Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1870

Got ü 23 AUKUSTL S Z M heeft bij de dd schutterij alhier benoemd lot 1 luiicnaiit il la suite H W j Koning voorinanls 2de luii bij het + le reg inf tot 2den luit mr P J Snel lli m 2dc luit bij de 3de couip van het üde bat rust schutt m Zuid llol Iruischen zich moeten iin den vrede tenzij J üiinen terugdringen Ie vnderinndsliefde vau ecne nieuwe ramp te eene Hood nkelijklieid na eene bataille voor liien afwezen als redeIn orden gesteld Zelfs kiighedeu zou de vrede Ik dat keizer Napoleon ft voorbeeld van lija aan het volk over brt er van l rankrijks J te worden die tot eene Imiddeling kan leiilen beroep op de gematigdvan zijne ministers nan a zijn op bet l eirkan de zware offers zou vergen niet drain verhouding staan leiken Eene geldelijke ligt veeleer in de train Eiis genoemd een som Op dat bed rag zouden ngen niet afstuiten Maar te moeielijkheden Pruiden stellen met de enIren maar ZOU bovendien tt irugei3chen Dit ontlisische gouvernement are hy zou het hoofd n de thnns algemeen lileit schenden hij ou duurzame behoud van er eene voor zijn bels door krijgen dan de lens rectiRcatie eenmaal piingrnomen zou weder die op dit oogonhlik nmaal weder opgewekt 1 te weeg brengen LAND Ian den 18 wordt oog Vende zegepraal behaald bheu zgn uit de sterke J ii ilién verdreven en op lij II thans op een beperkt en van de communit neden nadat de spoorhet 12de korps bezet van onze troepen staan kunne heldenmoedige daormde sterke positiën der Igt Wanneer di eJelsten looste men zich hiermede leis gestreden wordt Er on e 7adfren gevochten llige rn overmoedige volk s hoonste gebied beroofd lis vergund wezen den Iropa duurzaam teherstelppn groet eenig Duitsch Ihisoord voor godsvrucht lid nergens in Dnitschland liu dag op verschillende riebreerd ïe Weeiien j rais in de 8t Stephanus het gehecle corps diplo r daarbij tegenwoordig I n de Turksche gezant rdoor het oiifjennpgen gehaald Nuar men mt is hg zelfs terngge ervangeii door khalib Int te St I elersburg thans iistantinopel Kill Napaleonidag 15 Aug p dezen dag was Parijs lUjken dos te verloonen alom het gebulder der men allerwege den hiiuen eiir ïhaiiB geen illumi ol angst en siddering donder van het geschut irkondigt van het Duilsche III dtn kreet viin vroeger iHche dynastie nadert haar om zich nimmer weer luitschlaud noch het naar uuil gebaat door een Kealuchlen als niet tevens ïiin groii enloo e el ver hnuviniaine hetwelk niet pH iaHB dulden kan dat andere natiën gelijke rechten bezitten als die welke Frankrijk voor zich eischl wordt vernietigd De naam des heerschers doet niets ter zake Of de monareh in Frankrijk den naam draagt van Napoleon X of Lodewijk XIV dien het volk den groote noemt omdat hij volop voedsfl verschaft aan de booze harstochten des volks dii heeft voor andere natiën volstrekt geen belang Op Duitschland rust niet de taak om Napoleon van den troou te stoeten maar wel om dien nalionalcn eigenwaan welke de b ikeriiiat is van het Bonapartistische Caetarismus en waaruit dit zijn wasdom heeft verkregen voor altoos te inuiken De oplossing der quaesiie ligt hierin Frankrijk moet leeren dat er een volkenrecht oesiaal eu nat net ni i geourioofd is ongestraft de maatschappij die behoefte heeft aan rust en vrede voortdurend in angst en spanning te houden Frankrijk moet worden gedeemoedigd en daardoor tot ootmoed worden gestemd Omtrent het gevecht bij Mars la Tour meldtde StaatsAnzeiger het volgende Den Hdeii Aug was bet generaal Steinmetz gelukt den vijand opdiens terugtocht uit Metz westwaarts tot een gevechtIe iioodznUn hetwelk H uren aanhield Die tijdvan 24 uren is voor prins Frederik Karel noodiggeweest om met de tweede armee den linkeroevervan den Moezel te