Goudsche Courant, vrijdag 26 augustus 1870

wüsy iPiiMiin m M jrfi M i J f I nlle ware viulprlnudcrs iii vervulling gaai een natie te zijn van zflfstaiulif e burgers die luet oiibpueveldou blik de voogdij der Kerk ontwassen zaken van politiek beoordeelen en behartigen zonder zich te laten leiden door godsdienstige overwegingen die er niet bjj passen BUI TEN LAND F r A E P TJ 1 F n Fniiiscli blad verha ilt dat toen generaal Trochu Kicli naar Parijs begaf de spouilrein waarin hij zi ïh bevond krui le raet dien van den kei eren dat er eene oiiliuoeting had plaats gehad waarbij o 3 het volgende zou zijn ge p ul ll Sire zou de generaal ge egd hebben ik aanvaard de De e woorden zijn volgens het blad meileiredeebl door iemand die zieh in den kei erlijken wagen beiund De Siècle heeft van deu heer Eiliuuiid Texier zijn correspondent op het oorlogslooneel den volgenden brief ontvangen gedagleekend uii Epernay van 21 dezer Men gaat niet meer tot Chalons Epernay is thans het hoofd der linie In de twee verioopen ilagen heb ik den tyd gehad om lot Venliin te gaan en van daar terug te keeren De geruchten te Veidun in omloop zijn ernstig i Bazainc zou van alle kanten ingesloten en in het kamp van Mctz geblokkeerd zijn door hei leger van prins Friedrich Karl aarbij zicli moet gevoegd hebben dat v in den kroonprins ilie o er Fiossard en Font u Mousson teruggekeerd en zich bij het overige Duitsche leger nangcsloleii zou hebben De stelling van het llijnleger zou dus uiierst kritiek zijn j bet zou vóór zich liebbcn twee legers waarvan de strijdkrachten op driemaal honderdduizend man norden begroot Men zegt dat Mac Mahon hel kamp van Chillons prijsgevende Dazaine Ie hulp komt Ieder begrijpt trouwens dat dit zijn moet Men hoopt nogtans dal maarschalk Ba ainc wiens groole strategische talenten niemand betwist in den nacht een terugioclil zal hebbeu kuunen opcrecren zichrichtende niet l in s den weg van Verdun maar naar het Noorden en wel over Audun le Uoman en Languyon naar Montmédy Indien de maarschalk zij het ook met opoffering van manschappen heeft kunnen slagen in deze terugtrekkende beweging die op het eerste gezicht wat onderling schijnt maar door di omstundigheÜk volstrekt wordt geboden dan is het roemrijke Eijnleger gered en zal zijne aansluiiing bij hel leger van Chfdons nog maar eeiie nu iesiie van uren ziju Ik heb H heden mets meet te schrijven Wij verkeeren in een koortsiichligen angst Be Comtitutionnei wedersproekt ten slelligsie het bericht in het telegram uit Uerijn a ui den Times dat de kei erin aan de koning ii van Engel ind zou hebben geschreien om hare b middeling in te roepen He depêche uit Cliidons vim 20 Aug inhoudende het bericht dat de krizcr Ic paard een aantal legerkorpsen bezocht heeft en overal de troepenhem hebben omringd met het eroep Voorwaarts geeft te Piirijs met weinig aansloot l siiiai schrijft de Siich ile naam lievri iu onder die depêche toch kunnen wg niet geinenen dat zij wimris Met welk recht zou het hoofd van den slaat die geen kommandcment in het leger van Cliillonsvoert de legtvkorpsen hebben be iieht Dat legerbeeft tol opperbevelhebber den hcldhafiigi n MacMahon die zelf op zijn beurt onder de bevelen i mBazaine slaat de irui prn onder zijn bevel moiieiialleen aan hem gchuoi ainen Is het waar d ii lietroepen den kei er hebben omringd en hem gcvi i igdhen Ie laten oprukken dmi ouden zij eeiie naie overtreding begaan in hunnen aaiunerder belcedigdhebben die nlleeii bevoegd is hen ie besturen Ishet waar wat de deprêhe beriehl dan ouden w ijdaaruit moeten opmaken dat de keizer zich geenerekenschap weet te geven van hel gevaar waarinhij zoo oiigoliikliig 0113 heeft gestort Zijne tegenwoordigheid Ie Jhalons moet schade doen aan deeenheid van het opperbevel en noodwendig de vrijebeweging van den maarschalk belemmeren Is het nog niet genoeg dat Ba aiue om de vlucht des keizers naar Verdun te dekken zich verplicht heeft geacht regimcnlen tot beveiliging van dien terugtocht af Ie zonderen Wie weet in hoe verre die noodzakelijkheid nadeel heeft toegebracht aan de mililaire opemtiön van den opperbevelhebber Daar is voor den keizer aan de zijde van MacMaho geene plaats De kliuer is nooh generaal noch chef van den generalen staf by heeft noch divisie noch brigade ondtr zyue bevelen Ilij verlale daarom het leger Hij heeft het als opperbevelhebber in geva ir gebrachl hij storle het niet in het verderf duor zijne tegenwoordigheid Kn men bedenke wel wij