Goudsche Courant, vrijdag 26 augustus 1870

ppy4 M i ii dull m i i mnum 1V I ld zonder een Mg en die op inlibflren arbeid i ir van een dia i geboden Welurtunh luliten I op wier litlit iin Uoordringeii 1 Ier gerekend erin dut m ge nok wel te verilüorloopende gede e l Mali Gas Azavan de Gauloia 1T 1 uuutisleiii 1 Hem erd ver n slechts op vrge fde oiiniiddcllijk Aiini e iFii Ii g 1 ing bg hebt om f HenSLlieii Chiink kei beter naar oestalid vnn den den oorlog heb idompeld waaruit V lortcbyn koenen upiar overwonnen eelijke vijand en eenUe van woede olig geen groote geen Carnet lie j kan dirigeeren nim geen Miirat lU geen Vandamioe b r geen L nines zetelijke Masseiia em als een soort revue honden jran koren Zelfs en Alexander 1 eid miaie um st tchijnt zyne I bevelen en I beefl er lu giie logelgke neder O moet thans voor ik ND Drdt gemeld dat n igekomen 3 gede korvetten en 1 d namiddags om r loot op ofticieeU iw neiaunde en den 11 an de blokkade ivuugen Sobe t halen voorden iistin die goed be an de Fransche ing roepen kan beI lt in tot de blok ttim Oïl 1 lm eil i ie wa eikl h h h t in rd II oin constateert dat ij herhaling heb van hel volI te Siiarnruoken Duitsclie bjille n geplaatst dat open stad gt geschut bleef plaats 111 brand ft daarover aan ider anderen dit oorlogvoeren 3 iiak K moet n persoonlijk ordelijk te stelnardoor veroor en zal mij voor n cl lor contribiitieu hev hl 1 rte de gutkiinei door 1 vcLrdeningen door Je traiisolie bevol erstond alle I op de hojfd1 ys mie eren ecrende troepen tei bbi Sit ia re winkels ea stiging ontvnnwelk den miibergsohe post dt overgave werkplaatsen moeten ten epoedigste geopend norden o de deuren s nachts openblijven Na negtn uur avonds mogen de inwonersder stad zich uiU meer in de herbergen ophouden SaoienscholiogeB der inn oners op de stratentfl verbtiden De bevelen der militaire patrouilles moetenterstond gëhopri namd n orden Re m fe stad ingikHartierdo troepen moetendltgelijks van de inwoneis oiitvaligen per miin eenM nd vleesch ittdt loespgs bier of wijn en s avonds oRie i Ie Berlijn ordt een 1800 tal gewonden ver lleefd in achiiien ver chilknde inrichtingen waaronder elf lu irellen iijn die uilsluilend vmi he j7oi cü AA uis lil iiian i trpcgiii lo er uitstekend toowtl wat de eigenlijke füneeskundige liiilp ils uat de verzorging iiiiigdii LIders b v ie Dusaeldorp kont men geneeskundigen Ie kort Biiiiendiru rgn vonnis men eet vele badpliM en s 1 Fij co III de omstreken meer bepiiild voorde erpleging ingerichl niet zooals men t vin zekere i ijde heeft doen voorkomen om de roulettet ifel in de voordeden der neutnliieil vnn le Itoode Arun vlig te faten deoleii mair eenvoudig omd u iu ii d mr over meer ruimte te be icbikkeu heeft dan elders De vrouwen elke ïoo ye miir iMiniig jaar ond zyn en eenige laiirdiglirid in het verbaiidleggen en ziekenverzorge hibben ils lerplecgslers van het Seo e Arms kunnen miigenoinen worden verple gen er de gewonden zoo vij md als vriend met de meeste zorg en de geneeskundigen dier plaatsen zijn mede vol ijver NOORDAMËBIKA De president Grant heefi den 22 de neuirnlileils propjamntie uitgevaardigd Du smk betnt de verkl i ing dat het gouvernement gedurende ileii legen oordigen oorlog lusschen Frunkrgk en Pruisen de neutrili teits rechten sireng in iiclil 7 il nem n Zonder iiu de vrge uiting van de openbare opinie of lynipilliie voor de eeue of andere pai g iets te kort te willen doen ordt de bevolkin der Vereeui de Sinten aangemaand rechtstreeks nooli pgdeliiiK eeiie der oorlog oerende mogendheden Imlp te