen vijand te onderhandelen zoo ten minste de fortuin hem niet op onvcorziene wijze te hulp komt Zijn soldalen hebben hun plicht jegens Frankrijk volbracht en behüoren gespaard te worden Met de groote nederlaag van Donderdag is de oorlog een nieuwe phase ingetreden Hij begon van Frank rijks zijde met een offensieve beweging tegen Duiischland die ollensieve beweging werd alras een defensieve aan de Saar in de Vogesen langs Ie Moezel Het volgend plan der Franschen was de verdediging van Chrdons en Parijs door het Kijiileger Nu eehler het llgnleger m ichleloo IS peniaiikt kan er van tegenstand by Clifdons geen sprake zyn en moet Parijs zich zelf verdedigen Zoo zgn we aan het eind gekomen van twee weken gedurende welke misschien meer menschen gevallen zijn dan ooit siiid Cain de hand tegen zijn broeder ophief We hebben tot heden de oorlogsbewegingeii en hare resultaten nagegaan en besproken als gold het de werking van een reusachtige machine Doch meer en meer begint de natuur hare slem te doen houren en herinnert zij er ons aan dat schepsels van vleesjh en bloed dagelijks wolden weggemaaid als graahalmen We gelooven ons niet aan overdrijving schuldig ie maken wanneer we het aantal der gevallenen sedert het gevecht bij VVeisscnburg op 100 000 stellen Zou t dan geen lyd worden om het soirikkelyk spel te staken en om te zeggen het is genoeg De worsteling i beslist Indien nog mefrdere dapperen vallen zijn zij noodeloos opgeoll erd Het zwaard heeft thans met meer uit te wijzen Dat bet ufgewischt worde en opgestoken De Times vau dei 18n bevat een uitvoerig artikel ten betoogo dat de Franschen zioh moeien voorbereiden op het sluiten van den vrede tenzij ze den vijand lot den llijii kunnen terugdringen en indien de dapperheid en de vaderlandsliefde van de natie onmagtig zgu om eene nieuwe ramp te voorkomen zal de vrede zelf eene noodzakelyUieid geworden zijn FVankrijk zou na eene bataille voor Chfilon den vrede niet kunnen afwyzen als redelijke voorwaarden mogten worden gesteld Zelfs onder de tegenwoordige omstandigheden zou de vrede niet ciiaannemelijk zijn De Times acht het mogelijk dal keizer Napoleon op een gegeven oogenblik het voorbeeld van zijn oom zal volgen en het gezag aan het volk overdragen zoo niet dan iiebooit e van Fiankrijks zijde eenige opening gedaan te worden die tot eene gtinslige en doeltrellende bemiddeling kan leiden Eu hier doet de Times een beroep op de gematigdheid van koning Wilhelm en van zijne minister Een aanval op Parijs zou een aanval zijn op het F ransche volk Diiitschland zelf kan de zware offer die het beoogen van dal doel zou vergen niet dragen althans zij zouden niet in verhouding staan tot het doel dat men wil bereiken Eene geldelijke vergoeding van oorlogskosten ligt veeleer in de traditionele politiek van Prui eu Als bedrag daarvan i reeds genoemd een om van duizend millioen franc Op dat bedrag zouden eveninile viedes onderhandelingen niet af tuiteu Maar er is een element van grootere moeielijkheden Pruisen kon zich wel niet tevreden stellen met de enkele Ie aan Frankrijk gegeven maar zou boreudien den Elz is voor zich kunnen terugeischen Dit ontraadt de Times aan bet Pruisische gouvernement Zoo die afstand mogelijk ware hy zou het hoofdbeginsel der eerbiediging van de thans algemeenerkende nationale souvereieileit schenden hij zouonvereenigbaar zijn met het duurzame behoud vanden vrede Duiischland zou er eene voor zijn be l Gevaarlijker grens door krijgen dan de i B eene grens rectificalie eenmaal in hel Euru I aangenomen zou weder een geest wakker scnuuu die op dit oogenhlik gelukkig rust maar die eenmaal weder opgewekt illerwege stoornis zou kunnen te weeg brengen DÜITSCHLAND Omtrent het gevecht van den 18 wordt nog gemeld Er is eene schitterende zegepraal behaald bij Gravelotle De Franschen zijn uit de sterke achter elkander gelegen posit ieii verdreven en op Metz teruggeworpen Zij zijn than op een beperkt terrein rond Metz gedrongen en van de communicatie met Parijs geheel afgesneden nadat de spoorweg Metz Thionville door het 12de korps bezet geworden i De verliezen van onze troepen staan helaas in verhouding tol hunne heldeumoedige daden om de door hen bestormde sterke positiëu der FVanschen te bemachtigen De Slaats Jmeii er zegti Wanneer de edelstende laud vallen dan troo te men zich hiermededat de lrij l niet te vergeefs gestreden wordt Erwerd gestreden zooals door onze vaderen gevochtenwerd tegen het heerschznchtige en overmoedige volk dal Duiischland van zijn schoonste gebied beroofdheeft Het zal den koning vergund wezen denvrede in het hart van Europa duurzaam te herstellen door het stichten van een groot eenig Duitschvaderland als een toevluchtsoord voor godsrrachl edele zeden en ware vrijheid De Napoleonsdag is nergens in Duiischlandgevierd ofschoon anders die dag op verschillendeplaatsen eene mis werd gecelebreerd Te Veeneaheeft de Fransche gezant eene mi inde St Stephannskerk doen le en doch van het geheele corps diplomatiifue is niemand anders daarbij tegenwoordiggeweest dan de pauselijke en de Turksche gezant Deze laatste heeft zich hierdoor het ongenoegen zgner regeering op den hals gehanld Naar menuit een goede bron verneemt i hg zelfs teruggeroepen en zal hij worden vervangen door KhalibBey vroeger Turkach gezant te St Petersburg thansond rsraatsseeretaris te Konstanlinopel Naaraanlelding vanden Napoleonsdag 16 Aug zegt de Köln Zeilung Op dezen dag wa Parijs gewoon zich in zijn feestelijken do Ie vertoonen op de en dag weergalmde alom bet gebulder der vreugdeschoten en hoorde men allerwege den luiden kreet van Vive l Empereur Thans geen illuminatie geen vreiigilevnur Vol angst en siddering luistert Fiankryk naar den donder van het geschut hetwelk de overwinningen verkondigt van hetDuitsche leger en nergens hoort men den kreet van vroeger herhalen De Bonapartislische dynastie nadert haar einile en thans voor goed om zich nimmer weer te verheffen Maar noch Duiischland noch bet naar vrede leikhalzeiid aardrijk wordt gebaat door een verandering van regeercnde geslachten als niet teven in Frankrijk dat beginsel van grenzenloozc zelfverheffing van het nationaal Chauvinisme hetwelk uiet lit I r t 001 l l Uil lilniioiililfF telMUll il j Jill Hm itliifiBitaMP 1 10 UU iMi to ii lii t ititWi t I I tojtiitïnm wr i iw Mm ita itiiifMi M illK Itlllf idmm Ut II liijn mklti ftmif Wt Ji iiiijnil lai PtB itii W li k in ïiiirii ismir tai unji f it Witifl h piiDlwuJ lil luiit tl tem Hdtnilnii M Diiuiniilt nnnj W fiiiti 3if jli tel tei jj iiiih r w JiU M i tamWi u WtUlJ J m k i h l lW n Heil UlUl ft dl s r lil lr J