Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1870

rd o fi fttrö M m 0 8iO OeFS t i mf F fijB 2i Aug lin diptclie tul Mczurcs van heden meldt dut liet virlios der l niisen lu de lii itale gevfclilen virtolinkkflijk hui Ir ijn meer dn 40 000 gek tl ifn door il ii vijuid op het slagveld onder hulp blijven liggen l ruiben hei ft Bdgie vergunning gevraagd om die genondtnovcr ijii grondgtbied te mogen vervoeren liet Ie l nxemburg ersprciüe geru ht dat de Pruisen Parijs 22 Aug De Siule biuchl dit de nieo e leenuig wanrvoor de insibrijvingen morgen geopend worden thans reeds meer dan gedekt 13 iciiienwlc Berichten Men verhnaU dat toen litt ilnj oiulei rtgiinciit nlt Tiisit per pror nanr h t ooilo j atuonttl was vcrtiükkul ten dir pnnrtlt roü utniig lust luid lu dt nis dut Iitt na i ilc duur etn stuuteu sprong uit den spoortrein te uitkoinni De up passer vannen paarduiniigiu long liet Jier tustdl aeli term gltip t liij den leut tl en toen de trein het eeistvol gend spoorstation Iniinin slooinli un de dngoiidir op den vluchteling gebeten op ecnigen aUtaud uehttraau dniicii De heer Geef mij mijn overjas terug sprak hij Sedert eeuige dagen lioor ik door de stad den r Ikl di r tioiiimtu ikïle de geweren blinken ik mik den kuuldimp 1 en gedrnisch omriugt mij Ouder raljiie voiten yie ik roote eskadroDS die huuue paarden nniuetten en sporin liuuue harnassen kletteren hunne helmen en sabels ttoukirtn zlj zin gen de MaiseiUa se j Meent ge dat ik ongevoelig voor dat lied km blijvtni Geef inij myn grijze overjas terug Ik hoor dat de Pruisen weder in de stad ijn Du Pruisen I De vergulde punten hunner helmin tnkkci dui bliksem aan Ik wil mij nok wreken Ik il e nog eei door myn kijker waarvan de legende giivnagt o iiiemen 111 ze bij raijne nadering zien afdeiuzen zoo Is vroeger Geef inij mijn giijre overjas terug 11 ijn goede grijze jas die men roij beeft oiilnoraen om haar te verva wen door de wijde tuniea die roij doet gelijken op een heti lu het hemd met een blaker in de band Mijn grijze as vau leiia en Lutïen dat eeuv ludig kleedingstuk dat lu li lleud afstak bij de schitterende uniformen van raijn st f Voorwaaits geca minuut langer gedrdnldi Voor larts hij het sehettertn der trompetten X uorwaarts gij zult uw se luon deiwrteraent van Moot louuerie terug zieu en de bevallige wijnbergen vau den Hiju begroeten Op marschl Maar helaas ik b n geen roeu eh ik ik ben geen keizer meer ik biusleehts een standbeeld elnan neemt raij als tindbeeld en draagt inij oor onze ri gimenten uit Mijo beeld zal de Piuisui veisehrikken d e do geschiedenis kennen Mijn eenige wensch is Frankrijk te dienen Ik ben met meer de veroveraar ik ben de redder Geef mvi mijn jas terug INGEZONDEN Sedert ecnige digen heeft zich alhier een coinité gevormd van de vereeniging oiiiltr het Uoode Kruis Het bestuur bestaat uit de heeren Mars de Kanter Vorslman Blok en Schellemi Hoewel de roeping en werkkring van het lloode Kruis lu het algemeen wel begr pen wordl is het ons meermalen voorgekomen d it peisoiien air eldeii tot deze echt philanthropis I e vereeniging loe ie treden omdat het hun net recht duidelijk as at elk als lid Tan de vereeniging kan verrichuu of omdat zij twijfelde aan de goede organisaiii van den arbeid der vereeniging Hoewel de leden van Int bestuur van het G comitt voortdurend bereid gii tot het geven van