itnnii met onze nanmer n c i op zu o itulioneel terrein De keizer heeft licl bevtl over de land en zeemacht maar wanneer hij hel recht om te bevelen heeft overge iMgen dan bezit hij het niet meer tot op het oogenblik ilat hij die overdracht intrekt Welnu dciar uiiar Bazaine en Mac Mahon kommandeeren kan de keizer niet bevelen en waar hij niet beveelt kan zijne itgenuooriligheid slechts schadelijk zijn De heer Jeannerod schrijfl in den Teiuv Nooitheeft een verwaande regcering in zoo korten tijdhet vaderland in zoo groole gevaren gestort maarook iiooit hebben wellicht achter die regeering van begunstiging en gedwongen stilzwijgen zulke smerigemyslerien zich verscholen Wilt gij een proefje datu een denkbeeld van d rest kan geven In eenenoordelijke vesting kreeg een magazijiimeester level caissons te zenden caissons had hij wel maar geenp tarden de e behoorden onder eene andere directieIe huis Hij telegrafeert en men antwoordc dat hijpaarden moet kuopen Doch toen de boeren hunnepaanU u kwamen afleveren waren er geen harnachemcnten Ie vinden Hij telegrafeert andermaal enhet antwoord is Gij vergist u er moeten harnacheineiilen zyn zooveel honderd stuks zijn in deboeken ingeschreven De olfioier zoekt en onderzoekl en j uel de harnachementen stonden in ilc boekenma ir w iren niet in de magazijnen Uel eenige wathij oud as een veertigtal halsters en hij was genoudz i ikt de piutrden met louwen in te spannen VV t ir warende betaalde en geboekte hnrnachcmentengebleven Dappere mannen zegt de Spectator met hetoog op den legenwoordigen toestand ijn er inovervloed wiia er tijd om Ie organiseren dan zouaib s kunnen worden hersteld Wat vermag eeneongeorganiseerde massa dappere heden legen dienru9telou tu vijand die bal iillons opoffert om eenheuvel te nemen tegeu die legioenen die aangevoerd worden door een kalm genie dat alles voorziet en voor alles zorgt De sold iien zullen doelloos sterven de girde mobile zal geslacht worden en b rankrijk zal er niel te beter oin worden als het zijne dappere onen verloren heeft Alles duidt eenal chuwelijk $ catastrophe aan waardoor Frankrijk ten getolge van een zonderlinge speling van betnoodlot aan de genade wordt overgeleverd van denerfgeiiHam van die koningin Louise elke eenmaalden oom van Napoleon verzucht vredcsvoorwaardenvoor te schrijven en ilic gelast werd zich met vrouwelijke bezigheden te bcniotien Wij welen dathet schier lal hartig is den vrede aun te bevelen dal hel nederslorten van dit machtige keizerrijk hetwelk twinlig jaren lang een scliuiluw op Europaheeft geworpen de menschen in verwarring brengt lie hot met kunnen niet willen gelooveii dat hetua ir is maar waar hulp Ie zoeken Een slagvoor ParijS Wij voor ons buigen nederig voor de grootheid van de vaderlandsliefde die de verdediging decreleert maar zijn er kanonnen is er ammunilie is er proviand zijn er mannen De gesehii denis zou op geen heroischcr schouwspel kunnen wij eii dun indien ïruchu en de Panj enaars een waiihopigt ii slag leverden en ilitii wonnen maar kiiniien ij hem winnen En als zij hem verliezen naar blijft dan Frankryks grootheid KNQELAND De Morninff Po t verklaart redenen te hebben om Ie gilooven dal het bericht van den Berlijnsohcn orre i iondeiil van den Thiies betreffende een aiitwüord van koningin Victoria op een brief van keizerin Eugenie over eene bemiddeling Uisschen Frankrijk en Pruisen geheel en al ongegrond is en dat beide brieven ver onnen zijn Met afwisselend geluk wordt aan de Kaap de ofdc Hoop hel zoeken naar pdelgesteenten nog slecdsvoorlgezpl Het aantal forliiin uikers sommigen waarvan goeilo en vasie betrekkingen opgeven om in het nieuwe Uolconda schallen te ontlokken aan de dorreaarde neemt op verbazende wij c tor Natuurlijkzijn er velen die zich in weerwil van de krachligstcinspanning in hunne hoop bedrogen vinden Vande cn zijii er enkelen teleurgesleld ternggekeeid ensprek n natuurlijk van de miirkl naaulat zij er zaken gedaan hebben Zekere Hickctls die acht maanden hing nl zach Icnde den harden grond om wroet had zonder een straal van vergelding of naiinioediging en die op het punt stond in wanhoop den ondankbaren arbeid te staken vindt zich op eens eigenaar van een diamant waarvoor hem È 2200 wordt geboden Weder anderen de troetelkinderen van FurtiinA liihicn met de eerste spade gronds steenen op wier lichtstralen tot het binnenste hunnet zielen doordringen Maar de groote menigle door elkander gerekend erlangt misschien een miildelmatig