bereiken en vervolgen den terugmarcheerenden vijand in den ll ink te vallen Den16den stond de prins niet het 3ile armeekorps opden straatweg na ir Verdun Oi oIiüüu dit korpsreeds aan de gevechten bij Sniiilirucken en Forbachhad deelgenomen tastte de 5de divisie toch dadelijkden vijand aan en hield zes uren achtereen legeneene aanzienlijke overmacht saind uaarna liet lOdekorps Hanoveranen met de 17c Holsteiners en 268te divisie Hessen lot versterking aanrukte De vereenigde divisiën wierpen onder persoonlijkopperbevel van de prins het Fransche Sde 4de 2 leen 7de korps en hunne garde onder Bourbaki terug namen ÏOOO man van den vijand gevangen bemaclitigdeo twee standaards en zeven stukken geschut eo drongen de Pruisen terwijl zij van den Moezelnaar Vi rdnn wilden retireeren in de richting naarMetz terug Luidcns een bericht uit Londen ann de Zeidl Corresp heeft de zegepraal van Pruisen en het feitdat het Fransche keizerrijk door oi derg ing wordtbedreigd op den geestestoestand der weduwe vankeizer Mxximiliaan een verrassende uitwerking gehad Princes Charlotte le 8t toch weder met degrootste belangstelling de dagbladen en laat zichmet de meeste helderheid over den politieken toestand uil Het tegenwoordig lot van keizer Napoleon beschouwt zy als een werk der vergeldende voorzienigheid wegens de trounelooshcid van den keizer met betrekking tot haar gemaal De artsen koesteren de hoop dat de prinses volkomen van hare gemoedsongesteldheid zal genezen worden De Költt Ztg ontvangt uit Berlijn het volgende bericht De Ëngelsche diplomatie is niet geheel werkeloos gebleven en eenige bescheiden voorstellen tot vredelievende tusschenkomst van lord Granville schijnen werkelijk in bet hoofdkwartier te Heriiy te zijn aangekomen Het antwoord van den koning zou naar men wil zijn geweest dat Duilschliuid tegen zijn wil en door moedwil tot den ourlug is ged oiigen en bet moet dien daarom zoo kiaehlig mogilijk doorzetten ten einde zich de iiuodige iiirburgeii Ie verschaffen tegen de herhaling van een dergelijken aanval van de zijde van Frankrijk t e oorlog is van den kant van Duitsehhind ot zijne verdediging ondernomen en het verkrijgen der bedoelde waarborgen is ll ns en zal onder alle omstandigheden blijven het ócnig doel vanden strijd Bij het Pruisische leger zijn orders gegevenom uit de Kijnvc tingen geschut naar Metz over tebrengen ten einde die vesting te bombardreren De Staats Jnzeiger meldt het volgende Nadat de Fransclien reeds de conventie van Geiièvehadden geschonden hebben zij den 18 dezer na dedoor ons behaalde zegepraal ook op een Duitschparlementair geschoten die in het belang dor mensehelijkheid belast was met het overbrengen vanmededeelingen betreffende de in den strijd gevallenFranschen De trompetter van den parlementair isgedood De vesting Pfalzbur in de Vogezen die totnog toe door de Wurtembergschc armee was ingesloten heeft gecapituleerd Blijkens het Dresdener Journal is b j het ministerie van oorlog in Saxen per telegraaf bericht ontvangen omtrent het anndeel van het S ikMsehe armeekorps in het gevecht bij liezonville Het korpsis in aansluiting bij de Pruisische garde vier urenmet goed gevolg in gevecht geweest Beide divisnn en hel korps arlillcr e hebbrn ich goed gcneerd De verlie eii vu n idi re bijzijinliTlieden zijii nog onbekend Er zijn veleFransclicn krijgsgevangen gcm iakt ITALIË De minister van buitenlandsohe zaken heeft aan de kamer van afgevaardigden medegedeeld dat de bekende Septemberconventie na Meniana door Frankrijk en Italië werd beschouwd als feitelijk in werking te zyn getreden Het tegenwoordig ministerie heeft zich onthouden van de llomeiiische quaesiie ter sprake te brengen ten einde in de ontruiming van liume niets te compruraitteeren Het