verleenen en worden de iiii e clenen tegen d gtvolgcii van verkeerde handelingen ten deze ge aarschnwd BINNENLAND Goim 25 Algusius De Staal icoiirant bei at het volgende verslag Tsn de verwachiingen omtrent den oogst in de provincie ZuidHülinnd Tarwe Stond vrg algemeen zeer goed Ie velde een uitmuntend beschot van besi gmm liiat zich daarvan verwachten Kogge Alhoewel met zoo gunstig als bovenstaaiKJ genas belooft de nitkonist echter idgerieen zeer bevreilvinl ie zullen zgn Gerst IV intergerst stond vrg al i nu en goed te velde en geeft uit igl op em ruim beschot zomergerst had veel door de droogte Ie Igden zood it de verwachting daarvan niet zoo gmoi is II iver De berichten omtrent dit gewas lü ptii uiteen In enkele strekin verwacht men eei e loortritii Igke tn andere slecht cene middelni ii e opbrengst Mee krap In heiland van V ome en Pullen alwnr het op kleine schaal verbouwd wonlt verwacht men van lilt gewas een beindigind result ut Op het eiland Goedereede en 0 erllikkee had dit gewas mede een vrg gnii tig a inzien Vlas De Imgdurige droogte in Mn en Juni is voor dit gewas zeer schadelgk geweest Knolziid Is veel beter geslaagd en belooft in vele streken een riiira hesohol In het land vin Putten waar de verwachting met groot as dorsclile men van enkele stukken 40 tot 42 heclolilers p r hectare Hennep In de Vyf Heere ilanden elaat dit gewas nitmunlend lu den Alblasserwasrd zeer goed te velde A irdnppelen De berichten omtrent du genas luiden bgna ilge meen z r gunstig V iii ziekte ordt tol dusver weinig vernomen en waar me zich verloont is dit slechts aan hel loof Men mag dan ook verwnoh ten dal de opbrengst rnim en dt qunliteil best zal zgn Deze hoop is thans op vele plaatsen verlliinwil Erwten en booncn eide gewas cn tnin vrgalgemeen best te velde en beloven een ruimen oog t lioomvrui hien Vrg algemeen zgn de boomdiiiirden ruim van appelen tn pi ren voorzien Hooien weilanden leu gevolgt van de langdurige droo leviel de hooi oogsl zeer legen l oor de e b rl l i vallen regens lebben de weilandin zich g liee I lmsleld en i er thans overvloedig gras zoo lat detweede snede nog veel vergoeden kan lister avoid is aan di liden dir tweede knmer rondgedeild het wetsoiilwirp lot bcr uning van den wnsiH er horkic ing nn leden der tueede ka mer Overal anr thans 12 en JU bepaald is zal volgens dit ontwerp dt census ƒ 21 worden en voor dl overige districten ƒ 20 Uit ondcnngcn voor liüofdphatsm zgn de volgende Amsterdam Kutleriliim en den llung een census vmi ƒ uO Utrecht ƒ 40 Haarlem f 33 Leiden Goud i Ui Ifl bchiedam en Dordrecht ƒ J Groningen Lei uw irden Sncek Holswnrd DocLum Zwolle Ariiliiin Ngraegen Purraerend Alkmnnr Zund ini Miirdiiigeu Erielle Gorinohcra Middelburg en s Uosch ƒ W ircda 24 lig wg iging van het belastingstelsel zal ook na dere wgziging van den census vastgesteld worden Men meldt uit s Hage aan de N R Ct De gehuwde miliciens der lichtingen die 20 Juli in dienst zgn getreden zullen op den eersten September onbepaald verlof erlangen Men schrgft ons uit Krimpen a d Lek V g hebben een gevoelig verlies geleden in het afsterven van onzen geliefden oiiderwgzer den heer Hoorweg Na een Igilen vm enkele m inden is hg betrekkelgk plotseling ges orien na zeven en dertig jaren met den roeesleii gver ondir ons gearbeid te hebben g oii sen veel aan den iniin die oor het oiidtrwgs ullts wa en ook in andere opzichten zgne talenten dienstbaar inaiktc niin virlichtiiig en beschaving i3 een der vriiehtui van zgn arbeid mogen wg steeds met dankbiirlioid g zen op giie kweekschool voor eelie