loon dut iu gewone tijden door gewonen arbeid ook wel te verdienen IS Kn dit is misschien de doorloopende geschiedenis van alle exploilatien als de e De correspondent van de l all Mali Gas Azaloat Batuk is op de beichuldiging van de Gauloia dat liet ulad mei Pmisisch geld werd ondersteund te Uheims in hechtenis genomen Hem werd verboden Itlieiins te verlaten en hij zou slechts op vrije voelen gesteld worden als hij beloofde onmiddellijk naar Engeland te zullen vertrekken Aange ifii dus schrijft liij gij er volstrekt geen belang bij hebtom te welen boeveel pompiers sapeurs of llesschen Champagne er in Hlieims zijn acht ik het beter naar Londen terug te keeren De Daily Neir zegt dat de toestand van den keizer hopeloos is De knusen van deu oorlog hebben hem lil een kolk van bloed gedompeld waaruit hij misschien nooit weder zal te vaorachijo kotnen aan zijne ijde staat een dapper maar overwonnen leger voor hem een kalme eu vreeselijke vijand en achter hein ligt de hoofdstad sidderende van woede en wanhoop Zijn prestige is voorbij geen groote generaals die hem kunnen helpen geen Carnot die op hetzelfde oogenblik veertien legers kan dirigeeren geen Ney standvastig en onbuigzaam geen Murat met zijne ridderlijke voortvarendheid geen Vandamme norseh en brommend als een beer geen Lannes met een leeuwenhart geen onverzettelijke Massena Napoleons onderdaneu beschouwen hem als een soort vau circusgeiiera il geschikt tot het revue hoiiilcu over opera legers en het dirigeeren van kuren Zelfs al had hij het genie van Napoleon en Alexander te zamen toch zou hij de gezondheid missen om te leiden en te besturen Zijn geest schijnt zijne kracht te hebben verloren Hij geefi bevelen en legenljevelen als een ziek man Ilij beeft er in zijne wijsheid nooit aan gedacht voor mogelijke nederlagen voorbereidingen te maken en moet thans voor de gevolgen boeten DUITSCHLAND Uit Swinemiinde Oostzeekust wordt gemeld dat aldaar 5 vijandelijke schepen zijn aangekomen 2 Gepantserde fregatten 2 gepantserde korvetten en 1 houten korvet Den IS dezer des namiddags om 3 uren heeft de kommandant der vloot op oflicieele w ijze aan den burgemeester van Swinemiinde en den Engelschen consul kennis gegeven van de blokkade der haven die op dien dag zou aanvangen Schepen van neutrale landen moesten de haven voor den 25 dezer verlaten Luigs de kusten lie goed bewaakt worden vreest men n e s van de Fransche viool daar zij over geen laudin slroepen kan beschikken en meent dat zij zich alleen tot de blokkade der havens zal bepalen De oBicieele Karhruher Zeiluny constateert datde Franschen zich in dezen oorlog bij herhaling hebben schuldig gemaakt aan scheniling van het volkenrecht Eerst hebben zij dit gedaan te Snarbriickenen thans ook te Kehl Terwijl de Duitsche batterijen tegen Straatsburg zoodanig waren geplaatst datKehl als zijnde eene niet versterkte open stad geheel en al buiten het bereik van het geschut bleef hebben de FMUSchen opzettelijk die plaats iu brandgescholen Ccneraal von Werder heeft danroveraanden kummandant van Straatsburg onder anderen ditgi sclireven Zulk eene wijze van oorlogvoeren jsbij beschaafde uaticii eene ongehoorde zaak Ik moet diinruit dan ook aanleiding nemen om u persoonlijkvour de gevolgen daarvan verantwoordelijk te stelleu Buitendien laat ik van dè daardoor veroorzaakte schade eene taxatie opmaken en zal mij voorhet bedrag vergoeding verschaffen door contnbutienin den Elzas F r is nog geene officiecle bevestiging ontvangen Van het telegrafisch bericht hetwelk den minister van oorlog door de Wurtembergsche postdiicciie was toege onden betreffende de overgaveVan Pfal burg bij capitulatie Bij het bezeilen van Satreguemines door deDuitsche troepen zijn de volgende verordeningendoorileii Duitschen kommandant aan de Fransche bevolking uitgevaariligd De inwoners der stad moeien terstond allewapenen die ze in hun be it hebben op de hoofdwacht in de tnairie legen untvangslbengs inleveren Zij rijn lerplioht aan de marcheercnde troependtinkwaler te verstrekken i De vensters huisdeuren cii alle winkels en S i t f ft É l I S i ii r t null idI i i n k iGi Ht u f Jkiiljemnlirl to wlij lïwlo InAiii t f 11 1 tal MJ in tl Il tf luj m it opUn Of I Bfi mr dl Mt ot iiiiiii M UU fa otJl dl liwlU lid Iw ir mmiiil recklirti té i i ifiifi ten Ju milofioettiA inopnlWd tiip tt Kt min lil iiftieUiKii ra oe jnt u ns ts bull bDJtlii i fat diinrtii sitt samiLm n tiii t ö J Sn 111 lU 1I L l ll l l l l Ml