is ook thans na de oorlogsverklaring in die politiek blijven volharden Eene andere politiek trouwens Italië onwaardig zijn en zou de ontruiming van Rome door de Franseben hebben tegengehouden De regeeriiig wenscht dat de kamer zal kiezen tusschen de e politiek en die welke gesijdig u i oer ilg ig i I Pc ipre e uaeslie belemmert De minister weerspreekt de bewering dat Pruisen verklaringen zou hebben gedaan van vijandigen aard tegenover Ilalie s wenschen en belangen Pruisen onthoudt zich steeds van inmenging in de Bomeiuschi quacstie Ten opzichte van de houding der regeering in den tegenwoordigen oorlog verklaart de minister dat Italië volhardt in zijiie neutraliteit terwijl het zich beijvert om het conüict te localisceren en in overleg met de neutrale mogeudheden werkz anm is om het einde van den oorlog te verhaasten en het Europeesch evenwicht te waarborgen De wisseling van gedachten met Oostenryk heeft er toe geleid om de wederzijdsche neutraliteit Ie constateeren Eene schriftelijke overeenkomst mal Engeland behelst de wederzijdsche verbintenis van de onzijdigheid niet te laten varen zonder daaromtrent in gemeenschappelijk overleg te zijn getreden De neutrale mogendheden zijn uilgenoodigd om lot deze overeenkomst toe te treden Rusland heeft daarin reeds tocgestemii Het gouvernement moet groote reserves in acht nemen ten aanzien van eene evenlueele bemiddeling tusschen de oorlogvoerende partijen Het hoopt dat de kamer de gevolgde politiek al goedkeuren opdat Italic met kracht zal kunnen werkzaam zijn voor de Zii ik van de vrijheid en de beschaving in Europa Te midden van het knjgsgewoel moet niet over het hoofd gezien worden de arrestatie a i Mazziiii te Palermo Waarschijnlijk wilde hij op Sicilie waar hij een groolen aanhang heeft drie j iren geleden koo Messina hem tot haar vertegfii üu liger een republikeinschen opstand organiscrreii Wat de regeeriiig met den groolen patriot zal doen is onzeker In baar eigen belang is hel haar aan te raJen hem naar Zwitserland terug Ie zenden SPANJE Berichten uit Madiid melden dat de voorstanders der cniiilidatuur van ileii hertog van Montpensier die tot de liberale Umi behooren eu niet name ook de heer Topele alsiuede nog veniehilleude partijleiders den meesten ijver ontwikkelen om eene bijeen roeping van ile Cortez te verkrijg n ten einde door het verkiezen van een koning een einde aan den tegenwoordigen toestand te maken De hertog de Mompeiisier zou zich reeds seden verscheidene dagen te Madrid bevinden De regeering ver zet zich evenwel ten sterkste tegen dien toeleg LUXEMBURG Men verneetnl dat op een verloog van Luxemburg honilende ici oek dat zijne onzijdigheid door e n iiieu tractaat ou worden gewaarborgd de regecriiigeii van üriiot Briilaiiiiii eii Pruisen verklaard hebben dat het Loiidensche tractaat van 1807 de onzijdigheid van Luxemburg boven allen t ijfel verheft Men kan aan de zaak geen oogenblik twijfelen doch boe komt het dat indien H M regeeriiig toen zij het nieuwe tractaat sloot ten opzichte van Belgic geen ander dool had dan vroeger aangegane verbindleiiissen te herhalen zij niet even verlangend geweest is om de onzijdigheid van Luxemburg te verzekeren Het grondgebied van Luxemburg als liggende ten oosten van Belgic lijdt meer gevaar van geschonden te worden dan dit rijk In geen der twee gevallen was een nieuw tractaat nuodig doch indien men er ter zake van België een sloot behoorde men er ten aanzien van Luxemburg ook een te sluiten land uit welke belrekking hem tevens eervol ontslag Hordt verleend Wij zijn in staat gesteld om mode te deelen dat de commissie tot ondersteuning der huisgezinnen vnn uitgetrokken militairen iiooWoopiijr kan beschikken over eene som van 1Ü5 33 aan wekelijkschc bijduigen en