l ii die eerst sedert korttn igd heeft opgehouden te besliiii en stielsiie beste vruchten opli verdc Noopte gn ge zonilheiilstoestand hem voor korten Igil ontslag te vrigeii uit zgn betrekking hg heeft de welverdiende rust met mogiii leii aanbreken Hg is weggenomen uu l midden an gn huisge in in zijn tairgke vriindin en tin zgtie gemeente die steeds iii liefde a lil hem zullen ilei ken en zgne irbiid oor eker meer iiaiir waarde zullen kunnen achilten JJet t aihilniid ilcelt het vo tnde ineile Lil b 1 irbriickefi Mineiiun wi dit aid mr de ubl mei k i enie vjui drie virdiepii en si imp ol li t met gtwoiidiii last die k izenie is selert II Düiiderd ig de hospitaalteni door den lieer Pulil ic s Ui e ver 1 ir II I ei die bg de lentooiis elliiijr vin het Roodc Knii aldaar de nigemeeiie opmerkzaamheid trok opjjesligin iii Vrgdig voorneergsi vir onden in dienst ge i ld Nevens ecu lOi I l rHiischin wnirondir t nlboiereii liggen in die tent ctn until g loiide Pruisen Ongelukkig is reels den li f lil hel iii guliiu k stellen der tciil ef der verpleegden uj had nog des morgens zich oo nel gevoeld dit hg een pakje cigiren bid aiiige noincn ovirliden lilirin itdil nordin orgviildig ille verbinden die eclienil hebben v ei ui and De zieken verplegers en verpleegsters weren zieh flink doch de ellende IS liiir zóü groot dit er slieds nog gebrek aan gtoeliiiili handen ook voor w iken en voorbgstand a m de iioklers b ijfi I est nn Het ergsie is dal de erf ewoi den dikngli zeer luig moeten bigien li gin eer zg n i ir eiseli kunnen geholpm worden 710 zgn er in liol hi pniil te Siirbiuiken nog anpiililitii te duin ii Ie lematen die ruls vuur 12 il i Pii t broken waren De oiiniipiiHelgkc rgk dom vin jen ki nkenriiisel brengl nog steeds velen gewuiHliii tn gelukkig oogenblik ie Suirliriiikin bevindt zich ook de kundige operateur d Sehoiimker ill Almelo Onder meer deie iiiar hel loüiiiel dis oorlogs vertiukkeii per Diien wordl ook de hirur rgn G Kriiner uit I teil V inl n genoemd Iv iir Diissfldorf w lar de groote cavil ne kazerne tol lizirelh IS iigeriihl zgn Maandag middn van bn Haig Ine gtner kuniligcn d tie Zwaan van dei liy en Vry ml Pordrcchl verlrokkdi Ook r Huchner uit Deventer znl i h bg hen a iiisUiiten Dr liossclia jr zal de reis medemiken Uit Groningen znllei o a de dimes von Kolkow en de Ilanii en de heeren Siiincs en Ollirh lus mid eind onder de leiding vin don hoer Op de booten van het Rondt Kruis op den llgn maken zich onze lat il enooten d Bemsiii zgi e echtgenoole bgzoudcr verdicii lelgk en hebbin Ie voldoening dat hun onverinoi i Ie toewgilmg cii lie k ime hulp ook zeer genairdeeid wordiii Ook iL hospiialdi Ie liigds tn Ie Diisseldorf hebbiii reeds kil 1113 gemiikt roet dezen pis gtpromoveri Ifii gpiiieskiinilige dn vroeger predikint dei llerv giindiiii tliius met ziiii eh geiioote ziih aan het Ik ld werk d r giwoniliii virpligiiig gewgd heeften Nedirlonds ctr a in den Kgn m dit opzicht krach11 ophoudt In het p itL Hl zgu nummer vm den 29 dezer het veel besproken gehcuuc tr eliuopueraeii tussihen 1 raiikrgk n Pruisen tot vcideeling van Bel ic en Nederland Du stuk kw iin op bgzondcre ug c lil handen der redactie van genoemd weekblad hetwelk thans een fitsimile van hel oorspronkelgko document il geven dal door graaf licnedelti eigenhindiggcschieven is m nauwkeurig alle doorhilingen en vermileringen beval die door vou Bisraarck voorgesteld werden Koloniën Het hooggerechlshof van Ned Indic heeft bg arrest van 7 Jnli de beschikking van den raad van justitie vm Hitavin van 22 Juni