alle inlichtingen meenen ij touh a in veitu geen 011 dienst te doen door het beiiitwuordeu van enkele vragen die ons ter oore kwamen Het Rüode Kruis is eene intern ilionnie vereeniging en heeft ten doel Jti tijd an oorlof het lot van den gekwetsten en iieken krijgsmin door persoonlijke diensten en stoffel jke hnlpmidileleii te helpen ver icliteii onverschillig of hij vriend of vij ind is londer te leilti op nationaliteit of godsdienst In ttjd van mede loh tot die aak voor te bereiden Vele plaatselijke Comile s zooiils het on e stellen zich ook voor hulp te verlieiicn a in hen die door groote binneulandsche rampen getroflen worden Het hoofdbestuur an de vereeniging isgevmii d te Geneve De aanvrmg om hulp gaat ni van Gentve aan de hoofUomitts in de verschillende landen die iich dairop tot de plaatselijke comilts wenden Dni ende bij dui enile on er medemensohcn ijn in de Inilste dagen in den noodloliigen kiijg gevallen of gekwetst De laatslen smieken om hulp dui ciiile handen zijii iioodtg om die hulp te verleenen er is behoefte tl II persoiied aan vervoer en verb nuliniddelcn met minder dan aan alles wat den lijdenden tot Jafenit kao verstrekken Men eggc met dat men die gevolgen vnn den oorlog kende en er ich d larom van onthouden inotsl de meesten der ongilukkigen die nu om 011 0 luilp smeiken protesteren eker niet minder legen d ii birbaarschen krijg dan het Itoodc Kruis door haar karikter dit doet die mcnsihen lijden dit ZIJ ons genoeg Hoe kan nu het Goudschc Comilt medewerken Pm hel lijden dier oiigtlukkigcii te vtr nchlen Het km gelden hulppirsuncel verband en voedings of verkwikkings materieel naar de lagvelden en len Len geoifeud Neilerlandsch personeel is daar reeds werk anin en geeft door het bewij en van bel logrijke dieiislen een krachtig bewijs v n den nienschlievi lillen Keest oii er nalie de verslivwen hunner Uirk iimheden uilen weldra geregeld verschijnen In de eerste pin its is er dan geld noodig IJ doen een beroep op alle goed geplaatste hirten aan hit Goudsch Lumiit gelden te verschaffen Voor een jairlijkiciie onlribnlie van niiislcns ctii guldin n men lid der vereeniging ook kan men onder lid te ziju aan gillen de fondsen der vereeniging steuneu Mochten er personen mannen of vrouwen zijn die ich naar het voorbeeld vin andere plaatsen wenschlen te oefinen in bet verleenen van per9oollllJl e hulp a in leken of gekwetsten het joudscbe Lomilé al de gelegenheid daartoe openstellen Verder neemt het oomitt verband voedings en verlrisscbings materieel lu ontvangst om het op iiinvrage van het hoofdoomitt Ie s Hage te hirer dispositie te stellen Nog de e week s elt het coinilt ich voor onder de vele vrouwen die hare diensten hebben toegezegd een deel der werkzaamheden te verdeden om met zooveel mogelijken spoed kriclitig te kunnen medewerken lot het lenigen van de rampen des oorlogs W IJ eindigen in de verwaehting d it velen uit Gouda en omstreken zich gedrongen zullen gevoelen Ie edele pogingen vau hel lloode Kruis Ie bieuiKii door op de een of andere u 3 met het Guiidsrh eomite mede te werken Het bestuur van bet comile is steeds bereid tot hel geven van inlichtingen en na woensdag a s IS bij de bestuursleden ook voor niet leden der vereeniging bet reglimeni van hel comilt verkrijgbaar Burgerlijke Stand GfBOltu 18 Ang MarinUB JuhauQia ouders A Keparon en G boot 1 