dat aan giften bij haar ontvangen is voor een bedrag van 254 87Vii Wanneer men in aanmerking neemt dat deze zaak zeer weinig ondersteuning heeft gevonden bij de zoogenoamde aanzienlijken en dat grootendeels door centen stuivertjes en dubbeltjes die bedragen in de kas der eomraisaie vK Jen dan mag men voorzeker niet klagen over te geringe deelneming iiij iiiC in nanmericing verlangen ie kumen voor ondersteuning kunnen zich Woensdagavond tusschen 7 en 9 urei iu l gebouw Arti Legl op de Markt vervoegen Uit Bergambacht wordt geschreven dat deprijs der kaas nagenoeg weder dezelfde hoogte heeftbereikt als zij vóór enkele weken had Er wordtnu naar gelang der kivaliteit ƒ 2 t 28 per 50 kilobesleed Als eene bijzonderlieid kan tevens vermeld orden dut een landman 30 per iö kilo verkreegvoor kazen die elk 27 halve kilo s wogen Het Vaderland deelt mede dat het berichtdat prins Alben van I ruisen de neef van onzenkoning in den veldslag bij Mars Latour zou zijngesneuveld ongegrond is Z K H moet naar mendat blad van zeer geaohle ijde verzekert zelfs nietge oud zijn Laatste Berichten Parijs 22 Aug Officieel Te St Dizier zijn vijandelijke verkeiiningsiroepen gezien Brussel 22 Aug fartkuUer telegram Do Inde pendance meldt dat de kommandant van Straatsburg alle niet weerbare personen heeft weggezonden ten einde de plaats tot het uiterste te veriledigen De forten van Lyou worden gewapend N R Ct Berlijn 22 Aug Offlcifd telegram In den slag op 18 dezer zijn van de Duitsche armee voornamelijk in gevecht geweest de garde en het 2e e 8 Je en 12e arraeekorps Het 3e en het 10e korps waren in reserve Van deze hebben slechis kleine nfileelingen grootendeels ariilierie aan het gevecht deelgenomen De vijand stond met zijn geheel armee uitgenomen het korps van Mac M ihon en twee divisicn van de Failly in eene geduchte posilie Bij het invallen van den avond weiden ilc geznmenlyke hoogten door de on eii beatorind Onze verliezen zijn nog niet by benadering op te geven De slag duurde van tegeu den middag lot s avonds 9 ure Er zijn eenige duizende I ranschen gevangen genomen Florence 22 Aug Particulier telegram Volgens i Cii authentiek bericht is prins N poleon alhier aangekomen met last om de bemiddeling van Italic 111 te roepen Den heer de Lavalelte 13 opgedragen een gelijk aaiizoek te Londen te doen N R Ct Londen 22 Ang De Dailg News bevat een brief vnn Lonis Blane waarin bij uit naam der repnblikeinsche partij voorstelt dat Frankrijk weder bezit zal nemen van ich zelf en a iii Diiilschlaiid de broedersihup der hi iolking zal aanbieden namelijk den vrede die voor allen eervol zal zijn Berlijn 22 Aug In de N j AUg Ztg leest men het volgende Particuliere berichten uit Iialie melden dat er een gerucht in omloop is als zou de Noord Duilsclie gezant te Rome den paus een Pruisisch be ellingsieger hebben aangeboden Wij zijn gemachti il te verklaren dat de regeering noch door den gezant noch langs eenigeii andeien eg een dergelijk aanbod heeft gedaan Evenmin heeft de pauselijke regeering hel verlangen naar een nieuw bezettingsleger te kennen gegeven Bucharest 21 Aug ïe Plojescbti is gisteren een poging geiiaan om een voorloopig bewind Ie proclameeren Het zou moeten zijn samenge ield uit üolesco Ghika en Braliano Talrijke urresialicn hebben hier Ier stede en in de provinciën plaats gehad Reeds zijn Golesco en Candiano gevangen genomen en Braliano hoopt men ook spoed g in handen te hebben Heden zijn per spoorweg troepen gezonden naar Plojescbti Do rust erd nergens gestoord Brussel 22 Aug De liuh pendance meldt in baar overaicht dal naar luid eeiier dépêche van haren correspondent te Londen Engeland en Rusland overeen zonden zijn gekomen om zich te verzetten tegen eene vcibiukkcling van Frankrijk VA m