bekrachtigd en verklaard dat die raid zich wel en ItpcIiI onbevoegd verklaard hieft het raillissenient uil te spreken van de O I raaatsch ippg van ndm en Igfr aangezien de zetel der raaalsch ippg ie Amsterdam gevestigd 19 Bg de gonvirnemenls koffieveiliiig die den 30 Juni jl te l idaiig plaats bul weid gemiddeld ƒ M+ I per piiol besteed voor 4+000 pio Ie soort en 11 2n gemnldeld voor 2000 pic 2e soort Pe kimer i iii koophi ndel en ngverheid te Bitavii hei fl ten uires mgt lieiid aan leii gouverneur geiier i il om te verdoeken dit de jaarlgkschelinopbrengsi vin het e luid Binki voorliin geheelof gcdeeltelgk in liidu worde Ier markt gebracht In dl eirste helft van Jiini werd s li ids plai tentuin ie Bniteiizorg op nieuw door een hengen binljir giKisierl wnrloor aanzienlgke schade werd veroorz i ikl De eerst onlangs geheel nituw tangelegde zoogenaamde bpiidlenliim werd geheel verwoest wairdooj de vruihlen van I ing hingen arbeid verloren gingen IIil bovenste gedeelte van dien tuin werd tqt aan het inuldelpid geheel weggislagen terwglook de zich daarop bevindende planten grootendeels verloren giiigdi I grooistc verlie en werden echter geleden aan dt bicht m de rivitr iii de ii ihgheid van het bad Onder de vernieliic plant n is vooral te betreuren een schoon reeds oud exemplaar van ileii zoo zeldziinen in uiten 99 iiiti n L vptischen doempalm het eciiige dit hiei Ie lande bestond Laatste Berichten Berlijn 24 Aug Parluuher telegram De regierm heeft naar het legt r lOUO exiinpliren gezo uien van hel forlifii itie pi 111 van l irgs Die k 1 irt 13 hier op de lanihdrukkerg vervi rdigd N R C Brussel 21 Ang I mlmdier tdiyram De Indtjtvdance berulit dit te M iiseille livee tlivisitn Algerjiische troepen elk van 10 001 mm verwachtworden Het bumbardeniei t van Met zal nerdrabeginnen N R C Parijs 21 ig De inscl rgviiigdi voor de ninUM Idiiiiï voor zoover die e Pargs en m de de nrliminleii bekend w ir n btilrigni Ij20ffiillioen Heden bigft tie mschrgving nog opengesteld Parijs 25 Aug Dt in iiirigele i ter voorhe rilling vin ili verdedigint v 111 Pirgs worden met gver voorl ezit l i oren gil voorzien v 111 tm menigte stukken gesclint vnn zwnir kiliber soldi idi krg s en levensvnorraa I Tc I iigs zgn annzidilgke hoevcelhtdeii vensini I eten en niuiiitie iiiimzig Mies IS zined voor em krachtige verdediging z o deze nuo lig moc il orden De 111tioni Ie gilde wordt geheel p 1 ipmil is bezield door V1 lerlandsliefde en oefeni zn h digelgks Londen 24 Aig Niai vnze crd wordt is bil lepi r vTn Mie Hilion te Reims St PetersbUlg st Ahk lla JouumldeSI Teleiitjouig komt op tt en ha biriihl in de hido pendaiKL volgms hetwilk lliishnd en eeiie 1 n li re niogeiidlidd zo idm verkliird hebben geene vtr I rokkeling vnn Innkrgk Ie zullen dulden Dit bericht is oii nisi u iiil ofscli oii liuslind iilkeiie verbrokkil ii 11111 niiischtlgk acht bisliat er toih te il e iipzultr geen overeenkomst Kaïlsrulie 24 ng Het officieeleorgnn lir r tering milli lil de infinterie ondtr bcdikkiiig V 11 he tal lint dtr biltirgen te kehl lu den il gclofjdi nacht op duizend pissen van Sirnii sbnig IS jjCniderd en reids hel stationsplein zonder ver lies heeft geiiomm Parijs 21 Aug In dt ziltin van het nelgpvmile liiliiim Imfi lid mirridimt een wetsontwerp ingediend wiirlig illt ond militairen van 2 lot J Jirm giliiiwl ol met oiiUr de wapenen worddi geroe ii ilsme Ie dl oud olTioiercn tot bOjirm en do 1 og voor lm iliinsl es liikle genc ials du den outlirdom v m 7 J rni hibheii bertikl De urgentie v 111 dit onlniip weid aimgtnomen i