iervatioa Wdhelmus oudeis C W Gii seu en h A H vau Heldeu Cornelia ondtrs N vau Ilertnm en F van der V Wu A Iriana Itendiika ouders tl V lil dtii Htuvel en P van l 0j h Johaiiiia Coimlia dels J Siinterse eu N van Vlnt 20 Neeltje oiidna C I OvmlBülN 17 Ang J P A Kalden 3w J Ilakktr lni IS J J Hei mans 2 lu A de lange lid I tindhoveu hu svr van A luilhof CO j 19 L Melktrt 5 m 19 d Devilee wed P Uoom C4 j 20 G van Eijk 1 j fi m 21 C J Mocns 43 j ADVERTENTIEN t Bevallen van eene Dochter J SPARNAAIJ AN DLii TORREN Gouda 21 Augustus 1870 BeMillen van een Zoon E H G KROM Pmvi Gouda 23 Augustus 1870 STEmKOLEN Openbare Vci koo iing op Duiiihig 30 Auiju twi 1870 des middagsten 12 ure op een terrein achter den Rijnbpoor weg ingang Hoogen Zeedijk B n 40 naby de Oude Plantage ten overstaan van den Deurwaaider JOHAN COENRAAD LACH van Circa lO OOO Mudden ENGELSCIIE STEE ROLE eer geschikt voor MACHINES en STOOMBOOTEN alsincde voor HUISELIJK GEURUTK zijnde de Kolen bekend als 7ecr grof 7uiver branden gevende weinig walm en womig asch Te be u htigen twee dagen voor den erkoop en monsteis te bi komen op fiaiiio aanvraag bij de Nederlandsche Steeiikolen Maatscliappij Witle Ilarl wi k 1 n 2 Bij aeto op tien 10 Augustus 1S70 voor den Notaris W J FORÏULIN DROOGLEEVER te Jourfii veiledeu IS door de ondergcteelenden CORNELIS SIMON van VLIET koopman en CORNELIS blMON BERNARDUS SMELT zonder beroep beiden wonende te Gouda eene vennootschap aangegaan aldaar gevestigd onder de lirma Vvh VLIET SMELT betrekkelijk den handel 111 Kaas en hetgeen verder niet gemeenschappelijk overleg zal worden goedgevonden C S van VLIET CORN S B SMELT Kissinger Pastilles uit de zouten van de RAKorzY te ir isingen van voortieifeli ke wcrkingtcgen traagheid der spijsverteerings organen be waarliike ontlasting bleekzucht bloedsgebrek h imorrhoiden en neiging tot jicht en scrophuleusheid De flesch Pastilles welke de zouten uit een liter Rakoczy bevat kost 50 et Depots te Gouda bi Apotheker J H BOERS te Eatleulam in alle Apotheken KON BEIER MINER WATER VERZENDING Men vraagt te huur te Gouda tegen November een WIMiEEHlJIS op den besten stand der stad Adies aan het Bureau dezer Courant Heer Dr J G Popp Fractie Tandmeester VVeeneu Zoo spoedig mogelijk gelieve mijentezenden 30 reggp dertij fleele An ithenn MondwiUf ren B doosjes egge vijt doosjes Tundpoeder Even nis de vorije be eiiding verwacht ih het beslelve polgens dezelve wute mtge onden Levens op dezelve poorwanrden Bij de ee heb ih de eer U te lieriglen dot hOt AnatheiIn Mondwater met gunstig gevolg steed gebracht is zoo dot ih niet twijfel of net debiet zoe voort durend zoo nemen Eene iNeieune uitstue hnurt en iet franker vorm had ih gnamoerbij meve en pahlgd Boehtjes voor vcrspriiidiug extra erbij Afwnehtend HoogachtendDtlfivl U Weelveed Po dinar W Sisflnijh Te verkiijgen te Gonda bij L Schenk winkelier op de Hoogstrint wijk A 123 te Rollerdam bij 1 E vnn Sinten Kollt npoth en A Schippercijn C bhinuvve porttkinwinkel te sHigebijJ L F C mabilic npoth te Leyden hij E Noordijk te Utrecht bij F Allciin npoth te Amslerdam bij F vau Windheiin verkoophnis Ie Oudewiiter bij f J vnn Vrenmmgen te Schoonhoven by A WolfT tioud i Jliuk van S liiiukinan ItililïiiteVtrti mi m fflitilsj f t4t ungaieii y io J vf li aiiteiigMkti iitrigIlaiMM Mi btÜMil fa Kfa fcwklspaiu itaiWtttV l i j H Ö tl